پرسشنامه رایگان تحریف های شناختی عبداله زاده و سالار (1389)

پرسشنامه رایگان میزان استفاده از کتابخانه‌ های عمومی

پرسشنامه رایگان عوامل بازدارنده استفاده از کتابخانه‌ های عمومی

پرسشنامه رایگان بررسی وضعیت موجود پژوهش سراها از دیدگاه مدیر

پرسشنامه رایگان بررسی وضعیت موجود پژوهش سراها از دیدگاه دبیران

پرسشنامه رایگان بررسی وضعیت موجود پژوهش سراها از دیدگاه دانش آموزان

پرسشنامه رایگان اختلالات وحشت زدگی

پرسشنامه رایگان حمله وحشت زدگی

پرسشنامه رایگان حساسیت اضطرابی

پرسشنامه رایگان سرسختی روان‌شناختی

پرسشنامه رایگان انعطاف‌ پذیری شناختی CFI

پرسشنامه رایگان خشم اشپیلبرگر

پرسشنامه رایگان سبک مدیریت کلاس توسط معلمان

پرسشنامه رایگان عملکرد تحصیلی دانش آموزان

پرسشنامه رایگان تفاوتهای شخصیتی دانش آموزان معلول جسمی و عادی

پرسشنامه رایگان سنجش نگرانی

پرسشنامه رایگان كاربرد تكنولوژی آموزشی

پرسشنامه رایگان تست خودشناسی

پرسشنامه رایگان اختلالات رفتاری كودكان شنوا و ناشنوا

پرسشنامه رایگان تشخیص اختلال خوردن

پرسشنامه رایگان تهیج پذیری جنسی

پرسشنامه رایگان بررسی شخصیت تیپ A در بیماران مبتلا به زخم معده

پرسشنامه رایگان بی کفایتی اجتماعی

پرسشنامه رایگان ابراز وجود

پرسشنامه رایگان بررسی خودكشی در دانش آموزان

پرسشنامه رایگان تشخیص افتراقی مانیك دپرسیو

پرسشنامه رایگان ارزشهای اجتماعی

پرسشنامه رایگان خودسنجی کتل

پرسشنامه رایگان آشفتگی شناختی

پرسشنامه رایگان شخصیت اسكیزوتایپال

پرسشنامه رایگان چند حوری بالینی

پرسشنامه رایگان سنجش ویژگیهای اختلال شخصیت اسكیزوتایپال

پرسشنامه رایگان کنترل درونی- بیرونی راتر

پرسشنامه رایگان سرمایه اجتماعی

پرسشنامه رایگان اضطراب هستی

پرسشنامه رایگان تاثیر روان درمانی گروهی

پرسشنامه رایگان خود پنداره بدنی

پرسشنامه رایگان اختلال بدشكلی بدنی

پرسشنامه رایگان راهبردهای مقابله ای با پیامد استرس آسیب زا

پرسشنامه رایگان پیامد استرس آسیب زا

پرسشنامه رایگان استفاده مرضی از اینترنت

پرسشنامه رایگان پایگاه هویت

پرسشنامه رایگان تنش زدایي تدریجی

پرسشنامه رایگان حمایت دوستان(PSS-FR)

پرسشنامه رایگان مقیاس سنجش حمایت خانواده(PSS-FA)

پرسشنامه رایگان باورهای مرتبط با مواد افراد معتاد

پرسشنامه رایگان شیوه های تربیتی پدر

پرسشنامه رایگان احساسات بدنی BSQ

پرسشنامه رایگان شناخت های آگورافوبیك ACQ

پرسشنامه رایگان كاركرد خانواده های آسیب دیده و عادی

پرسشنامه رایگان تاثیر كاركرد خانواده بر اختلالات درون ریزی دختران

پرسشنامه رایگان میزان استفاده از اینترنت

پرسشنامه رایگان روش های برخورد با استعداد های روزمره

پرسشنامه رایگان بررسی تاثیر ناباروری بر عزت نفس زنان

پرسشنامه رایگان اعمال وسواسی-اجباری

پرسشنامه رایگان مؤلفه های بنیادین سازش یافتگی

پرسشنامه رایگان حمایت اجتماعی (S.S.S)

پرسشنامه رایگان وسواس فکری-عملی

پرسشنامه رایگان آزمون استرس پس از سانحه

پرسشنامه رایگان طرح واره (SQ)

پرسشنامه رایگان مقیاس كنترل درونی – بیرونی (I-E-Scale)

پرسشنامه رایگان مقیاس نگرش های ناكار آمد

پرسشنامه رایگان علت ایجاد كننده وسواس شستشو

پرسشنامه رایگان شناخت سبک های والدینی

پرسشنامه رایگان بررسی میزان فوبیای اجتماعی در دانشجویان

پرسشنامه رایگان عوامل رضایتمندی یا عدم رضایتمندی از شغل

پرسشنامه رایگان ارتباط بین خوش بینی _ بدبینی

پرسشنامه رایگان مشكلات دانش آموزان ناشنوا و عادی

پرسشنامه رایگان مقایسه شخصیت و نظام باوری معلمین مجرد و متاهل

پرسشنامه رایگان بررسی حوزه های نگرانی دانشجویان

پرسشنامه رایگان اختلاط دختر و پسر در محیط های دانشگاه

پرسشنامه رایگان رضامندی زناشویي

پرسشنامه رایگان تصورات قالبی جنسیتی

پرسشنامه رایگان درد مک گیل

پرسشنامه رایگان ثبات هیجانی

پرسشنامه رایگان شریک زندگی

پرسشنامه رایگان وضعیت ارتباطی خانواده

پرسشنامه رایگان جهت گزینی مذهبی

پرسشنامه رایگان استرس های روزانه

پرسشنامه رایگان شكایت جسمانی

پرسشنامه رایگان بررسی علل اعتیاد زنان

پرسشنامه رایگان تشخیص عواطف منفی

پرسشنامه رایگان رابطه بین شخصیت و گرایش به دین

پرسشنامه رایگان گرایش به دین

پرسشنامه رایگان اشکال هویت یابی

پرسشنامه رایگان تعارض هنجاری

پرسشنامه رایگان معیارهای انتخاب همسر در ابتدای ازدواج

پرسشنامه رایگان دوستی های قبل از ازدواج

پرسشنامه رایگان نقش دین در كاهش انحرافات اجتماعی

پرسشنامه رایگان بررسی علاقه مندی به فرهنگ ملی و بیگانه در بین دانشجویان

پرسشنامه رایگان امید به زندگی

پرسشنامه رایگان معنای زندگی

پرسشنامه رایگان میزان شیوع استمنا

پرسشنامه رایگان واقعیت درمانی و شناختی

پرسشنامه رایگان تجارب شخصی بیماران دیابتی

پرسشنامه رایگان دشواري هاي تنظيم هيجاني

پرسشنامه رایگان مقياس تحمل پريشاني(DTS)

پرسشنامه رایگان هشياري فراگير فريبرگ(FMI)

پرسشنامه رایگان شناسايي كودكان ADHD

پرسشنامه رایگان ترس از شكست

پرسشنامه رایگان اولین قاعدگی

پرسشنامه رایگان كمال گرايي فراست

پرسشنامه رایگان چك ليست نشانه هاي مرضي

پرسشنامه رایگان تجارب در روابط نزديك(ECR-R)

پرسشنامه رایگان طرح واره های ناسازگار اولیه یانگ

پرسشنامه رایگان الگوهای ارتباطی

پرسشنامه رایگان ویژگی های شخصیتی معتادین

پرسشنامه رایگان بررسی رفتارهای خود تخریبی بین زنان شاغل و غیر شاغل

پرسشنامه رایگان روش های مقابله با استرس

پرسشنامه رایگان عوامل تنیدگی زا

پرسشنامه رایگان بررسی تاثیر تن آرامی بر اضطراب قبل از عمل جراحی

پرسشنامه رایگان بررسی رابطه کمرویی و انگیزه تایید در دختران

پرسشنامه رایگان مقیاس اندازه گیری کانرز

پرسشنامه رایگان تست عزت نفس کوپراسمیت

پرسشنامه رایگان بررسی خصوصیات شخصیتی زنان مبتلا به میگرن

پرسشنامه رایگان مقیاس کم رویی

پرسشنامه رایگان بررسی رفتارهای خود تخریبی

پرسشنامه رایگان رفع مشکلات ارتباطی افراد

پرسشنامه رایگان ازدواج مجدد همسران شاهد

پرسشنامه رایگان مقایسه شیوه نگرشی مادران كودكان عقب مانده ذهنی خفیف و عادی نسبت به فرزندانشان

پرسشنامه رایگان وی‍ژگی شخصیتی دروغگویي، برونگرايی، پرخاشگريی، و نوروتیك در دانش آموزان

پرسشنامه رایگان مقياس دلبستگي كولينزوريد(RAAS)

پرسشنامه رایگان میزان رضامندی جنسی در زنان شاغل و غیر شاغل

پرسشنامه رایگان تست افسردگی بك كودكان و نوجوانان (CDS-A)

پرسشنامه رایگان تست اضطراب زونگ

پرسشنامه رایگان مقیاس سنجش حمایت اجتماعی

پرسشنامه رایگان بررسی رابطه اولین قاعدگی با اضطراب و افسردگی در دختران

پرسشنامه رایگان تنهایی کودکان

پرسشنامه رایگان مقایسه اثربخشی گروه درمانی یکپارچه توحیدی و شناختی رفتاری در کاهش فشارروانی، افسردگی

پرسشنامه رایگان سازگاری راتر

پرسشنامه رایگان اضطراب موقعیتی-خصیصه ای

پرسشنامه رایگان خدمات مشاوره ای

پرسشنامه رایگان اختلال هويت جنسي

پرسشنامه رایگان عزت نفس

پرسشنامه رایگان بررسي وضعيت سلامت درزنان افغانستان

پرسشنامه رایگان صفات شخصيتي وابسته به جنس و عملكرد جنسي زنان شاغل

پرسشنامه رایگان عملكرد جنسی زنان

پرسشنامه رایگان جرات ورزی کاتلر و گیورا

پرسشنامه رایگان تأثير عادات صبحانه بر فرايند های شناختی

پرسشنامه رایگان رفتار خوردنDEBQ

پرسشنامه رایگان ملاكهاي ازدواج

پرسشنامه رایگان آمادگی برای تغییر

پرسشنامه رایگان اطمینان وابسته به موقعیت

پرسشنامه رایگان خلق مثبت و خلق منفي

پرسشنامه رایگان فنون شناختي – رفتاري

پرسشنامه رایگان افسردگی كودكان

پرسشنامه رایگان عوامل افت تحصیلی

پرسشنامه رایگان خودپنداره ي راجرز

پرسشنامه رایگان تصویر بدن فیشر

پرسشنامه رایگان دغدغه های شخصی

پرسشنامه رایگان مصرف داروها

پرسشنامه رایگان زمینه یابی خشم رانندگی

پرسشنامه رایگان بازسازی خلق ایبرل

پرسشنامه رایگان اشتها

پرسشنامه رایگان ابراز خشم در رانندگی

پرسشنامه رایگان توانايي حل ‌مسأله خانواده

پرسشنامه رایگان عملکرد روان شناختی خانواده

پرسشنامه رایگان آزمون کانرز

پرسشنامه رایگان آزمون پردازش حسی

پرسشنامه رایگان رفتار اوايل كودكي-فرم خيلي كوتاه روتبارت

پرسشنامه رایگان ادراک مادر در مورد خوابيدن شیرخوار مورل

پرسشنامه رایگان رفتار تعاملي والدين هنگام خواباندن مورل و كورتينا-بورجا

پرسشنامه رایگان خواب شيرخوار مورل

پرسشنامه رایگان احساس معمولی شما (در اوقات فراغت)

پرسشنامه رایگان اضطراب حالت-صفت اشپیلبرگر

پرسشنامه رایگان انزجار

پرسشنامه رایگان نشانه‌هاي وسواسي در افراد دارای علائم وسواس آلودگي

پرسشنامه رایگان مقیاس ناگویی خلقی تورنتو

پرسشنامه رایگان خودبیمارانگاری

پرسشنامه رایگان ملاك هاي همسر گزيني

پرسشنامه رایگان مقیاس سلامت روانی

پرسشنامه رایگان می سی سی پی

پرسشنامه رایگان مقیاس خودسنجی ADHD‌ بزرگسالان

پرسشنامه رایگان مشکلات زناشویی

پرسشنامه رایگان باورهای غیر منطقی

پرسشنامه رایگان رضایت از تن انگاره

پرسشنامه رایگان هیجان خواهی

پرسشنامه رایگان تداوم استفاده از یادگیری الکترونیکی

پرسشنامه رایگان نگرش نسبت به رعایت/ عدم رعایت قوانین رانندگی

پرسشنامه رایگان آزمون درك خطاي گفتگو

پرسشنامه رایگان مقیاس کیفیت زندگی مخصوص بیماران ام.اس

پرسشنامه رایگان مقیاس بهزیستی روان‌شناختی ریف

پرسشنامه رایگان مقیاس‌های رابطه

پرسشنامه رایگان زمینه‌یابی سلامت- فرم کوتاه

پرسشنامه رایگان مقیاس غربالگری مقیاس بیمارستانی اضطراب و افسردگی (HADS)

پرسشنامه رایگان عملکردهای روان شناختی خانواده ایرانی

پرسشنامه رایگان وسوسه آمفتامین ها

پرسشنامه رایگان مقیاس خطر عود مواد محرک

پرسشنامه رایگان استرس والدینی

پرسشنامه رایگان سبک دلبستگی

پرسشنامه رایگان حل مسئله خانواده (FPS)

پرسشنامه رایگان هویت بنیون و آدامز (OMEIS-2)

پرسشنامه رایگان مقیاس زوجی اینریچ (ECS)

پرسشنامه رایگان مقیاس احساس تنهایی

پرسشنامه رایگان ضربه ی عشق

پرسشنامه رایگان علایق و دل مشغولی های شخصی

پرسشنامه رایگان تحریفات شناختی بین فردی

پرسشنامه رایگان طرحواره های یانگ

پرسشنامه رایگان پیش بینی عود یا بازگشت (RPS)

پرسشنامه رایگان مقیاس ADHD بزرگسالان بارکلی

پرسشنامه رایگان مقیاس نارسایی کنش‌های اجرایی بارکلی

پرسشنامه رایگان توانایی درک خطر

پرسشنامه رایگان مثلث شناختي

پرسشنامه رایگان سنجش تعارض والد نوجوان (فرم والد)

پرسشنامه رایگان سنجش تعارض والد نوجوان (فرم نوجوان)

پرسشنامه رایگان مسئولیت پذیری

پرسشنامه رایگان مهارت هاي اجتماعي دانش‌آموزان

پرسشنامه رایگان انتظار از ازدواج

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی بار- ان

پرسشنامه رایگان انسجام درونی

پرسشنامه رایگان باورهای روابط زناشويي

پرسشنامه رایگان باورهاي ارتباطي

پرسشنامه رایگان دلزدگی زناشویی

پرسشنامه رایگان مقیاس توانمندی اجتماعی- هیجانی و تاب آوری کودکان

پرسشنامه رایگان خودپنداره کودکان

پرسشنامه رایگان درجه بندی اضطراب

پرسشنامه رایگان کانرز والدین

پرسشنامه رایگان اضطراب کودکان

پرسشنامه رایگان تمایزیافتگی اسکورن و فریدلندر

پرسشنامه رایگان اهداف پیشرفت

پرسشنامه رایگان نقش ادراک ازمحیط سازنده گرای اجتماعی در انگیزش پیشرفت دانش آموزان

پرسشنامه رایگان مقیاس تاب‌آوری کانر و دیویدسون (CD_RSC)

پرسشنامه‌ رایگان کیفیت روابط پیرس

پرسشنامه رایگان مداد -کاغذی چندگزینه ای خلاقیت عابدی

پرسشنامه رایگان مکانیزم های دفاعی اندروز

پرسشنامه رایگان شدت علائم یائسگی گرین

پرسشنامه رایگان رفتار اجتماعی

پرسشنامه رایگان افکار خودکشی بک

پرسشنامه رایگان افسردگی کودکان

پرسشنامه رایگان سرمايه روانشناختي

پرسشنامه رایگان سرمایه اجتماعی

پرسشنامه رایگان مقیاس خصومت

پرسشنامه رایگان خشم سرکوب شده

پرسشنامه رایگان طرح واره های ناسازگار اولیه

پرسشنامه رایگان موانع شخصی خلاقیت

پرسشنامه رایگان مشکلات در خودنظم جویی هیجانی

پرسشنامه رایگان رفتار رانندگی منچستر

پرسشنامه رایگان ارزیابی سلامت روان کودکان و نوجوانان

پرسشنامه رایگان تعارض والد- نوجوان

پرسشنامه رایگان انگیزش پیشرفت

پرسشنامه رایگان سازگاری دانش آموزان دبیرستانی

پرسشنامه رایگان ادراک حل مسئله

پرسشنامه رایگان افسردگی کودکان

پرسشنامه رایگان روابط چند بعدی خود-بدن

پرسشنامه رایگان قضاوت اخلاقی

پرسشنامه رایگان مقیاس تاب‌آوری کانر و دیویدسون (CD_RSC)

پرسشنامه رایگان سبک های شناختی کلب

پرسشنامه رایگان مقیاس چند وجهی کانون کنترل سلامت

پرسشنامه رایگان سازگاری دونفره (DAS)

پرسشنامه رایگان آزار عاطفی

پرسشنامه رایگان مقیاس الکسی تایمیای تورنتو

پرسشنامه رایگان مقیاس سنجش دنیاگرایی

پرسشنامه رایگان پرخاشگری باس و پری

پرسشنامه رایگان کنارآمدن با رویدادها

پرسشنامه رایگان تجدید نظر شده بک

پرسشنامه رایگان آزمون CCBQ

پرسشنامه رایگان الگوهای ارتباطی

پرسشنامه رایگان مشکلات زناشویی

پرسشنامه رایگان تشخیص آمن

پرسشنامه رایگان بررسي اثربخشی ایماگوتراپی

پرسشنامه رایگان بحران هويت میانسالی (ICQ)

پرسشنامه رایگان سنجش حمایت اجتماعی

پرسشنامه رایگان سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور

پرسشنامه رایگان اضطراب اجتماعی واتسون و فرند (مقیاس اجتناب و آشفتگی اجتماعی)

پرسشنامه رایگان اضطراب اجتماعی واتسون و فرند

پرسشنامه رایگان هراس اجتماعی کانور

پرسشنامه‌ رایگان پردازش حسی و حرکتی (SPM)

