پرسشنامه رایگان میزان استفاده از کتابخانه‌ های عمومی

پرسشنامه رایگان عوامل بازدارنده استفاده از کتابخانه‌ های عمومی

پرسشنامه رایگان بررسی وضعیت موجود پژوهش سراها از دیدگاه مدیر

پرسشنامه رایگان بررسی وضعیت موجود پژوهش سراها از دیدگاه دبیران

پرسشنامه رایگان بررسی وضعیت موجود پژوهش سراها از دیدگاه دانش آموزان

پرسشنامه رایگان اختلالات وحشت زدگی

پرسشنامه رایگان حمله وحشت زدگی

پرسشنامه رایگان حساسیت اضطرابی

پرسشنامه رایگان سرسختی روان‌شناختی

پرسشنامه رایگان انعطاف‌ پذیری شناختی CFI

پرسشنامه رایگان خشم اشپیلبرگر

پرسشنامه رایگان سبک مدیریت کلاس توسط معلمان

پرسشنامه رایگان عملکرد تحصیلی دانش آموزان

پرسشنامه رایگان تفاوتهای شخصیتی دانش آموزان معلول جسمی و عادی

پرسشنامه رایگان سنجش نگرانی

پرسشنامه رایگان کاربرد تکنولوژی آموزشی

پرسشنامه رایگان تست خودشناسی

پرسشنامه رایگان اختلالات رفتاری کودکان شنوا و ناشنوا

پرسشنامه رایگان تشخیص اختلال خوردن

پرسشنامه رایگان تهیج پذیری جنسی

پرسشنامه رایگان بررسی شخصیت تیپ A در بیماران مبتلا به زخم معده

پرسشنامه رایگان بی کفایتی اجتماعی

پرسشنامه رایگان ابراز وجود

پرسشنامه رایگان بررسی خودکشی در دانش آموزان

پرسشنامه رایگان تشخیص افتراقی مانیک دپرسیو

پرسشنامه رایگان ارزشهای اجتماعی

پرسشنامه رایگان خودسنجی کتل

پرسشنامه رایگان آشفتگی شناختی

پرسشنامه رایگان شخصیت اسکیزوتایپال

پرسشنامه رایگان چند حوری بالینی

پرسشنامه رایگان سنجش ویژگیهای اختلال شخصیت اسکیزوتایپال

پرسشنامه رایگان کنترل درونی- بیرونی راتر

پرسشنامه رایگان سرمایه اجتماعی

پرسشنامه رایگان اضطراب هستی

پرسشنامه رایگان تاثیر روان درمانی گروهی

پرسشنامه رایگان خود پنداره بدنی

پرسشنامه رایگان اختلال بدشکلی بدنی

پرسشنامه رایگان راهبردهای مقابله ای با پیامد استرس آسیب زا

پرسشنامه رایگان پیامد استرس آسیب زا

پرسشنامه رایگان استفاده مرضی از اینترنت

پرسشنامه رایگان پایگاه هویت

پرسشنامه رایگان تنش زدایی تدریجی

پرسشنامه رایگان حمایت دوستان(PSS-FR)

پرسشنامه رایگان مقیاس سنجش حمایت خانواده(PSS-FA)

پرسشنامه رایگان باورهای مرتبط با مواد افراد معتاد

پرسشنامه رایگان شیوه های تربیتی پدر

پرسشنامه رایگان احساسات بدنی BSQ

پرسشنامه رایگان شناخت های آگورافوبیک ACQ

پرسشنامه رایگان کارکرد خانواده های آسیب دیده و عادی

پرسشنامه رایگان تاثیر کارکرد خانواده بر اختلالات درون ریزی دختران

پرسشنامه رایگان میزان استفاده از اینترنت

پرسشنامه رایگان روش های برخورد با استعداد های روزمره

پرسشنامه رایگان بررسی تاثیر ناباروری بر عزت نفس زنان

پرسشنامه رایگان اعمال وسواسی-اجباری

پرسشنامه رایگان مؤلفه های بنیادین سازش یافتگی

پرسشنامه رایگان حمایت اجتماعی (S.S.S)

پرسشنامه رایگان وسواس فکری-عملی

پرسشنامه رایگان آزمون استرس پس از سانحه

پرسشنامه رایگان طرح واره (SQ)

پرسشنامه رایگان مقیاس کنترل درونی – بیرونی (I-E-Scale)

پرسشنامه رایگان مقیاس نگرش های ناکار آمد

پرسشنامه رایگان علت ایجاد کننده وسواس شستشو

پرسشنامه رایگان شناخت سبک های والدینی

پرسشنامه رایگان بررسی میزان فوبیای اجتماعی در دانشجویان

پرسشنامه رایگان عوامل رضایتمندی یا عدم رضایتمندی از شغل

پرسشنامه رایگان ارتباط بین خوش بینی _ بدبینی

پرسشنامه رایگان مشکلات دانش آموزان ناشنوا و عادی

پرسشنامه رایگان مقایسه شخصیت و نظام باوری معلمین مجرد و متاهل

پرسشنامه رایگان بررسی حوزه های نگرانی دانشجویان

پرسشنامه رایگان اختلاط دختر و پسر در محیط های دانشگاه

پرسشنامه رایگان رضامندی زناشویی

پرسشنامه رایگان تصورات قالبی جنسیتی

پرسشنامه رایگان درد مک گیل

پرسشنامه رایگان ثبات هیجانی

پرسشنامه رایگان شریک زندگی

پرسشنامه رایگان وضعیت ارتباطی خانواده

پرسشنامه رایگان جهت گزینی مذهبی

پرسشنامه رایگان استرس های روزانه

پرسشنامه رایگان شکایت جسمانی

پرسشنامه رایگان بررسی علل اعتیاد زنان

پرسشنامه رایگان تشخیص عواطف منفی

پرسشنامه رایگان رابطه بین شخصیت و گرایش به دین

پرسشنامه رایگان گرایش به دین

پرسشنامه رایگان اشکال هویت یابی

پرسشنامه رایگان تعارض هنجاری

پرسشنامه رایگان معیارهای انتخاب همسر در ابتدای ازدواج

پرسشنامه رایگان دوستی های قبل از ازدواج

پرسشنامه رایگان نقش دین در کاهش انحرافات اجتماعی

پرسشنامه رایگان بررسی علاقه مندی به فرهنگ ملی و بیگانه در بین دانشجویان

پرسشنامه رایگان امید به زندگی

پرسشنامه رایگان معنای زندگی

پرسشنامه رایگان میزان شیوع استمنا

پرسشنامه رایگان واقعیت درمانی و شناختی

پرسشنامه رایگان تجارب شخصی بیماران دیابتی

پرسشنامه رایگان دشواری های تنظیم هیجانی

پرسشنامه رایگان مقیاس تحمل پریشانی(DTS)

پرسشنامه رایگان هشیاری فراگیر فریبرگ(FMI)

پرسشنامه رایگان شناسایی کودکان ADHD

پرسشنامه رایگان ترس از شکست

پرسشنامه رایگان اولین قاعدگی

پرسشنامه رایگان کمال گرایی فراست

پرسشنامه رایگان چک لیست نشانه های مرضی

پرسشنامه رایگان تجارب در روابط نزدیک(ECR-R)

پرسشنامه رایگان طرح واره های ناسازگار اولیه یانگ

پرسشنامه رایگان الگوهای ارتباطی

پرسشنامه رایگان ویژگی های شخصیتی معتادین

پرسشنامه رایگان بررسی رفتارهای خود تخریبی بین زنان شاغل و غیر شاغل

پرسشنامه رایگان روش های مقابله با استرس

پرسشنامه رایگان عوامل تنیدگی زا

پرسشنامه رایگان بررسی تاثیر تن آرامی بر اضطراب قبل از عمل جراحی

پرسشنامه رایگان بررسی رابطه کمرویی و انگیزه تایید در دختران

پرسشنامه رایگان مقیاس اندازه گیری کانرز

پرسشنامه رایگان تست عزت نفس کوپراسمیت

پرسشنامه رایگان بررسی خصوصیات شخصیتی زنان مبتلا به میگرن

پرسشنامه رایگان مقیاس کم رویی

پرسشنامه رایگان بررسی رفتارهای خود تخریبی

پرسشنامه رایگان رفع مشکلات ارتباطی افراد

پرسشنامه رایگان ازدواج مجدد همسران شاهد

پرسشنامه رایگان مقایسه شیوه نگرشی مادران کودکان عقب مانده ذهنی خفیف و عادی نسبت به فرزندانشان

پرسشنامه رایگان وی‍ژگی شخصیتی دروغگویی، برونگرایی، پرخاشگریی، و نوروتیک در دانش آموزان

پرسشنامه رایگان مقیاس دلبستگی کولینزورید(RAAS)

پرسشنامه رایگان میزان رضامندی جنسی در زنان شاغل و غیر شاغل

پرسشنامه رایگان تست افسردگی بک کودکان و نوجوانان (CDS-A)

پرسشنامه رایگان تست اضطراب زونگ

پرسشنامه رایگان مقیاس سنجش حمایت اجتماعی

پرسشنامه رایگان بررسی رابطه اولین قاعدگی با اضطراب و افسردگی در دختران

پرسشنامه رایگان تنهایی کودکان

پرسشنامه رایگان مقایسه اثربخشی گروه درمانی یکپارچه توحیدی و شناختی رفتاری در کاهش فشارروانی، افسردگی

پرسشنامه رایگان سازگاری راتر

پرسشنامه رایگان اضطراب موقعیتی-خصیصه ای

پرسشنامه رایگان خدمات مشاوره ای

پرسشنامه رایگان اختلال هویت جنسی

پرسشنامه رایگان عزت نفس

پرسشنامه رایگان بررسی وضعیت سلامت درزنان افغانستان

پرسشنامه رایگان صفات شخصیتی وابسته به جنس و عملکرد جنسی زنان شاغل

پرسشنامه رایگان عملکرد جنسی زنان

پرسشنامه رایگان جرات ورزی کاتلر و گیورا

پرسشنامه رایگان تأثیر عادات صبحانه بر فرایند های شناختی

پرسشنامه رایگان رفتار خوردنDEBQ

پرسشنامه رایگان ملاکهای ازدواج

پرسشنامه رایگان آمادگی برای تغییر

پرسشنامه رایگان اطمینان وابسته به موقعیت

پرسشنامه رایگان خلق مثبت و خلق منفی

پرسشنامه رایگان فنون شناختی – رفتاری

پرسشنامه رایگان افسردگی کودکان

پرسشنامه رایگان عوامل افت تحصیلی

پرسشنامه رایگان خودپنداره ی راجرز

پرسشنامه رایگان تصویر بدن فیشر

پرسشنامه رایگان دغدغه های شخصی

پرسشنامه رایگان مصرف داروها

پرسشنامه رایگان زمینه یابی خشم رانندگی

پرسشنامه رایگان بازسازی خلق ایبرل

پرسشنامه رایگان اشتها

پرسشنامه رایگان ابراز خشم در رانندگی

پرسشنامه رایگان توانایی حل ‌مسأله خانواده

پرسشنامه رایگان عملکرد روان شناختی خانواده

پرسشنامه رایگان آزمون کانرز

پرسشنامه رایگان آزمون پردازش حسی

پرسشنامه رایگان رفتار اوایل کودکی-فرم خیلی کوتاه روتبارت

پرسشنامه رایگان ادراک مادر در مورد خوابیدن شیرخوار مورل

پرسشنامه رایگان رفتار تعاملی والدین هنگام خواباندن مورل و کورتینا-بورجا

پرسشنامه رایگان خواب شیرخوار مورل

پرسشنامه رایگان احساس معمولی شما (در اوقات فراغت)

پرسشنامه رایگان اضطراب حالت-صفت اشپیلبرگر

پرسشنامه رایگان انزجار

پرسشنامه رایگان نشانه‌های وسواسی در افراد دارای علائم وسواس آلودگی

پرسشنامه رایگان مقیاس ناگویی خلقی تورنتو

پرسشنامه رایگان خودبیمارانگاری

پرسشنامه رایگان ملاک های همسر گزینی

پرسشنامه رایگان مقیاس سلامت روانی

پرسشنامه رایگان می سی سی پی

پرسشنامه رایگان مقیاس خودسنجی ADHD‌ بزرگسالان

پرسشنامه رایگان مشکلات زناشویی

پرسشنامه رایگان باورهای غیر منطقی

پرسشنامه رایگان رضایت از تن انگاره

پرسشنامه رایگان هیجان خواهی

پرسشنامه رایگان تداوم استفاده از یادگیری الکترونیکی

پرسشنامه رایگان نگرش نسبت به رعایت/ عدم رعایت قوانین رانندگی

پرسشنامه رایگان آزمون درک خطای گفتگو

پرسشنامه رایگان مقیاس کیفیت زندگی مخصوص بیماران ام.اس

پرسشنامه رایگان مقیاس بهزیستی روان‌شناختی ریف

پرسشنامه رایگان مقیاس‌های رابطه

پرسشنامه رایگان زمینه‌یابی سلامت- فرم کوتاه

پرسشنامه رایگان مقیاس غربالگری مقیاس بیمارستانی اضطراب و افسردگی (HADS)

پرسشنامه رایگان عملکردهای روان شناختی خانواده ایرانی

پرسشنامه رایگان وسوسه آمفتامین ها

پرسشنامه رایگان مقیاس خطر عود مواد محرک

پرسشنامه رایگان استرس والدینی

پرسشنامه رایگان سبک دلبستگی

پرسشنامه رایگان حل مسئله خانواده (FPS)

پرسشنامه رایگان هویت بنیون و آدامز (OMEIS-2)

پرسشنامه رایگان مقیاس زوجی اینریچ (ECS)

پرسشنامه رایگان مقیاس احساس تنهایی

پرسشنامه رایگان ضربه ی عشق

پرسشنامه رایگان علایق و دل مشغولی های شخصی

پرسشنامه رایگان تحریفات شناختی بین فردی

پرسشنامه رایگان طرحواره های یانگ

پرسشنامه رایگان پیش بینی عود یا بازگشت (RPS)

پرسشنامه رایگان مقیاس ADHD بزرگسالان بارکلی

پرسشنامه رایگان مقیاس نارسایی کنش‌های اجرایی بارکلی

پرسشنامه رایگان توانایی درک خطر

پرسشنامه رایگان مثلث شناختی

پرسشنامه رایگان سنجش تعارض والد نوجوان (فرم والد)

پرسشنامه رایگان سنجش تعارض والد نوجوان (فرم نوجوان)

پرسشنامه رایگان مسئولیت پذیری

پرسشنامه رایگان مهارت های اجتماعی دانش‌آموزان

پرسشنامه رایگان انتظار از ازدواج

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی بار- ان

پرسشنامه رایگان انسجام درونی

پرسشنامه رایگان باورهای روابط زناشویی

پرسشنامه رایگان باورهای ارتباطی

پرسشنامه رایگان دلزدگی زناشویی

پرسشنامه رایگان مقیاس توانمندی اجتماعی- هیجانی و تاب آوری کودکان

پرسشنامه رایگان خودپنداره کودکان

پرسشنامه رایگان درجه بندی اضطراب

پرسشنامه رایگان کانرز والدین

پرسشنامه رایگان اضطراب کودکان

پرسشنامه رایگان تمایزیافتگی اسکورن و فریدلندر

پرسشنامه رایگان اهداف پیشرفت

پرسشنامه رایگان نقش ادراک ازمحیط سازنده گرای اجتماعی در انگیزش پیشرفت دانش آموزان

پرسشنامه رایگان مقیاس تاب‌آوری کانر و دیویدسون (CD_RSC)

پرسشنامه‌ رایگان کیفیت روابط پیرس

پرسشنامه رایگان مداد -کاغذی چندگزینه ای خلاقیت عابدی

پرسشنامه رایگان مکانیزم های دفاعی اندروز

پرسشنامه رایگان شدت علائم یائسگی گرین

پرسشنامه رایگان رفتار اجتماعی

پرسشنامه رایگان افکار خودکشی بک

پرسشنامه رایگان افسردگی کودکان

پرسشنامه رایگان سرمایه روانشناختی

پرسشنامه رایگان سرمایه اجتماعی

پرسشنامه رایگان مقیاس خصومت

پرسشنامه رایگان خشم سرکوب شده

پرسشنامه رایگان طرح واره های ناسازگار اولیه

پرسشنامه رایگان موانع شخصی خلاقیت

پرسشنامه رایگان مشکلات در خودنظم جویی هیجانی

پرسشنامه رایگان رفتار رانندگی منچستر

پرسشنامه رایگان ارزیابی سلامت روان کودکان و نوجوانان

پرسشنامه رایگان تعارض والد- نوجوان

پرسشنامه رایگان انگیزش پیشرفت

پرسشنامه رایگان سازگاری دانش آموزان دبیرستانی

پرسشنامه رایگان ادراک حل مسئله

پرسشنامه رایگان افسردگی کودکان

پرسشنامه رایگان روابط چند بعدی خود-بدن

پرسشنامه رایگان قضاوت اخلاقی

پرسشنامه رایگان مقیاس تاب‌آوری کانر و دیویدسون (CD_RSC)

پرسشنامه رایگان سبک های شناختی کلب

پرسشنامه رایگان مقیاس چند وجهی کانون کنترل سلامت

پرسشنامه رایگان سازگاری دونفره (DAS)

پرسشنامه رایگان آزار عاطفی

پرسشنامه رایگان مقیاس الکسی تایمیای تورنتو

پرسشنامه رایگان مقیاس سنجش دنیاگرایی

پرسشنامه رایگان پرخاشگری باس و پری

پرسشنامه رایگان کنارآمدن با رویدادها

پرسشنامه رایگان تجدید نظر شده بک

پرسشنامه رایگان آزمون CCBQ

پرسشنامه رایگان الگوهای ارتباطی

پرسشنامه رایگان مشکلات زناشویی

پرسشنامه رایگان تشخیص آمن

پرسشنامه رایگان بررسی اثربخشی ایماگوتراپی

پرسشنامه رایگان بحران هویت میانسالی (ICQ)

پرسشنامه رایگان سنجش حمایت اجتماعی

پرسشنامه رایگان سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور

پرسشنامه رایگان اضطراب اجتماعی واتسون و فرند (مقیاس اجتناب و آشفتگی اجتماعی)

پرسشنامه رایگان اضطراب اجتماعی واتسون و فرند

پرسشنامه رایگان هراس اجتماعی کانور

پرسشنامه‌ رایگان پردازش حسی و حرکتی (SPM)

