پرسشنامه رایگان مقایسه ی ویژگی های شخصیتی و رفتارهای رانندگی در بین پزشکان و کسبه

تاریخ انتشار : 2 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه مقایسه ی ویژگی های شخصیتی و رفتارهای رانندگی در بین پزشکان و کسبه

در جامعه امروزی رانندگی امری مهم برای کار ،زندگی اجتماعی، تفریح ،‌فعالیت های آموزشی ، اقتصادی، خلاقیتی و دیگر جنبه ها می باشد. اما تصادفات وسایل نقلیه موتوری یکی از عوامل بزرگ آسیب ها ، معلولیت ها و مرگ محسوب می شود.بر پایه تجزیه و تحلیل های تصادفات جاده ای ایران در ۹۵-۹۰% از تصادفات وسایل نقلیه (ترافیکی )عملکرد انسان ها یک عامل کمک کننده است.

در این تحقیق ۱۰۰ آزمودنی مورد بررسی قرار گرفتند که شامل ۵۰راننده پزشک مرد و ۵۰ راننده شغل آزاد مرد بودند. میانگین سنی پزشکان(۳۹٫۴۸)ومیانگین سنی شاغلین آزاد (۳۴٫۳۴)بود.آزمودنی ها از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند.پرسشنامه شخصیتی نئو و پرسشنامه روانشناسی رانندگی بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون استفاده گردید

یافته ها : نتایج نشان داد که بین نمرات شاخص عصبیت آزمون نئو با رفتار پرخاشگرانه در رانندگی در گروه پزشکان رابطه مستقیم  معناداری وجود دارد (p<0.01) هم چنین نشان داده شد که بین نمرات شاخص مقبولیت و وجدانی بودن در آزمون نئو با رفتار پرخاشگرانه در رانندگی در گروه پزشکان رابطه معکوس معناداری وجود دارد (p<0.01)، ولی بین نمرات شاخص برون گرایی و گشودگی نسبت به تجارب با رفتارهای رانندگی در دو گروه پزشکان و شاغلین آزاد رابطه ی دیده نشد.از بین عواملی مثل سن، سطح تحصیلات و تعداد سالهای گذشته از صدور اولین گواهینامه رانندگی با صفات شخصیتی و رفتارهای رانندگی، در گروه پزشکان سن با صفت شخصیتی وجدانی بودن و مقدار اظطراب به هنگام رانندگی(p<0.05) و در گروه شاغلین آزاد سن با صفت شخصیتی مقبولیت (p<0.01) رابطه ی مستقیم معناداری را نشان میدهد ،در گروه پزشکان  نیز با صفت صفت وجدانی بودن رابطه معکوس معناداری را نشان داد(p<0.05)، هم چنین بین تعداد سالهای گذشته از صدور اولین گواهینامه رانندگی با ویژگی های شخصیتی مقبولیت (p<0.01) و وجدانی بودن در گروه شاغلین آزاد رابطه ی مستقیم معناداری وجود دارد (p<0.05) . با تعجب دیده شد که در گروه شاغلین آزاد بین سطح تحصیلات با صفات شخصیتی وجدانی بودن رابطه ی معکوس معناداری وجود دارد(p<0.05)

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۱

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقایسه ی ویژگی های شخصیتی و رفتارهای رانندگی در بین پزشکان و کسبه

 

نظرات