پرسشنامه رایگان سبک زندگی دانشجويي با توجه به صاحب نظران ديدگاه اسلامی

پرسشنامه رایگان اضطراب اجتماعی واتسون و فرند

پرسشنامه رایگان آزمون شخصیت شغلی هالند

پرسشنامه رایگان آزمون شخصیت نئو

پرسشنامه رایگان آزمون شخصیتی چندوجهی مینه سوتا MMPI

پرسشنامه رایگان سنجش رشد روانی اریکسون

پرسشنامه رایگان سنجش دینداری

پرسشنامه رایگان مقیاس تعیین هویت رایان

پرسشنامه رایگان همام

پرسشنامه رایگان نگرش سنج مذهبی براهنی

پرسشنامه رایگان دین داری

پرسشنامه رایگان ادراک خدا

پرسشنامه رایگان مقیاس ویژگی های افراد فقیر

پرسشنامه رایگان مقیاس نوع دوستی

پرسشنامه رایگان عوامل فقیر

پرسشنامه رایگان مقیاس دین داری باستون

پرسشنامه رایگان مقیاس دین داری آلپورت

پرسشنامه رایگان مقیاس دنیاگرایی

پرسشنامه رایگان بلوغ ایمان

پرسشنامه رایگان مقیاس باورها در مورد رابطه شخصی با خدا

پرسشنامه رایگان اعتقادات نوع دوستی

پرسشنامه رایگان رابطه شخص با خدا

پرسشنامه رایگان برتری نیمکره های مخ

پرسشنامه رایگان آزمون طبقه بندی گوکلن

پرسشنامه رایگان آزمون ضرب المثل ها

پرسشنامه رایگان مقایسه کلامی فرم ب

پرسشنامه رایگان طبقه بندی کلمات فرم ب

پرسشنامه رایگان مقایسه کلامی

پرسشنامه رایگان طبقه بندی کلمات

پرسشنامه رایگان درک روابط عددی

پرسشنامه رایگان مقیاس همدلی عاطفی

پرسشنامه رایگان مقیاس گرایش جنسیتی

پرسشنامه رایگان مقیاس رومانتیک بودن

پرسشنامه رایگان مقیاس اندازه گیری نگرش های صمیمانه

پرسشنامه رایگان احساس گناه موشر

پرسشنامه شاخص تمایل جنسی هالبرت

پرسشنامه رایگان شاخص احقاق جنسی هالبرت

پرسشنامه رایگان همدلی

پرسشنامه رایگان مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی

پرسشنامه رایگان آزمون رشد اجتماعی وایلند

پرسشنامه رایگان نظریه و مقیاس هیجان خواهی ذاکرمن

پرسشنامه رایگان مقیاس کنترل درونی و بیرونی راتر

پرسشنامه رایگان مقیاس خودآشکارسازی

پرسشنامه رایگان مقیاس پذیرش اجتماعی

پرسشنامه رایگان مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر

پرسشنامه رایگان مقیاس ازدواج موفق

پرسشنامه رایگان عزت نفس روزنبرگ

پرسشنامه رایگان میزان آشفتگی روانی

پرسشنامه رایگان مهارت های مقابله لازروس

پرسشنامه رایگان کیفیت زندگی

پرسشنامه رایگان شخصیت گری-ویلسون

پرسشنامه رایگان رضایت زناشویی

پرسشنامه رایگان رضایت از زندگی SWLS

پرسشنامه رایگان چندمحوری بالینی میلون

پرسشنامه رایگان ارزیابی سلامت روانی کودکان و نوجوانان

پرسشنامه رایگان آزمون هوش گودیناف

پرسشنامه رایگان آزمون هوش هیجانی

پرسشنامه رایگان آزمون شخصیتی چندوجهی مینه سوتا

پرسشنامه رایگان صمیمیت براساس نظریه اریکسون

پرسشنامه رایگان اولویت بخشی ملاک های همسر گزینی

پرسشنامه رایگان مقیاس همدم طلبی-دوری گزینی

پرسشنامه رایگان مقیاس عشق هاتفیلد و اسپریچر

پرسشنامه رایگان مقیاس عشق مثلثی

پرسشنامه رایگان مقیاس عشق سودایی

پرسشنامه رایگان مقیاس روایت عشق اشترنبرگ: آقایان

پرسشنامه رایگان مقیاس روایت عشق اشترنبرگ: خانم ها

پرسشنامه رایگان رابطه رمانتیک

پرسشنامه رایگان مقیاس اعتماد بین اشخاص-مردان

پرسشنامه رایگان مقیاس اعتماد بین اشخاص-زنان

پرسشنامه رایگان مقیاس سازگاری زن و شوهر

پرسشنامه رایگان خرسندی زناشویی

پرسشنامه رایگان شاخص رضایت زناشویی

پرسشنامه رایگان سنجش عملکرد ازدواج

پرسشنامه رایگان رضایت زناشویی

پرسشنامه را‌یگان رضایتمندی زناشویی انریچ

پرسشنامه رایگان تعارضات زناشویی

پرسشنامه رایگان تعارضات زناشویی تجدیدنظر شده

پرسشنامه رایگان احساس مثبت به همسر

پرسشنامه رایگان سازگاری زناشویی لاک-والاس

پرسشنامه رایگان ابراز سنجش خانواده

پرسشنامه رایگان نگرش فرزند نسبت به مادر

پرسشنامه رایگان نگرش فرزند نسبت به پدر

پرسشنامه رایگان رابطه ولی-فرزندی: مادر

پرسشنامه رایگان رابطه ولی-فرزندی: پدر

پرسشنامه رایگان مقیاس خانواده اصلی

پرسشنامه رایگان مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر

پرسشنامه رایگان تاکتیک های تعارض با خواهر یا برادر

پرسشنامه رایگان تاکتیک های تعارض با پدر و مادر

پرسشنامه رایگان مقیاس انسجام خانواده

پرسشنامه رایگان مقیاس الگوهای سخت انضباطی

پرسشنامه رایگان مشکلات شخص با خواهر

پرسشنامه رایگان مشکلات شخص با برادر

پرسشنامه رایگان عملکرد خانواده

پرسشنامه رایگان شیوه فرزندپروری والدین

پرسشنامه رایگان ترغیب به مطالعه

پرسشنامه رایگان سنجش سلامت روانی دانش آموزان دوره متوسطه

پرسشنامه رایگان سنجش مطالعه غیر درسی دانش آموزان

پرسشنامه رایگان روحیه معلمان

پرسشنامه رایگان سنجش میزان عادت به مطالعه دانش آموزان

پرسشنامه رایگان سنجش بهداشت فردی

پرسشنامه رایگان به کارگیری رسانه در تدریس

پرسشنامه رایگان مقیاس لیترالیسم مک فارلند

پرسشنامه رایگان بی ثباتی ازدواج

پرسشنامه رایگان انعطاف پذیری خانواده

پرسشنامه رایگان حساسیت خانواده به فرزند

پرسشنامه رایگان ابراز پیوند والدینی: فرم مادر

پرسشنامه رایگان ابراز پیوند والدینی: فرم پدر

پرسشنامه رایگان ویژگی مهارتی معلمان

پرسشنامه رایگان مقیاس پاسخ های نشخواری

پرسشنامه رایگان سنجش میزان محبوبیت معلمان در بین دانش آموزان

پرسشنامه رایگان میزان سنجش شادی دانش‌آموزان دوره راهنمایی

پرسشنامه رایگان نوآوری سازمانی-مدرسه

پرسشنامه رایگان مقیاس ترس-اقتباسی

پرسشنامه رایگان مقیاس شیوه زندگی

پرسشنامه رایگان سنجش دیداری

پرسشنامه رایگان مقیاس رویدادهای رابطه ی نامزدی

پرسشنامه رایگان مقیاس رگه فراخلقی

پرسشنامه رایگان مقیاس رابطه ولی-فرزندی: مادر

پرسشنامه رایگان مقیاس خودگسستگی

پرسشنامه رایگان مقیاس خود پنداره کودکان پیرز-هریس

پرسشنامه رایگان مقیاس خودآشکارسازی بزرگسال

پرسشنامه رایگان مقیاس تنظیم خلق منفی

پرسشنامه رایگان تکمیل جمله ماینر

پرسشنامه رایگان مقیاس تایید خویشتن

پرسشنامه رایگان مقیاس تاکتیک های تعارض با خواهر یا برادر

پرسشنامه رایگان تاکتیک تعارض با پدر و مادر

پرسشنامه رایگان مقیاس پاسخ به شیوه اندیشناکی (نولن هوکسما)

پرسشنامه رایگان مقیاس انسجام خانواده

پرسشنامه رایگان مقیاس اندازه گیری نگرش کارکنان به سازمان

پرسشنامه رایگان مقیاس استرس شغلی و تصمیم گیرندگان

پرسشنامه رایگان مدیریت بحران

پرسشنامه رایگان کیفیت تدریس

پرسشنامه رایگان کفایت اجتماعی

پرسشنامه رایگان قابلیت جذب دانش

پرسشنامه رایگان عوامل مرتبط با خشونت در خانواده

پرسشنامه رایگان تجربه سینما

پرسشنامه رایگان شناسایی و اولویت بندی شایستگی های حرفه ای

پرسشنامه رایگان نگرش دینی

پرسشنامه رایگان شاخص بی ثباتی ازدواج

پرسشنامه رایگان سنجش آگاهی در مورد بلاهای طبیعی

پرسشنامه رایگان سنجش سبک های رفتاری و بلوغ

پرسشنامه رایگان مقیاس رشد هیجانی کارکردی

پرسشنامه رایگان دیدگاه های معلمان درباره تعلیم و تربیت

پرسشنامه رایگان دیدگاه معلمان به تدریس

پرسشنامه رایگان تمایل معلمان به مشارکت

پرسشنامه رایگان تغییر رفتار

پرسشنامه رایگان تست درخت (تست خودشناسی)

پرسشنامه رایگان تست توانایی مدیریت

پرسشنامه رایگان احوال شخصی وودورث

پرسشنامه رایگان هوشمندسازی مدارس

پرسشنامه رایگان وضعیت سلامت روانی

پرسشنامه رایگان وابستگی به دیگران

پرسشنامه رایگان نگرش به تغییر سازمانی

پرسشنامه رایگان مهارت های زندگی

پرسشنامه رایگان ویژگی مهارتی مدیران مدارس

پرسشنامه رایگان مشارکت در مدیریت و مالکیت

پرسشنامه رایگان نمازخانه مدارس

پرسشنامه رایگان تعارض سازمانی از دیدگاه مدیران

پرسشنامه رایگان مربوط به میزان همکاری اولیا با مدارس

پرسشنامه رایگان سه بعدی قاطعیت ایلین گمنریل و چریل ریکی

پرسشنامه رایگان سنجش اختلالات فرایند جداشدن-فردیت یافتن

پرسشنامه رایگان فراشناختی MCQ

پرسشنامه رایگان عوامل موثر بر فرسودگی شغلی

پرسشنامه رایگان طرح شهرسازی

پرسشنامه رایگان تیپ شخصیتی A‌یا B

پرسشنامه رایگان سنجش نگرش به آسیب های اجتماعی

پرسشنامه رایگان سنجش میزان آشنایی دانش آموز با دعاها

پرسشنامه رایگان سنجش گرایش به هنر از دیدگاه معلمان و دانشجویان

پرسشنامه رایگان سنجش گرایش به حجاب و عوامل موثر بر آن

پرسشنامه رایگان سنجش تمایل دانش آموزان به تماشای تلویزیون

پرسشنامه رایگان سنجش خلاقیت دانش آموزان توسط معلمانشان

پرسشنامه رایگان سنجش بهداشت فردی

پرسشنامه رایگان سنجش اوقات فراغت

پرسشنامه رایگان سلامت سازمانی مدرسه

پرسشنامه رایگان روش های رایج تشویق دانش آموزان در مدارس

پرسشنامه رایگان رفتار نوآورانه (کانتر)

پرسشنامه رایگان رفتار منطقی شرکی و وایتمن

پرسشنامه رایگان خلق و خوی اجتماعی

پرسشنامه رایگان خلاقیت

پرسشنامه رایگان به کارگیری ارزش های فرهنگی در فرایند تدریس

پرسشنامه رایگان چند عاملی رهبری

پرسشنامه رایگان جو سازمانی نوآورانه

پرسشنامه رایگان جذب دانش آموزان به نماز جماعت

پرسشنامه رایگان جوسازمانی مدرسه

پرسشنامه رایگان توانمندسازی روان شناختی

پرسشنامه رایگان تعارض سازمانی

پرسشنامه رایگان تعیین رشد اجتماعی دانش آموزان توسط معلمان

پرسشنامه رایگان تعهد عاطفی

پرسشنامه رایگان بررسی امکان تعارضات سازمانی

پرسشنامه رایگان ترغیب به مطالعه

پرسشنامه رایگان تاثیر اخلاق در دانشجویان

پرسشنامه رایگان پیوند با مدرسه

پرسشنامه رایگان بدبینی تدافعی

پرسشنامه رایگان ارزیابی انگیزه

پرسشنامه رایگان افسردگی کودکان و نوجوانان

پرسشنامه رایگان استفاده از کارگاه برای حرفه و فن

پرسشنامه رایگان ادراک خدا لاورنس

پرسشنامه رایگان بومی کردن معلمان

پرسشنامه رایگان گرایش سلطه گری

پرسشنامه رایگان آزمون شخصیتی کرنل

پرسشنامه رایگان آزمون شخصیتی ادواردز

آزمون رایگان خودشناسی خوابیدن

پرسشنامه رایگان آزمون خود شکوفایی

پرسشنامه رایگان خلاقیت شغلی

پرسشنامه رایگان آزمون ترس

پرسشنامه رایگان اضطراب BAI

پرسشنامه رایگان ارزیابی باورهای شخصی

پرسشنامه رایگان ادارک از مدیریت

پرسشنامه رایگان استرس ادراک شده

پرسشنامه رایگان ناراحتی و ناکامی

پرسشنامه رایگان خلق مثبت و خلق منفی

پرسشنامه رایگان وسوسه مصرف مواد پس از ترک

پرسشنامه رایگان باورهای غیر منطقی جونز

پرسشنامه رایگان سلامت سازماني

پرسشنامه رایگان توصیف خود

پرسشنامه رایگان طرز تفکر

پرسشنامه رایگان خلاقیت

پرسشنامه رایگان کانون کنترل

پرسشنامه رایگان شیوه های فرزند پروری

پرسشنامه رایگان س‍ن‍ج‍ش‌ م‍ه‍ارت‌ه‍اي‌ ج‍س‍ت‌ و ج‍و

پرسشنامه رایگان جهت گیری مذهبی

پرسشنامه رایگان معبد

پرسشنامه رایگان سنجش نگرش مذهبی

پرسشنامه رایگان نقش باورها در سلامت روان

پرسشنامه رایگان نگرانی ایالت پنسیلوانیا (PSWQ)

پرسشنامه رایگان پادوآ

پرسشنامه رایگان سازگاری زناشویی

پرسشنامه رایگان بخشایش

پرسشنامه رایگان اختلال تنيدگي پس از ضربه

پرسشنامه رایگان بررسي و مقايسه نگرش معلمان دانش آموزان ناتوان ذهني خفيف و معلمان دانش آموزان عادي نسبت به روند عادي سازي

پرسشنامه رایگان اختلال نقص توجه / بيش فعالي SWAN

پرسشنامه رایگان لجبازي و نافرماني SNAP-IV

پرسشنامه رایگان باورهاي فراشناختي

پرسشنامه رایگان درجه بندی مهارت اجتماعی

پرسشنامه رایگان نگرش های ناکارآمد

پرسشنامه رایگان خویشتنداری

پرسشنامه رایگان مصاحبه بالینی روان پزشکی

پرسشنامه رایگان اضطراب بك

پرسشنامه رایگان خودپنداره منداگليو و پي‌ريت

پرسشنامه رایگان رضایت از زندگی

پرسشنامه رایگان روابط زناشویی

پرسشنامه رایگان همکاری همسر

پرسشنامه رایگان دشواري كار

پرسشنامه رایگان تاکیدهای مذهبی خانواده

پرسشنامه رایگان اختلالات رفتاري كودكان

پرسشنامه رایگان انسجام خانواده

پرسشنامه رایگان خودگسستگي دختران

پرسشنامه رایگان خودگسستگي پسران

پرسشنامه رایگان سبک های هویت

پرسشنامه رایگان ابعاد هویت

پرسشنامه رایگان جهت گيري مذهبي

پرسشنامه رایگان ابعاد الگوهاي ارتباطات خانواده

پرسشنامه رایگان مقیاس های افسردگی، اضطراب و فشار روانی

پرسشنامه رایگان مقياس جهت گيري هدف

پرسشنامه رایگان اثر بخشي دوره‌هاي آموزشي‏‎ICDL ‎‏ از ديدگاه دبيران

پرسشنامه رایگان خودادراکي علل موفقيت تحصيلي دانش آموزان

پرسشنامه رایگان بررسي مقايسه اي ابعاد متفاوت خود ادراكي دانش آموزان ناشنوا ، نابينا و عادي

پرسشنامه رایگان خود ادراکي علل عدم موفقيت تحصيلي دانش آموزان

پرسشنامه رایگان محیط خانوادگی

پرسشنامه رایگان اثر بخشي آموزش‌هاي ترويجي (كوتاه مدت)

پرسشنامه رایگان كاربرد مدل علي نظريه رفتار برنامه ريزي شده در عملكرد رياضي دانش آموزان

پرسشنامه رایگان مديريت بحران در مدارس

پرسشنامه رایگان عملکرد بعد از وقوع زلزله

پرسشنامه رایگان زمینه های آموزش برای پس لرزه

پرسشنامه رایگان تاثیر فلسفه فیزیک بر آموزش

پرسشنامه رایگان توصیف رفتار نوجوانان

پرسشنامه رایگان نظم جویی هیجان مبتنی بر مدل فرآیندی گراس

پرسشنامه رایگان شخصیت مرزی(BPI)

پرسشنامه رایگان راهکارهای حل مشکلات دانش آموزان با اختلال نارسایی‌توجّه و فزون‌کنشی

پرسشنامه رایگان جهت گیری هدف

پرسشنامه رایگان اختلال نارسایی‌توجّه و فزون‌کنشی

پرسشنامه رایگان انسجام دروني

پرسشنامه رایگان امیدواری اسنایدر

پرسشنامه رایگان طرحواره های ناسازگار اولیه

پرسشنامه رایگان سازگاری اجتماعی بل

پرسشنامه رایگان ضربه عشق

پرسشنامه رایگان چندمحوری بالینی

پرسشنامه رایگان نشانگان ضربه عشق

پرسشنامه رایگان خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران

پرسشنامه رایگان عزت نفس کوپر اسمیت

پرسشنامه رایگان اختلال شخصیت وسواسی بر مبنای DSM-IV

پرسشنامه رایگان احساس انسجام

پرسشنامه رایگان اضطراب مرگ تمپلر

پرسشنامه رایگان سبك‌هاي مقابله

پرسشنامه رایگان سوگ پيش از موعد

پرسشنامه رایگان بهزیستی روانشناختی

پرسشنامه رایگان حل مسئله خانواده

پرسشنامه رایگان مقیاس کارکردهای روانشناختی خانواده ایرانی (IFPFS)

پرسشنامه رایگان کیفیت زناشویی

پرسشنامه رایگان رفتارهای ایمنی SPSBS

پرسشنامه رایگان هراس اجتماعی

پرسشنامه رایگان ادراک از خود

پرسشنامه رایگان ناگویی خلقی تورنتو

پرسشنامه رایگان سلامت معنوی

پرسشنامه رایگان مقیاس نارساکنش وری بارکلی(BDEFS)

پرسشنامه رایگان اظهار دینداری

پرسشنامه رایگان قضاوت اخلاقی

پرسشنامه رایگان سبک های دفاعی

پرسشنامه رایگان سیاهه رفتاری کودک (CBCL) برای سنین 18-6 سال

پرسشنامه رایگان کمال گرایی

پرسشنامه رایگان ترس از صمیمیت

پرسشنامه رایگان مقیاس آسیب کنشی بارکلی (BFIS)

پرسشنامه رایگان مقیاس نارسا کنش وری اجرایی بارکلی (BDEFS)

پرسشنامه رایگان روابط پدر- فرزندی

پرسشنامه رایگان روابط مادر- فرزندی

پرسشنامه رایگان افسردگی کودکان کواکس

پرسشنامه رایگان نشخوار فکری

پرسشنامه رایگان اضطراب چند بعدی کودکان

پرسشنامه رایگان دلزدگی زناشویی

پرسشنامه رایگان احساس کنترل

پرسشنامه رایگان انگیزش شغلی

پرسشنامه رایگان فرسودگی شغلی

پرسشنامه رایگان سلامت عمومی

پرسشنامه رایگان شاخص شدت اختلال شخصیت مرزی (BPDSI)

پرسشنامه رایگان تعارض های زناشویی

پرسشنامه رایگان شخصیتی

پرسشنامه رایگان رضایت جنسی

پرسشنامه رایگان سازگاری زناشوئی

پرسشنامه رایگان والدگری آلاباما

پرسشنامه رایگان راهبردهای مقابله ای لازاروس فولکمن

پرسشنامه رایگان سنجش عادت‌های مخرب زندگی زناشویی

پرسشنامه رایگان پرخاشگری باس و پری

پرسشنامه­ رایگان تکانش­گری بارت

پرسشنامه رایگان رضايتمندی زناشويی انريچ

پرسشنامه رایگان روابط چند بعدی خود ـ بدن

پرسشنامه رایگان تعهد زناشویی آدامز و جونز

پرسشنامه رایگان کیفیت خواب پیترزبورگ

پرسشنامه رایگان کیفیت زندگی سالمندان لیپاد

پرسشنامه رایگان شاخص شدت بی خوابی

پرسشنامه رایگان امیدواری اشنایدر

پرسشنامه رایگان احساس گناه دختران طلبه

پرسشنامه رایگان سبک زندگی کارآمد وزن WEL

پرسشنامه رایگان کاهش افسردگی، اضطراب، استرس

پرسشنامه رایگان هویت بنیون و آدامز

پرسشنامه رایگان ابعاد صمیمیت باگاروزی

پرسشنامه رایگان صمیمیت زناشویی تامپسون و واکر

پرسشنامه رایگان حل تعارض

پرسشنامه رایگان تاب آوری

پرسشنامه رایگان اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی

پرسشنامه رایگان گرایش به مواد

پرسشنامه رایگان سوء مصرف مواد

پرسشنامه رایگان معنای زندگی

پرسشنامه رایگان دورنمای آینده

پرسشنامه رایگان سنجش عملکرد خانواده

پرسشنامه رایگان گرایش به اعتیاد زرگر

پرسشنامه رایگان رضایت زوجی انریچ

پرسشنامه رایگان هیجان خواهی زاکرمن

پرسشنامه رایگان ابراز وجود گمبریل و ریجی

پرسشنامه رایگان پرخاشگری باس و پری

پرسشنامه رایگان رفتارهای پرخطر نوجوانان بی‏ سرپرست

پرسشنامه رایگان بهبود کیفیت زندگی نوجوانان پسر بی‏ سرپرست

پرسشنامه رایگان اضطراب امتحان (TAI)