پرسشنامه رایگان سبک زندگی دانشجویی با توجه به صاحب نظران دیدگاه اسلامی

پرسشنامه رایگان اضطراب اجتماعی واتسون و فرند

پرسشنامه رایگان آزمون شخصیت شغلی هالند

پرسشنامه رایگان آزمون شخصیت نئو

پرسشنامه رایگان آزمون شخصیتی چندوجهی مینه سوتا MMPI

پرسشنامه رایگان سنجش رشد روانی اریکسون

پرسشنامه رایگان سنجش دینداری

پرسشنامه رایگان مقیاس تعیین هویت رایان

پرسشنامه رایگان همام

پرسشنامه رایگان نگرش سنج مذهبی براهنی

پرسشنامه رایگان دین داری

پرسشنامه رایگان ادراک خدا

پرسشنامه رایگان مقیاس ویژگی های افراد فقیر

پرسشنامه رایگان مقیاس نوع دوستی

پرسشنامه رایگان عوامل فقیر

پرسشنامه رایگان مقیاس دین داری باستون

پرسشنامه رایگان مقیاس دین داری آلپورت

پرسشنامه رایگان مقیاس دنیاگرایی

پرسشنامه رایگان بلوغ ایمان

پرسشنامه رایگان مقیاس باورها در مورد رابطه شخصی با خدا

پرسشنامه رایگان اعتقادات نوع دوستی

پرسشنامه رایگان رابطه شخص با خدا

پرسشنامه رایگان برتری نیمکره های مخ

پرسشنامه رایگان آزمون طبقه بندی گوکلن

پرسشنامه رایگان آزمون ضرب المثل ها

پرسشنامه رایگان مقایسه کلامی فرم ب

پرسشنامه رایگان طبقه بندی کلمات فرم ب

پرسشنامه رایگان مقایسه کلامی

پرسشنامه رایگان طبقه بندی کلمات

پرسشنامه رایگان درک روابط عددی

پرسشنامه رایگان مقیاس همدلی عاطفی

پرسشنامه رایگان مقیاس گرایش جنسیتی

پرسشنامه رایگان مقیاس رومانتیک بودن

پرسشنامه رایگان مقیاس اندازه گیری نگرش های صمیمانه

پرسشنامه رایگان احساس گناه موشر

پرسشنامه شاخص تمایل جنسی هالبرت

پرسشنامه رایگان شاخص احقاق جنسی هالبرت

پرسشنامه رایگان همدلی

پرسشنامه رایگان مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی

پرسشنامه رایگان آزمون رشد اجتماعی وایلند

پرسشنامه رایگان نظریه و مقیاس هیجان خواهی ذاکرمن

پرسشنامه رایگان مقیاس کنترل درونی و بیرونی راتر

پرسشنامه رایگان مقیاس خودآشکارسازی

پرسشنامه رایگان مقیاس پذیرش اجتماعی

پرسشنامه رایگان مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر

پرسشنامه رایگان مقیاس ازدواج موفق

پرسشنامه رایگان عزت نفس روزنبرگ

پرسشنامه رایگان میزان آشفتگی روانی

پرسشنامه رایگان مهارت های مقابله لازروس

پرسشنامه رایگان کیفیت زندگی

پرسشنامه رایگان شخصیت گری-ویلسون

پرسشنامه رایگان رضایت زناشویی

پرسشنامه رایگان رضایت از زندگی SWLS

پرسشنامه رایگان چندمحوری بالینی میلون

پرسشنامه رایگان ارزیابی سلامت روانی کودکان و نوجوانان

پرسشنامه رایگان آزمون هوش گودیناف

پرسشنامه رایگان آزمون هوش هیجانی

پرسشنامه رایگان آزمون شخصیتی چندوجهی مینه سوتا

پرسشنامه رایگان صمیمیت براساس نظریه اریکسون

پرسشنامه رایگان اولویت بخشی ملاک های همسر گزینی

پرسشنامه رایگان مقیاس همدم طلبی-دوری گزینی

پرسشنامه رایگان مقیاس عشق هاتفیلد و اسپریچر

پرسشنامه رایگان مقیاس عشق مثلثی

پرسشنامه رایگان مقیاس عشق سودایی

پرسشنامه رایگان مقیاس روایت عشق اشترنبرگ: آقایان

پرسشنامه رایگان مقیاس روایت عشق اشترنبرگ: خانم ها

پرسشنامه رایگان رابطه رمانتیک

پرسشنامه رایگان مقیاس اعتماد بین اشخاص-مردان

پرسشنامه رایگان مقیاس اعتماد بین اشخاص-زنان

پرسشنامه رایگان مقیاس سازگاری زن و شوهر

پرسشنامه رایگان خرسندی زناشویی

پرسشنامه رایگان شاخص رضایت زناشویی

پرسشنامه رایگان سنجش عملکرد ازدواج

پرسشنامه رایگان رضایت زناشویی

پرسشنامه را‌یگان رضایتمندی زناشویی انریچ

پرسشنامه رایگان تعارضات زناشویی

پرسشنامه رایگان تعارضات زناشویی تجدیدنظر شده

پرسشنامه رایگان احساس مثبت به همسر

پرسشنامه رایگان سازگاری زناشویی لاک-والاس

پرسشنامه رایگان ابراز سنجش خانواده

پرسشنامه رایگان نگرش فرزند نسبت به مادر

پرسشنامه رایگان نگرش فرزند نسبت به پدر

پرسشنامه رایگان رابطه ولی-فرزندی: مادر

پرسشنامه رایگان رابطه ولی-فرزندی: پدر

پرسشنامه رایگان مقیاس خانواده اصلی

پرسشنامه رایگان مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر

پرسشنامه رایگان تاکتیک های تعارض با خواهر یا برادر

پرسشنامه رایگان تاکتیک های تعارض با پدر و مادر

پرسشنامه رایگان مقیاس انسجام خانواده

پرسشنامه رایگان مقیاس الگوهای سخت انضباطی

پرسشنامه رایگان مشکلات شخص با خواهر

پرسشنامه رایگان مشکلات شخص با برادر

پرسشنامه رایگان عملکرد خانواده

پرسشنامه رایگان شیوه فرزندپروری والدین

پرسشنامه رایگان ترغیب به مطالعه

پرسشنامه رایگان سنجش سلامت روانی دانش آموزان دوره متوسطه

پرسشنامه رایگان سنجش مطالعه غیر درسی دانش آموزان

پرسشنامه رایگان روحیه معلمان

پرسشنامه رایگان سنجش میزان عادت به مطالعه دانش آموزان

پرسشنامه رایگان سنجش بهداشت فردی

پرسشنامه رایگان به کارگیری رسانه در تدریس

پرسشنامه رایگان مقیاس لیترالیسم مک فارلند

پرسشنامه رایگان بی ثباتی ازدواج

پرسشنامه رایگان انعطاف پذیری خانواده

پرسشنامه رایگان حساسیت خانواده به فرزند

پرسشنامه رایگان ابراز پیوند والدینی: فرم مادر

پرسشنامه رایگان ابراز پیوند والدینی: فرم پدر

پرسشنامه رایگان ویژگی مهارتی معلمان

پرسشنامه رایگان مقیاس پاسخ های نشخواری

پرسشنامه رایگان سنجش میزان محبوبیت معلمان در بین دانش آموزان

پرسشنامه رایگان میزان سنجش شادی دانش‌آموزان دوره راهنمایی

پرسشنامه رایگان نوآوری سازمانی-مدرسه

پرسشنامه رایگان مقیاس ترس-اقتباسی

پرسشنامه رایگان مقیاس شیوه زندگی

پرسشنامه رایگان سنجش دیداری

پرسشنامه رایگان مقیاس رویدادهای رابطه ی نامزدی

پرسشنامه رایگان مقیاس رگه فراخلقی

پرسشنامه رایگان مقیاس رابطه ولی-فرزندی: مادر

پرسشنامه رایگان مقیاس خودگسستگی

پرسشنامه رایگان مقیاس خود پنداره کودکان پیرز-هریس

پرسشنامه رایگان مقیاس خودآشکارسازی بزرگسال

پرسشنامه رایگان مقیاس تنظیم خلق منفی

پرسشنامه رایگان تکمیل جمله ماینر

پرسشنامه رایگان مقیاس تایید خویشتن

پرسشنامه رایگان مقیاس تاکتیک های تعارض با خواهر یا برادر

پرسشنامه رایگان تاکتیک تعارض با پدر و مادر

پرسشنامه رایگان مقیاس پاسخ به شیوه اندیشناکی (نولن هوکسما)

پرسشنامه رایگان مقیاس انسجام خانواده

پرسشنامه رایگان مقیاس اندازه گیری نگرش کارکنان به سازمان

پرسشنامه رایگان مقیاس استرس شغلی و تصمیم گیرندگان

پرسشنامه رایگان مدیریت بحران

پرسشنامه رایگان کیفیت تدریس

پرسشنامه رایگان کفایت اجتماعی

پرسشنامه رایگان قابلیت جذب دانش

پرسشنامه رایگان عوامل مرتبط با خشونت در خانواده

پرسشنامه رایگان تجربه سینما

پرسشنامه رایگان شناسایی و اولویت بندی شایستگی های حرفه ای

پرسشنامه رایگان نگرش دینی

پرسشنامه رایگان شاخص بی ثباتی ازدواج

پرسشنامه رایگان سنجش آگاهی در مورد بلاهای طبیعی

پرسشنامه رایگان سنجش سبک های رفتاری و بلوغ

پرسشنامه رایگان مقیاس رشد هیجانی کارکردی

پرسشنامه رایگان دیدگاه های معلمان درباره تعلیم و تربیت

پرسشنامه رایگان دیدگاه معلمان به تدریس

پرسشنامه رایگان تمایل معلمان به مشارکت

پرسشنامه رایگان تغییر رفتار

پرسشنامه رایگان تست درخت (تست خودشناسی)

پرسشنامه رایگان تست توانایی مدیریت

پرسشنامه رایگان احوال شخصی وودورث

پرسشنامه رایگان هوشمندسازی مدارس

پرسشنامه رایگان وضعیت سلامت روانی

پرسشنامه رایگان وابستگی به دیگران

پرسشنامه رایگان نگرش به تغییر سازمانی

پرسشنامه رایگان مهارت های زندگی

پرسشنامه رایگان ویژگی مهارتی مدیران مدارس

پرسشنامه رایگان مشارکت در مدیریت و مالکیت

پرسشنامه رایگان نمازخانه مدارس

پرسشنامه رایگان تعارض سازمانی از دیدگاه مدیران

پرسشنامه رایگان مربوط به میزان همکاری اولیا با مدارس

پرسشنامه رایگان سه بعدی قاطعیت ایلین گمنریل و چریل ریکی

پرسشنامه رایگان سنجش اختلالات فرایند جداشدن-فردیت یافتن

پرسشنامه رایگان فراشناختی MCQ

پرسشنامه رایگان عوامل موثر بر فرسودگی شغلی

پرسشنامه رایگان طرح شهرسازی

پرسشنامه رایگان تیپ شخصیتی A‌یا B

پرسشنامه رایگان سنجش نگرش به آسیب های اجتماعی

پرسشنامه رایگان سنجش میزان آشنایی دانش آموز با دعاها

پرسشنامه رایگان سنجش گرایش به هنر از دیدگاه معلمان و دانشجویان

پرسشنامه رایگان سنجش گرایش به حجاب و عوامل موثر بر آن

پرسشنامه رایگان سنجش تمایل دانش آموزان به تماشای تلویزیون

پرسشنامه رایگان سنجش خلاقیت دانش آموزان توسط معلمانشان

پرسشنامه رایگان سنجش بهداشت فردی

پرسشنامه رایگان سنجش اوقات فراغت

پرسشنامه رایگان سلامت سازمانی مدرسه

پرسشنامه رایگان روش های رایج تشویق دانش آموزان در مدارس

پرسشنامه رایگان رفتار نوآورانه (کانتر)

پرسشنامه رایگان رفتار منطقی شرکی و وایتمن

پرسشنامه رایگان خلق و خوی اجتماعی

پرسشنامه رایگان خلاقیت

پرسشنامه رایگان به کارگیری ارزش های فرهنگی در فرایند تدریس

پرسشنامه رایگان چند عاملی رهبری

پرسشنامه رایگان جو سازمانی نوآورانه

پرسشنامه رایگان جذب دانش آموزان به نماز جماعت

پرسشنامه رایگان جوسازمانی مدرسه

پرسشنامه رایگان توانمندسازی روان شناختی

پرسشنامه رایگان تعارض سازمانی

پرسشنامه رایگان تعیین رشد اجتماعی دانش آموزان توسط معلمان

پرسشنامه رایگان تعهد عاطفی

پرسشنامه رایگان بررسی امکان تعارضات سازمانی

پرسشنامه رایگان ترغیب به مطالعه

پرسشنامه رایگان تاثیر اخلاق در دانشجویان

پرسشنامه رایگان پیوند با مدرسه

پرسشنامه رایگان بدبینی تدافعی

پرسشنامه رایگان ارزیابی انگیزه

پرسشنامه رایگان افسردگی کودکان و نوجوانان

پرسشنامه رایگان استفاده از کارگاه برای حرفه و فن

پرسشنامه رایگان ادراک خدا لاورنس

پرسشنامه رایگان بومی کردن معلمان

پرسشنامه رایگان گرایش سلطه گری

پرسشنامه رایگان آزمون شخصیتی کرنل

پرسشنامه رایگان آزمون شخصیتی ادواردز

آزمون رایگان خودشناسی خوابیدن

پرسشنامه رایگان آزمون خود شکوفایی

پرسشنامه رایگان خلاقیت شغلی

پرسشنامه رایگان آزمون ترس

پرسشنامه رایگان اضطراب BAI

پرسشنامه رایگان ارزیابی باورهای شخصی

پرسشنامه رایگان ادارک از مدیریت

پرسشنامه رایگان استرس ادراک شده

پرسشنامه رایگان ناراحتی و ناکامی

پرسشنامه رایگان خلق مثبت و خلق منفی

پرسشنامه رایگان وسوسه مصرف مواد پس از ترک

پرسشنامه رایگان باورهای غیر منطقی جونز

پرسشنامه رایگان سلامت سازمانی

پرسشنامه رایگان توصیف خود

پرسشنامه رایگان طرز تفکر

پرسشنامه رایگان خلاقیت

پرسشنامه رایگان کانون کنترل

پرسشنامه رایگان شیوه های فرزند پروری

پرسشنامه رایگان س‍ن‍ج‍ش‌ م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ ج‍س‍ت‌ و ج‍و

پرسشنامه رایگان جهت گیری مذهبی

پرسشنامه رایگان معبد

پرسشنامه رایگان سنجش نگرش مذهبی

پرسشنامه رایگان نقش باورها در سلامت روان

پرسشنامه رایگان نگرانی ایالت پنسیلوانیا (PSWQ)

پرسشنامه رایگان پادوآ

پرسشنامه رایگان سازگاری زناشویی

پرسشنامه رایگان بخشایش

پرسشنامه رایگان اختلال تنیدگی پس از ضربه

پرسشنامه رایگان بررسی و مقایسه نگرش معلمان دانش آموزان ناتوان ذهنی خفیف و معلمان دانش آموزان عادی نسبت به روند عادی سازی

پرسشنامه رایگان اختلال نقص توجه / بیش فعالی SWAN

پرسشنامه رایگان لجبازی و نافرمانی SNAP-IV

پرسشنامه رایگان باورهای فراشناختی

پرسشنامه رایگان درجه بندی مهارت اجتماعی

پرسشنامه رایگان نگرش های ناکارآمد

پرسشنامه رایگان خویشتنداری

پرسشنامه رایگان مصاحبه بالینی روان پزشکی

پرسشنامه رایگان اضطراب بک

پرسشنامه رایگان خودپنداره منداگلیو و پی‌ریت

پرسشنامه رایگان رضایت از زندگی

پرسشنامه رایگان روابط زناشویی

پرسشنامه رایگان همکاری همسر

پرسشنامه رایگان دشواری کار

پرسشنامه رایگان تاکیدهای مذهبی خانواده

پرسشنامه رایگان اختلالات رفتاری کودکان

پرسشنامه رایگان انسجام خانواده

پرسشنامه رایگان خودگسستگی دختران

پرسشنامه رایگان خودگسستگی پسران

پرسشنامه رایگان سبک های هویت

پرسشنامه رایگان ابعاد هویت

پرسشنامه رایگان جهت گیری مذهبی

پرسشنامه رایگان ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده

پرسشنامه رایگان مقیاس های افسردگی، اضطراب و فشار روانی

پرسشنامه رایگان مقیاس جهت گیری هدف

پرسشنامه رایگان اثر بخشی دوره‌های آموزشی‏‎ICDL ‎‏ از دیدگاه دبیران

پرسشنامه رایگان خودادراکی علل موفقیت تحصیلی دانش آموزان

پرسشنامه رایگان بررسی مقایسه ای ابعاد متفاوت خود ادراکی دانش آموزان ناشنوا ، نابینا و عادی

پرسشنامه رایگان خود ادراکی علل عدم موفقیت تحصیلی دانش آموزان

پرسشنامه رایگان محیط خانوادگی

پرسشنامه رایگان اثر بخشی آموزش‌های ترویجی (کوتاه مدت)

پرسشنامه رایگان کاربرد مدل علی نظریه رفتار برنامه ریزی شده در عملکرد ریاضی دانش آموزان

پرسشنامه رایگان مدیریت بحران در مدارس

پرسشنامه رایگان عملکرد بعد از وقوع زلزله

پرسشنامه رایگان زمینه های آموزش برای پس لرزه

پرسشنامه رایگان تاثیر فلسفه فیزیک بر آموزش

پرسشنامه رایگان توصیف رفتار نوجوانان

پرسشنامه رایگان نظم جویی هیجان مبتنی بر مدل فرآیندی گراس

پرسشنامه رایگان شخصیت مرزی(BPI)

پرسشنامه رایگان راهکارهای حل مشکلات دانش آموزان با اختلال نارسایی‌توجّه و فزون‌کنشی

پرسشنامه رایگان جهت گیری هدف

پرسشنامه رایگان اختلال نارسایی‌توجّه و فزون‌کنشی

پرسشنامه رایگان انسجام درونی

پرسشنامه رایگان امیدواری اسنایدر

پرسشنامه رایگان طرحواره های ناسازگار اولیه

پرسشنامه رایگان سازگاری اجتماعی بل

پرسشنامه رایگان ضربه عشق

پرسشنامه رایگان چندمحوری بالینی

پرسشنامه رایگان نشانگان ضربه عشق

پرسشنامه رایگان خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران

پرسشنامه رایگان عزت نفس کوپر اسمیت

پرسشنامه رایگان اختلال شخصیت وسواسی بر مبنای DSM-IV

پرسشنامه رایگان احساس انسجام

پرسشنامه رایگان اضطراب مرگ تمپلر

پرسشنامه رایگان سبک‌های مقابله

پرسشنامه رایگان سوگ پیش از موعد

پرسشنامه رایگان بهزیستی روانشناختی

پرسشنامه رایگان حل مسئله خانواده

پرسشنامه رایگان مقیاس کارکردهای روانشناختی خانواده ایرانی (IFPFS)

پرسشنامه رایگان کیفیت زناشویی

پرسشنامه رایگان رفتارهای ایمنی SPSBS

پرسشنامه رایگان هراس اجتماعی

پرسشنامه رایگان ادراک از خود

پرسشنامه رایگان ناگویی خلقی تورنتو

پرسشنامه رایگان سلامت معنوی

پرسشنامه رایگان مقیاس نارساکنش وری بارکلی(BDEFS)

پرسشنامه رایگان اظهار دینداری

پرسشنامه رایگان قضاوت اخلاقی

پرسشنامه رایگان سبک های دفاعی

پرسشنامه رایگان سیاهه رفتاری کودک (CBCL) برای سنین ۱۸-۶ سال

پرسشنامه رایگان کمال گرایی

پرسشنامه رایگان ترس از صمیمیت

پرسشنامه رایگان مقیاس آسیب کنشی بارکلی (BFIS)

پرسشنامه رایگان مقیاس نارسا کنش وری اجرایی بارکلی (BDEFS)

پرسشنامه رایگان روابط پدر- فرزندی

پرسشنامه رایگان روابط مادر- فرزندی

پرسشنامه رایگان افسردگی کودکان کواکس

پرسشنامه رایگان نشخوار فکری

پرسشنامه رایگان اضطراب چند بعدی کودکان

پرسشنامه رایگان دلزدگی زناشویی

پرسشنامه رایگان احساس کنترل

پرسشنامه رایگان انگیزش شغلی

پرسشنامه رایگان فرسودگی شغلی

پرسشنامه رایگان سلامت عمومی

پرسشنامه رایگان شاخص شدت اختلال شخصیت مرزی (BPDSI)

پرسشنامه رایگان تعارض های زناشویی

پرسشنامه رایگان شخصیتی

پرسشنامه رایگان رضایت جنسی

پرسشنامه رایگان سازگاری زناشوئی

پرسشنامه رایگان والدگری آلاباما

پرسشنامه رایگان راهبردهای مقابله ای لازاروس فولکمن

پرسشنامه رایگان سنجش عادت‌های مخرب زندگی زناشویی

پرسشنامه رایگان پرخاشگری باس و پری

پرسشنامه­ رایگان تکانش­گری بارت

پرسشنامه رایگان رضایتمندی زناشویی انریچ

پرسشنامه رایگان روابط چند بعدی خود ـ بدن

پرسشنامه رایگان تعهد زناشویی آدامز و جونز

پرسشنامه رایگان کیفیت خواب پیترزبورگ

پرسشنامه رایگان کیفیت زندگی سالمندان لیپاد

پرسشنامه رایگان شاخص شدت بی خوابی

پرسشنامه رایگان امیدواری اشنایدر

پرسشنامه رایگان احساس گناه دختران طلبه

پرسشنامه رایگان سبک زندگی کارآمد وزن WEL

پرسشنامه رایگان کاهش افسردگی، اضطراب، استرس

پرسشنامه رایگان هویت بنیون و آدامز

پرسشنامه رایگان ابعاد صمیمیت باگاروزی

پرسشنامه رایگان صمیمیت زناشویی تامپسون و واکر

پرسشنامه رایگان حل تعارض

پرسشنامه رایگان تاب آوری

پرسشنامه رایگان اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی

پرسشنامه رایگان گرایش به مواد

پرسشنامه رایگان سوء مصرف مواد

پرسشنامه رایگان معنای زندگی

پرسشنامه رایگان دورنمای آینده

پرسشنامه رایگان سنجش عملکرد خانواده

پرسشنامه رایگان گرایش به اعتیاد زرگر

پرسشنامه رایگان رضایت زوجی انریچ

پرسشنامه رایگان هیجان خواهی زاکرمن

پرسشنامه رایگان ابراز وجود گمبریل و ریجی

پرسشنامه رایگان پرخاشگری باس و پری

پرسشنامه رایگان رفتارهای پرخطر نوجوانان بی‏ سرپرست

پرسشنامه رایگان بهبود کیفیت زندگی نوجوانان پسر بی‏ سرپرست

پرسشنامه رایگان اضطراب امتحان (TAI)

پرسشنامه رایگان سبک های فرزندپروری بامریند

پرسشنامه رایگان کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی

پرسشنامه رایگان خودکارآمدی عمومی

پرسشنامه رایگان اثربخشی آموزش برنامه شناختی-رفتاری شادکامی

پرسشنامه رایگان مهارت اجتماعی کودکان

پرسشنامه رایگان سنجش سایکوپاتی لوینسون

پرسشنامه رایگان ابرازگری هیجانی

پرسشنامه رایگان تصور معلمان از توفیق در تدریس

پرسشنامه رایگان سبک‌های دفاعی DSQ

پرسشنامه رایگان هراس اجتماعی

پرسشنامه رایگان دانش عصب شناختی معلمان

پرسشنامه رایگان خود نظم جویی هیجان-شناختی

پرسشنامه رایگان تعهد زناشویی آدامز و جونز

پرسشنامه رایگان باورهای غیرمنطقی جونز

پرسشنامه رایگان کانرز والدین

پرسشنامه رایگان خودکار آمدی تحصیلی مورگان وجنکینز

پرسشنامه رایگان استرس والدینی

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی شات

پرسشنامه رایگان سنجش کارکرد خانواده‌ی مک مستر(FAD)

