پرسشنامه رایگان مقايسه ي ويژگي هاي شخصيتي و رفتارهاي رانندگي در بين پزشكان و كسبه

تاریخ انتشار : 2 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه مقايسه ي ويژگي هاي شخصيتي و رفتارهاي رانندگي در بين پزشكان و كسبه

در جامعه امروزي رانندگي امري مهم براي كار ،زندگي اجتماعي، تفريح ،‌فعاليت هاي آموزشي ، اقتصادي، خلاقيتي و ديگر جنبه ها مي باشد. اما تصادفات وسايل نقليه موتوري يكي از عوامل بزرگ آسيب ها ، معلوليت ها و مرگ محسوب مي شود.بر پايه تجزيه و تحليل هاي تصادفات جاده اي ايران در 95-90% از تصادفات وسايل نقليه (ترافيكي )عملكرد انسان ها يك عامل كمك كننده است.

در اين تحقيق 100 آزمودني مورد بررسي قرار گرفتند كه شامل 50راننده پزشك مرد و 50 راننده شغل آزاد مرد بودند. ميانگين سني پزشكان(39.48)وميانگين سني شاغلين آزاد (34.34)بود.آزمودني ها از طريق نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب گرديدند.پرسشنامه شخصيتي نئو و پرسشنامه روانشناسي رانندگي بوده است. جهت تجزيه و تحليل داده ها از روش همبستگي پيرسون استفاده گرديد

یافته ها : نتایج نشان داد که بین نمرات شاخص عصبیت آزمون نئو با رفتار پرخاشگرانه در رانندگی در گروه پزشکان رابطه مستقیم  معناداری وجود دارد (p<0.01) هم چنین نشان داده شد که بین نمرات شاخص مقبولیت و وجدانی بودن در آزمون نئو با رفتار پرخاشگرانه در رانندگی در گروه پزشکان رابطه معکوس معناداری وجود دارد (p<0.01)، ولی بین نمرات شاخص برون گرایی و گشودگی نسبت به تجارب با رفتارهای رانندگی در دو گروه پزشکان و شاغلین آزاد رابطه ی دیده نشد.از بین عواملی مثل سن، سطح تحصیلات و تعداد سالهای گذشته از صدور اولین گواهینامه رانندگی با صفات شخصیتی و رفتارهای رانندگی، در گروه پزشکان سن با صفت شخصیتی وجدانی بودن و مقدار اظطراب به هنگام رانندگی(p<0.05) و در گروه شاغلین آزاد سن با صفت شخصیتی مقبولیت (p<0.01) رابطه ی مستقیم معناداری را نشان میدهد ،در گروه پزشکان  نیز با صفت صفت وجدانی بودن رابطه معکوس معناداری را نشان داد(p<0.05)، هم چنین بین تعداد سالهای گذشته از صدور اولین گواهینامه رانندگی با ویژگی های شخصیتی مقبولیت (p<0.01) و وجدانی بودن در گروه شاغلین آزاد رابطه ی مستقیم معناداری وجود دارد (p<0.05) . با تعجب دیده شد که در گروه شاغلین آزاد بین سطح تحصیلات با صفات شخصیتی وجدانی بودن رابطه ی معکوس معناداری وجود دارد(p<0.05)

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 11

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقايسه ي ويژگي هاي شخصيتي و رفتارهاي رانندگي در بين پزشكان و كسبه

 

نظرات