پرسشنامه رایگان سبک های فرزندپروری بامریند

پرسشنامه رایگان کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی

پرسشنامه رایگان خودکارآمدی عمومی

پرسشنامه رایگان اثربخشی آموزش برنامه شناختی-رفتاری شادکامی

پرسشنامه رایگان مهارت اجتماعی کودکان

پرسشنامه رایگان سنجش سایکوپاتی لوینسون

پرسشنامه رایگان ابرازگری هیجانی

پرسشنامه رایگان تصور معلمان از توفیق در تدریس

پرسشنامه رایگان سبک‌های دفاعی DSQ

پرسشنامه رایگان هراس اجتماعی

پرسشنامه رایگان دانش عصب شناختی معلمان

پرسشنامه رایگان خود نظم جویی هیجان-شناختی

پرسشنامه رایگان تعهد زناشویی آدامز و جونز

پرسشنامه رایگان باورهای غیرمنطقی جونز

پرسشنامه رایگان کانرز والدین

پرسشنامه رایگان خودکار آمدی تحصیلی مورگان وجنکینز

پرسشنامه رایگان استرس والدینی

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی شات

پرسشنامه رایگان سنجش کارکرد خانواده‌ي مک مستر(FAD)

پرسشنامه رایگان ویژگیهای رفتاری و مدیریت اثر بخش از دیدگاه معلمین

پرسشنامه رایگان علل انصراف شركت كنندگان در طرح میثاق

پرسشنامه رایگان بررسی علل مقاومت مدیران در برابر تغیير در مدارس

پرسشنامه رایگان بررسی رابطه سبك رفتاری مدیران بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

پرسشنامه رایگان سنجش کارایی کارکنان

پرسشنامه رایگان بررسی سبك های مدیران بر اساس تئوری Y , X

پرسشنامه رایگان علل گرایش كاركنان آموزشی وزارت آموزش و پرورش به سایر سازمان ها

پرسشنامه رایگان تاثیر مشاوره تحصیلی در انتخاب آگاهانه رشته تحصیلی دانش آموزان

پرسشنامه رایگان بررسی علل شكست و افت تحصیلی دانش آموزان از دیدگاه مدیران و دبیران

پرسشنامه رایگان بررسی وضعیت ستون فقرات اعضاء هیات علمی

پرسشنامه رایگان بررسی علل شكست و افت تحصیلی دانش آموزان

پرسشنامه رایگان بررسی ارزش ها

پرسشنامه رایگان نظام ارزشي مديران

پرسشنامه رایگان سلامت سازمانی مدارس

پرسشنامه رایگان اندازه گیری اضطراب صفتی آزمودنیها

پرسشنامه رایگان سنجش اضطراب حالتی آزمودنیها

پرسشنامه رایگان ابعاد شخصیت

پرسشنامه رایگان وسواس فکري- عملی مادزلی

پرسشنامه رایگان اضطراب بک

پرسشنامه رایگان عزت نفس

پرسشنامه رایگان طرز فكر دانش‌آموزان

پرسشنامه رایگان سبك حل مساله

پرسشنامه رایگان مهارت‌هاي زندگي

پرسشنامه رایگان مقیاس جراتمندی جرابک

پرسشنامه رایگان مقابله با مشکلات

پرسشنامه رایگان حل مخالفت و ناسازگاری با دیگران

پرسشنامه رایگان اثر بخشي آموزش گروهي مهارت‌هاي زندگي

پرسشنامه رایگان بررسی وجود منبع استرس از بهداشت زندگی

پرسشنامه رایگان سلامت روان

پرسشنامه رایگان بررسی وجود منبع استرس از زندگی شخصی

پرسشنامه رایگان منبع کنترل دورنی-بیرونی راتر

پرسشنامه رایگان بررسی وجود منبع استرس از شخصیت فرد

پرسشنامه رایگان عزت نفس

پرسشنامه رایگان تحقق اهداف اجتماعي آموزش متوسطه

پرسشنامه رایگان انگيزش پيشرفت و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

پرسشنامه رایگان هوش هيجاني سیبر یا شرینگ

پرسشنامه رایگان ارزشیابی رفتار دانش آموزان (راتر)

پرسشنامه رایگان انگیزه پیشرفت

پرسشنامه رایگان كانون كنترل راتر

پرسشنامه رایگان شخصیت آیزنک

پرسشنامه رایگان استرس ادارک شده PSS

پرسشنامه رایگان نگرش سنج

پرسشنامه رایگان بررسي مقایسه ای وضعيت فيزيكي مدارس با استانداردهاي كشور

پرسشنامه رایگان شيوه هاي رويارويي با تنيدگي

پرسشنامه رایگان طرز تفكر (تفكر منطقي و تفكر غير منطقي)

پرسشنامه رایگان نگرش نسبت به یادگیری زبان انگلیسی

پرسشنامه رایگان تشخیص شيوه‌هاي تدريس فعال و غير فعال معلمين

پرسشنامه رایگان هوش عاطفي دانش‌آموزان

پرسشنامه رایگان سنج خلاقيت

پرسشنامه رایگان شيوه‌هاي فرزندپروري

پرسشنامه رایگان نگرش سنج

پرسشنامه رایگان ميزان شادي

پرسشنامه رایگان روابط اجتماعي

پرسشنامه رایگان گرايش ديني

پرسشنامه رایگان ويژگيهاي شخصيتي

پرسشنامه رایگان رشد مهارت هاي اجتماعي

پرسشنامه رایگان خلاقیت دکتر عابدی

پرسشنامه رایگان میزان ارائه مفاهیم زیست محیطی در کتاب درسی

پرسشنامه رایگان میزان ارتباط شرح مفاهیم زیست محیطی با رشته علمی کارشناسان حفاظت محیط زیست

پرسشنامه رایگان انعکاس شرح مفاهیم محيط زيست در کتاب هاي علوم تجربي

پرسشنامه رایگان ميزان انعکاس مفاهيم اصلی محيط زيست در کتاب هاي علوم تجربي از ديدگاه دبيران مدارس

پرسشنامه رایگان مفاهیم زیست محیطی در کتاب علوم تجربی

پرسشنامه رایگان شیوه های فرزند پروری

پرسشنامه رایگان اختلاف زوجین

پرسشنامه رایگان تعارضات زناشويي زوجين

پرسشنامه رایگان اصلاح روابط آزارنده مادر-فرزندي

پرسشنامه رایگان اثر بخشي آموزش برنامه مديريت والدين

پرسشنامه رایگان سازگاری اجتماعی

پرسشنامه رایگان افتراق معنایی

پرسشنامه رایگان مقیاس افکار ناکارآمد-تاییدخواهی

پرسشنامه رایگان مقیاس افکار ناکارآمد-کمال گرایی

پرسشنامه رایگان بررسي كيفيت زندگي سالمندان بازنشسته

پرسشنامه رایگان سلامت رواني والدين معلولين ذهني

پرسشنامه رایگان مهارتهاي مقابله اي

پرسشنامه رایگان ارزیابی رفتاری راتر فرم معلم

پرسشنامه رایگان سرشت و منش

پرسشنامه رایگان منبع کنترل راتر

پرسشنامه رایگان پیوند والدینی

پرسشنامه رایگان عزت نفس کوپر-اسمیت

پرسشنامه رایگان سبکهاي دلبستگي

پرسشنامه رایگان مقياس تاب آوري کونور و ديويدسون

پرسشنامه رایگان ملاک و دوره های افسردگی اساسی

پرسشنامه رایگان افسردگي هاميلتون HRSD

پرسشنامه رایگان بررسي تجربه هاي زندگي LES

پرسشنامه رایگان سبك شخصي PSI II

پرسشنامه رایگان بررسی حالات و رفتار کودکان (راتر)

پرسشنامه رایگان نا امیدی

پرسشنامه رایگان نشانگان آسيب رواني

پرسشنامه رایگان اختلال استرس

پرسشنامه رایگان نشانگان رواني

پرسشنامه رایگان نشانگان ضربه رواني در كودكان زلزله زده

پرسشنامه رایگان مقیاس رشد اجتماعی واينلند

پرسشنامه رایگان ارزیابی نشانه های مثبت

پرسشنامه رایگان ارزیابی نشانه های منفی

پرسشنامه رایگان نشانه های وسواسی-اجباری ییل-براون

پرسشنامه رایگان مقیاس وسواسی-اجباری ییل-براون

پرسشنامه رایگان عوامل خطرساز و حفاظت کننده

پرسشنامه رایگان مصرف مواد

پرسشنامه رایگان رویدادهای زندگی

پرسشنامه رایگان عوامل استرس زا

پرسشنامه رایگان بررسی سلامت روان پسران تحت حضانت پدر، پسران تحت حضانت مادر و پسران خانواده هاي عادي در دانش آموزان

پرسشنامه رایگان عزت نفس

پرسشنامه رایگان سلامت روان SCL

پرسشنامه رایگان بررسي اختلالات رواني محور يك ‏‎DSM-IV‎‏ در افراد آلوده به ويروس ‏HIV

پرسشنامه رایگان نگرانی ایالتی پنسیلوانیا

پرسشنامه رایگان حل مسئله ي اجتماعي

پرسشنامه رایگان ویژگی های هوش هیجانی پترایدز و فارنهام

پرسشنامه رایگان رویدادهای استرس زا

پرسشنامه رایگان راه های مقابله با استرس (فولکمن و لازاروس)

پرسشنامه رایگان اضطراب کتل

پرسشنامه رایگان سطح نگراني نوجوانان

پرسشنامه رایگان شیوه های فرزند پروری

پرسشنامه رایگان سلامت عمومي در مادران پرستار و خانه دار داراي كودكان خردسال

پرسشنامه رایگان شاخص تنيدگي والديني

پرسشنامه رایگان سلامت روان زنان

پرسشنامه رایگان اضطراب حاملگی وندنبرگ PRAQ

پرسشنامه رایگان وضعیت زناشویی گلومبوگ-راست (گریمس)

پرسشنامه رایگان آمادگی برای فعالیت های ورزشی

پرسشنامه رایگان آموزش ضمن خدمت

پرسشنامه رایگان خودکارآمدی

پرسشنامه رایگان بررسی میزان رضایتمندی از ورزش همگاني

پرسشنامه رایگان بررسی میزان آگاهی نسبت به آثار فعالیت بدنی و ورزش

پرسشنامه رایگان تاثير دو نوع برنامه تمرين تناوبي و تداومي بر توان هوازي، تركيب بدن و حالات خلقي دانشجويان

پرسشنامه رایگان ويژگي هاي آزمون ترسيم خانواده كودكان واجد و فاقد پدر

پرسشنامه رایگان علاقه معلمان به شرکت مجدد در دوره بعدی مسابقات علمی-تخصصی

پرسشنامه رایگان عوامل انگيزشي شركت در مسابقات علمي – تخصصي معلمان تربيت بدني

پرسشنامه رایگان مقياس درماندگي بك BSH

پرسشنامه رایگان مقياس تشخيص افراد در معرض اقدام به خودكشي

پرسشنامه رایگان اخلاق سازماني

پرسشنامه رایگان علائم مرضي کودکان CSI-4

پرسشنامه رایگان پايگاه‌هاي هويتي

پرسشنامه رایگان رضایتمندي زناشويي

پرسشنامه رایگان روشهاي تدريس توصيه شده در كتابهاي راهنماي معلمان

پرسشنامه رایگان ميزان اثر بخشي آموزش دوره پيش از دبستان بر پيشرفت تحصيلي كودكان

پرسشنامه رایگان سبکهاي مديريتي

پرسشنامه رایگان گرایش مدیران به تغییر

پرسشنامه رایگان سنجش شخصیت

پرسشنامه رایگان اضطراب زونگ

پرسشنامه رایگان شادکامي آکسفورد

پرسشنامه رایگان خودكار آمدي عمومي

پرسشنامه رایگان خودگوئيهاي دروني مثبت

پرسشنامه رایگان سلامت عمومی

پرسشنامه رایگان مقايسه نوع سبك‌هاي مقابله‌اي در مردان و زنان عادي، با مردان و زنان متقاضي طلاق

پرسشنامه رایگان شخصیت 5 عاملی

پرسشنامه رایگان سبکهاي يادگيري

پرسشنامه رایگان تاثير دوره هاي آموزشي ‏‎ICDL‎‏ بر بهبود عملكرد كاركنان

پرسشنامه رایگان بررسي (نظريه ذهن) و ارتباط آن با سن، جنسيت، هوش و نوع تكليف در كودكان پيش دبستاني

پرسشنامه رایگان خلاقیت تورنس

پرسشنامه رایگان بررسي نقش راديو و تلويزيون در ترويج ايرانگردي از ديدگاه متخصصان و كارشناسان صنعت توريسم

پرسشنامه رایگان قابليت كاربرد مدل پذيرش فناوري

پرسشنامه رایگان عوامل موثر بر پذيرش فناوري اطلاعات توسط كتابداران

پرسشنامه رایگان تاثیر بین المللی بر برنامه درسی

پرسشنامه رایگان ابعاد بین المللی شدن آموزش عالی

پرسشنامه رایگان بررسي مشكلات آموزش و پرورش پيش دبستاني عقب مانده ذهني از ديدگاه معلمان پيش دبستاني

پرسشنامه رایگان آزمون حافظه وکسلر

پرسشنامه رایگان آزمون شخصيتي NEO-FFI

پرسشنامه رایگان آزمون اضطراب اسپیلبرگر

پرسشنامه رایگان شخصيتي آيزنك

پرسشنامه رایگان شخصيتي گري – ويلسون

پرسشنامه رایگان سبك هاي دفاعي ‏‎DSQ

پرسشنامه رایگان سبك دلبستگي بزرگسالان کولينز و ريد

پرسشنامه رایگان مقياس مهارتهاي اجتماعي متسون

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی شوت

پرسشنامه رایگان واکنش در برابر مشکلات

پرسشنامه رایگان هوش هيجاني

پرسشنامه رایگان بهبود عملکرد مديريت

پرسشنامه رایگان خاطرات دوران کودکی در مورد پدر و مادر

پرسشنامه رایگان تصور از خدا

پرسشنامه رایگان بررسی جايگاه فناوري اطلاعات و ارتباطات در اوقات فراغت مدیران

پرسشنامه رایگان ادراک از ارتباط با والدین در دوره کودکی

پرسشنامه رایگان بررسي جايگاه فناوري اطلاعات و ارتباطات در اوقات فراغت دانش آموزان

پرسشنامه رایگان در نظر گرفتن ابعاد درس کارآفرینی

پرسشنامه رایگان محتوای درس کارآفرینی

پرسشنامه رایگان روش تدریس درس کارآفرینی

پرسشنامه رایگان اثر بخشي برنامه درسي كارآفريني

پرسشنامه رایگان دلزدگي زناشويي

پرسشنامه رایگان جوسازماني

پرسشنامه رایگان ميزان رضايت شغلي دبيران

پرسشنامه رایگان سبك رهبري مديران ( براساس نظريه ليكرت)

پرسشنامه رایگان رويكرد غالب بر نظام برنامه ريزي درسي

پرسشنامه رایگان اثربخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت

پرسشنامه رایگان فرآِیندهای آموزش ضمن خدمت

پرسشنامه رایگان تیپ شخصیتی A‌و B بورتنر

پرسشنامه رایگان خلاقیت عابدی

پرسشنامه رایگان تيپ‌هاي شخصيتي (درون‌گرا-برون‌گرا)

پرسشنامه رایگان سبك‌ مديريت (آمرانه -مشاركتي ) مديران

پرسشنامه رایگان تاثير مهارتهاي هفتگانه فناوري اطلاعات ( ICDL )

پرسشنامه رایگان میزان تاثیر آموزش اقدام پژوهی بر بهبود کیفیت بکارگیری عناصر برنامه درسی

پرسشنامه رایگان منبع كنترل در دانشجويان

پرسشنامه رایگان ميزان اثر بخشي دوره‌هاي آموزش

پرسشنامه رایگان خلاقيت در دانشجویان

پرسشنامه رایگان سبك‌هاي يادگيري

پرسشنامه رایگان بررسی شغل و ابعاد مختلف زندگی

پرسشنامه رایگان بررسي شاخص های کيفيت زندگي کاري

پرسشنامه رایگان ميزان برخورداري مديران از مهارتهاي سه گانه مديريت ( فني، انساني و ادراکي)

پرسشنامه رایگان هوش هيجاني

پرسشنامه رایگان رضايت از زندگي

پرسشنامه رایگان رضايت شغلي JDI

پرسشنامه رایگان سبکهاي مقابله اي در بيماران مبتلا به سوء هاضمه

پرسشنامه رایگان سبك رهبري مدير

پرسشنامه رایگان سلامت سازماني مدارس

پرسشنامه رایگان سخت رويي در بيماران مبتلا به سوء هاضمه

پرسشنامه رایگان تاثير برخي عوامل خانوادگي، اجتماعي و آموزشگاهي بر بکارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات

پرسشنامه رایگان ويژگي هاي سازمان يادگيرنده از دیدگاه دبیران

پرسشنامه رایگان ويژگي هاي سازمان يادگيرنده از دیدگاه مدیران

پرسشنامه رایگان مقياس هوش هيجاني بار – ان

پرسشنامه رایگان سنجش عشق آتشين PLS

پرسشنامه رایگان سبك‌ رهبري روساي دانشگاه‌ها از دیدگاه رؤسا

پرسشنامه رایگان سبك‌ رهبري روساي دانشگاه‌ها از دیدگاه همکاران

پرسشنامه رایگان شيوه تفكر

پرسشنامه رایگان منبع كنترل

پرسشنامه رایگان رشد خلاقيت

پرسشنامه رایگان سنجش خلاقيت

پرسشنامه رایگان نگرش و عملكرد دانش آموزان دختر و معلمان در مورد فناوري اطلاعات

پرسشنامه رایگان استفاده از اینترنت و فناوری اطلاعات

پرسشنامه رایگان فناوري اطلاعات در اوقات فراغت

پرسشنامه رایگان رفتار پرخاشگرانه

پرسشنامه رایگان ميزان سازگاري زناشويي

پرسشنامه رایگان خودكارآمدی

پرسشنامه رایگان خلاقیت تورنس

پرسشنامه رایگان خودكارآمد پنداري جمعی

پرسشنامه رایگان جو توانا سازي

پرسشنامه رایگان ادراك توانمندي اعضاي هيات علمي

پرسشنامه رایگان اثر بخشي آموزش هاي ضمن خدمت

پرسشنامه رایگان راهبردهاي شناختي و فراشناختي

پرسشنامه رایگان تفكرات غير منطقي

پرسشنامه رایگان شيوه‌هاي فرزند پروري والدين

پرسشنامه رایگان ويژگي‌هاي شخصيتي

پرسشنامه رایگان سبك اسنادی

پرسشنامه رایگان پيشرفت تحصيلي

پرسشنامه رایگان رفتارهاي محافظت از محيط

پرسشنامه رایگان دانش زيست محيطي

پرسشنامه رایگان تاثير گذراندن درس برنامه ريزي تحصيلي – شغلي بر خودشناسي

پرسشنامه رایگان استرس شغلي

پرسشنامه رایگان رغبت سنج تحصیلی-شغلی

پرسشنامه رایگان سبکهاي يادگيري کلب

پرسشنامه رایگان شخصيت خوددوستدار آسیب پذیر

پرسشنامه رایگان باورهاي ارتباطي

پرسشنامه رایگان شخصيت خوددوستدار

پرسشنامه رایگان سبك مكانيزم‌هاي دفاعي

پرسشنامه رایگان تعارضات زناشويي

پرسشنامه رایگان ويژگيهاي شخصيتي

پرسشنامه رایگان تحول رواني-اجتماعي

پرسشنامه رایگان تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر عدالت آموزشي

پرسشنامه رایگان بررسی فضا و امکانات دوره پيش از دبستان، مهدكودك‌هاي تحت نظر سازمان بهزيستي