پرسشنامه رایگان ویژگیهای رفتاری و مدیریت اثر بخش از دیدگاه معلمین

پرسشنامه رایگان علل انصراف شرکت کنندگان در طرح میثاق

پرسشنامه رایگان بررسی علل مقاومت مدیران در برابر تغییر در مدارس

پرسشنامه رایگان بررسی رابطه سبک رفتاری مدیران بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

پرسشنامه رایگان سنجش کارایی کارکنان

پرسشنامه رایگان بررسی سبک های مدیران بر اساس تئوری Y , X

پرسشنامه رایگان علل گرایش کارکنان آموزشی وزارت آموزش و پرورش به سایر سازمان ها

پرسشنامه رایگان تاثیر مشاوره تحصیلی در انتخاب آگاهانه رشته تحصیلی دانش آموزان

پرسشنامه رایگان بررسی علل شکست و افت تحصیلی دانش آموزان از دیدگاه مدیران و دبیران

پرسشنامه رایگان بررسی وضعیت ستون فقرات اعضاء هیات علمی

پرسشنامه رایگان بررسی علل شکست و افت تحصیلی دانش آموزان

پرسشنامه رایگان بررسی ارزش ها

پرسشنامه رایگان نظام ارزشی مدیران

پرسشنامه رایگان سلامت سازمانی مدارس

پرسشنامه رایگان اندازه گیری اضطراب صفتی آزمودنیها

پرسشنامه رایگان سنجش اضطراب حالتی آزمودنیها

پرسشنامه رایگان ابعاد شخصیت

پرسشنامه رایگان وسواس فکری- عملی مادزلی

پرسشنامه رایگان اضطراب بک

پرسشنامه رایگان عزت نفس

پرسشنامه رایگان طرز فکر دانش‌آموزان

پرسشنامه رایگان سبک حل مساله

پرسشنامه رایگان مهارت‌های زندگی

پرسشنامه رایگان مقیاس جراتمندی جرابک

پرسشنامه رایگان مقابله با مشکلات

پرسشنامه رایگان حل مخالفت و ناسازگاری با دیگران

پرسشنامه رایگان اثر بخشی آموزش گروهی مهارت‌های زندگی

پرسشنامه رایگان بررسی وجود منبع استرس از بهداشت زندگی

پرسشنامه رایگان سلامت روان

پرسشنامه رایگان بررسی وجود منبع استرس از زندگی شخصی

پرسشنامه رایگان منبع کنترل دورنی-بیرونی راتر

پرسشنامه رایگان بررسی وجود منبع استرس از شخصیت فرد

پرسشنامه رایگان عزت نفس

پرسشنامه رایگان تحقق اهداف اجتماعی آموزش متوسطه

پرسشنامه رایگان انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی سیبر یا شرینگ

پرسشنامه رایگان ارزشیابی رفتار دانش آموزان (راتر)

پرسشنامه رایگان انگیزه پیشرفت

پرسشنامه رایگان کانون کنترل راتر

پرسشنامه رایگان شخصیت آیزنک

پرسشنامه رایگان استرس ادارک شده PSS

پرسشنامه رایگان نگرش سنج

پرسشنامه رایگان بررسی مقایسه ای وضعیت فیزیکی مدارس با استانداردهای کشور

پرسشنامه رایگان شیوه های رویارویی با تنیدگی

پرسشنامه رایگان طرز تفکر (تفکر منطقی و تفکر غیر منطقی)

پرسشنامه رایگان نگرش نسبت به یادگیری زبان انگلیسی

پرسشنامه رایگان تشخیص شیوه‌های تدریس فعال و غیر فعال معلمین

پرسشنامه رایگان هوش عاطفی دانش‌آموزان

پرسشنامه رایگان سنج خلاقیت

پرسشنامه رایگان شیوه‌های فرزندپروری

پرسشنامه رایگان نگرش سنج

پرسشنامه رایگان میزان شادی

پرسشنامه رایگان روابط اجتماعی

پرسشنامه رایگان گرایش دینی

پرسشنامه رایگان ویژگیهای شخصیتی

پرسشنامه رایگان رشد مهارت های اجتماعی

پرسشنامه رایگان خلاقیت دکتر عابدی

پرسشنامه رایگان میزان ارائه مفاهیم زیست محیطی در کتاب درسی

پرسشنامه رایگان میزان ارتباط شرح مفاهیم زیست محیطی با رشته علمی کارشناسان حفاظت محیط زیست

پرسشنامه رایگان انعکاس شرح مفاهیم محیط زیست در کتاب های علوم تجربی

پرسشنامه رایگان میزان انعکاس مفاهیم اصلی محیط زیست در کتاب های علوم تجربی از دیدگاه دبیران مدارس

پرسشنامه رایگان مفاهیم زیست محیطی در کتاب علوم تجربی

پرسشنامه رایگان شیوه های فرزند پروری

پرسشنامه رایگان اختلاف زوجین

پرسشنامه رایگان تعارضات زناشویی زوجین

پرسشنامه رایگان اصلاح روابط آزارنده مادر-فرزندی

پرسشنامه رایگان اثر بخشی آموزش برنامه مدیریت والدین

پرسشنامه رایگان سازگاری اجتماعی

پرسشنامه رایگان افتراق معنایی

پرسشنامه رایگان مقیاس افکار ناکارآمد-تاییدخواهی

پرسشنامه رایگان مقیاس افکار ناکارآمد-کمال گرایی

پرسشنامه رایگان بررسی کیفیت زندگی سالمندان بازنشسته

پرسشنامه رایگان سلامت روانی والدین معلولین ذهنی

پرسشنامه رایگان مهارتهای مقابله ای

پرسشنامه رایگان ارزیابی رفتاری راتر فرم معلم

پرسشنامه رایگان سرشت و منش

پرسشنامه رایگان منبع کنترل راتر

پرسشنامه رایگان پیوند والدینی

پرسشنامه رایگان عزت نفس کوپر-اسمیت

پرسشنامه رایگان سبکهای دلبستگی

پرسشنامه رایگان مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون

پرسشنامه رایگان ملاک و دوره های افسردگی اساسی

پرسشنامه رایگان افسردگی هامیلتون HRSD

پرسشنامه رایگان بررسی تجربه های زندگی LES

پرسشنامه رایگان سبک شخصی PSI II

پرسشنامه رایگان بررسی حالات و رفتار کودکان (راتر)

پرسشنامه رایگان نا امیدی

پرسشنامه رایگان نشانگان آسیب روانی

پرسشنامه رایگان اختلال استرس

پرسشنامه رایگان نشانگان روانی

پرسشنامه رایگان نشانگان ضربه روانی در کودکان زلزله زده

پرسشنامه رایگان مقیاس رشد اجتماعی واینلند

پرسشنامه رایگان ارزیابی نشانه های مثبت

پرسشنامه رایگان ارزیابی نشانه های منفی

پرسشنامه رایگان نشانه های وسواسی-اجباری ییل-براون

پرسشنامه رایگان مقیاس وسواسی-اجباری ییل-براون

پرسشنامه رایگان عوامل خطرساز و حفاظت کننده

پرسشنامه رایگان مصرف مواد

پرسشنامه رایگان رویدادهای زندگی

پرسشنامه رایگان عوامل استرس زا

پرسشنامه رایگان بررسی سلامت روان پسران تحت حضانت پدر، پسران تحت حضانت مادر و پسران خانواده های عادی در دانش آموزان

پرسشنامه رایگان عزت نفس

پرسشنامه رایگان سلامت روان SCL

پرسشنامه رایگان بررسی اختلالات روانی محور یک ‏‎DSM-IV‎‏ در افراد آلوده به ویروس ‏HIV

پرسشنامه رایگان نگرانی ایالتی پنسیلوانیا

پرسشنامه رایگان حل مسئله ی اجتماعی

پرسشنامه رایگان ویژگی های هوش هیجانی پترایدز و فارنهام

پرسشنامه رایگان رویدادهای استرس زا

پرسشنامه رایگان راه های مقابله با استرس (فولکمن و لازاروس)

پرسشنامه رایگان اضطراب کتل

پرسشنامه رایگان سطح نگرانی نوجوانان

پرسشنامه رایگان شیوه های فرزند پروری

پرسشنامه رایگان سلامت عمومی در مادران پرستار و خانه دار دارای کودکان خردسال

پرسشنامه رایگان شاخص تنیدگی والدینی

پرسشنامه رایگان سلامت روان زنان

پرسشنامه رایگان اضطراب حاملگی وندنبرگ PRAQ

پرسشنامه رایگان وضعیت زناشویی گلومبوگ-راست (گریمس)

پرسشنامه رایگان آمادگی برای فعالیت های ورزشی

پرسشنامه رایگان آموزش ضمن خدمت

پرسشنامه رایگان خودکارآمدی

پرسشنامه رایگان بررسی میزان رضایتمندی از ورزش همگانی

پرسشنامه رایگان بررسی میزان آگاهی نسبت به آثار فعالیت بدنی و ورزش

پرسشنامه رایگان تاثیر دو نوع برنامه تمرین تناوبی و تداومی بر توان هوازی، ترکیب بدن و حالات خلقی دانشجویان

پرسشنامه رایگان ویژگی های آزمون ترسیم خانواده کودکان واجد و فاقد پدر

پرسشنامه رایگان علاقه معلمان به شرکت مجدد در دوره بعدی مسابقات علمی-تخصصی

پرسشنامه رایگان عوامل انگیزشی شرکت در مسابقات علمی – تخصصی معلمان تربیت بدنی

پرسشنامه رایگان مقیاس درماندگی بک BSH

پرسشنامه رایگان مقیاس تشخیص افراد در معرض اقدام به خودکشی

پرسشنامه رایگان اخلاق سازمانی

پرسشنامه رایگان علائم مرضی کودکان CSI-4

پرسشنامه رایگان پایگاه‌های هویتی

پرسشنامه رایگان رضایتمندی زناشویی

پرسشنامه رایگان روشهای تدریس توصیه شده در کتابهای راهنمای معلمان

پرسشنامه رایگان میزان اثر بخشی آموزش دوره پیش از دبستان بر پیشرفت تحصیلی کودکان

پرسشنامه رایگان سبکهای مدیریتی

پرسشنامه رایگان گرایش مدیران به تغییر

پرسشنامه رایگان سنجش شخصیت

پرسشنامه رایگان اضطراب زونگ

پرسشنامه رایگان شادکامی آکسفورد

پرسشنامه رایگان خودکار آمدی عمومی

پرسشنامه رایگان خودگوئیهای درونی مثبت

پرسشنامه رایگان سلامت عمومی

پرسشنامه رایگان مقایسه نوع سبک‌های مقابله‌ای در مردان و زنان عادی، با مردان و زنان متقاضی طلاق

پرسشنامه رایگان شخصیت ۵ عاملی

پرسشنامه رایگان سبکهای یادگیری

پرسشنامه رایگان تاثیر دوره های آموزشی ‏‎ICDL‎‏ بر بهبود عملکرد کارکنان

پرسشنامه رایگان بررسی (نظریه ذهن) و ارتباط آن با سن، جنسیت، هوش و نوع تکلیف در کودکان پیش دبستانی

پرسشنامه رایگان خلاقیت تورنس

پرسشنامه رایگان بررسی نقش رادیو و تلویزیون در ترویج ایرانگردی از دیدگاه متخصصان و کارشناسان صنعت توریسم

پرسشنامه رایگان قابلیت کاربرد مدل پذیرش فناوری

پرسشنامه رایگان عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط کتابداران

پرسشنامه رایگان تاثیر بین المللی بر برنامه درسی

پرسشنامه رایگان ابعاد بین المللی شدن آموزش عالی

پرسشنامه رایگان بررسی مشکلات آموزش و پرورش پیش دبستانی عقب مانده ذهنی از دیدگاه معلمان پیش دبستانی

پرسشنامه رایگان آزمون حافظه وکسلر

پرسشنامه رایگان آزمون شخصیتی NEO-FFI

پرسشنامه رایگان آزمون اضطراب اسپیلبرگر

پرسشنامه رایگان شخصیتی آیزنک

پرسشنامه رایگان شخصیتی گری – ویلسون

پرسشنامه رایگان سبک های دفاعی ‏‎DSQ

پرسشنامه رایگان سبک دلبستگی بزرگسالان کولینز و رید

پرسشنامه رایگان مقیاس مهارتهای اجتماعی متسون

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی شوت

پرسشنامه رایگان واکنش در برابر مشکلات

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی

پرسشنامه رایگان بهبود عملکرد مدیریت

پرسشنامه رایگان خاطرات دوران کودکی در مورد پدر و مادر

پرسشنامه رایگان تصور از خدا

پرسشنامه رایگان بررسی جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در اوقات فراغت مدیران

پرسشنامه رایگان ادراک از ارتباط با والدین در دوره کودکی

پرسشنامه رایگان بررسی جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در اوقات فراغت دانش آموزان

پرسشنامه رایگان در نظر گرفتن ابعاد درس کارآفرینی

پرسشنامه رایگان محتوای درس کارآفرینی

پرسشنامه رایگان روش تدریس درس کارآفرینی

پرسشنامه رایگان اثر بخشی برنامه درسی کارآفرینی

پرسشنامه رایگان دلزدگی زناشویی

پرسشنامه رایگان جوسازمانی

پرسشنامه رایگان میزان رضایت شغلی دبیران

پرسشنامه رایگان سبک رهبری مدیران ( براساس نظریه لیکرت)

پرسشنامه رایگان رویکرد غالب بر نظام برنامه ریزی درسی

پرسشنامه رایگان اثربخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت

پرسشنامه رایگان فرآِیندهای آموزش ضمن خدمت

پرسشنامه رایگان تیپ شخصیتی A‌و B بورتنر

پرسشنامه رایگان خلاقیت عابدی

پرسشنامه رایگان تیپ‌های شخصیتی (درون‌گرا-برون‌گرا)

پرسشنامه رایگان سبک‌ مدیریت (آمرانه -مشارکتی ) مدیران

پرسشنامه رایگان تاثیر مهارتهای هفتگانه فناوری اطلاعات ( ICDL )

پرسشنامه رایگان میزان تاثیر آموزش اقدام پژوهی بر بهبود کیفیت بکارگیری عناصر برنامه درسی

پرسشنامه رایگان منبع کنترل در دانشجویان

پرسشنامه رایگان میزان اثر بخشی دوره‌های آموزش

پرسشنامه رایگان خلاقیت در دانشجویان

پرسشنامه رایگان سبک‌های یادگیری

پرسشنامه رایگان بررسی شغل و ابعاد مختلف زندگی

پرسشنامه رایگان بررسی شاخص های کیفیت زندگی کاری

پرسشنامه رایگان میزان برخورداری مدیران از مهارتهای سه گانه مدیریت ( فنی، انسانی و ادراکی)

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی

پرسشنامه رایگان رضایت از زندگی

پرسشنامه رایگان رضایت شغلی JDI

پرسشنامه رایگان سبکهای مقابله ای در بیماران مبتلا به سوء هاضمه

پرسشنامه رایگان سبک رهبری مدیر

پرسشنامه رایگان سلامت سازمانی مدارس

پرسشنامه رایگان سخت رویی در بیماران مبتلا به سوء هاضمه

پرسشنامه رایگان تاثیر برخی عوامل خانوادگی، اجتماعی و آموزشگاهی بر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

پرسشنامه رایگان ویژگی های سازمان یادگیرنده از دیدگاه دبیران

پرسشنامه رایگان ویژگی های سازمان یادگیرنده از دیدگاه مدیران

پرسشنامه رایگان مقیاس هوش هیجانی بار – ان

پرسشنامه رایگان سنجش عشق آتشین PLS

پرسشنامه رایگان سبک‌ رهبری روسای دانشگاه‌ها از دیدگاه رؤسا

پرسشنامه رایگان سبک‌ رهبری روسای دانشگاه‌ها از دیدگاه همکاران

پرسشنامه رایگان شیوه تفکر

پرسشنامه رایگان منبع کنترل

پرسشنامه رایگان رشد خلاقیت

پرسشنامه رایگان سنجش خلاقیت

پرسشنامه رایگان نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر و معلمان در مورد فناوری اطلاعات

پرسشنامه رایگان استفاده از اینترنت و فناوری اطلاعات

پرسشنامه رایگان فناوری اطلاعات در اوقات فراغت

پرسشنامه رایگان رفتار پرخاشگرانه

پرسشنامه رایگان میزان سازگاری زناشویی

پرسشنامه رایگان خودکارآمدی

پرسشنامه رایگان خلاقیت تورنس

پرسشنامه رایگان خودکارآمد پنداری جمعی

پرسشنامه رایگان جو توانا سازی

پرسشنامه رایگان ادراک توانمندی اعضای هیات علمی

پرسشنامه رایگان اثر بخشی آموزش های ضمن خدمت

پرسشنامه رایگان راهبردهای شناختی و فراشناختی

پرسشنامه رایگان تفکرات غیر منطقی

پرسشنامه رایگان شیوه‌های فرزند پروری والدین

پرسشنامه رایگان ویژگی‌های شخصیتی

پرسشنامه رایگان سبک اسنادی

پرسشنامه رایگان پیشرفت تحصیلی

پرسشنامه رایگان رفتارهای محافظت از محیط

پرسشنامه رایگان دانش زیست محیطی

پرسشنامه رایگان تاثیر گذراندن درس برنامه ریزی تحصیلی – شغلی بر خودشناسی

پرسشنامه رایگان استرس شغلی

پرسشنامه رایگان رغبت سنج تحصیلی-شغلی

پرسشنامه رایگان سبکهای یادگیری کلب

پرسشنامه رایگان شخصیت خوددوستدار آسیب پذیر

پرسشنامه رایگان باورهای ارتباطی

پرسشنامه رایگان شخصیت خوددوستدار

پرسشنامه رایگان سبک مکانیزم‌های دفاعی

پرسشنامه رایگان تعارضات زناشویی

پرسشنامه رایگان ویژگیهای شخصیتی

پرسشنامه رایگان تحول روانی-اجتماعی

پرسشنامه رایگان تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عدالت آموزشی

پرسشنامه رایگان بررسی فضا و امکانات دوره پیش از دبستان، مهدکودک‌های تحت نظر سازمان بهزیستی

پرسشنامه رایگان بررسی برنامه‌های درسی دوره پیش از دبستان، مهدکودک‌های تحت نظر سازمان بهزیستی

پرسشنامه رایگان شیوه های حل مساله

پرسشنامه رایگان مقیاس سازگاری دو نفره اسپانیر

پرسشنامه رایگان افسردگی

پرسشنامه رایگان کیفیت آموزش دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان

پرسشنامه رایگان کیفیت آموزش دانشگاهی از دیدگاه اساتید

پرسشنامه رایگان مقیاس خانواده اصلی FOS

پرسشنامه رایگان سازگاری زناشویی

پرسشنامه رایگان بلوغ عاطفی

پرسشنامه رایگان آموزش مداوم بر میزان خودآموزی فراگیران نهضت سوادآموزی

پرسشنامه رایگان بیش فعالی

پرسشنامه رایگان سنجش افسردگی و استرس DASS21

پرسشنامه رایگان رضایت زناشویی

پرسشنامه رایگان تاثیر میزان سواد و آگاهی بر نگرش مادران درباره تربیت اجتماعی نوجوانان

پرسشنامه رایگان فیلم معناگرا

پرسشنامه رایگان معنابخش بودن زندگی

پرسشنامه رایگان نگرش مذهبی

پرسشنامه رایگان پنج عاملی نئو

پرسشنامه رایگان نیازسنجی آموزشی کارکنان

پرسشنامه رایگان روان بنه های یانگ

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی مادران

پرسشنامه رایگان سبک زندگی موثر بر وزن

پرسشنامه رایگان بازخوردهای خوردن

پرسشنامه رایگان هیجان خواهی ماروین زوکرمن

پرسشنامه رایگان افسردگی

پرسشنامه رایگان بررسی رابطه جمع گرایی فرهنگی

پرسشنامه رایگان مقیاس خود پنداره

پرسشنامه رایگان سازگاری اجتماعی

پرسشنامه رایگان عملکرد تحصیلی دانشجویان

پرسشنامه رایگان ارزیابی اثر بخشی دوره‌های هیدرولیک

پرسشنامه رایگان ارزیابی اثر بخشی دوره‌های الکتروپنوماتیک

پرسشنامه رایگان ارزیابی اثر بخشی دوره‌های پنوماتیک

پرسشنامه رایگان اثر بخشی دوره‌های آموزشی

پرسشنامه رایگان نیازسنجی آموزشی مدیران

پرسشنامه رایگان سلامت روان

پرسشنامه رایگان فرآیند تبادل دانش و تجربه میان دانشجویان ساکن خوابگاه

پرسشنامه رایگان ویژگی‌های شخصیتی

پرسشنامه رایگان بررسی وضعیت توانمندی شغلی فارغ التحصیلان از دیدگاه فارغ التحصیلان

پرسشنامه رایگان بررسی وضعیت توانمندی شغلی فارغ التحصیلان از دیدگاه مدیران

پرسشنامه رایگان قابلیتهای شناختی

پرسشنامه رایگان رضایت شغلی

پرسشنامه رایگان نظرخواهی از دانشجویان به منظور بهسازی فرآیند ارزیابی پایان ترم

پرسشنامه رایگان نظرخواهی از اساتید به منظور بهسازی فرآیند ارزیابی پایان ترم

پرسشنامه رایگان فعالیتهای پژوهشی معلمین

پرسشنامه رایگان نیازسنجی آموزشی دبیران از دیدگاه دبیران و مدیران

پرسشنامه رایگان افسردگی

پرسشنامه رایگان سازگاری زناشویی (DAS)

پرسشنامه رایگان احساس خودی بودن استمپر و ماسترسون

پرسشنامه رایگان مدیریت پدرانه چنگ و همکاران

پرسشنامه رایگان ویژگی های مولفه رهبری در دانشگاه

پرسشنامه رایگان ویژگی های مولفه سلسله مراتب در دانشگاه

پرسشنامه رایگان ویژگی های مولفه تصمیم گیری در دانشگاه

پرسشنامه رایگان ویژگی های مولفه تعاملات در دانشگاه

پرسشنامه رایگان ویژگی های مولفه پیوندها در دانشگاه

پرسشنامه رایگان ویژگی های مولفه کنترل در دانشگاه

پرسشنامه رایگان کاربرد الگوی سایبرنتیک در دانشگاه

پرسشنامه رایگان رهبری اثربخشی

پرسشنامه رایگان رهبری تراز پنج

پرسشنامه رایگان تاثیر جو اجتماعی مدارس بر پرورش مهارتهای اجتماعی فراگیران آنها

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی بار اون

پرسشنامه رایگان سنجش وضعیت مذهبی دانش آموزان جوان

پرسشنامه رایگان سنجش دقت هوشی

پرسشنامه رایگان جمعیت شناختی

پرسشنامه رایگان توانمندسازی کارکنان

پرسشنامه رایگان نگرانی وزن کیلن (WCS)

پرسشنامه رایگان دلبستگی بزرگسالان هازان و شیو(AAQ)

پرسشنامه رایگان افسردگی بک

پرسشنامه رایگان کیفیت زندگی کاری

پرسشنامه رایگان رضایت شغلی

پرسشنامه رایگان رضایت زناشویی

پرسشنامه رایگان میزان انتقال توانمندهای شغلی و تربیتی سالمندان به اطرافیان

پرسشنامه رایگان میزان توانمندی سالمندان

پرسشنامه رایگان اثر بخشی مراکز آموزش از راه دور

پرسشنامه رایگان علائم اضطراب اجتماعی

پرسشنامه رایگان افسردگی بک

پرسشنامه رایگان بررسی موانع کاربست نتایج پایان نامه ها از دیدگاه صاحب نظران مدیریت آموزش

پرسشنامه رایگان میزان توجه برنامه درسی به پرورش مهارتهای کارآفرینی

پرسشنامه رایگان سطح سلامت روانی

پرسشنامه رایگان منابع کنترل در دانش آموزان

پرسشنامه رایگان میزان اثربخشی آیین نامه اجرایی در رابطه با سیاست مدرسه محوری

پرسشنامه رایگان شدت علائم اختلال استرس پس از آسیب (PTSD)

پرسشنامه رایگان ابعاد معنویت

پرسشنامه رایگان بررسی میزان اثربخشی دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت

پرسشنامه رایگان بررسی سبک مدیران مدارس در برخورد با تعارض، از دیدگاه معلمان

پرسشنامه رایگان بررسی سبک مدیران مدارس در برخورد با تعارض، از دیدگاه مدیران

پرسشنامه رایگان رضایت زناشویی انریچ

پرسشنامه رایگان خودپنداره راجرز-الف

پرسشنامه رایگان خودپنداره راجرز-ب

پرسشنامه رایگان جمعیت شناختی

پرسشنامه رایگان سطح استرس شغلی

پرسشنامه رایگان سلامت عمومی

پرسشنامه رایگان ارزیابی شراکت ها و منابع سازمان

پرسشنامه رایگان ارزیابی فرایندهای موجود در سازمان

پرسشنامه رایگان ارزیابی منابع انسانی سازمان

پرسشنامه رایگان ارزیابی خط مشی و استراتژی های سازمان

پرسشنامه رایگان ارزیابی فعالیت ها و رفتار مدیریت و رهبری

پرسشنامه رایگان تصور از خدا

پرسشنامه رایگان رضایت زناشویی

پرسشنامه رایگان سبک های دلبستگی

پرسشنامه رایگان رضایت از زندگی

پرسشنامه رایگان جمعیت شناختی برای ساکنان ساختمانهای ویلایی

پرسشنامه رایگان جمعیت شناختی برای ساکنان ساختمانهای مرتفع

پرسشنامه رایگان سازگاری اجتماعی

پرسشنامه رایگان سلامت عمومی

پرسشنامه رایگان تاثیر درمان کنترل تکانه بر کاهش تکانشگری

پرسشنامه رایگان عملکرد حافظه مربوط به آینده

پرسشنامه رایگان شدت وسواس یل-براون

پرسشنامه رایگان ویژگی‌های شخصیتی

پرسشنامه رایگان رضایت مشتری

پرسشنامه رایگان ابعاد کیفیت خدمات (براساس مدل سروکوال)

پرسشنامه رایگان عزت نفس

پرسشنامه رایگان سلامت روان

پرسشنامه رایگان ویژگی شخصیتی سخت روئی

پرسشنامه رایگان شخصیتی پنج عامل NEOPI_R

پرسشنامه رایگان رضایتمندی زناشویی

پرسشنامه رایگان استفاده یا عدم استفاده از فن آوری های نوین ارتباطی

پرسشنامه رایگان سازگاری دانش آموزان دبیرستانی

پرسشنامه رایگان کیفیت زندگی وابسته به سلامت

پرسشنامه رایگان ارزشیابی اثر بخشی دوره‌های آموزشی

پرسشنامه رایگان بهبود وضعیت آموزشی

پرسشنامه رایگان ارتقاء شغلی

پرسشنامه رایگان آزمون اضطراب کتل

پرسشنامه رایگان تیپ شخصیتی A‌ یا B

پرسشنامه رایگان حساسیت به صدا

پرسشنامه رایگان ارزیابی کارکنان

پرسشنامه رایگان بهره‌وری کارکنان

پرسشنامه رایگان رضایت شغلی

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی

پرسشنامه رایگان تاثیر ارزشیابی توصیفی بر عزت نفس

پرسشنامه رایگان شخصیتی پنج عاملی NEo

پرسشنامه رایگان مقابله با بحران

پرسشنامه رایگان خلاقیت هیجانی

پرسشنامه رایگان سلامت روان

پرسشنامه رایگان سبکهای مقابله با فشار روانی

پرسشنامه رایگان خودگردانی دانش آموزان

پرسشنامه رایگان روش تدریس

پرسشنامه رایگان بررسی میزان افسردگی در کادر پرستاری بیمارستان های روانی و غیر روانی

پرسشنامه رایگان تاثیر اشتغال والدین از دیدگاه مادر

پرسشنامه رایگان تاثیر اشتغال والدین از دیدگاه پدر

پرسشنامه رایگان تاثیر اشتغال والدین از دیدگاه فرزندان

پرسشنامه رایگان ارزش های اجتماعی

پرسشنامه رایگان خودسنجی کتل

پرسشنامه رایگان افسردگی بک

پرسشنامه رایگان تاثیر دوران بازپروری بر خصوصیات روانی معتادین

پرسشنامه رایگان بررسی حالات افسردگی در همسران شهدا

پرسشنامه رایگان استقلال و سازگاری دانش آموزان

پرسشنامه رایگان شیوه‌های فرزند پروری

پرسشنامه رایگان هموابستگی در زنان متأهل

پرسشنامه رایگان ترس از موفقیت در زنان متأهل

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی

پرسشنامه رایگان نقش های جنسیتی

پرسشنامه رایگان سبک‌های تفکر استرنبرگ

پرسشنامه رایگان خلاقیت عابدی

پرسشنامه رایگان خودکارآمد پنداری

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی

پرسشنامه رایگان سبک های یادگیری

پرسشنامه رایگان سازگاری زناشویی

پرسشنامه رایگان بهزیستی روانشناختی

پرسشنامه رایگان هویت دینی

پرسشنامه رایگان مهارت های اجتماعی

پرسشنامه رایگان طرحواره های ناسازگار

پرسشنامه رایگان روش آموزش

پرسشنامه رایگان سلامت عمومی

پرسشنامه رایگان بررسی تطبیقی محتوای کتب درسی مقطع ابتدایی با آرمانها و ارزشهای حاکم بر سند چشم انداز بلند مدت توسعه جمهوری اسلامی ایران در بعد فرهنگی

پرسشنامه رایگان نگرش در مورد قاعدگی

پرسشنامه رایگان خودارزیابی سندرم پیش از قاعدگی

پرسشنامه رایگان ویژگی های شخصیتی مدیران

پرسشنامه رایگان عوامل موثر بر موفقیت شغلی مدیران

پرسشنامه رایگان تعارضات والد-فرزند

پرسشنامه رایگان خود تنظیمی

پرسشنامه رایگان خودکارآمدی تحصیلی

پرسشنامه رایگان وابستگی مشاور به مراجع

پرسشنامه رایگان مشاور – مراجع

پرسشنامه رایگان سازگاری اجتماعی

پرسشنامه رایگان دلبستگی به والدین

پرسشنامه رایگان سلامت عمومی

پرسشنامه رایگان علائم سندرم پیش ازقاعدگی

پرسشنامه رایگان شادکامی آکسفورد

پرسشنامه رایگان شیوه های مقابله

پرسشنامه رایگان تفکر انتقادی کورنل

پرسشنامه رایگان استفاده از رایانه

پرسشنامه رایگان سبک های تفکر استرنبرگ-واگنر

پرسشنامه رایگان ویژگی های شخصیتی

پرسشنامه رایگان هویت شغلی

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی

پرسشنامه رایگان سلامت روان SCL

پرسشنامه رایگان واکنش ها و احساسات در ناباروری

پرسشنامه رایگان رضایت شغلی

پرسشنامه رایگان نحوه ی ارزشیابی عملکرد آموزشی اساتید

پرسشنامه رایگان استفاده از اینترنت

پرسشنامه رایگان خلاقیت فرد در سازمان

پرسشنامه رایگان رابطه بین وضعیت آموزش فارغ التحصیلان با بازار کار و اشتغال

پرسشنامه رایگان عاطفه خودآگاه TOSCA

پرسشنامه رایگان الگوی تربیتی والدینی

پرسشنامه رایگان پیوند والدینی

پرسشنامه رایگان شیوه‌های فرزند پروری

پرسشنامه رایگان ویژگی‌ سخت رویی

پرسشنامه رایگان خوش بینی – بدبینی در کارمندان

پرسشنامه رایگان تیپ های شخصیتی

پرسشنامه رایگان اعتماد به نفس آیزنک

پرسشنامه رایگان روش‌های مقابله با استرس

پرسشنامه رایگان شیوه‌های فرزند پروری

پرسشنامه رایگان خودکارآمدی تحصیلی

پرسشنامه رایگان مهارت های اجتماعی

پرسشنامه رایگان بررسی آیین‌های سوگواری زرتشتیان و شیعیان ایران

پرسشنامه رایگان ویژگیهای سازمان یادگیرنده

پرسشنامه رایگان ویژگیهای شخصیتی

پرسشنامه رایگان استفاده از اینترنت

پرسشنامه رایگان کنترل هیجانی

پرسشنامه رایگان شادکامی آکسفورد

پرسشنامه رایگان ابرازگری هیجانی

پرسشنامه رایگان تیپهای شخصیتی مدیران

پرسشنامه رایگان سبکهای حل تعارضات سازمانی

پرسشنامه رایگان باورها و احساسات غیر منطقی

پرسشنامه رایگان سبک خودشناسی در چارچوب مذهبی-اجتماعی

پرسشنامه رایگان سبک دلبستگی

پرسشنامه رایگان منبع کنترل در نوجوانان

پرسشنامه رایگان جو سازمانی

پرسشنامه رایگان روحیه کارآفرینی

پرسشنامه رایگان شدت نیاز

پرسشنامه رایگان تاثیر مشاوره گروهی

پرسشنامه رایگان تعارضات زناشویی

پرسشنامه رایگان رضایت شغلی معلمان

پرسشنامه رایگان رضایت شغلی مدیران

پرسشنامه رایگان تمرکززدایی

پرسشنامه رایگان بررسی مدیریت موجود در مدارس

پرسشنامه رایگان شیوه های فرزند پروری جوانان داوطلب ترک اعتیاد

پرسشنامه رایگان سلامت روانی

پرسشنامه رایگان شناسایی مهارت های زندگی کودک

پرسشنامه رایگان نیازسنجی مهارت‌های زندگی دانش‌آموزان

پرسشنامه رایگان مقایسه تعارضات زناشویی در ازدواج‌های فامیلی و غیر فامیلی

پرسشنامه رایگان راهبردهای خودتنظمیمی عاطفی

پرسشنامه رایگان شدت افسردگی برنز

پرسشنامه رایگان شدت اضطراب برنز

پرسشنامه رایگان علایم مرضی کودکان و اختلالات یادگیری در آن ها

پرسشنامه رایگان اختلال سلوک دانش آموز از دید معلمان

پرسشنامه رایگان نارسایی توجه با بیش فعالی ADHD از دیدگان والدین

پرسشنامه رایگان نارسایی توجه با بیش فعالی ADHD از دیدگان معلمان

پرسشنامه رایگان نحوه ی تدریس انشا

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی

پرسشنامه رایگان مهار شغلی

پرسشنامه رایگان امیدواری در بیماران

پرسشنامه رایگان احساس گناه

پرسشنامه رایگان تصور از خدا

پرسشنامه رایگان افسردگی بک

پرسشنامه رایگان بررسی مقایسه ای خلاقیت دانش آموزان دختر موسیقی آموخته و موسیقی نیاموخته

پرسشنامه رایگان ویژگی های کودک

پرسشنامه رایگان سبک دلبستگی

پرسشنامه رایگان بررسی تاثیر دوره‌های آموزش ضمن خدمت برکارآیی دبیران

پرسشنامه رایگان بررسی تاثیر روش درمانی- عصبی دلاکاتو بر نارساخوانی رشدی

پرسشنامه رایگان انتقاد کردن

پرسشنامه رایگان ابزار احساسات منفی

پرسشنامه رایگان ابزار احساسات مثبت

پرسشنامه رایگان نه گفتن

پرسشنامه رایگان بله گفتن

پرسشنامه رایگان درخواست کردن

پرسشنامه رایگان بررسی تاثیر ابراز وجود

پرسشنامه رایگان عزت نفس و مهارتهای اجتماعی

پرسشنامه رایگان احساس تنهایی

پرسشنامه رایگان استفاده از اینترنت

پرسشنامه رایگان معیارهای یادگیری معنی‌دار

پرسشنامه رایگان آسیب شناسی تربیت شهروندی

پرسشنامه رایگان طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه‌ریزی درسی

پرسشنامه رایگان نگرش دانشجویان نسبت به محتوای کتب درسی

پرسشنامه رایگان افسردگی بک

پرسشنامه رایگان سطح بلوغ کارکنان

پرسشنامه رایگان شناخت ساختار سازمانی دانشگاه

پرسشنامه رایگان ارزیابی طرح مدرسه هوشمند

پرسشنامه رایگان تاثیر اینترنت بر نگرش‌های فرهنگی و اخلاقی دانشجویان

پرسشنامه رایگان ملاک های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

پرسشنامه رایگان ارزشیابی سطوح شناختی

پرسشنامه رایگان اجزا اصلی سنجش و نمره گذاری در درس

پرسشنامه رایگان مشخص کردن وضعیت موجود نمره گذاری و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

پرسشنامه رایگان روش های ارزشیابی و نمره دادن

پرسشنامه رایگان خلاقیت هیجانی

پرسشنامه رایگان سبکهای مقابله با فشار روانی

پرسشنامه رایگان سلامت روان

پرسشنامه رایگان مدیریت تنیدگی شغلی

پرسشنامه رایگان عوامل تنیدگی زا

پرسشنامه رایگان رویدادهای مربوط به تنیدگی شغلی

پرسشنامه رایگان دوره‌های آموزشی ضمن خدمت (‎(ICT

پرسشنامه رایگان طراحی و اجرای یک نرم افزار آموزشی جهت آموزش و توان بخشی ذهنی دانش آموزان

پرسشنامه رایگان حمایت اجتماعی

پرسشنامه رایگان عزت نفس

پرسشنامه رایگان ذهنیت فلسفی

پرسشنامه رایگان بررسی میزان استفاده مدیران مدارس از مشارکت دبیران

پرسشنامه رایگان سلامت روانی و عمومی

پرسشنامه رایگان بررسی نگرش ها و رفتارهای دینی

پرسشنامه رایگان حافظه آشکار و ناآشکار بزرگسالان با واژگان کم بسامد یا آزمایشگاهی

پرسشنامه رایگان حافظه آشکار و ناآشکار کودکان با واژگان کم بسامد یا آزمایشگاهی

پرسشنامه رایگان حافظه آشکار و ناآشکار بزرگسالان با واژگان پربسامد یا معمولی

پرسشنامه رایگان حافظه آشکار و ناآشکار کودکان با واژگان پربسامد یا معمولی

پرسشنامه رایگان سلامت روان

پرسشنامه رایگان رضایت زناشویی

پرسشنامه رایگان ارزیابی علمکرد مدیران آموزشی

پرسشنامه رایگان صمیمیت اجتماعی و تفریحی

پرسشنامه رایگان صمیمیت زیباشناختی

پرسشنامه رایگان صمیمیت معنوی

پرسشنامه رایگان صمیمیت جنسی

پرسشنامه رایگان صمیمیت جسمانی

پرسشنامه رایگان صمیمیت عقلانی

پرسشنامه رایگان صمیمیت روانشناختی

پرسشنامه رایگان صمیمیت عاطفی

پرسشنامه رایگان سبک های هویت

پرسشنامه رایگان واکنش های بین فردی

پرسشنامه رایگان مهارت های اجتماعی

پرسشنامه رایگان بررسی تاثیر روش یادگیری مشارکتی بر عزت نفس

پرسشنامه رایگان مقیاس درجه بندی اضطراب رایانه

پرسشنامه رایگان عزت نفس

پرسشنامه رایگان انگیزه پیشرفت تحصیلی

پرسشنامه رایگان جمعیت شناختی

پرسشنامه رایگان بررسی تاثیر سایکودرام (روان نمایشگری ) بر افزایش تمایز یافتگی (Self-Differentiation) فرد از خانواده اصلی

پرسشنامه رایگان منابع استرس

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی

پرسشنامه رایگان طراحی راهنمای اصلاح نظام مدیریت پژوهش در آموزش و پرورش

پرسشنامه رایگان بررسی میزان کاربردی بودن محتوای کتاب اقتصاد در زندگی روزمره دانش‌آموزان

پرسشنامه رایگان نگرش افراد

پرسشنامه رایگان خودشناسی

پرسشنامه رایگان رفتار مدنی

پرسشنامه رایگان تعهد سازمانی

پرسشنامه رایگان خدمات مشاوره به مدیران

پرسشنامه رایگان رضایت از رئیس

پرسشنامه رایگان میزان رضایت از کار، سرپرست، حقوق ماهانه، اعطای ترفیع، همکاران

پرسشنامه رایگان تعهد سازمانی

پرسشنامه رایگان خشنودی شغلی

پرسشنامه رایگان همکاران شغلی در سازمان

پرسشنامه رایگان اعطای ترفیعات به کارمندان

پرسشنامه رایگان ارزیابی نظر کارمندان در مورد حقوق ماهانه شان

پرسشنامه رایگان ارزیابی نظر کارمندان در مورد سرپرست سازمان

پرسشنامه رایگان ارزیابی محیط کار افراد در سازمان

پرسشنامه رایگان بررسی عوامل موثر بر پیشرفت ریاضی

پرسشنامه رایگان بررسی رابطه مشخصه‌های شغلی مدیران و کارکنان آموزشی با انگیزش آنها

پرسشنامه رایگان زمینه های ارزشیابی برنامه ها و فعالیت های دانشگاه

پرسشنامه رایگان اجرای برنامه های پیش بینی شده

پرسشنامه رایگان تعیین استراتژی ها و برنامه های عملیاتی مناسب برای برنامه ریزی توسعه دانشگاه

پرسشنامه رایگان ملاک ها و زمینه های تعیین چشم اندازهای دانشگاه

پرسشنامه رایگان ارزیابی و تحلیل محیط درونی (قوت ها/ضعف ها) آموزش عالی

پرسشنامه رایگان شناسایی تهدیدهای محیطی برای تدوین الگوی مدیریت استراتژیک

پرسشنامه رایگان شناسایی فرصت های محیطی برای تدوین الگوی مدیریت استراتژیک

پرسشنامه رایگان فرآیند برنامه ریزی استراتژیک آموزش عالی

پرسشنامه رایگان عوامل اصلی محیط ملی آموزش عالی

پرسشنامه رایگان مولفه های فرعی محیط بین المللی آموزش عالی

پرسشنامه رایگان الگوی مدیریت استراتژیک آموزش عالی

پرسشنامه رایگان خود کارآمدی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان

پرسشنامه رایگان علائم مرضی کودکان

پرسشنامه رایگان مولفه های روانشناختی

پرسشنامه رایگان افسردگی بک

پرسشنامه رایگان ارزیابی شبکه اطلاع رسانی از دید کاربران

پرسشنامه رایگان آموزش مجازی

پرسشنامه رایگان مقیاس افکار ناکارآمد کمال گرایی و تاییدخواهی

پرسشنامه رایگان خودکار آمدی

پرسشنامه رایگان مدیریت استرس

پرسشنامه رایگان آموزش مهارتهای اجتماعی

پرسشنامه رایگان نشانه های خشونت

پرسشنامه رایگان سبک های شناختی رایدینگ CSA

پرسشنامه رایگان نحوه ی درس خواندن و انگیزش دانش آموزان

پرسشنامه رایگان نشانه های صلح

پرسشنامه رایگان تاثیر آموزش ریاضی با کمک کامپیوتر بر نگرش و یادگیری درس ریاضی

پرسشنامه رایگان بررسی تاثیر فعالیتهای فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

پرسشنامه رایگان مقایسه روش‌های ارزشیابی توصیفی و سنتی

پرسشنامه رایگان سلامت روانشناختی

پرسشنامه رایگان کمال گرایی

پرسشنامه رایگان صمیمیت اجتماعی

پرسشنامه رایگان سبک های هویت برزونسکی isi-6G

پرسشنامه رایگان مقایسه خلاقیت در دانش آموزان کاربر اینترنت و غیر کاربر

پرسشنامه رایگان احساسات افراد در مورد زندگی

پرسشنامه رایگان خودکارآمدی دانش آموزان

پرسشنامه رایگان تاثیر عوامل فرار نوجوانان از خانه بر عملکرد تحصیلی آنان

پرسشنامه رایگان عوامل موثر روانشناختی بر فرار نوجوانان از خانه

پرسشنامه رایگان مقیاس عملکرد خانواده

پرسشنامه رایگان بررسی تاثیر روش درمانی – عصبی دلاکاتو بر نارساخوانی رشدی

پرسشنامه رایگان سلامت روان

پرسشنامه رایگان باورها و احساسات

پرسشنامه رایگان رضایت شغلی

پرسشنامه رایگان تأثیر روابط قبل از ازدواج بر تعارضات زناشویی در دانشجویان متأهل

پرسشنامه رایگان بررسی تاثیر بازیهای رایانه‌ای بر سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان

پرسشنامه رایگان ارزیابی بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

پرسشنامه رایگان بررسی میزان اثربخشی دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت از دیدگاه آموزگاران

پرسشنامه رایگان بررسی تأثیر آموزش موسیقی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

پرسشنامه رایگان ادراک کارکنان از میزان اثربخشی مدیریت منابع انسانی

پرسشنامه رایگان میزان تمایل به اعتیاد

پرسشنامه رایگان بررسی نگرش مدیران مدارس استثنایی و عادی نسبت به طرح تلفیقی نابینایان

پرسشنامه رایگان شیوه های مدیریتی مدیران

پرسشنامه رایگان ارتباط رشته تحصیلی، نگرش نسبت به انسان

پرسشنامه رایگان رابطه رضایت شغلی با سطح نیازهای کارکنان

پرسشنامه رایگان بهداشت روانی معلمین و کارکنان

پرسشنامه رایگان بررسی نقش مشارکت جویانه و غیر مشارکت جویانه مدیران

پرسشنامه رایگان مقایسه نگرش مدیران و معلمان نسبت به عوامل مؤثر در رضایت شغلی

پرسشنامه رایگان بررسی اثر روانی- اجتماعی تبلیغات بر انتخاب رشته تحصیلی دبیرستانی

پرسشنامه رایگان نگرش دبیران به خلاقیت

پرسشنامه رایگان سبک مدیریت

پرسشنامه رایگان بررسی نگرش اعضای ستادهای تربیتی نسبت به فعالیتهای پرورشی”فرهنگی و هنری”

پرسشنامه رایگان بررسی ویژگیهای مشاور موفق از نظر دانش آموزان

پرسشنامه رایگان بررسی رابطه سبکهای رفتاری مشارکت جویانه و آمرانه دبیران با افت تحصیلی دانش آموزان

پرسشنامه رایگان بررسی چگونگی سپری شدن اوقات فراغت معلمین

پرسشنامه رایگان جایگاه مدیریت مشارکتی

پرسشنامه رایگان رضایت شغلی معلمان

پرسشنامه رایگان بررسی سبک مدیریت مدارس استثنایی

پرسشنامه رایگان مقایسه سبک رفتار کلاسی اساتید و چگونگی اثر بخشی آنها بر اساس نظریه (۳D)

پرسشنامه رایگان ارزیابی عملکرد مسئولین بهداشت زن و مرد توسط مدیر

پرسشنامه رایگان ارزیابی عملکرد دفترداران زن و مرد توسط مدیر

پرسشنامه رایگان ارزیابی عملکرد معاونین زن و مرد توسط مدیر

پرسشنامه رایگان پرسشنامه ارزیابی عملکرد معلمین ورزش زن و مرد توسط مدیر

پرسشنامه رایگان ارزیابی عملکرد معلمین زن و مرد توسط مدیر

پرسشنامه رایگان سنجش رضایت از ترفیع

پرسشنامه رایگان سنجش رضایت از همکاران

پرسشنامه رایگان سنجش رضایت از کار

پرسشنامه رایگان سنجش رضایت از سرپرست

پرسشنامه رایگان سنجش رضایت از حقوق

پرسشنامه رایگان اثربخشی مدارس

پرسشنامه رایگان خلاقیت مدیران و رابطه آن با عملکرد آنها

پرسشنامه رایگان سبک های مدیریت تعارض

پرسشنامه رایگان مدیریت مشارکتی

پرسشنامه رایگان رضایت شغلی کارکنان

پرسشنامه رایگان احساس برابری کارکنان

پرسشنامه رایگان بررسی کارآیی واحدهای تربیت بدنی عمومی از دیدگاه دانشجویان

پرسشنامه رایگان بررسی عوامل موثر بر تطویل طرحهای عمرانی

پرسشنامه رایگان استرس شغلی مدیران

پرسشنامه رایگان عملکرد مدیران

پرسشنامه رایگان مهارتهای انسانی مدیران

پرسشنامه رایگان اثر بخشی رابطه مهارتهای انسانی مدیران از دیدگاه دبیران

پرسشنامه رایگان تعهد سازمانی

پرسشنامه رایگان بررسی ادراک کارکنان براساس نظریه برابری آدامز

پرسشنامه رایگان خودسنجی مهارت انسانی

پرسشنامه رایگان مهارت انسانی مدیران

پرسشنامه رایگان تغییرات مربوط به ساختار و تشکیلات

پرسشنامه رایگان جو مدارس راهنمایی

پرسشنامه رایگان تعارض معلمان راهنمایی

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دبیرستان

پرسشنامه رایگان بررسی میزان آگاهی مدیران از اهداف سازمان

پرسشنامه رایگان بررسی زمینه های اجرای طرح مدیریت مدرسه محور

پرسشنامه رایگان باورهای معرفت‌شناختی مدیران

پرسشنامه رایگان جو سازمانی بر اساس مدل هالپین و کرافت

پرسشنامه رایگان برخوردهای معلمان با یکدیگر

پرسشنامه رایگان برخوردهای مدیر مدرسه با معلمان

پرسشنامه رایگان سبک های مدیریت تعارض مدیران

پرسشنامه رایگان منابع قدرت

پرسشنامه رایگان رابطه ی مهارت های ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه

پرسشنامه رایگان تعهد سازمانی

پرسشنامه رایگان رضایت شغلی مدیران دانشکده ها

پرسشنامه رایگان رفتار سیاسی کارکنان

پرسشنامه رایگان جو سازمانی

پرسشنامه رایگان مقایسه میزان نظارت مدیران زن بر عملکرد دبیران بر حسب جنسیت

پرسشنامه رایگان مقایسه نوع نظارت مدیران زن بر عملکرد دبیران بر حسب جنسیت

پرسشنامه رایگان شناخت باورهای نظارتی مدیران مدارس

پرسشنامه رایگان تفکر انتقادی مدیران گروه های آموزشی

پرسشنامه رایگان سنجش سبک های مدیریت تعارض

پرسشنامه رایگان تبیین نقش های گروهی بر مبنای اندازه و ترکیب گروه های آموزشی

پرسشنامه رایگان سبک های تصمیم گیری

پرسشنامه رایگان اندازه گیری ذهن فلسفی

پرسشنامه رایگان نیازهای آموزشی مربیان طرح میثاق بسیج

پرسشنامه رایگان نظر سنجی از شرکت کنندگان طرح میثاق در خصوص فعالیت های قرانی

پرسشنامه رایگان نظر سنجی از شرکت کنندگان طرح میثاق در خصوص فعالیت های فنی و حرفه ای و مهارتهای شغلی

پرسشنامه رایگان نگرش دانشجویان شاهدوایثارگر درخصوص عملکرد کلی ستاد دانشجویان شاهد وایثارگر

پرسشنامه رایگان شیوه های اشاعه (راه های افزایش) مشارکت اعضای هیات علمی در تصمیم گیری مدیران

پرسشنامه رایگان بهینه نمودن برنامه های طرح میثاق

پرسشنامه رایگان میزان مشارکت اعضای هیات علمی در تصمیم گیری مدیران

پرسشنامه رایگان معیارهای سنجش سبک های رفتاری و بلوغ

پرسشنامه رایگان بررسی نیازهای آموزشی اعضای هیات علمی

پرسشنامه رایگان بررسی نگرش قضات دادگستری در ارتباط با سازمان یادگیرنده

پرسشنامه رایگان روش های رهبری

پرسشنامه رایگان آموزش از طریق اینترنت

پرسشنامه رایگان توانمندسازی دبیران مدارس

پرسشنامه رایگان شناخت دانشجویان رشته غیر مدیریت از مفهوم مدیریت زمان

پرسشنامه رایگان شناخت دانشجویان رشته مدیریت از مفهوم مدیریت زمان

پرسشنامه رایگان تعارض سازمانی کارکردی و غیر کارکردی

پرسشنامه رایگان کیفیت زندگی کاری معلمین

پرسشنامه رایگان شیوه گذراندن اوقات فراغت از دیدگاه دانش آموزان

پرسشنامه رایگان تیپ شخصیتی

پرسشنامه رایگان منابع قدرت مدیران

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی

پرسشنامه رایگان شیوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان از دیدگاه اولیا مدرسه

پرسشنامه رایگان رضایت شغلی دبیران

پرسشنامه رایگان فرهنگ سازمانی

پرسشنامه رایگان استرس شغلی مدیران

پرسشنامه رایگان بررسی امکان تصمیم گیری دبیران

پرسشنامه رایگان تعیین سبک رهبری مدیران

پرسشنامه رایگان مدل تصمیم گیری مدیران

پرسشنامه رایگان گرایش های غالب ارزشی مدیران

پرسشنامه رایگان نقش رهبری آموزش عالی

پرسشنامه رایگان ایجاد سرمایه اجتماعی در دانشگاه

پرسشنامه رایگان تعهد سازمانی دبیران

پرسشنامه رایگان بررسی میزان توجه مدیران به عوامل موثر بر بهداشت روانی از نگاه دبیران

پرسشنامه رایگان وضعیت روابط انسانی در مدیریت آموزشگاهی مدارس بر اساس رویکرد پست مدرن

پرسشنامه رایگان باورهای انگیزشی مدیران

پرسشنامه رایگان اثربخشی عملکرد مدیران گروه آموزشی

پرسشنامه رایگان رضایت کارمندان از مدیریت انگیزشی

پرسشنامه رایگان فرهنگ سازمانی

پرسشنامه رایگان رضایت شغلی کارکنان

پرسشنامه رایگان شناخت باورهای مدیریتی مدیران آموزش

پرسشنامه رایگان سلامت سازمانی دانشکده

پرسشنامه رایگان مهارت های ارتباطی مدیران

پرسشنامه رایگان ارزشیابی عملکرد کارکنان در سازمانها

پرسشنامه رایگان نیازسنجی آموزشی مدیران مدارس

پرسشنامه رایگان مولفه های رضایت شغلی

پرسشنامه رایگان سنجش رضایت شغلی

پرسشنامه رایگان گرایش به بوروکراسی

پرسشنامه رایگان فرسودگی شغلی کارکنان

پرسشنامه رایگان زمینه های مشارکت کارکنان در تصمیم گیریهای سازمانی

پرسشنامه رایگان رفتار و برخورد کارکنان با یکدیگر

پرسشنامه رایگان رفتار و برخوردهای مدیر واحد با کارکنان

پرسشنامه رایگان آگاهی از کیفیت امور آموزش

پرسشنامه رایگان آگاهی از کیفیت دروس ارائه شده توسط اساتید

پرسشنامه رایگان آگاهی از کیفیت مسائل آموزشی

پرسشنامه رایگان رفتار و عملکرد مدیر

پرسشنامه رایگان میزان همگرایی دبیران

پرسشنامه رایگان تاثیر میدان وابستگی مدیران بر مدیریت تغییر آنان

پرسشنامه رایگان بهره وری نیروی انسانی

پرسشنامه رایگان سبکهای مدیریت

پرسشنامه رایگان فرهنگ سازمانی مدرسه

پرسشنامه رایگان توانمندسازی معلمان

پرسشنامه رایگان ویژگی های شخصیتی کار آفرینانه مدیران

پرسشنامه رایگان یادگیرنده بودن سازمان مدارس

پرسشنامه رایگان وضعیت سازمان یاد گیرنده از دیدگاه کارکنان

پرسشنامه رایگان ویژگیهای شخصیتی

پرسشنامه رایگان میزان مشارکت کارکنان در نظام پیشنهادها

پرسشنامه رایگان پایبندی مدیران به هنجارهای علم

پرسشنامه رایگان ذهنیت فلسفی مدیران

پرسشنامه رایگان جو سازمانی مدرسه

پرسشنامه رایگان بررسی رابطه ی بین خلاقیت مدیران و جو سازمانی

پرسشنامه رایگان باورهای معرفت شناختی

پرسشنامه رایگان هوش اجتماعی

پرسشنامه رایگان قابلیت جذب دانش

پرسشنامه رایگان عوامل روانی-اجتماعی محیط شغلی

پرسشنامه رایگان توانمندسازی کارکنان

پرسشنامه رایگان توانایی فراشناخت

پرسشنامه رایگان سلامت سازمانی

پرسشنامه رایگان به کارگیری فناوری اطلاعات بر نگرش مدیریت دانش مدیران

پرسشنامه رایگان مدیریت دانش براساس نظریه ی نوناکا

پرسشنامه رایگان بررسی وضعیت مدارس

پرسشنامه رایگان سبک تصمیم گیری مدیران

پرسشنامه رایگان دانش مدیریتی مدیران

پرسشنامه رایگان ویژگی های شخصیتی کتل

پرسشنامه رایگان میزان کارایی مدیران مدارس

پرسشنامه رایگان بررسی میزان ارضاء نیازهای انگیزشی معلمان استثنایی بر مبنای نظریه مازلو

پرسشنامه رایگان روش های یادگیری

پرسشنامه رایگان مقایسه تاثیر سبک های مدیریت کلاس

پرسشنامه رایگان سبک اسنادی دبیران

پرسشنامه رایگان تعیین سبک رهبری

پرسشنامه رایگان ارزیابی برنامه های مدیریت فرهنگی و فوق برنامه با استفاده از الگوی سیپ cipp

پرسشنامه رایگان استرس شغلی

پرسشنامه رایگان اعتماد سازمانی

پرسشنامه رایگان دیدگاه کارکنان در مورد نقش خود در سازمان

پرسشنامه رایگان دیدگاه کارکنان در مورد کلیت سازمان

پرسشنامه رایگان دیدگاه کارکنان در مورد مدیران، سرپرستان، رهبران عالی

پرسشنامه رایگان نگرش کارکنان به سبک رهبری تحولی مدیران

پرسشنامه رایگان موانع آموزش الکترونیکی

پرسشنامه رایگان شناخت ویژگی های طرح برنامه درسی آموزش الکترونیکی

پرسشنامه رایگان توانمندسازی کارکنان

پرسشنامه رایگان رهبری اخلاقی

پرسشنامه رایگان سنجش کیفیت خدمات الکترونیکی کتابخانه از دیدگاه کتابداران

پرسشنامه رایگان سنجش کیفیت خدمات الکترونیکی کتابخانه از دیدگاه دانشجویان

پرسشنامه رایگان مقیاس شیوه حل مسئله

پرسشنامه رایگان مقیاس پاسخ­های نشخوارگری (RRS)

پرسشنامه رایگان افسردگی بک (BDI-II)

پرسشنامه رایگان نظم جویی شناختی هیجانی (CERQ)

پرسشنامه رایگان بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی

پرسشنامه رایگان دانش، مهارت ها و وظایف حرفه ای مسئول بخش امانت و گردش مواد

پرسشنامه رایگان همخوانی میان درس ها و سرفصل های رشته کتابداری با دانش و مهارت ها و وظایف حرفه ای مسئول بخش امانت و گردش مواد

پرسشنامه رایگان همخوانی میان درس ها و سرفصل های رشته کتابداری با دانش و مهارت ها و وظایف حرفه ای مسئول بخش نشریات ادواری

پرسشنامه رایگان دانش، مهارت ها و وظایف حرفه ای مسئول بخش نشریات ادواری

پرسشنامه رایگان همخوانی میان درس ها و سرفصل های رشته کتابداری با دانش و مهارت ها و وظایف حرفه ای مسئول بخش مرجع

پرسشنامه رایگان دانش، مهارت ها و وظایف حرفه ای مسئول بخش مرجع

پرسشنامه رایگان همخوانی میان درس ها و سرفصل های رشته کتابداری با دانش و مهارت ها و وظایف حرفه ای مسئول بخش سازماندهی منابع (فهرست نویسی، رده بندی و آماده سازی)

پرسشنامه رایگان دانش، مهارت ها و وظایف حرفه ای مسئول بخش سازماندهی منابع (فهرست نویسی، رده بندی و آماده سازی)

پرسشنامه رایگان همخوانی میان درس ها و سرفصل های رشته کتابداری با دانش و مهارت ها و وظایف حرفه ای مسئول بخش فراهم آوری (سفارشات و مجموعه سازی)

پرسشنامه رایگان دانش، مهارت ها و وظایف حرفه ای مسئول بخش فراهم آوری (سفارشات و مجموعه سازی)

پرسشنامه رایگان بررسی وضعیت کتابخانه های اقماری از دیدگاه کارمند کتابخانه

پرسشنامه رایگان بررسی وضعیت کتابخانه های اقماری از دیدگاه مدیر کتابخانه

پرسشنامه رایگان بررسی وضعیت کتابخانه های اقماری از دیدگاه مراجعه کننده

پرسشنامه رایگان میزان و چگونگی استفاده از اینترنت

پرسشنامه رایگان معیار و شاخص های پذیرفتن صفحات بازیابی شده وب

پرسشنامه رایگان فرآیند مسیریابی کاربران در محیط فراپیوندی

پرسشنامه رایگان شناخت کاربران از عناصر و صفحات وب

پرسشنامه رایگان بررسی دیدگاه کاربران پیرامون قابلیت فهم سازماندهی اطلاعات وب سایت

پرسشنامه رایگان بررسی کارآمدی راهنماهای پیوسته بر مبنای مدل ‌یادگیری واک (VAK)

پرسشنامه رایگان ارزیابی میزان مفید بودن و کارایی فیلم های آموزشی

پرسشنامه رایگان بررسی عوامل بروز تعارض در کتابخانه

پرسشنامه رایگان شناسایی راهبردهای مدیریت تعارض از دیدگاه کتابداران

پرسشنامه رایگان ارزیابی کمّی و کیفی اجرای طرح «کتاب من» :مراجعه کننده

پرسشنامه رایگان ارزیابی کمّی و کیفی اجرای طرح «کتاب من» :کتابدار

پرسشنامه رایگان باورهای معرفت شناختی و نیاز به شناخت

پرسشنامه رایگان رفتار اطلاعاتی

پرسشنامه رایگان سیاهه وارسی و مصاحبه ساختاریافته ی کتابخانه های کانون پرورش فکری

پرسشنامه رایگان کتابخانه های عمومی نهادی

پرسشنامه رایگان سیاهه وارسی و مصاحبه کتابخانه های عمومی دارای بخش کودک و نوجوان

پرسشنامه رایگان شناسایی نیازهای خدماتی بازنشستگان

پرسشنامه رایگان شناسایی نیازهای اطلاعاتی بازنشستگان

پرسشنامه رایگان مرحله تحلیل مسیر

پرسشنامه رایگان مرحله تحلیل عاملی

پرسشنامه رایگان تعهد سازمانی

پرسشنامه رایگان تیپ های شخصیتی متفاوت (برون‌گرا، درون‌گرا) میشل گوکلن

پرسشنامه ارزیابی کیفی خدمات تحویل مدرک الکترونیکی از دیدگاه کاربران

پرسشنامه رایگان ارزیابی کیفی خدمات تحویل مدرک الکترونیکی از دیدگاه متخصصان

پرسشنامه رایگان شناسایی راهبرد غالب زیر نظام های مدیریت دانش

پرسشنامه رایگان شناسایی راهبرد غالب مدیریت دانش

پرسشنامه رایگان شناسایی راهبرد غالب فرهنگ سازمانی دانشگاه ها

پرسشنامه رایگان سنجش سطح رفتار شهروندی سازمانی کتابداران

پرسشنامه رایگان سنجش عدالت سازمانی

پرسشنامه رایگان آگاهی از نگرش های کاربران و ارائه پیشنهاد در جهت همسان سازی سامانه پژوهان با باورهای آنان