پرسشنامه رایگان بررسی برنامه‌هاي درسي دوره پيش از دبستان، مهدكودك‌هاي تحت نظر سازمان بهزيستي

پرسشنامه رایگان شيوه هاي حل مساله

پرسشنامه رایگان مقياس سازگاري دو نفره اسپانير

پرسشنامه رایگان افسردگی

پرسشنامه رایگان کيفيت آموزش دانشگاهي از دیدگاه دانشجویان

پرسشنامه رایگان کيفيت آموزش دانشگاهي از دیدگاه اساتید

پرسشنامه رایگان مقياس خانواده اصلي FOS

پرسشنامه رایگان سازگاري زناشويي

پرسشنامه رایگان بلوغ عاطفی

پرسشنامه رایگان آموزش مداوم بر ميزان خودآموزي فراگيران نهضت سوادآموزی

پرسشنامه رایگان بيش فعالي

پرسشنامه رایگان سنجش افسردگي و استرس DASS21

پرسشنامه رایگان رضايت زناشويي

پرسشنامه رایگان تاثير ميزان سواد و آگاهي بر نگرش مادران درباره تربيت اجتماعي نوجوانان

پرسشنامه رایگان فيلم معناگرا

پرسشنامه رایگان معنابخش بودن زندگي

پرسشنامه رایگان نگرش مذهبي

پرسشنامه رایگان پنج عاملي نئو

پرسشنامه رایگان نيازسنجي آموزشي كاركنان

پرسشنامه رایگان روان بنه های یانگ

پرسشنامه رایگان هوش هيجاني مادران

پرسشنامه رایگان سبک زندگی موثر بر وزن

پرسشنامه رایگان بازخوردهای خوردن

پرسشنامه رایگان هيجان خواهي ماروين زوکرمن

پرسشنامه رایگان افسردگي

پرسشنامه رایگان بررسي رابطه جمع گرايي فرهنگي

پرسشنامه رایگان مقیاس خود پنداره

پرسشنامه رایگان سازگاری اجتماعی

پرسشنامه رایگان عملكرد تحصيلي دانشجويان

پرسشنامه رایگان ارزيابي اثر بخشي دوره‌هاي هيدروليك

پرسشنامه رایگان ارزيابي اثر بخشي دوره‌هاي الكتروپنوماتيك

پرسشنامه رایگان ارزيابي اثر بخشي دوره‌هاي پنوماتيك

پرسشنامه رایگان اثر بخشي دوره‌هاي آموزشي

پرسشنامه رایگان نيازسنجي آموزشي مديران

پرسشنامه رایگان سلامت روان

پرسشنامه رایگان فرآيند تبادل دانش و تجربه ميان دانشجويان ساكن خوابگاه

پرسشنامه رایگان ويژگي‌هاي شخصيتي

پرسشنامه رایگان بررسي وضعيت توانمندي شغلي فارغ التحصيلان از دیدگاه فارغ التحصیلان

پرسشنامه رایگان بررسي وضعيت توانمندي شغلي فارغ التحصيلان از دیدگاه مدیران

پرسشنامه رایگان قابليتهاي شناختي

پرسشنامه رایگان رضایت شغلی

پرسشنامه رایگان نظرخواهی از دانشجویان به منظور بهسازی فرآیند ارزیابی پایان ترم

پرسشنامه رایگان نظرخواهی از اساتید به منظور بهسازی فرآیند ارزیابی پایان ترم

پرسشنامه رایگان فعاليتهاي پژوهشي معلمين

پرسشنامه رایگان نيازسنجي آموزشي دبيران از ديدگاه دبيران و مديران

پرسشنامه رایگان افسردگي

پرسشنامه رایگان سازگاري زناشويي (DAS)

پرسشنامه رایگان احساس خودی بودن استمپر و ماسترسون

پرسشنامه رایگان مدیریت پدرانه چنگ و همکاران

پرسشنامه رایگان ویژگی های مولفه رهبری در دانشگاه

پرسشنامه رایگان ویژگی های مولفه سلسله مراتب در دانشگاه

پرسشنامه رایگان ویژگی های مولفه تصمیم گیری در دانشگاه

پرسشنامه رایگان ویژگی های مولفه تعاملات در دانشگاه

پرسشنامه رایگان ویژگی های مولفه پیوندها در دانشگاه

پرسشنامه رایگان ویژگی های مولفه کنترل در دانشگاه

پرسشنامه رایگان كاربرد الگوي سايبرنتيك در دانشگاه

پرسشنامه رایگان رهبری اثربخشی

پرسشنامه رایگان رهبری تراز پنج

پرسشنامه رایگان تاثير جو اجتماعي مدارس بر پرورش مهارتهاي اجتماعي فراگيران آنها

پرسشنامه رایگان هوش هيجاني بار اون

پرسشنامه رایگان سنجش وضعيت مذهبي دانش آموزان جوان

پرسشنامه رایگان سنجش دقت هوشي

پرسشنامه رایگان جمعیت شناختی

پرسشنامه رایگان توانمندسازي کارکنان

پرسشنامه رایگان نگراني وزن کيلن (WCS)

پرسشنامه رایگان دلبستگي بزرگسالان هازان و شيو(AAQ)

پرسشنامه رایگان افسردگی بک

پرسشنامه رایگان کیفیت زندگی کاری

پرسشنامه رایگان رضایت شغلی

پرسشنامه رایگان رضايت زناشويي

پرسشنامه رایگان میزان انتقال توانمندهای شغلی و تربیتی سالمندان به اطرافیان

پرسشنامه رایگان میزان توانمندی سالمندان

پرسشنامه رایگان اثر بخشي مراکز آموزش از راه دور

پرسشنامه رایگان علائم اضطراب اجتماعي

پرسشنامه رایگان افسردگی بک

پرسشنامه رایگان بررسي موانع کاربست نتايج پايان نامه ها از ديدگاه صاحب نظران مديريت آموزش

پرسشنامه رایگان ميزان توجه برنامه درسي به پرورش مهارتهاي کارآفريني

پرسشنامه رایگان سطح سلامت روانی

پرسشنامه رایگان منابع کنترل در دانش آموزان

پرسشنامه رایگان ميزان اثربخشي آيين نامه اجرايي در رابطه با سياست مدرسه محوري

پرسشنامه رایگان شدت علائم اختلال استرس پس از آسيب (PTSD)

پرسشنامه رایگان ابعاد معنويت

پرسشنامه رایگان بررسي ميزان اثربخشي دوره هاي كوتاه مدت ضمن خدمت

پرسشنامه رایگان بررسي سبك مديران مدارس در برخورد با تعارض، از ديدگاه معلمان

پرسشنامه رایگان بررسي سبك مديران مدارس در برخورد با تعارض، از ديدگاه مديران

پرسشنامه رایگان رضایت زناشویی انریچ

پرسشنامه رایگان خودپنداره راجرز-الف

پرسشنامه رایگان خودپنداره راجرز-ب

پرسشنامه رایگان جمعیت شناختی

پرسشنامه رایگان سطح استرس شغلي

پرسشنامه رایگان سلامت عمومی

پرسشنامه رایگان ارزیابی شراکت ها و منابع سازمان

پرسشنامه رایگان ارزیابی فرایندهای موجود در سازمان

پرسشنامه رایگان ارزیابی منابع انسانی سازمان

پرسشنامه رایگان ارزیابی خط مشی و استراتژی های سازمان

پرسشنامه رایگان ارزیابی فعالیت ها و رفتار مدیریت و رهبری

پرسشنامه رایگان تصور از خدا

پرسشنامه رایگان رضایت زناشویی

پرسشنامه رایگان سبك هاي دلبستگي

پرسشنامه رایگان رضایت از زندگی

پرسشنامه رایگان جمعیت شناختی برای ساکنان ساختمانهای ویلایی

پرسشنامه رایگان جمعیت شناختی برای ساکنان ساختمانهای مرتفع

پرسشنامه رایگان سازگاری اجتماعی

پرسشنامه رایگان سلامت عمومی

پرسشنامه رایگان تاثير درمان كنترل تكانه بر كاهش تكانشگري

پرسشنامه رایگان عملكرد حافظه مربوط به آينده

پرسشنامه رایگان شدت وسواس یل-براون

پرسشنامه رایگان ويژگي‌هاي شخصيتي

پرسشنامه رایگان رضایت مشتری

پرسشنامه رایگان ابعاد كيفيت خدمات (براساس مدل سروكوال)

پرسشنامه رایگان عزت نفس

پرسشنامه رایگان سلامت روان

پرسشنامه رایگان ويژگي شخصيتي سخت روئي

پرسشنامه رایگان شخصیتی پنج عامل NEOPI_R

پرسشنامه رایگان رضایتمندي زناشويي

پرسشنامه رایگان استفاده یا عدم استفاده از فن آوری های نوین ارتباطی

پرسشنامه رایگان سازگاری دانش آموزان دبیرستانی

پرسشنامه رایگان کیفیت زندگی وابسته به سلامت

پرسشنامه رایگان ارزشيابي اثر بخشي دوره‌هاي آموزشي

پرسشنامه رایگان بهبود وضعیت آموزشی

پرسشنامه رایگان ارتقاء شغلي

پرسشنامه رایگان آزمون اضطراب کتل

پرسشنامه رایگان تیپ شخصیتی A‌ یا B

پرسشنامه رایگان حساسیت به صدا

پرسشنامه رایگان ارزیابی کارکنان

پرسشنامه رایگان بهره‌وري كاركنان

پرسشنامه رایگان رضایت شغلی

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی

پرسشنامه رایگان تاثير ارزشيابي توصيفي بر عزت نفس

پرسشنامه رایگان شخصیتی پنج عاملی NEo

پرسشنامه رایگان مقابله با بحران

پرسشنامه رایگان خلاقيت هيجاني

پرسشنامه رایگان سلامت روان

پرسشنامه رایگان سبكهاي مقابله با فشار رواني

پرسشنامه رایگان خودگرداني دانش آموزان

پرسشنامه رایگان روش تدریس

پرسشنامه رایگان بررسی میزان افسردگی در كادر پرستاری بیمارستان های روانی و غیر روانی

پرسشنامه رایگان تاثیر اشتغال والدین از دیدگاه مادر

پرسشنامه رایگان تاثیر اشتغال والدین از دیدگاه پدر

پرسشنامه رایگان تاثیر اشتغال والدین از دیدگاه فرزندان

پرسشنامه رایگان ارزش های اجتماعی

پرسشنامه رایگان خودسنجی کتل

پرسشنامه رایگان افسردگی بک

پرسشنامه رایگان تاثیر دوران بازپروری بر خصوصیات روانی معتادین

پرسشنامه رایگان بررسی حالات افسردگی در همسران شهدا

پرسشنامه رایگان استقلال و سازگاري دانش آموزان

پرسشنامه رایگان شيوه‌هاي فرزند پروري

پرسشنامه رایگان هموابستگي در زنان متأهل

پرسشنامه رایگان ترس از موفقيت در زنان متأهل

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی

پرسشنامه رایگان نقش هاي جنسيتي

پرسشنامه رایگان سبك‌هاي تفكر استرنبرگ

پرسشنامه رایگان خلاقیت عابدی

پرسشنامه رایگان خودکارآمد پنداری

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی

پرسشنامه رایگان سبك هاي يادگيري

پرسشنامه رایگان سازگاری زناشویی

پرسشنامه رایگان بهزیستی روانشناختی

پرسشنامه رایگان هویت دینی

پرسشنامه رایگان مهارت هاي اجتماعي

پرسشنامه رایگان طرحواره هاي ناسازگار

پرسشنامه رایگان روش آموزش

پرسشنامه رایگان سلامت عمومی

پرسشنامه رایگان بررسي تطبيقي محتواي کتب درسي مقطع ابتدايي با آرمانها و ارزشهاي حاکم بر سند چشم انداز بلند مدت توسعه جمهوري اسلامي ايران در بعد فرهنگي

پرسشنامه رایگان نگرش در مورد قاعدگی

پرسشنامه رایگان خودارزیابی سندرم پیش از قاعدگی

پرسشنامه رایگان ویژگی های شخصیتی مدیران

پرسشنامه رایگان عوامل موثر بر موفقیت شغلی مدیران

پرسشنامه رایگان تعارضات والد-فرزند

پرسشنامه رایگان خود تنظیمی

پرسشنامه رایگان خودکارآمدی تحصیلی

پرسشنامه رایگان وابستگي مشاور به مراجع

پرسشنامه رایگان مشاور – مراجع

پرسشنامه رایگان سازگاری اجتماعی

پرسشنامه رایگان دلبستگي به والدين

پرسشنامه رایگان سلامت عمومی

پرسشنامه رایگان علائم سندرم پيش ازقاعدگي

پرسشنامه رایگان شادکامی آکسفورد

پرسشنامه رایگان شیوه های مقابله

پرسشنامه رایگان تفکر انتقادی کورنل

پرسشنامه رایگان استفاده از رایانه

پرسشنامه رایگان سبک های تفکر استرنبرگ-واگنر

پرسشنامه رایگان ویژگی های شخصیتی

پرسشنامه رایگان هویت شغلی

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی

پرسشنامه رایگان سلامت روان SCL

پرسشنامه رایگان واکنش ها و احساسات در ناباروری

پرسشنامه رایگان رضایت شغلی

پرسشنامه رایگان نحوه ي ارزشيابي عملكرد آموزشي اساتيد

پرسشنامه رایگان استفاده از اینترنت

پرسشنامه رایگان خلاقیت فرد در سازمان

پرسشنامه رایگان رابطه بين وضعیت آموزش فارغ التحصيلان با بازار كار و اشتغال

پرسشنامه رایگان عاطفه خودآگاه TOSCA

پرسشنامه رایگان الگوي تربيتي والديني

پرسشنامه رایگان پیوند والدینی

پرسشنامه رایگان شيوه‌هاي فرزند پروري

پرسشنامه رایگان ويژگي‌ سخت رويي

پرسشنامه رایگان خوش بيني – بدبيني در كارمندان

پرسشنامه رایگان تیپ های شخصیتی

پرسشنامه رایگان اعتماد به نفس آیزنک

پرسشنامه رایگان روش‌هاي مقابله با استرس

پرسشنامه رایگان شيوه‌هاي فرزند پروري

پرسشنامه رایگان خودکارآمدي تحصيلي

پرسشنامه رایگان مهارت هاي اجتماعي

پرسشنامه رایگان بررسي آيين‌هاي سوگواري زرتشتيان و شيعيان ايران

پرسشنامه رایگان ويژگيهاي سازمان يادگيرنده

پرسشنامه رایگان ويژگيهاي شخصيتي

پرسشنامه رایگان استفاده از اینترنت

پرسشنامه رایگان کنترل هیجانی

پرسشنامه رایگان شادکامی آکسفورد

پرسشنامه رایگان ابرازگری هیجانی

پرسشنامه رایگان تيپهاي شخصيتی مدیران

پرسشنامه رایگان سبكهاي حل تعارضات سازماني

پرسشنامه رایگان باورها و احساسات غیر منطقی

پرسشنامه رایگان سبک خودشناسی در چارچوب مذهبی-اجتماعی

پرسشنامه رایگان سبك دلبستگي

پرسشنامه رایگان منبع كنترل در نوجوانان

پرسشنامه رایگان جو سازمانی

پرسشنامه رایگان روحيه کارآفريني

پرسشنامه رایگان شدت نیاز

پرسشنامه رایگان تاثیر مشاوره گروهی

پرسشنامه رایگان تعارضات زناشويي

پرسشنامه رایگان رضایت شغلی معلمان

پرسشنامه رایگان رضايت شغلي مديران

پرسشنامه رایگان تمركززدايي

پرسشنامه رایگان بررسي مديريت موجود در مدارس

پرسشنامه رایگان شيوه هاي فرزند پروري جوانان داوطلب ترك اعتياد

پرسشنامه رایگان سلامت روانی

پرسشنامه رایگان شناسایی مهارت های زندگی کودک

پرسشنامه رایگان نيازسنجي مهارت‌هاي زندگي دانش‌آموزان

پرسشنامه رایگان مقايسه تعارضات زناشويي در ازدواج‌هاي فاميلي و غير فاميلي

پرسشنامه رایگان راهبردهاي خودتنظميمي عاطفي

پرسشنامه رایگان شدت افسردگی برنز

پرسشنامه رایگان شدت اضطراب برنز

پرسشنامه رایگان علايم مرضي کودکان و اختلالات یادگیری در آن ها

پرسشنامه رایگان اختلال سلوک دانش آموز از دید معلمان

پرسشنامه رایگان نارسايي توجه با بيش فعالي ADHD از دیدگان والدین

پرسشنامه رایگان نارسايي توجه با بيش فعالي ADHD از دیدگان معلمان

پرسشنامه رایگان نحوه ی تدریس انشا

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی

پرسشنامه رایگان مهار شغلي

پرسشنامه رایگان امیدواری در بیماران

پرسشنامه رایگان احساس گناه

پرسشنامه رایگان تصور از خدا

پرسشنامه رایگان افسردگی بک

پرسشنامه رایگان بررسي مقايسه اي خلاقيت دانش آموزان دختر موسيقي آموخته و موسيقي نياموخته

پرسشنامه رایگان ویژگی های کودک

پرسشنامه رایگان سبك دلبستگي

پرسشنامه رایگان بررسي تاثير دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت بركارآيي دبيران

پرسشنامه رایگان بررسي تاثير روش درماني- عصبي دلاكاتو بر نارساخواني رشدي

پرسشنامه رایگان انتقاد کردن

پرسشنامه رایگان ابزار احساسات منفی

پرسشنامه رایگان ابزار احساسات مثبت

پرسشنامه رایگان نه گفتن

پرسشنامه رایگان بله گفتن

پرسشنامه رایگان درخواست کردن

پرسشنامه رایگان بررسي تاثير ابراز وجود

پرسشنامه رایگان عزت نفس و مهارتهاي اجتماعي

پرسشنامه رایگان احساس تنهايي

پرسشنامه رایگان استفاده از اينترنت

پرسشنامه رایگان معيارهاي يادگيري معني‌دار

پرسشنامه رایگان آسيب شناسي تربيت شهروندي

پرسشنامه رایگان طراحي و اعتباريابي الگوي برنامه‌ريزي درسي

پرسشنامه رایگان نگرش دانشجویان نسبت به محتوای کتب درسی

پرسشنامه رایگان افسردگی بک

پرسشنامه رایگان سطح بلوغ كاركنان

پرسشنامه رایگان شناخت ساختار سازمانی دانشگاه

پرسشنامه رایگان ارزيابي طرح مدرسه هوشمند

پرسشنامه رایگان تاثير اينترنت بر نگرش‌هاي فرهنگي و اخلاقي دانشجويان

پرسشنامه رایگان ملاک های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

پرسشنامه رایگان ارزشیابی سطوح شناختی

پرسشنامه رایگان اجزا اصلی سنجش و نمره گذاری در درس

پرسشنامه رایگان مشخص کردن وضعیت موجود نمره گذاری و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

پرسشنامه رایگان روش های ارزشیابی و نمره دادن

پرسشنامه رایگان خلاقيت هيجاني

پرسشنامه رایگان سبكهاي مقابله با فشار رواني

پرسشنامه رایگان سلامت روان

پرسشنامه رایگان مدیریت تنیدگی شغلی

پرسشنامه رایگان عوامل تنیدگی زا

پرسشنامه رایگان رویدادهای مربوط به تنیدگی شغلی

پرسشنامه رایگان دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت (‎(ICT

پرسشنامه رایگان طراحي و اجراي يك نرم افزار آموزشي جهت آموزش و توان بخشي ذهني دانش آموزان