پرسشنامه رایگان آگاهی از سطح تعامل کاربران با سامانه پژوهان

پرسشنامه رایگان ادراک از فاصله میان برنامه درسی مورد انتظار و تجربه شده

پرسشنامه رایگان اهمال کاری سولومون و راثبلوم

پرسشنامه رایگان سنجش شرایط اجتماعی-اقتصادی

پرسشنامه رایگان مقایسه ملاک‌های انتخاب کتاب

پرسشنامه رایگان بررسی جو سازمانی در فرایند تجمیع کتابخانه

پرسشنامه رایگان بررسی فرهنگ سازمانی در فرایند تجمیع کتابخانه

پرسشنامه رایگان انجماد مجدد

پرسشنامه رایگان اجرای تجمیع کتابخانه

پرسشنامه رایگان انجمادزدایی

پرسشنامه رایگان مقیاس عواطف مثبت و منفی (پیش از القای هیجانی)

پرسشنامه رایگان مقیاس عواطف مثبت و منفی (پس از القای هیجانی)

پرسشنامه رایگان شکست در بازیابی اطلاعات

پرسشنامه رایگان موفقیت در بازیابی اطلاعات

پرسشنامه رایگان پس از جستجوی اطلاعات

پرسشنامه رایگان سبک های اسنادی

پرسشنامه رایگان ویژگی‌ های جمعیت شناختی و سابقه کار با اینترنت

پرسشنامه رایگان عوامل موثر و بازدارنده مدیریت ارتباط با مشتری

پرسشنامه رایگان مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه نیروی انسانی کتابخانه‌ها

پرسشنامه رایگان طراحان نرم افزارهای کتابخانه دیجیتال

پرسشنامه رایگان کاربران نرم افزارهای کتابخانه دیجیتال

پرسشنامه رایگان کتابداران نرم افزارهای کتابخانه دیجیتال

پرسشنامه رایگان محقق ساخته براساس مدل فولان در زمینه عوامل موثر بر اجرای تغییرات برنامه درسی

پرسشنامه رایگان تحلیل و بررسی پژوهش‌های علوم تربیتی از منظر رویکرد میان‌ رشته‌ای

پرسشنامه رایگان مقیاس کیفیت زندگی (IRQOL)

پرسشنامه رایگان ارزیابی سودمندی راهنمایابی و تعامل با منابع راهنما

پرسشنامه رایگان گویه های کنترلی سواد اطلاعاتی

پرسشنامه رایگان دانشجویان جهت بررسی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان در زمینه تربیت معلم پژوهشگر

پرسشنامه رایگان سواد اطلاعاتی

پرسشنامه رایگان خودپنداره تحصیلی یس یسن چن

پرسشنامه رایگان سواد رایانه ای

پرسشنامه رایگان سنجش قابلیت های روانشناختی

پرسشنامه رایگان اهمال کاری پژوهشی

پرسشنامه رایگان محیط آموزشی-پژوهشی

پرسشنامه رایگان ویژگی های شخصیتی

پرسشنامه رایگان میزان سنجش انگیزش پژوهشی

پرسشنامه رایگان سنجش نگرش دانشجویان به مولفه های برنامه های درسی

پرسشنامه رایگان سیاهه مشاهده برای سنجش میزان قانون مداری در دانش آموزان

پرسشنامه رایگان سنجش میزان مهارت پژوهشی

پرسشنامه رایگان سیاهه مشاهده جهت بررسی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان در زمینه تربیت معلم پژوهشگر

پرسشنامه رایگان مدرسان جهت بررسی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان در زمینه تربیت معلم پژوهشگر

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی بار – آن

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی دیویس آزمون ۲۳

پرسشنامه هوش هیجانی دیویس آزمون ۲۲

پرسشنامه هوش هیجانی دیویس آزمون ۲۱

پرسشنامه هوش هیجانی دیویس آزمون ۲۰

پرسشنامه هوش هیجانی دیویس آزمون ۱۹

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی دیویس آزمون ۱۸

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی دیویس آزمون ۱۷

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی دیویس آزمون ۱۶

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی دیویس آزمون ۱۵

پرسشنامه هوش هیجانی دیویس آزمون ۱۴

پرسشنامه هوش هیجانی دیویس آزمون ۱۳

پرسشنامه هوش هیجانی دیویس آزمون ۴

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی دیویس آزمون ۱۲

پرسشنامه هوش هیجانی دیویس آزمون ۱۱

پرسشنامه هوش هیجانی دیویس آزمون ۱۰

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی دیویس آزمون ۹

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی دیویس آزمون ۸

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی دیویس آزمون ۷

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی دیویس آزمون ۶

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی دیویس آزمون ۵

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی دیویس آزمون ۳

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی دیویس آزمون ۱

پرسشنامه رایگان شناسایی هیجان های دیگران

مقیاس رگه فراخلقی – فرم کوتاه

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی

آزمون رایگان طبقه بندی گوکلن

آزمون رایگان برتری نیمکره های مخ

آزمون رایگان ضرب المثل ها

آزمون رایگان مقایسه کلامی فرم ب

آزمون رایگان طبقه بندی کلمات فرم ب

آزمون رایگان مقایسه کلامی فرم الف

آزمون رایگان طبقه بندی کلمات فرم الف

پرسشنامه رایگان سنجش نگرش معنوی

مقیاس جهت گیری مذهبی آلپورت

پرسشنامه رایگان ادراک خدا

پرسشنامه رایگان دین داری

مقیاس تعیین هویت ، رایان و دیگران (۱۹۹۳)

مقیاس لیترالیسم مک فارلند (۱۹۸۹)

مقیاس بلوغ ایمان – مقیاس یازدهم

مقیاس عاطفه نسبت به فقرا – مقیاس دهم

مقیاس دین داری – باستون – مقیاس نهم

مقیاس عوامل فقیر – مقیاس هشتم

مقیاس ویژگی های افراد فقیر – مقیاس هفتم

مقیاس دین داری – آلپورت – مقیاس ششم

مقیاس دنیا گرایی – مقیاس پنجم

مقیاس باورها در مورد رابطه شخصی با خدا – مقیاس چهارم

مقیاس اعتقادات نوع دوستی – مقیاس سوم

مقیاس رابطه شخص با خدا – مقیاس دوم

مقیاس نوع دوستی – مقیاس یکم

پرسشنامه رایگان همام

پرسشنامه رایگان نگرش سنج مذهبی – براهنی

مقیاس سنجش دینداری – فرم تجدید نظر شده

مقیاس سنجش دینداری – فرم یکم

پرسشنامه رایگان پرخاشگری AGQ

پرسشنامه رایگان سنجش مهارت های کنترل خشم

پرسشنامه رایگان محقق ساخته سنجش پرخاشگری نوجوانان

آزمون پرخاشگری و ناکامی- نوجوان و جوان- رزنزویک

آزمون رایگان گرایش سلطه گری

پرسشنامه رایگان پرخاشگری

مقیاس ارزیابی توانایی جرّ و بحث

مقیاس خشم چند بعدی

مقیاس تنظیم خلق منفی

مقیاس تکانشوری بارات

مقیاس تاکتیک های تعارض با خواهر یا برادر

مقیاس خودکارآمدی جنسی-کنشوری نعوظی (SSES-E)

پرسشنامه رایگان شاخص بی ثباتی ازدواج

پرسشنامه رایگان انعطاف پذیری خانوادگی – فرم کوتاه

مقیاس انسجام خانوادگی

پرسشنامه رایگان شیوه فرزندپروری والدین

پرسشنامه رایگان عملکرد خانواده

مقیاس الگوهای سخت انضباطی

آزمون رایگان حساسیت خانواده به فرزند

مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر

مقیاس تاکتیک تعارض با پدر و مادر

مقیاس تاکتیک های تعارض با خواهر یا برادر

پرسشنامه رایگان ابزار پیوند والدینی _فرم پدر

پرسشنامه رایگان ابزار پیوند والدینی _فرم مادر

مقیاس نگرش فرزند نسبت به پدر

مقیاس نگرش فرزند نسبت به مادر

مقیاس رابطه ولی – فرزندی مادر

پرسشنامه رایگان شاخص روابط برادری و خواهری

مقیاس رابطه ولی – فرزندی : پدر

پرسشنامه رایگان شاخص روابط برادری و خواهری

مقیاس خانواده اصلی

مقیاس ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده

پرسشنامه رایگان سنجش عملکرد ازدواج

پرسشنامه تعارضات زناشویی

پرسشنامه رایگان احساس مثبت به همسر

پرسشنامه رایگان رضایت زناشویی ENRICH

پرسشنامه رایگان رضایتمندی زناشویی

پرسشنامه رایگان شاخص رضایت زناشویی

مقیاس خرسندی زناشویی

مقیاس سازگاری زن و شوهر

آزمون رایگان سازگاری زناشویی لاک_والاس

پرسشنامه رایگان ابزار سنجش خانواده

مقیاس عشق سودایی [پرشور در ارتباطی صمیمانه]

مقیاس همدم طلبی – دوری گزینی

مقیاس رویدادهای رابطه نامزدی

مقیاس روایت عشق اشترنبرگ

مقیاس عشق هاتفیلد و اسپریچر

مقیاس عشق مثلثی اشترنبرگ

مقیاس رابطه رمانتیک

مقیاس اعتماد بین شخصی – مردان

مقیاس اعتماد بین شخصی – زنان

مقیاس تعارض نقش جنسیتی

پرسشنامه رایگان جهت گیری جنسی – اجتماعی

پرسشنامه صمیمیت[- کناره جویی] بر اساس نظریه اریکسون

پرسشنامه رایگان همدلی

پرسشنامه رایگان اولویت بخشی ملاک های همسر گزینی

پرسشنامه رایگان شاخص تمایل جنسی هالبرت

مقیاس همدلی عاطفی

مقیاس گرایش جنسیتی

مقیاس رومانتیک بودن

مقیاس احساس گناه موشر

مقیاس اندازه گیری نگرش های صمیمانه

پرسشنامه رایگان افسردگی کودکان و نوجوانان

پرسشنامه رایگان افسردگی بک – فرم کوتاه

مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس

تست میزان تمایل به ملالت و خستگی

مقیاس افسردگی دانشجویان USDI

پرسشنامه رایگان افکار خودکار

مقیاس افسردگی زونگ

پرسشنامه رایگان افکار خودکار

مقیاس حس فنا ناپذیری

پرسشنامه رایگان افسردگی بک

مقیاس تجربه های رابطه نزدیک

پرسشنامه رایگان گرایشهای اجتماعی مطلوب تجدید نظر شده

پرسشنامه رایگان سازگاری بل

پرسشنامه رایگان سازگاری دانش آموزان دبیرستانی

پرسشنامه رایگان مهارتهای زندگی

پرسشنامه رایگان خلق و خوی [اجتماعی]

پرسشنامه رایگان حمایت اجتماعی_مقیاس دوستان

پرسشنامه رایگان حمایت اجتماعی_مقیاس خانواده

پرسشنامه رایگان وابستگی به دیگران

مقیاس ارزیابی توانایی جرّ و بحث

آزمون رایگان ادراک تعامل اجتماعی

مقیاس پذیرش اجتماعی

مقیاس اشتیاق برای برقراری ارتباط

پرسشنامه رایگان منبع کنترل والدین

پرسشنامه رایگان هم وابستگی اسپن – فیشر

پرسشنامه رایگان سبک های دفاعی

پرسشنامه رایگان مکان هندسی چند بعدی کنترل

پرسشنامه رایگان وابستگی به دیگران

آزمون منبع کنترل

آزمون رایگان کم رویی

مقیاس کنترل درونی راتر

پرسشنامه درون گرایی – برون گرایی

پرسشنامه رایگان منبع کنترل درونی

پرسشنامه رایگان مقیاس درون گرایی – برون گرایی

پرسشنامه رایگان رفتار شخصی

پرسشنامه رایگان وابستگی به دیگران

پرسشنامه رایگان استرس شغلی

پرسشنامه رایگان سنجش آگاهی در مورد بلایای طبیعی

پرسشنامه رایگان مشارکت در مدیریت و مالکیت

پرسشنامه رایگان نگرش به تغییر سازمانی

پرسشنامه رایگان فشارزاهای شغلی واحد صنعتی

آزمون رایگان خلاقیت شغلی (جزنی)

پرسشنامه رایگان عملکرد شغلی (پاترسون)

پرسشنامه رایگان تعهد سازمانی آلن و مایر

پرسشنامه رایگان تعهد سازمانی – پورتر

پرسشنامه رایگان جو سازمانی نوآورانه

پرسشنامه رایگان چند عاملی رهبری MLQ

پرسشنامه رایگان رفتار نوآورانه

پرسشنامه رایگان عوامل موثر بر فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن

پرسشنامه رایگان سبک رهبری

پرسشنامه رایگان تکمیل جمله ماینر MSCS

پرسشنامه رایگان سنجش سبک مدیریت – حسنی

پرسشنامه رایگان مطالعات میان فرهنگی- بررسی ابعاد فرهنگی هافستد

پرسشنامه رایگان فرسودگی شغلی مزلاچ

پرسشنامه رایگان اندازه گیری نگرش کارکنان به سازمان

پرسشنامه رایگان ادراک از مدیریت

پرسشنامه رایگان سرمایه اجتماعی

پرسشنامه رایگان سبک رهبری پیروان

پرسشنامه رایگان سبک رهبری مدیران

پرسشنامه رایگان هوش فرهنگی

پرسشنامه رایگان عوامل پژوهشی دانشجویان بر اساس نظریه شناختی- اجتماعی بندورا

پرسشنامه رایگان تعهد شغلی

پرسشنامه رایگان تعهد سازمانی

پرسشنامه رایگان شناخت شغل

پرسشنامه رایگان جو سازمانی

پرسشنامه رایگان میزان تحمل معلمان در برابر رفتار برخی شاگردان

پرسشنامه رایگان خود ارزیابی کارآفرینی اجتماعی بر اساس مدل دیز

پرسشنامه رایگان مهارت های فراغتی دانش آموزان

پرسشنامه رایگان تغییر رفتار کارکنان بعد از دوره آموزشی

پرسشنامه رایگان آزمون‌های یادگیری ضمن خدمت کارکنان

پرسشنامه رایگان فرهنگ سازمانی بر اساس مدل هوفستد

پرسشنامه رایگان سلامت سازمانی

پرسشنامه رایگان مدیریت عبور از مانع

پرسشنامه رایگان میزان اهمیت مؤلفه‌های هویت ملی مربوط به متخصصان برنامه درسی

پرسشنامه رایگان میزان اهمیت مؤلفه‌های هویت ملی مربوط به معلمان

پرسشنامه رایگان سبـک‌هـای ارزیابـی عملکـرد مـدیران

پرسشنامه رایگان اهداف کتاب های تعلیمات اجتماعی راهنمایی تحصیلی از حیث انطباق با آرمان های نظام جمهوری اسلامی ایران

پرسشنامه رایگان انگیزش تحصیلی

پرسشنامه رایگان خودکارآمدی کامپیوتری

پرسشنامه رایگان میزان رضایت دانشجویان از برنامه های درسی دوره های آموزش الکترونیکی

پرسشنامه رایگان هوش معنوی مدیران

پرسشنامه رایگان سبک تصمیم گیری

پرسشنامه رایگان خلاقیت فرد در سازمان

پرسشنامه رایگان استانداردگرایی مدیران دانشگاهی

پرسشنامه رایگان انگیزه پذیرش نوآوری های آموزشی

پرسشنامه رایگان سبک اسناد مدیران

پرسشنامه رایگان سبک رهبری

پرسشنامه رایگان اثربخشی سبک‌های رهبری مدیران مقطع ابتدایی

پرسشنامه رایگان سنجش نیاز

پرسشنامه رایگان تمایل معلمان به مشارکت در تصمیم گیری های مربوط به برنامه درسی و عوامل خصیصه ای موثر بر آن

پرسشنامه رایگان سنجش رضایت فراگیران نسبت به دوره آموزشی

پرسشنامه رایگان ارزشیابی سنجش اطلاعات عمومی

پرسشنامه رایگان ویژگی های شغلی کارکنان

پرسشنامه رایگان رفتار شهروندی سازمانی کارکنان

پرسشنامه رایگان سبک رهبری تحولی مدیران براساس مدل بس و اولیو

پرسشنامه رایگان سبک تفکر مدیران مدارس ابتدایی

پرسشنامه رایگان باورهای معرفت شناختی معلمان و دست اندرکاران نظام برنامه درسی ایران

پرسشنامه رایگان تبیین جهت گیری های برنامه درسی دست اندرکاران نظام برنامه درسی ایران

پرسشنامه رایگان تبیین جهت گیری های برنامه درسی معلمان

پرسشنامه رایگان میزان انطباق فرآیند تدریس دبیران درس ششم دین و زندگی سال سوم متوسطه با کتاب راهنمای تدریس

پرسشنامه رایگان میزان انطباق فرآیند تدریس دبیران درس پنجم دین و زندگی سال سوم متوسطه با کتاب راهنمای تدریس

پرسشنامه رایگان میزان انطباق فرآیند تدریس دبیران درس چهارم دین و زندگی سال سوم متوسطه با کتاب راهنمای تدریس

پرسشنامه رایگان هویت سازمانی کارکنان

پرسشنامه رایگان انگیزش پژوهشی دانشجویان

پرسشنامه رایگان انتظارات نقش و وظایف مدیر

پرسشنامه رایگان فرهنگ سازمانی

پرسشنامه رایگان انطباق رفتار مدیران مدارس راهنمایی با اهداف پرورش عقلانی درنظام آموزش و پرورش

پرسشنامه رایگان رضایت شغلی

پرسشنامه رایگان وضعیت رهبری تحول آفرین در بین مدیران مدارس متوسطه

پرسشنامه رایگان بررسی میزان همسویی معلمان ابتدایی با اهداف پرورشی

پرسشنامه رایگان کیفیت تدریس اساتید

پرسشنامه رایگان تفکر انتقادی واتسون-گلیزر

پرسشنامه رایگان برنامه های درسی اوقات فراغت دانش آموزان

پرسشنامه رایگان سبک رهبری بر اساس مدل بس و اولیو

پرسشنامه رایگان طراحی الگوی مطلوب(جایگزین) برنامه درسی تربیت اجتماعی برای دوره راهنمایی تحصیلی ایران

پرسشنامه رایگان اعنماد سازمانی

پرسشنامه رایگان ترجیح سبک تدریس معلمان دوره ابتدایی

پرسشنامه رایگان رابطه تفکر انتقادی معلمان دوره ابتدایی

پرسشنامه رایگان امکان اجرای مدیریت عملکرد بر اساس مدل بالدریج

پرسشنامه رایگان کارآفرینی سازمانی

پرسشنامه رایگان مقایسه ارتباطات بین فردی در کلاسهای حضوری و مجازی

پرسشنامه رایگان بررسی میزان مداراگری معلمان

پرسشنامه رایگان طراحی مدل شایستگی مدیران گروه های آموزشی

پرسشنامه رایگان میزان اهمیت تدریس ابعاد معرفتی حوزه برنامه درسی

پرسشنامه رایگان بررسی میزان تدریس براساس ابعاد معرفتی حوزه برنامه درسی

پرسشنامه رایگان میزان شمول برنامه درسی تحصیلات تکمیلی رشته برنامه درسی بر اساس ابعاد معرفتی حوزه برنامه درسی

پرسشنامه رایگان ارزشیابی اثر بخشی برنامه های آموزش ضمن خدمت کارکنان

پرسشنامه رایگان واکاوی برنامه درسی مغفول در تربیت جنسی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی تحصیلی

پرسشنامه رایگان هویت سازمانی

پرسشنامه رایگان مطالعه و نظر سنجی درباره عملکرد و نقش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران

پرسشنامه رایگان بررسی رضایت مراجعان از خدمات کتابخانه

پرسشنامه رایگان میزان رضایت شغلی کتابداران کتابخانه های تخصصی و دانشگاهی

پرسشنامه رایگان بررسی میزان و عوامل موثر بر رضایتمندی استفاده کنندگان از خدمات اطلاع رسانی رایانه ای

پرسشنامه رایگان میزان دسترس پذیری و مالکیت استفاده از کتابهای سال و کتابهای نمونه تحقیق