پرسشنامه رایگان حمایت اجتماعی

پرسشنامه رایگان عزت نفس

پرسشنامه رایگان ذهنیت فلسفی

پرسشنامه رایگان بررسی میزان استفاده مدیران مدارس از مشارکت دبیران

پرسشنامه رایگان سلامت روانی و عمومی

پرسشنامه رایگان بررسی نگرش ها و رفتارهای دینی

پرسشنامه رایگان حافظه آشکار و ناآشکار بزرگسالان با واژگان کم بسامد یا آزمایشگاهی

پرسشنامه رایگان حافظه آشکار و ناآشکار کودکان با واژگان کم بسامد یا آزمایشگاهی

پرسشنامه رایگان حافظه آشکار و ناآشکار بزرگسالان با واژگان پربسامد یا معمولی

پرسشنامه رایگان حافظه آشکار و ناآشکار کودکان با واژگان پربسامد یا معمولی

پرسشنامه رایگان سلامت روان

پرسشنامه رایگان رضايت زناشويي

پرسشنامه رایگان ارزيابي علمكرد مديران آموزشي

پرسشنامه رایگان صمیمیت اجتماعی و تفریحی

پرسشنامه رایگان صمیمیت زیباشناختی

پرسشنامه رایگان صمیمیت معنوی

پرسشنامه رایگان صمیمیت جنسی

پرسشنامه رایگان صمیمیت جسمانی

پرسشنامه رایگان صمیمیت عقلانی

پرسشنامه رایگان صمیمیت روانشناختی

پرسشنامه رایگان صمیمیت عاطفی

پرسشنامه رایگان سبک های هویت

پرسشنامه رایگان واکنش های بین فردی

پرسشنامه رایگان مهارت های اجتماعی

پرسشنامه رایگان بررسي تاثير روش يادگيري مشاركتي بر عزت نفس

پرسشنامه رایگان مقیاس درجه بندی اضطراب رایانه

پرسشنامه رایگان عزت نفس

پرسشنامه رایگان انگیزه پیشرفت تحصیلی

پرسشنامه رایگان جمعیت شناختی

پرسشنامه رایگان بررسي تاثير سايكودرام (روان نمايشگري ) بر افزايش تمايز يافتگي (Self-Differentiation) فرد از خانواده اصلي

پرسشنامه رایگان منابع استرس

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی

پرسشنامه رایگان طراحي راهنماي اصلاح نظام مديريت پژوهش در آموزش و پرورش

پرسشنامه رایگان بررسي ميزان كاربردي بودن محتواي كتاب اقتصاد در زندگي روزمره دانش‌آموزان

پرسشنامه رایگان نگرش افراد

پرسشنامه رایگان خودشناسی

پرسشنامه رایگان رفتار مدنی

پرسشنامه رایگان تعهد سازمانی

پرسشنامه رایگان خدمات مشاوره به مديران

پرسشنامه رایگان رضایت از رئیس

پرسشنامه رایگان میزان رضایت از کار، سرپرست، حقوق ماهانه، اعطای ترفیع، همکاران

پرسشنامه رایگان تعهد سازمانی

پرسشنامه رایگان خشنودی شغلی

پرسشنامه رایگان همکاران شغلی در سازمان

پرسشنامه رایگان اعطای ترفیعات به کارمندان

پرسشنامه رایگان ارزیابی نظر کارمندان در مورد حقوق ماهانه شان

پرسشنامه رایگان ارزیابی نظر کارمندان در مورد سرپرست سازمان

پرسشنامه رایگان ارزیابی محیط کار افراد در سازمان

پرسشنامه رایگان بررسي عوامل موثر بر پيشرفت رياضي

پرسشنامه رایگان بررسي رابطه مشخصه‌هاي شغلي مديران و كاركنان آموزشي با انگيزش آنها

پرسشنامه رایگان زمینه های ارزشیابی برنامه ها و فعالیت های دانشگاه

پرسشنامه رایگان اجرای برنامه های پیش بینی شده

پرسشنامه رایگان تعیین استراتژی ها و برنامه های عملیاتی مناسب برای برنامه ریزی توسعه دانشگاه

پرسشنامه رایگان ملاک ها و زمینه های تعیین چشم اندازهای دانشگاه

پرسشنامه رایگان ارزیابی و تحلیل محیط درونی (قوت ها/ضعف ها) آموزش عالی

پرسشنامه رایگان شناسایی تهدیدهای محیطی برای تدوین الگوی مدیریت استراتژیک

پرسشنامه رایگان شناسایی فرصت های محیطی برای تدوین الگوی مدیریت استراتژیک

پرسشنامه رایگان فرآیند برنامه ریزی استراتژیک آموزش عالی

پرسشنامه رایگان عوامل اصلی محیط ملی آموزش عالی

پرسشنامه رایگان مولفه های فرعی محیط بین المللی آموزش عالی

پرسشنامه رایگان الگوی مدیریت استراتژیک آموزش عالی

پرسشنامه رایگان خود كارآمدي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان

پرسشنامه رایگان علائم مرضی کودکان

پرسشنامه رایگان مولفه های روانشناختی

پرسشنامه رایگان افسردگی بک

پرسشنامه رایگان ارزيابي شبكه اطلاع رسانی از ديد كاربران

پرسشنامه رایگان آموزش مجازی

پرسشنامه رایگان مقیاس افکار ناکارآمد کمال گرایی و تاییدخواهی

پرسشنامه رایگان خودکار آمدی

پرسشنامه رایگان مدیریت استرس

پرسشنامه رایگان آموزش مهارتهاي اجتماعي

پرسشنامه رایگان نشانه های خشونت

پرسشنامه رایگان سبک های شناختی رايدينگ CSA

پرسشنامه رایگان نحوه ی درس خواندن و انگیزش دانش آموزان

پرسشنامه رایگان نشانه های صلح

پرسشنامه رایگان تاثير آموزش رياضي با كمك كامپيوتر بر نگرش و يادگيري درس رياضي

پرسشنامه رایگان بررسي تاثير فعاليتهاي فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

پرسشنامه رایگان مقايسه روش‌هاي ارزشيابي توصيفي و سنتي

پرسشنامه رایگان سلامت روانشناختی

پرسشنامه رایگان کمال گرایی

پرسشنامه رایگان صمیمیت اجتماعی

پرسشنامه رایگان سبک های هویت برزونسکي isi-6G

پرسشنامه رایگان مقايسه خلاقيت در دانش آموزان كاربر اينترنت و غير كاربر

پرسشنامه رایگان احساسات افراد در مورد زندگی

پرسشنامه رایگان خودکارآمدي دانش آموزان

پرسشنامه رایگان تاثیر عوامل فرار نوجوانان از خانه بر عملكرد تحصيلي آنان

پرسشنامه رایگان عوامل موثر روانشناختي بر فرار نوجوانان از خانه

پرسشنامه رایگان مقیاس عملکرد خانواده

پرسشنامه رایگان بررسي تاثير روش درماني – عصبي دلاكاتو بر نارساخواني رشدي

پرسشنامه رایگان سلامت روان

پرسشنامه رایگان باورها و احساسات

پرسشنامه رایگان رضایت شغلی

پرسشنامه رایگان تأثير روابط قبل از ازدواج بر تعارضات زناشويي در دانشجويان متأهل

پرسشنامه رایگان بررسي تاثير بازيهاي رايانه‌اي بر سلامت رواني و عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان

پرسشنامه رایگان ارزيابي بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات

پرسشنامه رایگان بررسي ميزان اثربخشي دوره هاي كوتاه مدت ضمن خدمت از ديدگاه آموزگاران

پرسشنامه رایگان بررسي تأثير آموزش موسيقي بر پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان

پرسشنامه رایگان ادراک کارکنان از میزان اثربخشی مدیریت منابع انسانی

پرسشنامه رایگان میزان تمایل به اعتیاد

پرسشنامه رایگان بررسی نگرش مدیران مدارس استثنایي و عادی نسبت به طرح تلفیقی نابینایان

پرسشنامه رایگان شیوه های مدیریتی مدیران

پرسشنامه رایگان ارتباط رشته تحصیلی، نگرش نسبت به انسان

پرسشنامه رایگان رابطه رضایت شغلی با سطح نیازهای كاركنان

پرسشنامه رایگان بهداشت روانی معلمین و كاركنان

پرسشنامه رایگان بررسی نقش مشاركت جویانه و غیر مشاركت جویانه مدیران

پرسشنامه رایگان مقایسه نگرش مدیران و معلمان نسبت به عوامل مؤثر در رضایت شغلی

پرسشنامه رایگان بررسی اثر روانی- اجتماعی تبلیغات بر انتخاب رشته تحصیلی دبیرستانی

پرسشنامه رایگان نگرش دبيران به خلاقیت

پرسشنامه رایگان سبك مدیریت

پرسشنامه رایگان بررسی نگرش اعضای ستادهای تربیتی نسبت به فعالیتهای پرورشی”فرهنگي و هنري”

پرسشنامه رایگان بررسی ویژگیهای مشاور موفق از نظر دانش آموزان

پرسشنامه رایگان بررسی رابطه سبكهای رفتاری مشاركت جویانه و آمرانه دبیران با افت تحصیلی دانش آموزان

پرسشنامه رایگان بررسی چگونگی سپری شدن اوقات فراغت معلمین

پرسشنامه رایگان جایگاه مدیریت مشاركتی

پرسشنامه رایگان رضایت شغلی معلمان

پرسشنامه رایگان بررسی سبك مدیریت مدارس استثنايی

پرسشنامه رایگان مقایسه سبك رفتار كلاسی اساتید و چگونگی اثر بخشی آنها بر اساس نظریه (3D)

پرسشنامه رایگان ارزیابی عملکرد مسئولین بهداشت زن و مرد توسط مدیر

پرسشنامه رایگان ارزیابی عملکرد دفترداران زن و مرد توسط مدیر

پرسشنامه رایگان ارزیابی عملکرد معاونین زن و مرد توسط مدیر

پرسشنامه رایگان پرسشنامه ارزیابی عملکرد معلمین ورزش زن و مرد توسط مدیر

پرسشنامه رایگان ارزیابی عملکرد معلمین زن و مرد توسط مدیر

پرسشنامه رایگان سنجش رضایت از ترفیع

پرسشنامه رایگان سنجش رضایت از همکاران

پرسشنامه رایگان سنجش رضایت از کار

پرسشنامه رایگان سنجش رضایت از سرپرست

پرسشنامه رایگان سنجش رضایت از حقوق

پرسشنامه رایگان اثربخشی مدارس

پرسشنامه رایگان خلاقیت مدیران و رابطه آن با عملكرد آنها

پرسشنامه رایگان سبک های مدیریت تعارض

پرسشنامه رایگان مدیریت مشارکتی

پرسشنامه رایگان رضایت شغلی کارکنان

پرسشنامه رایگان احساس برابری كاركنان

پرسشنامه رایگان بررسی كارآیي واحدهای تربیت بدنی عمومی از دیدگاه دانشجویان

پرسشنامه رایگان بررسی عوامل موثر بر تطویل طرحهای عمرانی

پرسشنامه رایگان استرس شغلی مدیران

پرسشنامه رایگان عملکرد مدیران

پرسشنامه رایگان مهارتهای انسانی مدیران

پرسشنامه رایگان اثر بخشی رابطه مهارتهای انسانی مدیران از دیدگاه دبیران

پرسشنامه رایگان تعهد سازمانی

پرسشنامه رایگان بررسی ادراك كاركنان براساس نظریه برابری آدامز

پرسشنامه رایگان خودسنجی مهارت انسانی

پرسشنامه رایگان مهارت انسانی مدیران

پرسشنامه رایگان تغییرات مربوط به ساختار و تشکیلات

پرسشنامه رایگان جو مدارس راهنمایی

پرسشنامه رایگان تعارض معلمان راهنمایي

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دبیرستان

پرسشنامه رایگان بررسی میزان آگاهی مدیران از اهداف سازمان

پرسشنامه رایگان بررسی زمینه های اجرای طرح مدیریت مدرسه محور

پرسشنامه رایگان باورهای معرفت‌شناختی مدیران

پرسشنامه رایگان جو سازمانی بر اساس مدل هالپین و کرافت

پرسشنامه رایگان برخوردهای معلمان با یکدیگر

پرسشنامه رایگان برخوردهای مدیر مدرسه با معلمان

پرسشنامه رایگان سبك های مدیریت تعارض مدیران

پرسشنامه رایگان منابع قدرت

پرسشنامه رایگان رابطه ی مهارت های ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه

پرسشنامه رایگان تعهد سازمانی

پرسشنامه رایگان رضایت شغلی مدیران دانشکده ها

پرسشنامه رایگان رفتار سیاسی كاركنان

پرسشنامه رایگان جو سازمانی

پرسشنامه رایگان مقایسه میزان نظارت مدیران زن بر عملكرد دبیران بر حسب جنسیت

پرسشنامه رایگان مقایسه نوع نظارت مدیران زن بر عملكرد دبیران بر حسب جنسیت

پرسشنامه رایگان شناخت باورهای نظارتی مدیران مدارس

پرسشنامه رایگان تفكر انتقادی مدیران گروه های آموزشی

پرسشنامه رایگان سنجش سبک های مدیریت تعارض

پرسشنامه رایگان تبیين نقش های گروهی بر مبنای اندازه و تركیب گروه های آموزشی

پرسشنامه رایگان سبک های تصمیم گیری

پرسشنامه رایگان اندازه گیری ذهن فلسفی

پرسشنامه رایگان نیازهای آموزشی مربیان طرح میثاق بسیج

پرسشنامه رایگان نظر سنجی از شركت كنندگان طرح میثاق در خصوص فعالیت های قرانی

پرسشنامه رایگان نظر سنجی از شركت كنندگان طرح میثاق در خصوص فعالیت های فنی و حرفه ای و مهارتهای شغلی

پرسشنامه رایگان نگرش دانشجویان شاهدوایثارگر درخصوص عملکرد کلی ستاد دانشجویان شاهد وایثارگر

پرسشنامه رایگان شیوه های اشاعه (راه های افزایش) مشارکت اعضای هیات علمی در تصمیم گیری مدیران

پرسشنامه رایگان بهینه نمودن برنامه های طرح میثاق

پرسشنامه رایگان میزان مشارکت اعضای هیات علمی در تصمیم گیری مدیران

پرسشنامه رایگان معیارهای سنجش سبک های رفتاری و بلوغ

پرسشنامه رایگان بررسی نیازهای آموزشی اعضای هیات علمی

پرسشنامه رایگان بررسی نگرش قضات دادگستری در ارتباط با سازمان یادگیرنده

پرسشنامه رایگان روش های رهبری

پرسشنامه رایگان آموزش از طریق اینترنت

پرسشنامه رایگان توانمندسازی دبیران مدارس

پرسشنامه رایگان شناخت دانشجویان رشته غیر مدیریت از مفهوم مدیریت زمان

پرسشنامه رایگان شناخت دانشجویان رشته مدیریت از مفهوم مدیریت زمان

پرسشنامه رایگان تعارض سازمانی كاركردی و غیر كاركردی

پرسشنامه رایگان کیفیت زندگی كاری معلمین

پرسشنامه رایگان شیوه گذراندن اوقات فراغت از دیدگاه دانش آموزان

پرسشنامه رایگان تیپ شخصیتی

پرسشنامه رایگان منابع قدرت مدیران

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی

پرسشنامه رایگان شیوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان از دیدگاه اولیا مدرسه

پرسشنامه رایگان رضایت شغلی دبیران

پرسشنامه رایگان فرهنگ سازمانی

پرسشنامه رایگان استرس شغلی مدیران

پرسشنامه رایگان بررسی امكان تصمیم گیری دبیران

پرسشنامه رایگان تعیین سبک رهبری مدیران

پرسشنامه رایگان مدل تصمیم گیری مدیران

پرسشنامه رایگان گرایش های غالب ارزشی مدیران

پرسشنامه رایگان نقش رهبری آموزش عالی

پرسشنامه رایگان ایجاد سرمایه اجتماعی در دانشگاه

پرسشنامه رایگان تعهد سازمانی دبیران

پرسشنامه رایگان بررسی میزان توجه مدیران به عوامل موثر بر بهداشت روانی از نگاه دبیران

پرسشنامه رایگان وضعیت روابط انسانی در مدیریت آموزشگاهی مدارس بر اساس رویكرد پست مدرن

پرسشنامه رایگان باورهاي انگيزشي مديران

پرسشنامه رایگان اثربخشی عملکرد مدیران گروه آموزشی

پرسشنامه رایگان رضايت كارمندان از مديريت انگيزشي

پرسشنامه رایگان فرهنگ سازمانی

پرسشنامه رایگان رضایت شغلی کارکنان

پرسشنامه رایگان شناخت باورهای مدیریتی مدیران آموزش

پرسشنامه رایگان سلامت سازمانی دانشکده

پرسشنامه رایگان مهارت های ارتباطی مدیران

پرسشنامه رایگان ارزشیابی عملکرد کارکنان در سازمانها

پرسشنامه رایگان نیازسنجی آموزشی مدیران مدارس

پرسشنامه رایگان مولفه های رضایت شغلی

پرسشنامه رایگان سنجش رضایت شغلی

پرسشنامه رایگان گرایش به بوروکراسی

پرسشنامه رایگان فرسودگی شغلی کارکنان

پرسشنامه رایگان زمینه های مشارکت کارکنان در تصمیم گیریهای سازمانی

پرسشنامه رایگان رفتار و برخورد کارکنان با یکدیگر

پرسشنامه رایگان رفتار و برخوردهای مدیر واحد با کارکنان

پرسشنامه رایگان آگاهی از کیفیت امور آموزش

پرسشنامه رایگان آگاهی از کیفیت دروس ارائه شده توسط اساتید

پرسشنامه رایگان آگاهی از کیفیت مسائل آموزشی

پرسشنامه رایگان رفتار و عملکرد مدیر

پرسشنامه رایگان میزان همگرایی دبیران

پرسشنامه رایگان تاثیر میدان وابستگی مدیران بر مدیریت تغییر آنان

پرسشنامه رایگان بهره وری نیروی انسانی

پرسشنامه رایگان سبکهای مدیریت

پرسشنامه رایگان فرهنگ سازمانی مدرسه

پرسشنامه رایگان توانمندسازی معلمان

پرسشنامه رایگان ویژگی های شخصیتی کار آفرینانه مدیران

پرسشنامه رایگان یادگیرنده بودن سازمان مدارس

پرسشنامه رایگان وضعیت سازمان یاد گیرنده از دیدگاه کارکنان

پرسشنامه رایگان ویژگیهای شخصیتی

پرسشنامه رایگان میزان مشارکت کارکنان در نظام پیشنهادها

پرسشنامه رایگان پایبندی مدیران به هنجارهای علم

پرسشنامه رایگان ذهنیت فلسفی مدیران

پرسشنامه رایگان جو سازمانی مدرسه

پرسشنامه رایگان بررسی رابطه ی بین خلاقیت مدیران و جو سازمانی

پرسشنامه رایگان باورهای معرفت شناختی

پرسشنامه رایگان هوش اجتماعی

پرسشنامه رایگان قابلیت جذب دانش

پرسشنامه رایگان عوامل روانی-اجتماعی محیط شغلی

پرسشنامه رایگان توانمندسازی کارکنان

پرسشنامه رایگان توانایی فراشناخت

پرسشنامه رایگان سلامت سازمانی

پرسشنامه رایگان به کارگیری فناوری اطلاعات بر نگرش مدیریت دانش مدیران

پرسشنامه رایگان مدیریت دانش براساس نظریه ی نوناکا

پرسشنامه رایگان بررسی وضعیت مدارس

پرسشنامه رایگان سبک تصمیم گیری مدیران

پرسشنامه رایگان دانش مدیریتی مدیران

پرسشنامه رایگان ویژگی های شخصیتی کتل

پرسشنامه رایگان میزان کارایی مدیران مدارس

پرسشنامه رایگان بررسی میزان ارضاء نیازهای انگیزشی معلمان استثنایی بر مبنای نظریه مازلو

پرسشنامه رایگان روش های یادگیری

پرسشنامه رایگان مقایسه تاثیر سبک های مدیریت کلاس

پرسشنامه رایگان سبک اسنادی دبیران

پرسشنامه رایگان تعیین سبک رهبری

پرسشنامه رایگان ارزيابي برنامه هاي مديريت فرهنگي و فوق برنامه با استفاده از الگوي سيپ cipp

پرسشنامه رایگان استرس شغلی

پرسشنامه رایگان اعتماد سازمانی

پرسشنامه رایگان دیدگاه کارکنان در مورد نقش خود در سازمان

پرسشنامه رایگان دیدگاه کارکنان در مورد کلیت سازمان

پرسشنامه رایگان دیدگاه کارکنان در مورد مدیران، سرپرستان، رهبران عالی

پرسشنامه رایگان نگرش كاركنان به سبك رهبري تحولي مديران

پرسشنامه رایگان موانع آموزش الکترونیکی

پرسشنامه رایگان شناخت ویژگی های طرح برنامه درسی آموزش الکترونیکی

پرسشنامه رایگان توانمندسازی کارکنان

پرسشنامه رایگان رهبری اخلاقی

پرسشنامه رایگان سنجش کیفیت خدمات الکترونیکی کتابخانه از دیدگاه کتابداران

پرسشنامه رایگان سنجش کیفیت خدمات الکترونیکی کتابخانه از دیدگاه دانشجویان

پرسشنامه رایگان مقیاس شیوه حل مسئله

پرسشنامه رایگان مقیاس پاسخ­های نشخوارگری (RRS)

پرسشنامه رایگان افسردگی بک (BDI-II)

پرسشنامه رایگان نظم جویی شناختی هیجانی (CERQ)

پرسشنامه رایگان بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی

پرسشنامه رایگان دانش، مهارت ها و وظایف حرفه ای مسئول بخش امانت و گردش مواد

پرسشنامه رایگان همخوانی میان درس ها و سرفصل های رشته کتابداری با دانش و مهارت ها و وظایف حرفه ای مسئول بخش امانت و گردش مواد

پرسشنامه رایگان همخوانی میان درس ها و سرفصل های رشته کتابداری با دانش و مهارت ها و وظایف حرفه ای مسئول بخش نشریات ادواری

پرسشنامه رایگان دانش، مهارت ها و وظایف حرفه ای مسئول بخش نشریات ادواری

پرسشنامه رایگان همخوانی میان درس ها و سرفصل های رشته کتابداری با دانش و مهارت ها و وظایف حرفه ای مسئول بخش مرجع

پرسشنامه رایگان دانش، مهارت ها و وظایف حرفه ای مسئول بخش مرجع

پرسشنامه رایگان همخوانی میان درس ها و سرفصل های رشته کتابداری با دانش و مهارت ها و وظایف حرفه ای مسئول بخش سازماندهی منابع (فهرست نویسی، رده بندی و آماده سازی)

پرسشنامه رایگان دانش، مهارت ها و وظایف حرفه ای مسئول بخش سازماندهی منابع (فهرست نویسی، رده بندی و آماده سازی)

پرسشنامه رایگان همخوانی میان درس ها و سرفصل های رشته کتابداری با دانش و مهارت ها و وظایف حرفه ای مسئول بخش فراهم آوری (سفارشات و مجموعه سازی)

پرسشنامه رایگان دانش، مهارت ها و وظایف حرفه ای مسئول بخش فراهم آوری (سفارشات و مجموعه سازی)

پرسشنامه رایگان بررسی وضعیت کتابخانه های اقماری از دیدگاه کارمند کتابخانه

پرسشنامه رایگان بررسی وضعیت کتابخانه های اقماری از دیدگاه مدیر کتابخانه

پرسشنامه رایگان بررسی وضعیت کتابخانه های اقماری از دیدگاه مراجعه کننده

پرسشنامه رایگان ميزان و چگونگي استفاده از اينترنت

پرسشنامه رایگان معیار و شاخص های پذیرفتن صفحات بازیابی شده وب

پرسشنامه رایگان فرآیند مسیریابی کاربران در محیط فراپیوندی

پرسشنامه رایگان شناخت کاربران از عناصر و صفحات وب

پرسشنامه رایگان بررسی دیدگاه کاربران پیرامون قابلیت فهم سازماندهی اطلاعات وب سایت

پرسشنامه رایگان بررسی کارآمدی راهنماهای پیوسته بر مبنای مدل ‌یادگیری واک (VAK)

پرسشنامه رایگان ارزیابی میزان مفید بودن و کارایی فیلم های آموزشی

پرسشنامه رایگان بررسی عوامل بروز تعارض در کتابخانه

پرسشنامه رایگان شناسایی راهبردهای مدیریت تعارض از دیدگاه کتابداران

پرسشنامه رایگان ارزیابی کمّی و کیفی اجرای طرح «کتاب من» :مراجعه کننده

پرسشنامه رایگان ارزیابی کمّی و کیفی اجرای طرح «کتاب من» :کتابدار

پرسشنامه رایگان باورهای معرفت شناختی و نیاز به شناخت

پرسشنامه رایگان رفتار اطلاعاتی

پرسشنامه رایگان سیاهه وارسی و مصاحبه ساختاریافته ی کتابخانه های کانون پرورش فکری

پرسشنامه رایگان کتابخانه های عمومی نهادی

پرسشنامه رایگان سیاهه وارسی و مصاحبه کتابخانه های عمومی دارای بخش کودک و نوجوان

پرسشنامه رایگان شناسایی نیازهای خدماتی بازنشستگان

پرسشنامه رایگان شناسایی نیازهای اطلاعاتی بازنشستگان

پرسشنامه رایگان مرحله تحلیل مسیر

پرسشنامه رایگان مرحله تحلیل عاملی

پرسشنامه رایگان تعهد سازمانی

پرسشنامه رایگان تیپ های شخصیتی متفاوت (برون‌گرا، درون‌گرا) میشل گوکلن

پرسشنامه ارزیابی کیفی خدمات تحویل مدرک الکترونیکی از دیدگاه کاربران

پرسشنامه رایگان ارزیابی کیفی خدمات تحویل مدرک الکترونیکی از دیدگاه متخصصان

پرسشنامه رایگان شناسایی راهبرد غالب زیر نظام های مدیریت دانش

پرسشنامه رایگان شناسایی راهبرد غالب مدیریت دانش

پرسشنامه رایگان شناسایی راهبرد غالب فرهنگ سازمانی دانشگاه ها

پرسشنامه رایگان سنجش سطح رفتار شهروندی سازمانی کتابداران

پرسشنامه رایگان سنجش عدالت سازمانی

پرسشنامه رایگان آگاهی از نگرش های کاربران و ارائه پیشنهاد در جهت همسان سازی سامانه پژوهان با باورهای آنان

پرسشنامه رایگان آگاهی از سطح تعامل کاربران با سامانه پژوهان

پرسشنامه رایگان ادراک از فاصله میان برنامه درسی مورد انتظار و تجربه شده

پرسشنامه رایگان اهمال کاری سولومون و راثبلوم

پرسشنامه رایگان سنجش شرایط اجتماعی-اقتصادی

پرسشنامه رایگان مقایسه ملاک‌های انتخاب کتاب

پرسشنامه رایگان بررسی جو سازمانی در فرایند تجمیع کتابخانه

پرسشنامه رایگان بررسی فرهنگ سازمانی در فرایند تجمیع کتابخانه

پرسشنامه رایگان انجماد مجدد

پرسشنامه رایگان اجرای تجمیع کتابخانه

پرسشنامه رایگان انجمادزدایی

پرسشنامه رایگان مقیاس عواطف مثبت و منفی (پیش از القای هیجانی)

پرسشنامه رایگان مقیاس عواطف مثبت و منفی (پس از القای هیجانی)

پرسشنامه رایگان شکست در بازیابی اطلاعات

پرسشنامه رایگان موفقیت در بازیابی اطلاعات

پرسشنامه رایگان پس از جستجوی اطلاعات

پرسشنامه رایگان سبک های اسنادی

پرسشنامه رایگان ویژگی‌ های جمعیت شناختی و سابقه کار با اینترنت

پرسشنامه رایگان عوامل موثر و بازدارنده مدیریت ارتباط با مشتری

پرسشنامه رایگان مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه نیروی انسانی کتابخانه‌ها

پرسشنامه رایگان طراحان نرم افزارهای کتابخانه دیجیتال

پرسشنامه رایگان کاربران نرم افزارهای کتابخانه دیجیتال

پرسشنامه رایگان کتابداران نرم افزارهای کتابخانه دیجیتال

پرسشنامه رایگان محقق ساخته براساس مدل فولان در زمینه عوامل موثر بر اجرای تغییرات برنامه درسی

پرسشنامه رایگان تحلیل و بررسی پژوهش‌های علوم تربیتی از منظر رویکرد میان‌ رشته‌ای

پرسشنامه رایگان مقیاس کیفیت زندگی (IRQOL)

پرسشنامه رایگان ارزیابی سودمندی راهنمایابی و تعامل با منابع راهنما

پرسشنامه رایگان گویه های کنترلی سواد اطلاعاتی

پرسشنامه رایگان دانشجویان جهت بررسی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان در زمینه تربیت معلم پژوهشگر

پرسشنامه رایگان سواد اطلاعاتی

پرسشنامه رایگان خودپنداره تحصیلی یس یسن چن

پرسشنامه رایگان سواد رایانه ای

پرسشنامه رایگان سنجش قابلیت های روانشناختی

پرسشنامه رایگان اهمال کاری پژوهشی

پرسشنامه رایگان محیط آموزشی-پژوهشی

پرسشنامه رایگان ویژگی های شخصیتی

پرسشنامه رایگان میزان سنجش انگیزش پژوهشی

پرسشنامه رایگان سنجش نگرش دانشجویان به مولفه های برنامه های درسی

پرسشنامه رایگان سیاهه مشاهده برای سنجش میزان قانون مداری در دانش آموزان

پرسشنامه رایگان سنجش میزان مهارت پژوهشی

پرسشنامه رایگان سیاهه مشاهده جهت بررسی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان در زمینه تربیت معلم پژوهشگر

پرسشنامه رایگان مدرسان جهت بررسی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان در زمینه تربیت معلم پژوهشگر

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی بار – آن

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی دیویس آزمون 23

پرسشنامه هوش هیجانی دیویس آزمون 22

پرسشنامه هوش هیجانی دیویس آزمون 21

پرسشنامه هوش هیجانی دیویس آزمون 20

پرسشنامه هوش هیجانی دیویس آزمون 19

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی دیویس آزمون 18

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی دیویس آزمون 17

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی دیویس آزمون 16

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی دیویس آزمون 15

پرسشنامه هوش هیجانی دیویس آزمون 14

پرسشنامه هوش هیجانی دیویس آزمون 13

پرسشنامه هوش هیجانی دیویس آزمون 4

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی دیویس آزمون 12

پرسشنامه هوش هیجانی دیویس آزمون 11

پرسشنامه هوش هیجانی دیویس آزمون 10

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی دیویس آزمون 9

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی دیویس آزمون 8

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی دیویس آزمون 7

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی دیویس آزمون 6

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی دیویس آزمون 5

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی دیویس آزمون 3

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی دیویس آزمون 1

پرسشنامه رایگان شناسایی هیجان های دیگران

مقیاس رگه فراخلقی – فرم کوتاه

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی

آزمون رایگان طبقه بندی گوکلن

آزمون رایگان برتری نیمکره های مخ

آزمون رایگان ضرب المثل ها

آزمون رایگان مقایسه کلامی فرم ب

آزمون رایگان طبقه بندی کلمات فرم ب

آزمون رایگان مقایسه کلامی فرم الف

آزمون رایگان طبقه بندی کلمات فرم الف

پرسشنامه رایگان سنجش نگرش معنوی

مقیاس جهت گیری مذهبی آلپورت

پرسشنامه رایگان ادراک خدا

پرسشنامه رایگان دین داری

مقیاس تعیین هویت ، رایان و دیگران (1993)

مقیاس لیترالیسم مک فارلند (1989)

مقیاس بلوغ ایمان – مقیاس یازدهم

مقیاس عاطفه نسبت به فقرا – مقیاس دهم

مقیاس دین داری – باستون – مقیاس نهم

مقیاس عوامل فقیر – مقیاس هشتم

مقیاس ویژگی های افراد فقیر – مقیاس هفتم

مقیاس دین داری – آلپورت – مقیاس ششم

مقیاس دنیا گرایی – مقیاس پنجم

مقیاس باورها در مورد رابطه شخصی با خدا – مقیاس چهارم

مقیاس اعتقادات نوع دوستی – مقیاس سوم

مقیاس رابطه شخص با خدا – مقیاس دوم

مقیاس نوع دوستی – مقیاس یکم

پرسشنامه رایگان همام

پرسشنامه رایگان نگرش سنج مذهبی – براهنی

مقیاس سنجش دینداری – فرم تجدید نظر شده

مقیاس سنجش دینداری – فرم یکم

پرسشنامه رایگان پرخاشگری AGQ

پرسشنامه رایگان سنجش مهارت های کنترل خشم

پرسشنامه رایگان محقق ساخته سنجش پرخاشگری نوجوانان

آزمون پرخاشگری و ناکامی- نوجوان و جوان- رزنزویک

آزمون رایگان گرایش سلطه گری

پرسشنامه رایگان پرخاشگری

مقیاس ارزیابی توانایی جرّ و بحث

مقیاس خشم چند بعدی

مقیاس تنظیم خلق منفی

مقیاس تکانشوری بارات

مقیاس تاکتیک های تعارض با خواهر یا برادر

مقیاس خودکارآمدي جنسی-کنشوري نعوظی (SSES-E)

پرسشنامه رایگان شاخص بی ثباتی ازدواج

پرسشنامه رایگان انعطاف پذیری خانوادگی – فرم کوتاه

مقیاس انسجام خانوادگی

پرسشنامه رایگان شیوه فرزندپروری والدین

پرسشنامه رایگان عملکرد خانواده

مقیاس الگوهای سخت انضباطی

آزمون رایگان حساسیت خانواده به فرزند

مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر

مقیاس تاکتیک تعارض با پدر و مادر

مقیاس تاکتیک های تعارض با خواهر یا برادر

پرسشنامه رایگان ابزار پیوند والدینی _فرم پدر

پرسشنامه رایگان ابزار پیوند والدینی _فرم مادر

مقیاس نگرش فرزند نسبت به پدر

مقیاس نگرش فرزند نسبت به مادر

مقیاس رابطه ولی – فرزندی مادر

پرسشنامه رایگان شاخص روابط برادری و خواهری

مقیاس رابطه ولی – فرزندی : پدر

پرسشنامه رایگان شاخص روابط برادری و خواهری

مقیاس خانواده اصلی

مقیاس ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده

پرسشنامه رایگان سنجش عملکرد ازدواج

پرسشنامه تعارضات زناشویی

پرسشنامه رایگان احساس مثبت به همسر

پرسشنامه رایگان رضایت زناشویی ENRICH

پرسشنامه رایگان رضایتمندی زناشویی

پرسشنامه رایگان شاخص رضایت زناشویی

مقیاس خرسندی زناشویی

مقیاس سازگاری زن و شوهر

آزمون رایگان سازگاری زناشویی لاک_والاس

پرسشنامه رایگان ابزار سنجش خانواده

مقیاس عشق سودایی [پرشور در ارتباطی صمیمانه]

مقیاس همدم طلبی – دوری گزینی

مقیاس رویدادهای رابطه نامزدی

مقیاس روایت عشق اشترنبرگ

مقیاس عشق هاتفیلد و اسپریچر

مقیاس عشق مثلثی اشترنبرگ

مقیاس رابطه رمانتیک

مقیاس اعتماد بین شخصی – مردان

مقیاس اعتماد بین شخصی – زنان

مقیاس تعارض نقش جنسیتی

پرسشنامه رایگان جهت گیری جنسی – اجتماعی

پرسشنامه صمیمیت[- کناره جویی] بر اساس نظریه اریکسون

پرسشنامه رایگان همدلی

پرسشنامه رایگان اولویت بخشی ملاک های همسر گزینی

پرسشنامه رایگان شاخص تمایل جنسی هالبرت

مقیاس همدلی عاطفی

مقیاس گرایش جنسیتی

مقیاس رومانتیک بودن

مقیاس احساس گناه موشر

مقیاس اندازه گیری نگرش های صمیمانه

پرسشنامه رایگان افسردگی کودکان و نوجوانان

پرسشنامه رایگان افسردگی بک – فرم کوتاه

مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس

تست میزان تمایل به ملالت و خستگی

مقیاس افسردگی دانشجویان USDI

پرسشنامه رایگان افکار خودکار

مقیاس افسردگی زونگ

پرسشنامه رایگان افکار خودکار

مقیاس حس فنا ناپذیری

پرسشنامه رایگان افسردگی بک

مقیاس تجربه های رابطه نزدیک

پرسشنامه رایگان گرایشهای اجتماعی مطلوب تجدید نظر شده

پرسشنامه رایگان سازگاری بل

پرسشنامه رایگان سازگاری دانش آموزان دبیرستانی

پرسشنامه رایگان مهارتهای زندگی

پرسشنامه رایگان خلق و خوی [اجتماعی]

پرسشنامه رایگان حمایت اجتماعی_مقیاس دوستان

پرسشنامه رایگان حمایت اجتماعی_مقیاس خانواده

پرسشنامه رایگان وابستگی به دیگران

مقیاس ارزیابی توانایی جرّ و بحث

آزمون رایگان ادراک تعامل اجتماعی

مقیاس پذیرش اجتماعی

مقیاس اشتیاق برای برقراری ارتباط

پرسشنامه رایگان منبع کنترل والدین

پرسشنامه رایگان هم وابستگی اسپن – فیشر

پرسشنامه رایگان سبک های دفاعی

پرسشنامه رایگان مکان هندسی چند بعدی کنترل

پرسشنامه رایگان وابستگی به دیگران

آزمون منبع کنترل

آزمون رایگان کم رویی

مقیاس کنترل درونی راتر

پرسشنامه درون گرایی – برون گرایی

پرسشنامه رایگان منبع کنترل درونی

پرسشنامه رایگان مقیاس درون گرایی – برون گرایی

پرسشنامه رایگان رفتار شخصی

پرسشنامه رایگان وابستگی به دیگران

پرسشنامه رایگان استرس شغلی

پرسشنامه رایگان سنجش آگاهی در مورد بلاياي طبيعی

پرسشنامه رایگان مشاركت در مدیریت و مالکیت

پرسشنامه رایگان نگرش به تغییر سازمانی

پرسشنامه رایگان فشارزاهای شغلی واحد صنعتی

آزمون رایگان خلاقیت شغلی (جزنی)

پرسشنامه رایگان عملکرد شغلی (پاترسون)

پرسشنامه رایگان تعهد سازمانی آلن و مایر

پرسشنامه رایگان تعهد سازمانی – پورتر

پرسشنامه رایگان جو سازمانی نوآورانه

پرسشنامه رایگان چند عاملی رهبری MLQ

پرسشنامه رایگان رفتار نوآورانه

پرسشنامه رایگان عوامل موثر بر فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن

پرسشنامه رایگان سبک رهبری

پرسشنامه رایگان تکمیل جمله ماینر MSCS

پرسشنامه رایگان سنجش سبک مدیریت – حسنی

پرسشنامه رایگان مطالعات میان فرهنگی- بررسی ابعاد فرهنگی هافستد

پرسشنامه رایگان فرسودگی شغلی مزلاچ

پرسشنامه رایگان اندازه گیری نگرش کارکنان به سازمان

پرسشنامه رایگان ادراک از مدیریت

پرسشنامه رایگان سرمایه اجتماعی

پرسشنامه رایگان سبک رهبری پیروان

پرسشنامه رایگان سبک رهبری مدیران

پرسشنامه رایگان هوش فرهنگی

پرسشنامه رایگان عوامل پژوهشی دانشجویان بر اساس نظريه شناختی- اجتماعی بندورا

پرسشنامه رایگان تعهد شغلی

پرسشنامه رایگان تعهد سازمانی

پرسشنامه رایگان شناخت شغل

پرسشنامه رایگان جو سازمانی

پرسشنامه رایگان میزان تحمل معلمان در برابر رفتار برخی شاگردان

پرسشنامه رایگان خود ارزیابی کارآفرینی اجتماعی بر اساس مدل دیز

پرسشنامه رایگان مهارت های فراغتی دانش آموزان

پرسشنامه رایگان تغییر رفتار کارکنان بعد از دوره آموزشی

پرسشنامه رایگان آزمون‌های یادگیری ضمن خدمت کارکنان

پرسشنامه رایگان فرهنگ سازماني بر اساس مدل هوفستد

پرسشنامه رایگان سلامت سازمانی

پرسشنامه رایگان مديريت عبور از مانع

پرسشنامه رایگان ميزان اهميت مؤلفه‌هاي هويت ملي مربوط به متخصصان برنامه درسی

پرسشنامه رایگان ميزان اهميت مؤلفه‌هاي هويت ملي مربوط به معلمان

پرسشنامه رایگان سبـک‌هـاي ارزيابـي عملکـرد مـديران

پرسشنامه رایگان اهداف کتاب های تعلیمات اجتماعی راهنمایی تحصیلی از حیث انطباق با آرمان های نظام جمهوری اسلامی ایران

پرسشنامه رایگان انگیزش تحصیلی

پرسشنامه رایگان خودکارآمدی کامپیوتری

پرسشنامه رایگان ميزان رضایت دانشجویان از برنامه های درسی دوره های آموزش الکترونیکی

پرسشنامه رایگان هوش معنوی مديران

پرسشنامه رایگان سبک تصمیم گیری

پرسشنامه رایگان خلاقیت فرد در سازمان

پرسشنامه رایگان استانداردگرایی مدیران دانشگاهی

پرسشنامه رایگان انگیزه پذیرش نوآوري هاي آموزشي

پرسشنامه رایگان سبك اسناد مديران

پرسشنامه رایگان سبک رهبری

پرسشنامه رایگان اثربخشي سبك‌هاي رهبري مديران مقطع ابتدايي

پرسشنامه رایگان سنجش نیاز

پرسشنامه رایگان تمایل معلمان به مشارکت در تصمیم گیری های مربوط به برنامه درسی و عوامل خصیصه ای موثر بر آن