پرسشنامه رایگان بررسی مشکلات جستجوی موضوعی استفاده کنندگان در فهرست رایانه ای

پرسشنامه رایگان عوامل و میزان رضایت شغلی کتابداران

پرسشنامه رایگان میزان آشنایی و استفاده دانشجویان از منابع مرجع

پرسشنامه رایگان عناصر و ویژگی های مطرح در طراحی وب سایت کتابخانه های دانشگاهی

پرسشنامه رایگان سبک مدیریت کتابخانه ها

پرسشنامه رایگان بررسی امکانات و نیاز های اطلاعاتی کارخانه های صنایع غذایی

پرسشنامه رایگان بررسی تناسب سوالات آزمون کارشناسی ارشد کتابدرای

پرسشنامه رایگان بررسی نیاز های اطلاعاتی مدیران سازمان تامین اجتماعی

پرسشنامه رایگان بررسی نیاز های اطلاعاتی کارکنان

پرسشنامه رایگان مطالعه وضعیت تولید اطلاعات علمی اعضای هیأت علمی

پرسشنامه رایگان ارزیابی نمایه های پایان کتابهای فارسی حوزه علوم اجتماعی از نظر رعایت ملاک های استاندارد ایزو ۹۹۹

پرسشنامه رایکان نگرش مدیران و مسئولان کتابخانه های مرکزی دانشگاه های کشور درباره عوامل تاثیر گذار بر نیازسنجی اطلاعات

پرسشنامه رایگان دیدگاه ناشران درباره ثبات سیاسی و اقتصادی حاکم در نشر کتاب

پرسشنامه رایگان وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

پرسشنامه رایگان بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی برای اساتید به منظور سنجش روایی آن

پرسشنامه رایگان قابلیت فهم کاربران از نرم افزارهای جامع کتابخانه ای به منظور ارائه یک الگوی مفهومی مناسب

پرسشنامه رایگان تحلیل واژگان محیط رابط در نرم افزار پارس اذرخش کتابخانه ای فارسی

پرسشنامه رایگان تحلیل واژگان محیط رابط در نرم افزارسمیرغ کتابخانه ای فارسی

پرسشنامه رایگان بررسی و تحلیل عناصر و ویژگیهای مطرح در رابط کابر نرم افزار سیمرغ

پرسشنامه رایگان مقایسه معیارهای قضاوت ربط مدارک الکترونیکی با الگوریتم های رتبه بندی موتورهای کاوش

پرسشنامه رایگان معیارهای قضاوت ربط مدارک الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

پرسشنامه رایگان بررسی نظر دانشجویان درباره دو اصل معقول اندیشی و کمترین کوشش

پرسشنامه بررسی نظر دانشجویان درباره خواندن به قصد تصمیم گیری

پرسشنامه رایگان بررسی نظر دانشجویان درباره خواندن به قصد لذت

پرسشنامه رایگان بررسی نظر دانشجویان درباره خواندن به قصد یادگیری

پرسشنامه رایگان بررسی عوامل بازدارنده و مشوق فعالیتهای علمی – پژوهشی اعضای هیات علمی

پرسشنامه رایگان ارزیابی توانائی مجموعه کتابخانه ها در بر آوردن این نیازها

پرسشنامه رایگان بررسی نیازهای اطلاعاتی دانش آموزان

پرسشنامه رایگان بررسی میزان آگاهی و شناخت کتابداران کتابخانه های پزشکی از مراجع اصلی پزشکی

پرسشنامه رایگان بررسی وضعیت همکاری در تولید آثار علمی

پرسشنامه رایگان بررسی وضعیت کتابداران، شیوه ها و عوامل موثر بر اشتراک دانش در سازمان کتابخانه ها

پرسشنامه رایگان بررسی وضعیت مدیران، شیوه ها و عوامل موثر بر اشتراک دانش در سازمان کتابخانه ها

پرسشنامه رایگان سنجش ماموریت ها و عملکردهای دفتر فناوری اطلاعات و شبکه علمی کشور: برای مخاطبان استفاده کنندگان غیرحضوری

پرسشنامه رایگان سنجش ماموریت ها و عملکردهای دفتر فناوری اطلاعات و شبکه علمی کشور: برای مخاطبان استفاده کنندگان حضوری

پرسشنامه رایگان سنجش ماموریت ها و عملکردهای دفتر فناوری اطلاعات و شبکه علمی کشور: برای مخاطبان مدیران استفاده کننده

پرسشنامه رایگان سنجش ماموریت ها و عملکردهای دفتر فناوری اطلاعات و شبکه علمی کشور: برای مخاطبان مدیران و کارکنان

پرسشنامه رایگان سنجش ماموریت و عملکردهای پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران:برای مخاطبان استفاده کنندگان غیرحضوری پژوهشگاه

پرسشنامه رایگان سنجش ماموریت و عملکردهای پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران:برای مخاطبان استفاده کنندگان حضوری پژوهشگاه

پرسشنامه رایگان سنجش ماموریت و عملکردهای پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران:برای مخاطبان مدیران کتابخانه های استفاده کننده از پژوهشگاه

پرسشنامه رایگان سنجش ماموریت و عملکردهای پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران:برای مخاطبان مدیران و کارکنان پژوهشگاه اطلاعات

پرسشنامه سنجش ماموریت‌ ها و عملکردهای کتابخانه:برای مخاطبان استفاده کنندگان غیرحضوری

پرسشنامه رایگان سنجش ماموریت‌ ها و عملکردهای کتابخانه برای مخاطبان استفاده کنندگان حضوری

پرسشنامه رایگان سنجش ماموریت‌ ها و عملکردهای کتابخانه برای مخاطبان مدیران کتابخانه های استفاده کننده

پرسشنامه رایگان سنجش ماموریت‌ ها و عملکردهای کتابخانه برای مخاطبان مدیران و کارکنان

پرسشنامه رایگان سنجش میزان تاثیر عوامل موثر بر موفقیت کتابخانه یا مراکز اطلاعات علمی برای مخاطبان کارکنان ارشد

پرسشنامه رایگان جایگاه کتابخانه های مدارس از دیدگاه معلمان

پرسشنامه رایگان جایگاه کتابخانه های مدارس از دیدگاه مدیران

پرسشنامه رایگان مطالعه موردی استفاده پذیری در وب سایت کتابخانه های مرکزی سه دانشگاه ایران از دیدگاه دانشجویان و کتابداران

پرسشنامه رایگان بررسی عوامل موثر بر انگیزه های مطالعه در دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی

پرسشنامه رایگان بررسی تجربه پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

پرسشنامه رایگان بررسی میزان توانمندی گروه بحث الکترونیکی علوم کتابداری و اطلاع رسانی (LIS) در تشکیل سرمایه اجتماعی

پرسشنامه رایگان بررسی میزان و عوامل موثر بر درک کاربران از محیط رابط پایگاه های اطلاعاتی بر اساس مدل نیلسن

پرسشنامه رایگان تأثیر الگوی فرهنگ سازمانی حاکم در کتابخانه ها

پرسشنامه رایگان بررسی مخزن سازمانی و سنجش میزان همخوانی آن با معیارهای تخصصی

پرسشنامه رایگان بررسی جایگاه آموزشی و پژوهشی کتابخانه مرکزی

پرسشنامه رایگان ارزیابی هستی شناسی

پرسشنامه رایگان ارزیابی اصطلاحنامه اصفا

پرسشنامه رایگان مدیریت دانش در کتابخانه

پرسشنامه رایگان بررسی نیازهای اطلاعاتی کارکنان برای زمینه سازی ایجاد نظام مدیریت دانش

پرسشنامه رایگان بررسی قضاوت ربط و معیارهای مورد استفاده دانشجویان در فرآیند گزینش و ارزیابی منابع اطلاعاتی بر پایه نظریه سبک شناختی کل گرا و تحصیلی رایدینگ

پرسشنامه رایگان همخوانی عبارت های جستجوی کاربران با اصطلاحات پیشنهادی مقالات پایگاه های اطلاعاتی لاتین

پرسشنامه رایگان بررسی دیدگاه مسئولان در جهت ارزیابی توان کتابخانه در پاسخگویی به نیازهای فیزیکی و اطلاعاتی معلولان

پرسشنامه رایگان بررسی دیدگاه معلولان در جهت ارزیابی توان کتابخانه در پاسخگویی به نیازهای فیزیکی و اطلاعاتی معلولان

پرسشنامه رایگان عوامل موثر بر تعامل بین فردی

پرسشنامه رایگان بررسی وضعیت مهارتهای ارتباطی کتابداران

پرسشنامه رایگان بررسی رضایتمندی دانشجویان از مهارت ارتباطی کارمندان

پرسشنامه رایگان جهت گیری منفی به مشکل

پرسشنامه رایگان عدم تحمل بلاتکلیفی

پرسشنامه رایگان اجتناب شناختی

پرسشنامه رایگان تحلیل و آزمون الگوی عدم استفاده اجباری از اطلاعات

پرسشنامه رایگان بررسی میزان بهره گیری از کتابهای لاتین بخش امانت کتابخانه

پرسشنامه رایگان اطلاعات جمعیت شناختی

پرسشنامه رایگان ابعاد صمیمیت باگاروزی

پرسشنامه رایگان مقیاس صمیمیت زناشویی

پرسشنامه رایگان سلامت روان

پرسشنامه رایگان میزان اضطراب و شناخت اینترنتی در فرایند جستجوی منابع اطلاعاتی

پرسشنامه رایگان عزت نفس سازمانی

پرسشنامه رایگان بررسی تأثیر پیچیدگی عینی، پیچیدگی ذهنی و نوع محصول وظایف‌کاری بر رفتار تعاملی جستجوی اطلاعات

پرسشنامه رایگان بررسی عناصر و ویژگی های مطرح در طراحی فهرست پیوسته کودکان

پرسشنامه رایگان رابطه سبک های پردازش اطلاعات و ادراک از محیط کلاس با راهبردهای مطالعه خودتنظیم

پرسشنامه رایگان بررسی موانع و عوامل مؤثر بر یادگیری سازمانی

پرسشنامه رایگان مقایسه جریان اطلاعات درون شهری و برون شهری

پرسشنامه رایگان اعتبارسنجی و ارزیابی عناصر محیط رابط کاربر کتابخانه‌های دیجیتال فارسی کودکان

پرسشنامه رایگان ارزیابی میزان موفقیت نظارت و راهنمایی آموزشی قبل و بعد از اجرای طرح مجتمع های آموزشی و پرورشی از دیدگاه معلمان و مدیران

پرسشنامه رایگان سازگاری زناشویی

پرسشنامه رایگان رابطه هویت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی

پرسشنامه رایگان نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی مدیران

پرسشنامه رایگان ساخت و اعتبار یابی مقیاس نفوذ آرمانی مدیران و ارزیابی وضعیت آن در مجتمع های آموزشی

پرسشنامه رایگان بررسی مقایسه ای دیدگاههای دبیران دین و زندگی و دانش آموزان راجع به صلاحیت های شخصی و حرفه ای مطلوب و موجود دبیران دین و زندگی (و مقایسه با دبیران ریاضی)

پرسشنامه رایگان تیم سازی در دانشگاه

پرسشنامه رایگان ساخت ابزار و سنجش میزان توکل در مدیران ستادی آموزش و پرورش

پرسشنامه رایگان رابطه ویژگی‌های شخصیتی مدیران مدارس متوسطه با وضعیت رهبری توزیعی

پرسشنامه رایگان نیازسنجی و اولویّت‌یابی نیازهای پژوهشی معلمان مقطع متوسطه

پرسشنامه رایگان رابطه خودشیفتگی و مدیریت بحران مدیران در دبیرستان ها

پرسشنامه رایگان بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و کارایی کارکنان آموزش و پرورش

پرسشنامه رایگان کیفیت تدریس مجازی استادان بر اساس جهت گیری‌های برنامه درسی آنان در نظام آموزش عالی ایران و ارائه الگوی تدریس مجازی مطلوب

پرسشنامه رایگان بررسی رابطه بین سبک‌های تفکر و گرایش‌های پژوهشی با رشد حرفه‌ای اعضای هیئت علمی دانشگاه‌

پرسشنامه رایگان بررسی رابطه رشد حرفه ای،فرسودگی ورضایت شغلی در معلمان مقطع ابتدایی مدارس عادی واستثنایی

پرسشنامه رایگان شناسایی و ارزیابی شایستگی های مدیران واحد آموزش شرکت های دولتی

پرسشنامه رایگان طراحی، اجرا و سنجش اثربخشی آموزش مداوم مبتنی بر وب

پرسشنامه رایگان نقش عوامل اجتماعی و محیط آموزشی- پژوهشی دانشگاه بر خودکارآمدی پژوهشی و عملکرد آموزشی-پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

پرسشنامه رایگان شناسایی و اولویت بندی شایستگی های حرفه ای مورد نیاز هنرآموزان فنی و حرفه ای از منظر هنرآموزان،کادر مدیریتی و هنرجویان هنرستان های فنی و حرفه ای

پرسشنامه رایگان راهبردهای راهنمایی رساله ها و پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی

پرسشنامه رایگان کاربست و ارزیابی اثربخشی مدل آندراگوژی نولز در دوره‌های آموزش مدیران

پرسشنامه رایگان بررسی میزان و رابطۀ جوّ سازمانی و سازمان یادگیرنده

پرسشنامه رایگان تأثیر ویژگی های کارآموز، طراحی آموزشی و محیط کاری بر انتقال یادگیری در سازمان های صنعتی

پرسشنامه رایگان ارزیابی کیفیت فرایند تولید محتوای الکترونیکی در برنامه درسی

پرسشنامه رایگان بررسی میزان رعایت اخلاق پژوهش در رساله های دکتری گروه علوم انسانی

پرسشنامه رایگان بررسی درگیری تحصیلی دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان بر اساس ترجیح سبک تدریس آنان

پرسشنامه رایگان آزمون مدل علّی نقش ویژگی‌های شخصیتی و شغلی در پیش بینی تعهد سازمانی معلمان مدارس ابتدایی

پرسشنامه رایگان رابطه باورهای معرفت شناختی مدیران مدارس متوسطه با سبک رهبری اخلاقی آن ها

پرسشنامه رایگان نقش باورهای غیرمنطقی در پیش‌بینی سبک‌های مدیریت تعارض مدیران دانشگاه‌های غیرانتفاعی

پرسشنامه رایگان رابطه درماندگی آموخته شده با پیشرفت تحصیلی: میانجی گری اهمالکاری تحصیلی و اضطراب امتحان

پرسشنامه رایگان طراحی الگوی برنامه درسی هنر دوره راهنمایی تحصیلی

پرسشنامه رایگان بررسی رفتار اشتراک دانش معلمان دوره راهنمایی

پرسشنامه رایگان بررسی روحیه پژوهشی و عوامل درون مدرسه ای موثر بر آن در دانش‌آموزان مقطع ابتدایی

پرسشنامه رایگان تعیین میزان پیش بینی اثربخشی برنامه های آموزش ضمن خدمت معلمان از طریق توجه به عناصر مدل فرایندی آندراگوژی

پرسشنامه رایگان بررسی نقش محیط آموزشی پژوهشی با میانجی گری باورهای پژوهشی و علاقه مندی پژوهشی در تجربه‌ی پژوهشی دانشجویان

پرسشنامه رایگان بررسی ظرفیت پژوهشی از دیدگاه معلمان و نیازسنجی آموزش پژوهش معلمان ابتدایی

پرسشنامه رایگان بررسی کاربرگهای موجودِ ارزیابی کیفیت تولیدات علمی

پرسشنامه رایگان مقایسه ی خودکارآمدی تحصیلی،سازگاری و کیفیت زندگی در مدرسه دختران عادی و بی سرپرست مقطع راهنمایی

پرسشنامه رایگان بررسی نگرش و میزان ارتکاب دانش آموزان به تقلب و نقش مؤلفه های برنامه درسی اجرا شده بر آن

پرسشنامه رایگان بررسی نقش نیاز های خود تعیین گری در نگرش و انگیزش اخلاق پژوهشی دانشجویان

پرسشنامه رایگان نقش میانجیگری پیامدهای موردانتظار پژوهشی در رابطه روحیه پژوهشی و ادراک حمایت استادان از استقلال پژوهشی با انگیزش پژوهشی دانشجویان

پرسشنامه رایگان نقش ساختار ارزشیابی کلاسی ادراک شده و جهت گیری پژوهشی دانشجویان در انگیزش پژوهشی آنان

پرسشنامه رایگان شناسایی فرهنگ تدریس و الزامات تدریس خلاق در دانشگاه

پرسشنامه رایگان نقش میانجیگری سبکهای هویت در رابطه بین سبکهای دلبستگی با جهتگیری هدف دانش آموزان دبیرستان های تیزهوشان

پرسشنامه رایگان طراحی و ارزیابی اثربخشی بسته نرم افزاری بازی های زبانشناختی در بهبود توانایی خواندن و مهارت های زبانشناختی دانش آموزان دارای اختلال خواندن

پرسشنامه رایگان بررسی رابطه سازگاری تحصیلی و کیفیت زندگی در مدرسه با اهمال کاری تحصیلی

پرسشنامه رایگان شناسایی چالش‌ها و فرصت‌های برون‌سپاری آموزش ضمن‌خدمت کارکنان در شرکت‌های صنعتی

پرسشنامه رایگان رابطه رشد اخلاقی و منابع اقتدار اخلاقی با نگرش نسبت به رابطه با جنس مخالف و وضعیت تحصیلی در دختران نوجوان

پرسشنامه رایگان بررسی رابطه تعارض والد- فرزندی، ادراک از جو مدرسه و ناسازگاری در دختران دانش‌آموز منزل گریز و عادی

پرسشنامه رایگان رابطه درماندگی آموخته شده با پیشرفت تحصیلی: میانجی گری اهمال کاری تحصیلی و اضطراب امتحان

پرسشنامه رایگان تحلیل و ارزیابی برنامه درسی حرفه آموزی دانش آموزان دارای کم توانی ذهنی و طراحی آن مبتنی بر الگوی برنامه تربیتی انفرادی

پرسشنامه رایگان نقش تئوری ذهن و همدلی در پیش‌بینی مشکلات رفتاری هیجانی دانش‌آموزان خانواده‌های طلاق و عادی

پرسشنامه رایگان بررسی رابطه نگرش به مرگ وجهت گیری مذهبی با اهمال‏ کاری تحصیلی در میان دانشجویان

پرسشنامه رایگان هست ها و بایدهای تحلیل محتوای کمّی در پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی رشته های علوم انسانی

پرسشنامه رایگان مقایسه نظریه ذهن و کنش‌های اجرایی در افراد مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی، دوقطبی، وسواسی ـ جبری و بهنجار

پرسشنامه رایگان بررسی رابطه بین آگاهی های فراشناختی و سبک های یادگیری با خودتنظیمی و اضطراب امتحان

پرسشنامه رایگان بررسی دیدگاه متخصصان در خصوص گنجاندن “مرگ‌اندیشی” در برنامه‌‌‌درسی دوره متوسطه

پرسشنامه رایگان تأثیر مهارت‌های حرفه‌ای معلمان علوم تجربی دوره راهنمایی بر نگرش دانش‌آموزان نسبت به علم

پرسشنامه رایگان بررسی وضعیت بهره‌وری دانش در پژوهشکده‌ها

پرسشنامه رایگان بررسی اثربخشی آموزش ارتباط بازی محور به مراقبان به شیوه CPRT بر بهبود تعامل مراقب-کودک و دلبستگی ناایمن کودکان پسر بی‌سرپرست و بد سرپرست مقیم خانه‌های کودک

پرسشنامه رایگان بررسی جو مدرسه و نیمرخ مشکلات رفتاری و هیجانی در مدارس عادی و استعدادهای درخشان

پرسشنامه رایگان شناسایی مؤلفه‌ها و استانداردهای اخلاق حرفه‌ای تدریس استادان معارف اسلامی

پرسشنامه رایگان ارزشیابی برنامه‌ درسی آموزش مداوم پرستاری بر اساس مدل انتقالی هالتون

پرسشنامه رایگان نیم رخ کلاس درس از دیدگاه هایدگر با تأکید بر اگزیستانسیال های دازاین: بررسی و نقد

پرسشنامه رایگان نقش باورهای غیرمنطقی و برداشت نادرست از توکل به خدا در پیش بینی انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر

پرسشنامه رایگان ساخت و اعتباریابی مقیاس روحیه ی پژوهشی دانش آموزان دختر

پرسشنامه رایگان بررسی رابطه ی سبک های فرزندپروری ادراک شده و سبک های تفکر با راهبردهای مقابله ای در دانش آموزان

پرسشنامه رایگان نقش کمال گرایی و فراشناخت در فرسودگی شغلی دبیران

پرسشنامه رایگان مقایسه کارآمدی روش های آموزش دانش آموز- محور با روش آموزش سنتی در مهارت های اجتماعی و رشد عاطفی دانش آموزان مقطع ابتدایی

پرسشنامه رایگان عوامل پیش بینی کننده تمایل دانشجویان به عنوان آزمودنی در فعالیت‌های پژوهشی

پرسشنامه رایگان تعیین رابطه بین ارضای نیازهای اساسی خود تعیین گری (خودمختاری، شایستگی و ارتباط) و کیفیت زندگی کاری معلمان

پرسشنامه رایگان شناسایی مؤلفه ها و موضوعات اساسی مورد نیاز در زمینه روابط خانوادگی براساس سبک زندگی اسلامی

پرسشنامه طراحی برنامه آموزش ضمن خدمت دبیرانِ علوم تجربی پایه هشتم بر اساس مدل دیک و کری

پرسشنامه رایگان مقایسه اثربخشی گروه درمانی کاهش استرس مبتنی بر ذهن اگاهی و راه حل محور بر کاهش پرخاشگری و تعارض های زناشویی زوج های دارای شوهر معتاد

پرسشنامه رایگان بررسی نگرش و میزان ارتکاب دانش‌آموزان به تقلب و نقش مؤلفه های برنامه درسی اجرا شده برآن

پرسشنامه رایگان ادراک دانشجویان از فاصله برنامه درسی تجربه شده و مورد انتظار و رابطه آن با اهمال‏کاری تحصیلی

پرسشنامه رایگان آموزش ذهن آگاهی و تأثیر آن بر روی نشخوار فکری، نظم جویی شناختی هیجانی و شیوه حل مسئله در افراد افسرده

پرسشنامه رایگان فرا ارزشیابی عنصر سنجش در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای

پرسشنامه رایگان رویکردی پدیدارشناسانه به اخلاق پژوهش: تجربه زیسته دانشجویان دکتری علوم انسانی

پرسشنامه رایگان طراحی الگوی برنامه درسی ویژۀ دانش آموزانِ آسیب دیدۀشنوایی در دوره اول دبستان مبتنی بر رویکرد تحولِ یکپارچۀ انسان (DIR)

پرسشنامه رایگان ارزیابی وضعیت عوامل موثر بر اجرای برنامه درسی مقطع ابتدایی پایه ششم براساس مدل فولان

پرسشنامه رایگان تحلیل و بررسی پژوهش‌های علوم تربیتی از منظر رویکرد میان‌ رشته‌ای

پرسشنامه رایگان اثربخشی زوج‌درمانی تصویری ارتباطی بر سازگاری، صمیمیت و سلامت‌روان زنان متأهل

پرسشنامه رایگان اثربخشی درمان حمایتی بیانگر بر کیفیت زندگی و تاب‌آوری مادران کودکان مبتلا به سرطان

پرسشنامه رایگان تأثیر برنامه‌های درسی فوق‌برنامه برخودپنداره تحصیلی و قانون مداری در دانش آموزان دوره متوسطه

پرسشنامه رایگان نقش ادراک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مؤلفه‌های برنامه درسی در پیش‌بینی میزان انگیزش پژوهشی آن‌ها

پرسشنامه رایگان رابطه محیط آموزشی – پژوهشی و ویژگی شخصیتی با اهمال‌کاری پژوهشی در دانشجویان

پرسشنامه رایگان بررسی خصوصیات شخصیت تیپ A در بیماران کرونری

پرسشنامه رایگان تاثیر دوران بازپروری بر خصوصیات روانی معتادین

پرسشنامه رایگان بررسی حالات افسردگی در همسران شهدا

پرسشنامه رایگان تاثیر مراقبه متعالی بر کاهش اضطراب

پرسشنامه رایگان بررسی معیارهای ازدواج از نظر زوج های جوان

پرسشنامه رایگان بررسی ارتباط بین شدت افسردگی در اختلال استرس پس از سانحه با سن

پرسشنامه رایگان بررسی شخصیت تیپ A در بیماران مبتلا به زخم معده

پرسشنامه رایگان مقایسه مرکز کنترل بیماران اسکیزوفرن پارانوئید و افراد سالم

پرسشنامه رایگان بررسی تحلیلی افسردگی در کودکان

پرسشنامه رایگان بررسی و مطالعه رابط بین خودکشی و معنایابی در زندگی

پرسشنامه رایگان کاربرد تکنیکهای آموزش ابراز وجود در درمان کمرویی و عدم قاطعیت دانشجویان

پرسشنامه رایگان اثر تعدد نقش و احساس رضایت از آن بر میزان عزت نفس و فشار روانی در دبیران زن

پرسشنامه رایگان بررسی خودکشی در دانش آموزان با توجه به ساختار منشی آنها

پرسشنامه رایگان ساخت و اعتبار یابی مقیاسی برای سنجش ویژگیهای اختلال شخصیت اسکیزوتایپال

پرسشنامه رایگان بررسی و مقایسه اثربخشی تکنیک آرمیدگی عضلانی و دارو درمانی در کاهش اضطراب

پرسشنامه رایگان بررسی و مقایسه نیازها و صفات شخصیتی بیماران مضطرب و افراد نرمال

پرسشنامه رایگان بررسی و مقایسه سطح اضطراب و عزت نفس در بیماران مضطرب و افراد بهنجار

پرسشنامه رایگان بررسی اختلالات روانی بین والدین کودکان عادی و عقب مانده ذهنی

پرسشنامه رایگان بررسی میزان اضطراب بین کودکان خردسالی که دارای مادران خانه دار هستند و کودکان خردسالی که دارای مادران شاغل هستند

پرسشنامه رایگان بررسی اثر تفکرات غیرمنطقی بر رضا مندی زندگی زناشویی

پرسشنامه رایگان مطالعه میزان بهداشت روانی زنان شاغل: برسی اثر حمایت خانوادگی و وضعیت تاهل

پرسشنامه رایگان کاربرد تکنولوژی آموزشی در تدریس روانشناسی

پرسشنامه رایگان بررسی همه گیر شناسی استرس، اضطراب و افسردگی در دانش آموزان

پرسشنامه رایگان بررسی رابطه بین میزان تصورات قالبی جنسیتی و عزت نفس در دانشجویان ۱۸ تا۳۰ سال

پرسشنامه رایگان بررسی شیوه حل مساله در افراد افسرده و مقایسه آن با افراد عادی

پرسشنامه رایگان بررسی ارتباط فوبی اجتماعی باعزت نفس و مقایسه عزت نفس در افراد مبتلا و عادی

پرسشنامه رایگان مقایسه تراز هیجانی و تکانشی بودن بین زندانیان زندان باز و بسته

پرسشنامه رایگان مقایسه کارایی راهبردهای روانی- تربیتی با دارو درمانی در کودکان مبتلا به کمبود توجه همراه با بیش فعالی

پرسشنامه رایگان مقایسه میزان اضطراب در پایگاه های هویت در دانشجویان رشته های علوم تربیتی و روانشناسی

پرسشنامه رایگان بررسی ارتباط بین دوستی های قبل از ازدواج با بهداشت روانی زندگی زناشویی

پرسشنامه رایگان هنجاریابی خود خطابه ای عواطف منفی مبتنی بر رویکرد شناخت درمانی

پرسشنامه رایگان رابطه هیجان خواهی،‌برون گرایی،درون گرایی و خشم در نوجوانان پسر بزهکار و عادی

پرسشنامه رایگان رابطه تفکرات غیر منطقی با احساس خصومت و مقوله های آن

پرسشنامه رایگان مقایسه تفکرات غیر منطقی در بین زنان مطلقه و غیر مطلقه

پرسشنامه رایگان بررسی تاثیر ثبات هیجانی مادر در بلوغ اجتماعی فرزند

پرسشنامه رایگان سنجش نگرش دانشجوبان درباره اختلاط دختر و پسر در محیط های دانشگاه

پرسشنامه رایگان سلامت سازمانی – مختص مدارس راهنمایی (OHI‐M)

پرسشنامه رایگان اثر بخشی آرامش عضلانی و بازسازی شناختی تحت هیپنوتیسم هوشیاری بر زنان مبتلا به میگرن معمولی غیر متاثر از دارو

پرسشنامه رایگان سلامت سازمانی در مدارس ابتدایی (OHI‐E)

پرسشنامه رایگان احساس مسئولیت در مورد پیشرفت تحصیلی دانش آموز

پرسشنامه احساس کارآمدی معلم (نسخه کوتاه)

پرسشنامه رایگان سلامت سازمانی مدرسه

پرسشنامه رایگان ادراک شیوه های فرزند پروری و میزان انواع سبک های عشق

پرسشنامه رایگان بررسی تاثیر بازآموزی اسنادی بر سبک اسنادی عزت نفس عملکرد و استقامت در آن پس از شکست در یک آزمون مهارتی فوتبال

پرسشنامه رایگان مقایسه عوامل تنیدگی زا و شیوه های مقابله با آن در دانش آموزان کم تنش و پر تنش

پرسشنامه رایگان بررسی و مقایسه رابطه بین اشتغال مادران و اختلالات رفتاری فرزندان

پرسشنامه رایگان بررسی نقش یادگیری تداعی و سبک های والدینی در ایجاد وسواس شستشو

پرسشنامه رایگان مقایسه عوامل تنیدگی زا و راهبردهای مقابله ای در زنان بارور و نابارور

پرسشنامه رایگان مقیاس خودکارآمدی معلم – آلبرت بندورا

پرسشنامه رایگان شاخص جو سازمانی

دانلود رایگان هنجاریابی پرسشنامه هراس و اضطراب اجتماعی ( SPAI ) در بین دانشجویان

پرسشنامه رایگان جو سازمانی مدارس مقطع ابتدایی

پرسشنامه رایگان جو سازمانی مدارس مقطع راهنمایی

پرسشنامه رایگان جو سازمانی مدارس مقطع ابتدایی

پرسشنامه رایگان توصیف جو سازمانی- مدرسه

پرسشنامه رایگان بررسی مقایسه ای ارتباط بین خوش بینی _ بدبینی و سلامت عمومی در گروه های اکثریت و اقلیت ( قومی و مذهبی) دانشجویی

پرسشنامه رایگان بررسی میزان رضایتمندی زناشویی در ازدواج های فامیلی و غیر فامیلی

پرسشنامه رایگان مشارکت (درگیری) والدین

پرسشنامه رایگان بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان

پرسشنامه رایگان رابطه بین سبک های شناختی وابسته به زمینه و نابسته به زمینه دانش آموزان و شیوه های تربیتی مورد استفاده والدین آنها

پرسشنامه رایگان پیوند با مدرسه

پرسشنامه رایگان بررسی تاثیر ناباروری بر عزت نفس زنان

پرسشنامه رایگان نوآوری سازمانی – مدرسه

پرسشنامه رایگان بررسی میزان فوبیای اجتماعی در دانشجویان

پرسشنامه رایگان روحیه معلمان

پرسشنامه رایگان تاثیر سبک های فرزند پروری والدین بر تخریبگری فرزندان

پرسشنامه رایگان ارزیابی مدارس

پرسشنامه رایگان بررسی مقایسه ای میزان رضایتمندی زناشویی در ازدواج های سنتی و غیر سنتی

پرسشنامه رایگان رابطه طول مدت اسارت و اختلالات روانی _ رفتاری آزادگان

پرسشنامه رایگان بررسی تاثیر شیوه های فرزند پروری مادران بر میزان بروز نشانه های اضطراب، استرس و افسردگی فرزندان آنها

پرسشنامه رایگان مقایسه کارائی و اثر بخشی روش رویارویی و جلوگیری از پاسخ ،با روش کاهش فکر خطرناک ،در درمان اختلال وسواس شستشو

پرسشنامه رایگان مقایسه کارایی و اثر بخشی ” شناخت درمانی تیزدل” با”شناخت درمانی بک”در درمان اختلال افسرده جویی

پرسشنامه رایگان بررسی و مقایسه شیوه های مقابله در برابر استرس های خاص زندگی در نوجوانان دختر و پسر

پرسشنامه رایگان بررسی منبع کنترل در افراد معتاد به مواد مخدر و غیر معتاد

پرسشنامه رایگان بررسی اثر فقدان پدر بر روی سازگاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شاهد

پرسشنامه رایگان بررسی و مقایسه استفاده مرضی از اینترنت در نوجوانان و جوانان دختر و پسر

پرسشنامه رایگان بررسی تاثیر شناخت درمانی گروهی متمرکز بر طرحواره ارتقاء بهداشت روانی دانشجویان

پرسشنامه رایگان بررسی کارایی و اثر بخشی شناخت درمانی در کاهش نگرش های ناکارامد و باورهای مرتبط با مواد افراد معتاد

پرسشنامه رایگان بررسی و مقایسه سبک های حل مساله در جوانان معتاد و غیر معتاد

پرسشنامه رایگان بررسی اثر بخشی و کارایی روش “درمان کنترل پنیک” در درمان بیماران مبتلا به اختلال پنیک با یا بدون آگورافوبیا

پرسشنامه رایگان بررسی رابطه بین سبک های حل مساله و سبک های دفاعی

پرسشنامه رایگان بررسی و مقایسه میزان حمایت اجتماعی ( خانواده _ دوستان) در دختران نوجوان فراری و غیر فراری

پرسشنامه رایگان بررسی مقایسه ای هوش هیجانی بین دانشجویان دختر دارا و فاقد پدر

پرسشنامه رایگان مطالعه و مقایسه مهارت های اجتماعی، مسائل رفتاری و پیشرفت تحصیلی بین کودکان ناشنوا و عادی

پرسشنامه رایگان ازدواج مجدد همسران شاهد و تاثیر روان شناختی آن بر فرزندان شاهد

پرسشنامه رایگان بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سرسختی با عزت نفس اجتماعی

پرسشنامه رایگان ساخت و اعتباریابی مقیاس برای سنجش هیجان جوی و بررسی رابطه آن با عملکرد تحصیلی، عزت نفس، جایگاه مهار و الگوی شخصیتی-رفتاری تیپ الف در دانش آموزان

پرسشنامه رایگان مقایسه سبکهای حل مساله در افراد وابسته به مواد مخدر و افراد عادی

پرسشنامه رایگان بررسی رابطه اولین قاعدگی با بروز اضطراب و افسردگی در دختران دانش آموز ۱۱ تا ۱۵ ساله

پرسشنامه رایگان بررسی میزان آمادگی ابتلاء به اعتیاد در دانشجویان پسر

پرسشنامه رایگان رابطه بین میزان عزت نفس با صفات شخصیتی

پرسشنامه رایگان مقیاس اضطراب کودکان اسپنس – نسخه کودک

پرسشنامه رایگان مقیاس اضطراب کودکان اسپنس – نسخه والدین

پرسشنامه رایگان مقیاس اضطراب آشکار کودکان

پرسشنامه رایگان چند وجهی اضطراب ایدز

پرسشنامه رایگان بررسی رابطه ای، هوش هیجانی و تدریس موفق معلمین مدارس

پرسشنامه رایگان رابطه بین نوع شغل پدران و عزت نفس فرزندانشان

پرسشنامه رایگان بررسی خصوصیات شخصیتی زنان مبتلا به میگرن

پرسشنامه رایگان مطالعه رابطه بین شیوه نگرش فرزندان نوجوان به والدین و بروز پرخاشگری در نوجوانان

پرسشنامه رایگان بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی با غم پس از زایمان خانمهای سزارین شده

پرسشنامه رایگان مقایسه علائم روانشناختی و راهکارهای مقابله با استرس میان دانش آموزان دختر

پرسشنامه رایگان بررسی نقش ازدواج در شکل دهی عزت نفس در زنان

پرسشنامه رایگان بررسی رابطه ی آگاهی از هویت جنسی با رضایت مندی زناشویی

پرسشنامه رایگان رابطه بین سبک های دلبستگی و هویت جنسی در دختران نوجوان

پرسشنامه رایگان بررسی رابطه کمرویی و پیشرفت تحصیلی

پرسشنامه رایگان بررسی رابطه کمرویی و انگیزه تایید در دختران نوجوان

پرسشنامه رایگان مقایسه اثر بخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب و درمان انگیزشی نظام داربر افزایش رضایتمندی زناشویی

پرسشنامه رایگان بررسی و مقایسه ویژگی های شخصیتی معتادین به مواد مخدر و افرادعادی

پرسشنامه رایگان بررسی رفتارهای خود تخریبی بین زنان شاغل و غیر شاغل

پرسشنامه رایگان بررسی ابعاد هوش هیجانی بین دانشجویان دختر و پسر

پرسشنامه رایگان بررسی سلامت روان دانشجویان مجرد و متاهل و مقایسه دانشجویان در اختلال اضطراب و خواب ، اختلال کنش اجتماعی ، اختلال سلامت عمومی اختلال افسردگی اساسی ، و اختلال علائم جسمانی

پرسشنامه رایگان بررسی رابطه هوش هیجانی با عزت نفس در دختران دانشجو

پرسشنامه رایگان تاثیر گروه درمانی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر افزایش هوش هیجانی و رضایت زناشویی

پرسشنامه رایگان بررسی تاثیر تن آرامی (relaxation ) بر اضطراب قبل از عمل جراحی (گوش ، حلق و بینی )

پرسشنامه رایگان بررسی و مقایسه عوامل تنیدگی زا و راهکارهای مقابله با آن در معلولین و مجروحین افغانستان

پرسشنامه رایگان مقایسه اثر بخشی گروه درمانی شناختی _ رفتاری توام با دارو درمانی و دارو درمانی در بیماران دو قطبی

پرسشنامه رایگان بررسی اثر بخشی تلفیق گروه درمانی شناختی _ رفتاری و آموزش مهارتهای اجتماعی بر کاهش هراس اجتماعی دانشجویان

پرسشنامه رایگان مقایسه میزان رضامندی جنسی در زنان شاغل و غیر شاغل

پرسشنامه رایگان مقایسه طرح واره های ناسازگار اولیه و سبک های دلبستگی در مجرمان جنسی و افراد عادی

پرسشنامه رایگان بررسی اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی بر افزایش میزان امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان

پرسشنامه رایگان بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی متمرکز بر طرح واره بر تعدیل طرح واره های ناسازگار اولیه در دختران فراری

پرسشنامه رایگان مقایسه اثر بخشی تکنیک های هوشیاری فراگیر انفصالی و توجه برگردانی در کاهش وسوسه مصرف مواد در بیماران وابسته به مواد مخدر

پرسشنامه رایگان مطالعه رابطه الگوهای ارتباطی والد و کودک با هویت جنسی در کودکان ۷ تا ۱۱ ساله

پرسشنامه رایگان بررسی رابطه بین میزان تفکرات غیر منطقی با حوزه های نگرانی در دانشجویان

پرسشنامه رایگان بررسی میزان شیوع خودارضایی و رابطه ی آن با عزت نفس

پرسشنامه رایگان بررسی رفتارهای خود تخریبی بین دانشجویان

پرسشنامه رایگان بررسی تأثیر شیوه های فرزند پروری بر کمرویی کودکان

پرسشنامه رایگان آموزش ابزار وجود (assertive – training) بعنوان روشی جهت رفع مشکلات ارتباطی افراد

پرسشنامه رایگان بررسی و مقایسه ی ویژگی های شخصیتی پرستاران بیماران سرطانی و غیر سرطانی

پرسشنامه رایگان نشخوار فکری و افسردگی: اثر برنامه آموزش کنترل توجه در کاهش نشخوار فکری و افسردگی

پرسشنامه رایگان بررسی مقایسه ای هوش هیجانی نوجوانان دختر و پسر بینا و نابینا

پرسشنامه رایگان اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی گروهی در کاهش نشانه های افسردگی

پرسشنامه رایگان مقایسه میزان عزت نفس در فرزندان طلاق و غیر طلاق

پرسشنامه رایگان بررسی اثر بخشی روش بخشودگی مبتنی بر درمانهای معنوی مذهبی در افزایش رضایتمندی زناشویی

پرسشنامه رایگان رابطه بین ترس از شکست،‌کمال گرایی و ساختار انگیزشی

پرسشنامه رایگان رابطه بین کارکرد خانواده و سبک زندگی در دانشجویان دختر

پرسشنامه رایگان رابطه بین بازسازی خلق و صفات شخصیتی گلدبرگ

پرسشنامه رایگان رابطه بین ساختار انگیزشی، قدرت رهبری و رضایت شغلی در مدیران

پرسشنامه رایگان مقایسه حافظه کلامی و دیداری کودکان ADHD با عادی

پرسشنامه رایگان بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان

پرسشنامه رایگان بررسی سطح دلبستگی ناایمن در متقاضیان جراحی

پرسشنامه رایگان مقایسه ی ویژگی های شخصیتی و رفتارهای رانندگی در بین پزشکان و کسبه

پرسشنامه رایگان بررسی تأثیر زوج درمانی کوتاه مدت MRI بر افزایش رضایتمندی زوجین

پرسشنامه رایگان تفاوت های جنسیتی در راهبردهای غلبه بر خلق منفی و مصرف مواد

پرسشنامه رایگان تأثیر عادات صبحانه بر فرایند های شناختی و تورش توجه غذایی

پرسشنامه رایگان رابطه بین بازسازی خلق، رضایت از زندگی و مصرف مواد

پرسشنامه رایگان بررسی روابط بین ساختار انگیزشی تاب آوری و آمادگی برای مصرف مواد

پرسشنامه رایگان بررسی ،مطالعه و مقایسه میزان استرس اضطراب و افسردگی درمیان کارکنان مرد و زن زندان

پرسشنامه رایگان مطالعه و بررسی استرس افسردگی و اضطراب در تیپ های شخصیتی A.B

پرسشنامه رایگان اثر بخشی آموزش کنترل توجه بر کاهش تورش توجه به مواد و بهبود شاخصهای درمانی معتادان تحت درمان

پرسشنامه رایگان تأثیر زوج درمانی هیجان مدار بر سازگاری زناشویی

پرسشنامه رایگان بررسی مقایسه ملاکهای ازدواج بین مجردین و متاهلین

پرسشنامه رایگان بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و میزان شادکامی

پرسشنامه رایگان تصویر تن فیشر