پرسشنامه رایگان سنجش رضایت فراگیران نسبت به دوره آموزشی

پرسشنامه رایگان ارزشيابي سنجش اطلاعات عمومی

پرسشنامه رایگان ويژگي هاي شغلي كاركنان

پرسشنامه رایگان رفتار شهروندي سازماني كاركنان

پرسشنامه رایگان سبك رهبري تحولي مدیران براساس مدل بس و اوليو

پرسشنامه رایگان سبك تفكر مديران مدارس ابتدايي

پرسشنامه رایگان باورهاي معرفت شناختي معلمان و دست اندركاران نظام برنامه درسي ايران

پرسشنامه رایگان تبيين جهت گيري هاي برنامه درسي دست اندركاران نظام برنامه درسي ايران

پرسشنامه رایگان تبيين جهت گيري هاي برنامه درسي معلمان

پرسشنامه رایگان ميزان انطباق فرآيند تدريس دبيران درس ششم دين و زندگي سال سوم متوسطه با كتاب راهنمای تدريس

پرسشنامه رایگان ميزان انطباق فرآيند تدريس دبيران درس پنجم دين و زندگي سال سوم متوسطه با كتاب راهنمای تدريس

پرسشنامه رایگان ميزان انطباق فرآيند تدريس دبيران درس چهارم دين و زندگي سال سوم متوسطه با كتاب راهنمای تدريس

پرسشنامه رایگان هويت سازماني كاركنان

پرسشنامه رایگان انگيزش پژوهشی دانشجويان

پرسشنامه رایگان انتظارات نقش و وظایف مدير

پرسشنامه رایگان فرهنگ سازماني

پرسشنامه رایگان انطباق رفتار مديران مدارس راهنمايي با اهداف پرورش عقلاني درنظام آموزش و پرورش

پرسشنامه رایگان رضایت شغلی

پرسشنامه رایگان وضعيت رهبري تحول آفرين در بين مديران مدارس متوسطه

پرسشنامه رایگان بررسي ميزان همسويي معلمان ابتدايي با اهداف پرورشي

پرسشنامه رایگان كيفيت تدريس اساتيد

پرسشنامه رایگان تفکر انتقادی واتسون-گلیزر

پرسشنامه رایگان برنامه هاي درسي اوقات فراغت دانش آموزان

پرسشنامه رایگان سبک رهبری بر اساس مدل بس و اولیو

پرسشنامه رایگان طراحي الگوي مطلوب(جايگزين) برنامه درسي تربيت اجتماعي براي دوره راهنمايي تحصيلي ايران

پرسشنامه رایگان اعنماد سازماني

پرسشنامه رایگان ترجيح سبك تدريس معلمان دوره ابتدايي

پرسشنامه رایگان رابطه تفكر انتقادي معلمان دوره ابتدايي

پرسشنامه رایگان امکان اجرای مدیریت عملکرد بر اساس مدل بالدریج

پرسشنامه رایگان کارآفرینی سازمانی

پرسشنامه رایگان مقايسه ارتباطات بين فردي در كلاسهاي حضوري و مجازي

پرسشنامه رایگان بررسی میزان مداراگری معلمان

پرسشنامه رایگان طراحی مدل شایستگی مدیران گروه های آموزشی

پرسشنامه رایگان میزان اهمیت تدریس ابعاد معرفتی حوزه برنامه درسی

پرسشنامه رایگان بررسی میزان تدریس براساس ابعاد معرفتی حوزه برنامه درسی

پرسشنامه رایگان میزان شمول برنامه درسی تحصیلات تکمیلی رشته برنامه درسی بر اساس ابعاد معرفتی حوزه برنامه درسی

پرسشنامه رایگان ارزشیابی اثر بخشی برنامه های آموزش ضمن خدمت کارکنان

پرسشنامه رایگان واکاوی برنامه درسی مغفول در تربیت جنسی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی تحصیلی

پرسشنامه رایگان هویت سازمانی

پرسشنامه رایگان مطالعه و نظر سنجی درباره عملكرد و نقش انجمن كتابداری و اطلاع رسانی ایران

پرسشنامه رایگان بررسی رضایت مراجعان از خدمات كتابخانه

پرسشنامه رایگان میزان رضایت شغلی كتابداران كتابخانه های تخصصی و دانشگاهی

پرسشنامه رایگان بررسی میزان و عوامل موثر بر رضایتمندی استفاده كنندگان از خدمات اطلاع رسانی رایانه ای

پرسشنامه رایگان میزان دسترس پذیری و مالكيت استفاده از كتابهای سال و كتابهای نمونه تحقیق

پرسشنامه رایگان بررسی مشكلات جستجوی موضوعی استفاده كنندگان در فهرست رایانه ای

پرسشنامه رایگان عوامل و میزان رضایت شغلی كتابداران

پرسشنامه رایگان میزان آشنایی و استفاده دانشجویان از منابع مرجع

پرسشنامه رایگان عناصر و ویژگی های مطرح در طراحی وب سایت كتابخانه های دانشگاهی

پرسشنامه رایگان سبك مدیریت كتابخانه ها

پرسشنامه رایگان بررسی امكانات و نیاز های اطلاعاتی كارخانه های صنایع غذایي

پرسشنامه رایگان بررسی تناسب سوالات آزمون كارشناسی ارشد كتابدرای

پرسشنامه رایگان بررسی نیاز های اطلاعاتی مدیران سازمان تامین اجتماعی

پرسشنامه رایگان بررسی نیاز های اطلاعاتی كاركنان

پرسشنامه رایگان مطالعه وضعیت تولید اطلاعات علمی اعضای هیأت علمی

پرسشنامه رایگان ارزیابی نمایه های پایان كتابهای فارسی حوزه علوم اجتماعی از نظر رعایت ملاك های استاندارد ایزو 999

پرسشنامه رایکان نگرش مدیران و مسئولان كتابخانه های مركزی دانشگاه های كشور درباره عوامل تاثیر گذار بر نیازسنجی اطلاعات

پرسشنامه رایگان دیدگاه ناشران درباره ثبات سیاسی و اقتصادی حاكم در نشر كتاب

پرسشنامه رایگان وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تكمیلی

پرسشنامه رایگان بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی برای اساتید به منظور سنجش روایی آن

پرسشنامه رایگان قابلیت فهم كاربران از نرم افزارهای جامع کتابخانه ای به منظور ارائه یك الگوی مفهومی مناسب

پرسشنامه رایگان تحلیل واژگان محیط رابط در نرم افزار پارس اذرخش كتابخانه ای فارسی

پرسشنامه رایگان تحلیل واژگان محیط رابط در نرم افزارسمیرغ كتابخانه ای فارسی

پرسشنامه رایگان بررسی و تحلیل عناصر و ویژگیهای مطرح در رابط كابر نرم افزار سیمرغ

پرسشنامه رایگان مقایسه معیارهای قضاوت ربط مدارك الكترونیكی با الگوریتم های رتبه بندی موتورهای كاوش

پرسشنامه رایگان معیارهای قضاوت ربط مدارك الكترونیكی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تكمیلی

پرسشنامه رایگان بررسی نظر دانشجویان درباره دو اصل معقول اندیشی و كمترین كوشش

پرسشنامه بررسی نظر دانشجویان درباره خواندن به قصد تصمیم گیری

پرسشنامه رایگان بررسی نظر دانشجویان درباره خواندن به قصد لذت

پرسشنامه رایگان بررسی نظر دانشجویان درباره خواندن به قصد یادگیری

پرسشنامه رایگان بررسی عوامل بازدارنده و مشوق فعالیتهای علمی – پژوهشی اعضای هیات علمی

پرسشنامه رایگان ارزیابی توانائی مجموعه كتابخانه ها در بر آوردن این نیازها

پرسشنامه رایگان بررسی نیازهای اطلاعاتی دانش آموزان

پرسشنامه رایگان بررسی میزان آگاهی و شناخت كتابداران كتابخانه های پزشكی از مراجع اصلی پزشكی

پرسشنامه رایگان بررسی وضعیت همکاری در تولید آثار علمی

پرسشنامه رایگان بررسی وضعیت کتابداران، شیوه ها و عوامل موثر بر اشتراک دانش در سازمان کتابخانه ها

پرسشنامه رایگان بررسی وضعیت مدیران، شیوه ها و عوامل موثر بر اشتراک دانش در سازمان کتابخانه ها

پرسشنامه رایگان سنجش ماموریت ها و عملکردهای دفتر فناوری اطلاعات و شبکه علمی کشور: برای مخاطبان استفاده کنندگان غیرحضوری

پرسشنامه رایگان سنجش ماموریت ها و عملکردهای دفتر فناوری اطلاعات و شبکه علمی کشور: برای مخاطبان استفاده کنندگان حضوری

پرسشنامه رایگان سنجش ماموریت ها و عملکردهای دفتر فناوری اطلاعات و شبکه علمی کشور: برای مخاطبان مدیران استفاده کننده

پرسشنامه رایگان سنجش ماموریت ها و عملکردهای دفتر فناوری اطلاعات و شبکه علمی کشور: برای مخاطبان مدیران و کارکنان

پرسشنامه رایگان سنجش ماموریت و عملکردهای پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران:برای مخاطبان استفاده کنندگان غیرحضوری پژوهشگاه

پرسشنامه رایگان سنجش ماموریت و عملکردهای پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران:برای مخاطبان استفاده کنندگان حضوری پژوهشگاه

پرسشنامه رایگان سنجش ماموریت و عملکردهای پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران:برای مخاطبان مدیران کتابخانه های استفاده کننده از پژوهشگاه

پرسشنامه رایگان سنجش ماموریت و عملکردهای پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران:برای مخاطبان مدیران و کارکنان پژوهشگاه اطلاعات

پرسشنامه سنجش ماموریت‌ ها و عملکردهای کتابخانه:برای مخاطبان استفاده کنندگان غیرحضوری

پرسشنامه رایگان سنجش ماموریت‌ ها و عملکردهای کتابخانه برای مخاطبان استفاده کنندگان حضوری

پرسشنامه رایگان سنجش ماموریت‌ ها و عملکردهای کتابخانه برای مخاطبان مدیران کتابخانه های استفاده کننده

پرسشنامه رایگان سنجش ماموریت‌ ها و عملکردهای کتابخانه برای مخاطبان مدیران و کارکنان

پرسشنامه رایگان سنجش میزان تاثیر عوامل موثر بر موفقیت کتابخانه یا مراکز اطلاعات علمی برای مخاطبان کارکنان ارشد

پرسشنامه رایگان جایگاه کتابخانه های مدارس از دیدگاه معلمان

پرسشنامه رایگان جایگاه کتابخانه های مدارس از دیدگاه مدیران

پرسشنامه رایگان مطالعه موردی استفاده پذیری در وب سایت کتابخانه های مرکزی سه دانشگاه ایران از دیدگاه دانشجویان و کتابداران

پرسشنامه رایگان بررسی عوامل موثر بر انگیزه های مطالعه در دانش آموزان ابتدايی و راهنمايی

پرسشنامه رایگان بررسی تجربه پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

پرسشنامه رایگان بررسی میزان توانمندی گروه بحث الکترونیکی علوم کتابداری و اطلاع رسانی (LIS) در تشکیل سرمایه اجتماعی

پرسشنامه رایگان بررسی میزان و عوامل موثر بر درک کاربران از محیط رابط پایگاه های اطلاعاتی بر اساس مدل نیلسن

پرسشنامه رایگان تأثير الگوی فرهنگ سازمانی حاكم در كتابخانه ها

پرسشنامه رایگان بررسی مخزن سازمانی و سنجش میزان همخوانی آن با معیارهای تخصصي

پرسشنامه رایگان بررسی جايگاه آموزشی و پژوهشی كتابخانه مركزی

پرسشنامه رایگان ارزیابی هستی شناسی

پرسشنامه رایگان ارزیابی اصطلاحنامه اصفا

پرسشنامه رایگان مديريت دانش در کتابخانه

پرسشنامه رایگان بررسی نیازهای اطلاعاتی کارکنان برای زمینه سازی ایجاد نظام مدیریت دانش

پرسشنامه رایگان بررسی قضاوت ربط و معیارهای مورد استفاده دانشجویان در فرآیند گزینش و ارزیابی منابع اطلاعاتی بر پایه نظریه سبک شناختی کل گرا و تحصیلی رایدینگ

پرسشنامه رایگان همخوانی عبارت های جستجوی کاربران با اصطلاحات پیشنهادی مقالات پایگاه های اطلاعاتی لاتین

پرسشنامه رایگان بررسی دیدگاه مسئولان در جهت ارزيابي توان كتابخانه در پاسخگويي به نيازهاي فيزيكي و اطلاعاتي معلولان

پرسشنامه رایگان بررسی دیدگاه معلولان در جهت ارزيابي توان كتابخانه در پاسخگويي به نيازهاي فيزيكي و اطلاعاتي معلولان

پرسشنامه رایگان عوامل موثر بر تعامل بین فردی

پرسشنامه رایگان بررسی وضعیت مهارتهای ارتباطی کتابداران

پرسشنامه رایگان بررسی رضایتمندی دانشجویان از مهارت ارتباطی کارمندان

پرسشنامه رایگان جهت گیری منفی به مشکل

پرسشنامه رایگان عدم تحمل بلاتکلیفی

پرسشنامه رایگان اجتناب شناختی

پرسشنامه رایگان تحلیل و آزمون الگوی عدم استفاده اجباری از اطلاعات

پرسشنامه رایگان بررسی میزان بهره گیری از کتابهای لاتین بخش امانت کتابخانه

پرسشنامه رایگان اطلاعات جمعیت شناختی

پرسشنامه رایگان ابعاد صمیمیت باگاروزی

پرسشنامه رایگان مقیاس صمیمیت زناشویی

پرسشنامه رایگان سلامت روان

پرسشنامه رایگان ميزان اضطراب و شناخت اينترنتي در فرايند جستجوي منابع اطلاعاتي

پرسشنامه رایگان عزت نفس سازمانی

پرسشنامه رایگان بررسی تأثیر پیچیدگی عینی، پیچیدگی ذهنی و نوع محصول وظایف‌کاری بر رفتار تعاملی جستجوی اطلاعات

پرسشنامه رایگان بررسی عناصر و ویژگی های مطرح در طراحی فهرست پیوسته کودکان

پرسشنامه رایگان رابطه سبک های پردازش اطلاعات و ادراک از محیط کلاس با راهبردهای مطالعه خودتنظیم

پرسشنامه رایگان بررسی موانع و عوامل مؤثر بر يادگيری سازمانی

پرسشنامه رایگان مقایسه جریان اطلاعات درون شهری و برون شهری

پرسشنامه رایگان اعتبارسنجی و ارزیابی عناصر محیط رابط کاربر کتابخانه‌های دیجیتال فارسی کودکان

پرسشنامه رایگان ارزیابی میزان موفقیت نظارت و راهنمایی آموزشی قبل و بعد از اجرای طرح مجتمع های آموزشی و پرورشی از دیدگاه معلمان و مدیران

پرسشنامه رایگان سازگاری زناشویی

پرسشنامه رایگان رابطه هویت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی

پرسشنامه رایگان نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی مدیران

پرسشنامه رایگان ساخت و اعتبار یابی مقیاس نفوذ آرمانی مدیران و ارزیابی وضعیت آن در مجتمع های آموزشی

پرسشنامه رایگان بررسی مقایسه ای دیدگاههای دبیران دین و زندگی و دانش آموزان راجع به صلاحیت های شخصی و حرفه ای مطلوب و موجود دبیران دین و زندگی (و مقایسه با دبیران ریاضی)

پرسشنامه رایگان تیم سازی در دانشگاه

پرسشنامه رایگان ساخت ابزار و سنجش میزان توکل در مدیران ستادی آموزش و پرورش

پرسشنامه رایگان رابطه ويژگي‌هاي شخصيتي مديران مدارس متوسطه با وضعيت رهبري توزيعي

پرسشنامه رایگان نیازسنجی و اولویّت‌یابی نیازهای پژوهشی معلمان مقطع متوسطه

پرسشنامه رایگان رابطه خودشيفتگي و مديريت بحران مديران در دبيرستان ها

پرسشنامه رایگان بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و کارایی کارکنان آموزش و پرورش

پرسشنامه رایگان کیفیت تدریس مجازي استادان بر اساس جهت گیری‌های برنامه درسي آنان در نظام آموزش عالی ایران و ارائه الگوی تدریس مجازی مطلوب

پرسشنامه رایگان بررسی رابطه بين سبک‌های تفکر و گرایش‌های پژوهشی با رشد حرفه‌ای اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌

پرسشنامه رایگان بررسی رابطه رشد حرفه ای،فرسودگی ورضایت شغلی در معلمان مقطع ابتدایی مدارس عادی واستثنایی

پرسشنامه رایگان شناسایی و ارزیابی شایستگی های مدیران واحد آموزش شرکت های دولتی

پرسشنامه رایگان طراحی، اجرا و سنجش اثربخشي آموزش مداوم مبتني بر وب

پرسشنامه رایگان نقش عوامل اجتماعي و محيط آموزشي- پژوهشي دانشگاه بر خودکارآمدي پژوهشي و عملکرد آموزشي-پژوهشي دانشجويان تحصيلات تکميلي

پرسشنامه رایگان شناسایی و اولویت بندی شایستگی های حرفه ای مورد نیاز هنرآموزان فنی و حرفه ای از منظر هنرآموزان،کادر مدیریتی و هنرجویان هنرستان های فنی و حرفه ای

پرسشنامه رایگان راهبردهای راهنمایی رساله ها و پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی

پرسشنامه رایگان کاربست و ارزیابی اثربخشی مدل آندراگوژی نولز در دوره‌های آموزش مدیران

پرسشنامه رایگان بررسی میزان و رابطۀ جوّ سازماني و سازمان يادگيرنده

پرسشنامه رایگان تأثیر ویژگی های کارآموز، طراحی آموزشی و محیط کاری بر انتقال یادگیری در سازمان های صنعتی

پرسشنامه رایگان ارزيابي كيفيت فرايند توليد محتواي الكترونيكي در برنامه درسي

پرسشنامه رایگان بررسی میزان رعایت اخلاق پژوهش در رساله های دکتری گروه علوم انسانی

پرسشنامه رایگان بررسي درگیری تحصیلی دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان بر اساس ترجیح سبک تدریس آنان

پرسشنامه رایگان آزمون مدل علّی نقش ویژگی‌های شخصیتی و شغلی در پیش بینی تعهد سازمانی معلمان مدارس ابتدایی

پرسشنامه رایگان رابطه باورهاي معرفت شناختي مديران مدارس متوسطه با سبك رهبري اخلاقي آن ها

پرسشنامه رایگان نقش باورهاي غيرمنطقي در پيش‌بيني سبك‌هاي مديريت تعارض مديران دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي

پرسشنامه رایگان رابطه درماندگی آموخته شده با پيشرفت تحصيلی: ميانجی گری اهمالکاری تحصيلی و اضطراب امتحان

پرسشنامه رایگان طراحی الگوی برنامه درسی هنر دوره راهنمایی تحصیلی

پرسشنامه رایگان بررسی رفتار اشتراک دانش معلمان دوره راهنمایی

پرسشنامه رایگان بررسي روحيه پژوهشي و عوامل درون مدرسه اي موثر بر آن در دانش‌آموزان مقطع ابتدايي

پرسشنامه رایگان تعیین میزان پیش بینی اثربخشی برنامه های آموزش ضمن خدمت معلمان از طریق توجه به عناصر مدل فرایندی آندراگوژی

پرسشنامه رایگان بررسی نقش محیط آموزشی پژوهشی با میانجی گری باورهای پژوهشی و علاقه مندی پژوهشی در تجربه‌ی پژوهشی دانشجویان

پرسشنامه رایگان بررسی ظرفیت پژوهشی از دیدگاه معلمان و نیازسنجی آموزش پژوهش معلمان ابتدایی

پرسشنامه رایگان بررسي کاربرگهای موجودِ ارزيابي کيفيت توليدات علمي

پرسشنامه رایگان مقايسه ي خودكارآمدي تحصيلي،سازگاري و كيفيت زندگي در مدرسه دختران عادي و بي سرپرست مقطع راهنمايي

پرسشنامه رایگان بررسي نگرش و ميزان ارتكاب دانش آموزان به تقلب و نقش مؤلفه هاي برنامه درسي اجرا شده بر آن

پرسشنامه رایگان بررسی نقش نیاز های خود تعیین گری در نگرش و انگیزش اخلاق پژوهشی دانشجویان

پرسشنامه رایگان نقش میانجیگری پیامدهای موردانتظار پژوهشی در رابطه روحیه پژوهشی و ادراک حمایت استادان از استقلال پژوهشی با انگیزش پژوهشی دانشجویان

پرسشنامه رایگان نقش ساختار ارزشیابی کلاسی ادراک شده و جهت گیری پژوهشی دانشجویان در انگیزش پژوهشی آنان

پرسشنامه رایگان شناسایی فرهنگ تدریس و الزامات تدریس خلاق در دانشگاه

پرسشنامه رایگان نقش میانجیگری سبکهای هویت در رابطه بین سبکهای دلبستگی با جهتگیری هدف دانش آموزان دبیرستان های تیزهوشان

پرسشنامه رایگان طراحي و ارزيابي اثربخشي بسته نرم افزاري بازي هاي زبانشناختي در بهبود توانایی خواندن و مهارت هاي زبانشناختي دانش آموزان داراي اختلال خواندن

پرسشنامه رایگان بررسي رابطه سازگاري تحصيلي و كيفيت زندگي در مدرسه با اهمال كاري تحصيلي

پرسشنامه رایگان شناسایی چالش‌ها و فرصت‌های برون‌سپاری آموزش ضمن‌خدمت کارکنان در شرکت‌های صنعتی

پرسشنامه رایگان رابطه رشد اخلاقی و منابع اقتدار اخلاقی با نگرش نسبت به رابطه با جنس مخالف و وضعیت تحصیلی در دختران نوجوان

پرسشنامه رایگان بررسی رابطه تعارض والد- فرزندی، ادراک از جو مدرسه و ناسازگاری در دختران دانش‌آموز منزل گریز و عادی

پرسشنامه رایگان رابطه درماندگی آموخته شده با پيشرفت تحصيلی: ميانجی گری اهمال کاری تحصيلی و اضطراب امتحان

پرسشنامه رایگان تحلیل و ارزیابی برنامه درسی حرفه آموزی دانش آموزان دارای کم توانی ذهنی و طراحی آن مبتنی بر الگوی برنامه تربیتی انفرادی

پرسشنامه رایگان نقش تئوري ذهن و همدلي در پيش‌بيني مشكلات رفتاري هيجاني دانش‌آموزان خانواده‌هاي طلاق و عادي

پرسشنامه رایگان بررسي رابطه نگرش به مرگ وجهت گيري مذهبي با اهمال‏ كاري تحصيلي در ميان دانشجويان

پرسشنامه رایگان هست ها و بایدهای تحلیل محتوای کمّی در پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی رشته های علوم انسانی

پرسشنامه رایگان مقایسه نظریه ذهن و کنش‌های اجرایی در افراد مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی، دوقطبی، وسواسی ـ جبری و بهنجار

پرسشنامه رایگان بررسی رابطه بین آگاهی های فراشناختی و سبک های یادگیری با خودتنظیمی و اضطراب امتحان

پرسشنامه رایگان بررسی دیدگاه متخصصان در خصوص گنجاندن “مرگ‌اندیشی” در برنامه‌‌‌درسی دوره متوسطه

پرسشنامه رایگان تأثیر مهارت‌های حرفه‌ای معلمان علوم تجربی دوره راهنمایی بر نگرش دانش‌آموزان نسبت به علم

پرسشنامه رایگان بررسی وضعیت بهره‌وری دانش در پژوهشکده‌ها

پرسشنامه رایگان بررسی اثربخشی آموزش ارتباط بازی محور به مراقبان به شیوه CPRT بر بهبود تعامل مراقب-کودک و دلبستگی ناایمن کودکان پسر بی‌سرپرست و بد سرپرست مقیم خانه‌های کودک

پرسشنامه رایگان بررسی جو مدرسه و نیمرخ مشکلات رفتاری و هیجانی در مدارس عادی و استعدادهای درخشان

پرسشنامه رایگان شناسایی مؤلفه‌ها و استانداردهای اخلاق حرفه‌ای تدریس استادان معارف اسلامی

پرسشنامه رایگان ارزشیابی برنامه‌ درسی آموزش مداوم پرستاری بر اساس مدل انتقالی هالتون

پرسشنامه رایگان نیم رخ کلاس درس از دیدگاه هایدگر با تأکید بر اگزیستانسیال های دازاین: بررسی و نقد

پرسشنامه رایگان نقش باورهای غیرمنطقی و برداشت نادرست از توکل به خدا در پیش بینی انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر

پرسشنامه رایگان ساخت و اعتباريابي مقياس روحيه ي پژوهشي دانش آموزان دختر

پرسشنامه رایگان بررسی رابطه ی سبک های فرزندپروری ادراک شده و سبک های تفکر با راهبردهای مقابله ای در دانش آموزان

پرسشنامه رایگان نقش کمال گرایی و فراشناخت در فرسودگی شغلی دبیران

پرسشنامه رایگان مقایسه کارآمدی روش های آموزش دانش آموز- محور با روش آموزش سنتی در مهارت های اجتماعی و رشد عاطفی دانش آموزان مقطع ابتدایی

پرسشنامه رایگان عوامل پیش بینی کننده تمایل دانشجویان به عنوان آزمودنی در فعالیت‌های پژوهشی

پرسشنامه رایگان تعیین رابطه بین ارضای نیازهای اساسی خود تعیین گری (خودمختاری، شایستگی و ارتباط) و کیفیت زندگی کاری معلمان

پرسشنامه رایگان شناسایی مؤلفه ها و موضوعات اساسی مورد نیاز در زمینه روابط خانوادگی براساس سبک زندگی اسلامی

پرسشنامه طراحی برنامه آموزش ضمن خدمت دبیرانِ علوم تجربی پایه هشتم بر اساس مدل دیک و کری

پرسشنامه رایگان مقایسه اثربخشی گروه درمانی کاهش استرس مبتنی بر ذهن اگاهی و راه حل محور بر کاهش پرخاشگری و تعارض های زناشویی زوج های دارای شوهر معتاد

پرسشنامه رایگان بررسی نگرش و میزان ارتکاب دانش‌آموزان به تقلب و نقش مؤلفه های برنامه درسی اجرا شده برآن

پرسشنامه رایگان ادراک دانشجویان از فاصله برنامه درسی تجربه شده و مورد انتظار و رابطه آن با اهمال‏کاری تحصیلی

پرسشنامه رایگان آموزش ذهن آگاهی و تأثیر آن بر روی نشخوار فکری، نظم جویی شناختی هیجانی و شیوه حل مسئله در افراد افسرده

پرسشنامه رایگان فرا ارزشیابی عنصر سنجش در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای

پرسشنامه رایگان رویکردی پدیدارشناسانه به اخلاق پژوهش: تجربه زیسته دانشجویان دکتری علوم انسانی

پرسشنامه رایگان طراحی الگوی برنامه درسی ویژۀ دانش آموزانِ آسیب دیدۀشنوایی در دوره اول دبستان مبتنی بر رویکرد تحولِ یکپارچۀ انسان (DIR)

پرسشنامه رایگان ارزیابی وضعیت عوامل موثر بر اجرای برنامه درسی مقطع ابتدایی پایه ششم براساس مدل فولان

پرسشنامه رایگان تحلیل و بررسی پژوهش‌های علوم تربیتی از منظر رویکرد میان‌ رشته‌ای

پرسشنامه رایگان اثربخشی زوج‌درماني تصويري ارتباطي بر سازگاري، صميميت و سلامت‌روان زنان متأهل

پرسشنامه رایگان اثربخشی درمان حمایتی بیانگر بر کیفیت زندگی و تاب‌آوری مادران کودکان مبتلا به سرطان

پرسشنامه رایگان تأثیر برنامه‌های درسی فوق‌برنامه برخودپنداره تحصیلی و قانون مداری در دانش آموزان دوره متوسطه

پرسشنامه رایگان نقش ادراک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مؤلفه‌های برنامه درسی در پیش‌بینی میزان انگیزش پژوهشی آن‌ها

پرسشنامه رایگان رابطه محیط آموزشی – پژوهشی و ویژگی شخصیتی با اهمال‌کاری پژوهشی در دانشجویان

پرسشنامه رایگان بررسی خصوصیات شخصیت تیپ A در بیماران كرونری

پرسشنامه رایگان تاثیر دوران بازپروری بر خصوصیات روانی معتادین

پرسشنامه رایگان بررسی حالات افسردگی در همسران شهدا

پرسشنامه رایگان تاثیر مراقبه متعالی بر كاهش اضطراب

پرسشنامه رایگان بررسی معيارهای ازدواج از نظر زوج های جوان

پرسشنامه رایگان بررسی ارتباط بین شدت افسردگی در اختلال استرس پس از سانحه با سن

پرسشنامه رایگان بررسی شخصیت تیپ A در بیماران مبتلا به زخم معده

پرسشنامه رایگان مقایسه مركز كنترل بیماران اسكیزوفرن پارانوئید و افراد سالم

پرسشنامه رایگان بررسی تحلیلی افسردگی در كودكان

پرسشنامه رایگان بررسی و مطالعه رابط بين خودكشی و معنایابی در زندگی

پرسشنامه رایگان كاربرد تكنیكهای آموزش ابراز وجود در درمان كمرویي و عدم قاطعیت دانشجویان

پرسشنامه رایگان اثر تعدد نقش و احساس رضایت از آن بر میزان عزت نفس و فشار روانی در دبیران زن

پرسشنامه رایگان بررسی خودكشی در دانش آموزان با توجه به ساختار منشی آنها

پرسشنامه رایگان ساخت و اعتبار یابی مقیاسی برای سنجش ویژگیهای اختلال شخصیت اسكیزوتایپال

پرسشنامه رایگان بررسی و مقایسه اثربخشی تكنیك آرمیدگی عضلانی و دارو درمانی در كاهش اضطراب

پرسشنامه رایگان بررسی و مقایسه نیازها و صفات شخصیتی بیماران مضطرب و افراد نرمال

پرسشنامه رایگان بررسی و مقایسه سطح اضطراب و عزت نفس در بیماران مضطرب و افراد بهنجار

پرسشنامه رایگان بررسی اختلالات روانی بین والدین كودكان عادی و عقب مانده ذهنی

پرسشنامه رایگان بررسی میزان اضطراب بین كودكان خردسالی كه دارای مادران خانه دار هستند و كودكان خردسالی كه دارای مادران شاغل هستند

پرسشنامه رایگان بررسی اثر تفكرات غیرمنطقی بر رضا مندی زندگی زناشویی

پرسشنامه رایگان مطالعه میزان بهداشت روانی زنان شاغل: برسی اثر حمایت خانوادگی و وضعیت تاهل

پرسشنامه رایگان كاربرد تكنولوژی آموزشی در تدریس روانشناسی

پرسشنامه رایگان بررسی همه گیر شناسی استرس، اضطراب و افسردگی در دانش آموزان

پرسشنامه رایگان بررسی رابطه بین میزان تصورات قالبی جنسیتی و عزت نفس در دانشجویان 18 تا30 سال

پرسشنامه رایگان بررسی شیوه حل مساله در افراد افسرده و مقایسه آن با افراد عادی

پرسشنامه رایگان بررسی ارتباط فوبی اجتماعی باعزت نفس و مقایسه عزت نفس در افراد مبتلا و عادی

پرسشنامه رایگان مقایسه تراز هیجانی و تكانشی بودن بین زندانیان زندان باز و بسته

پرسشنامه رایگان مقایسه كارایي راهبردهای روانی- تربیتی با دارو درمانی در كودكان مبتلا به كمبود توجه همراه با بیش فعالی

پرسشنامه رایگان مقایسه میزان اضطراب در پایگاه های هویت در دانشجویان رشته های علوم تربیتی و روانشناسی

پرسشنامه رایگان بررسی ارتباط بین دوستی های قبل از ازدواج با بهداشت روانی زندگی زناشويی

پرسشنامه رایگان هنجاریابی خود خطابه ای عواطف منفی مبتنی بر رویكرد شناخت درمانی

پرسشنامه رایگان رابطه هیجان خواهی،‌برون گرايي،درون گرایي و خشم در نوجوانان پسر بزهكار و عادی

پرسشنامه رایگان رابطه تفكرات غیر منطقی با احساس خصومت و مقوله های آن

پرسشنامه رایگان مقایسه تفكرات غیر منطقی در بین زنان مطلقه و غیر مطلقه

پرسشنامه رایگان بررسی تاثیر ثبات هیجانی مادر در بلوغ اجتماعی فرزند

پرسشنامه رایگان سنجش نگرش دانشجوبان درباره اختلاط دختر و پسر در محیط های دانشگاه

پرسشنامه رایگان سلامت سازمانی – مختص مدارس راهنمایی (OHI‐M)

پرسشنامه رایگان اثر بخشی آرامش عضلانی و بازسازی شناختی تحت هیپنوتیسم هوشیاری بر زنان مبتلا به میگرن معمولی غیر متاثر از دارو

پرسشنامه رایگان سلامت سازمانی در مدارس ابتدایی (OHI‐E)

پرسشنامه رایگان احساس مسئولیت در مورد پیشرفت تحصیلی دانش آموز

پرسشنامه احساس کارآمدی معلم (نسخه کوتاه)

پرسشنامه رایگان سلامت سازمانی مدرسه

پرسشنامه رایگان ادراك شیوه های فرزند پروری و میزان انواع سبك های عشق

پرسشنامه رایگان بررسی تاثیر بازآموزی اسنادی بر سبك اسنادی عزت نفس عملكرد و استقامت در آن پس از شكست در یك آزمون مهارتی فوتبال

پرسشنامه رایگان مقایسه عوامل تنیدگی زا و شیوه های مقابله با آن در دانش آموزان كم تنش و پر تنش

پرسشنامه رایگان بررسی و مقایسه رابطه بین اشتغال مادران و اختلالات رفتاری فرزندان

پرسشنامه رایگان بررسی نقش یادگیری تداعی و سبك های والدینی در ایجاد وسواس شستشو

پرسشنامه رایگان مقایسه عوامل تنیدگی زا و راهبردهای مقابله ای در زنان بارور و نابارور

پرسشنامه رایگان مقیاس خودکارآمدی معلم – آلبرت بندورا

پرسشنامه رایگان شاخص جو سازمانی

دانلود رایگان هنجاریابی پرسشنامه هراس و اضطراب اجتماعی ( SPAI ) در بین دانشجویان

پرسشنامه رایگان جو سازمانی مدارس مقطع ابتدایی

پرسشنامه رایگان جو سازمانی مدارس مقطع راهنمایی

پرسشنامه رایگان جو سازمانی مدارس مقطع ابتدایی

پرسشنامه رایگان توصیف جو سازمانی- مدرسه

پرسشنامه رایگان بررسی مقایسه ای ارتباط بین خوش بینی _ بدبینی و سلامت عمومی در گروه های اكثریت و اقلیت ( قومی و مذهبی) دانشجویي

پرسشنامه رایگان بررسی میزان رضایتمندی زناشویي در ازدواج های فامیلی و غیر فامیلی

پرسشنامه رایگان مشارکت (درگیری) والدین

پرسشنامه رایگان بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان

پرسشنامه رایگان رابطه بین سبك های شناختی وابسته به زمینه و نابسته به زمینه دانش آموزان و شیوه های تربیتی مورد استفاده والدین آنها

پرسشنامه رایگان پیوند با مدرسه

پرسشنامه رایگان بررسی تاثیر ناباروری بر عزت نفس زنان

پرسشنامه رایگان نوآوری سازمانی – مدرسه

پرسشنامه رایگان بررسی میزان فوبیای اجتماعی در دانشجویان

پرسشنامه رایگان روحیه معلمان

پرسشنامه رایگان تاثیر سبك های فرزند پروری والدین بر تخریبگری فرزندان

پرسشنامه رایگان ارزیابی مدارس

پرسشنامه رایگان بررسی مقایسه ای میزان رضایتمندی زناشویي در ازدواج های سنتی و غیر سنتی

پرسشنامه رایگان رابطه طول مدت اسارت و اختلالات روانی _ رفتاری آزادگان

پرسشنامه رایگان بررسی تاثیر شیوه های فرزند پروری مادران بر میزان بروز نشانه های اضطراب، استرس و افسردگی فرزندان آنها

پرسشنامه رایگان مقایسه كارائی و اثر بخشی روش رويارويي و جلوگيري از پاسخ ،با روش كاهش فكر خطرناك ،در درمان اختلال وسواس شستشو

پرسشنامه رایگان مقایسه كارایي و اثر بخشی ” شناخت درماني تيزدل” با”شناخت درماني بك”در درمان اختلال افسرده جويي

پرسشنامه رایگان بررسی و مقایسه شیوه های مقابله در برابر استرس های خاص زندگی در نوجوانان دختر و پسر

پرسشنامه رایگان بررسی منبع كنترل در افراد معتاد به مواد مخدر و غیر معتاد

پرسشنامه رایگان بررسی اثر فقدان پدر بر روی سازگاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شاهد

پرسشنامه رایگان بررسی و مقایسه استفاده مرضی از اینترنت در نوجوانان و جوانان دختر و پسر

پرسشنامه رایگان بررسی تاثیر شناخت درمانی گروهی متمركز بر طرحواره ارتقاء بهداشت روانی دانشجویان

پرسشنامه رایگان بررسی كارایي و اثر بخشی شناخت درمانی در كاهش نگرش های ناكارامد و باورهای مرتبط با مواد افراد معتاد

پرسشنامه رایگان بررسی و مقایسه سبك های حل مساله در جوانان معتاد و غیر معتاد

پرسشنامه رایگان بررسی اثر بخشی و كارایي روش “درمان كنترل پنيك” در درمان بيماران مبتلا به اختلال پنيك با يا بدون آگورافوبيا

پرسشنامه رایگان بررسی رابطه بین سبك های حل مساله و سبك های دفاعی

پرسشنامه رایگان بررسی و مقایسه میزان حمایت اجتماعی ( خانواده _ دوستان) در دختران نوجوان فراری و غیر فراری

پرسشنامه رایگان بررسی مقایسه ای هوش هیجانی بین دانشجویان دختر دارا و فاقد پدر

پرسشنامه رایگان مطالعه و مقایسه مهارت های اجتماعی، مسائل رفتاری و پیشرفت تحصیلی بین كودكان ناشنوا و عادی

پرسشنامه رایگان ازدواج مجدد همسران شاهد و تاثیر روان شناختی آن بر فرزندان شاهد

پرسشنامه رایگان بررسی رابطه سبك های دلبستگی و سرسختی با عزت نفس اجتماعی

پرسشنامه رایگان ساخت و اعتباریابی مقیاس برای سنجش هیجان جوی و بررسی رابطه آن با عملكرد تحصیلی، عزت نفس، جایگاه مهار و الگوی شخصیتی-رفتاری تیپ الف در دانش آموزان

پرسشنامه رایگان مقایسه سبكهای حل مساله در افراد وابسته به مواد مخدر و افراد عادی

پرسشنامه رایگان بررسی رابطه اولین قاعدگی با بروز اضطراب و افسردگی در دختران دانش آموز 11 تا 15 ساله

پرسشنامه رایگان بررسی میزان آمادگی ابتلاء به اعتیاد در دانشجویان پسر

پرسشنامه رایگان رابطه بین میزان عزت نفس با صفات شخصیتی

پرسشنامه رایگان مقیاس اضطراب کودکان اسپنس – نسخه کودک

پرسشنامه رایگان مقیاس اضطراب کودکان اسپنس – نسخه والدین

پرسشنامه رایگان مقیاس اضطراب آشکار کودکان

پرسشنامه رایگان چند وجهی اضطراب ایدز

پرسشنامه رایگان بررسی رابطه ای، هوش هیجانی و تدریس موفق معلمین مدارس

پرسشنامه رایگان رابطه بین نوع شغل پدران و عزت نفس فرزندانشان

پرسشنامه رایگان بررسی خصوصیات شخصیتی زنان مبتلا به میگرن

پرسشنامه رایگان مطالعه رابطه بین شیوه نگرش فرزندان نوجوان به والدین و بروز پرخاشگری در نوجوانان

پرسشنامه رایگان بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی با غم پس از زایمان خانمهای سزارین شده

پرسشنامه رایگان مقایسه علائم روانشناختی و راهکارهای مقابله با استرس میان دانش آموزان دختر

پرسشنامه رایگان بررسی نقش ازدواج در شکل دهی عزت نفس در زنان

پرسشنامه رایگان بررسی رابطه ی آگاهی از هویت جنسی با رضایت مندی زناشویی