پرسشنامه رایگان تاثیر سبك های فرزند پروری والدین بر تخریبگری فرزندان

تاریخ انتشار : 4 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه تاثیر سبك های فرزند پروری والدین بر تخریبگری فرزندان

هدف از پژوهش حاضر،بررسی تاثیر شیوه های فرزند پروری بر میزان تخریبگری در نوجوانان است.نمونه مورد بررسی شامل64نفر از دانش آموزان پیش دانشگاهی بود.برای بررسی فرضیه های پژوهش از پرسشنامه شیوه های فرزند پروری استفاده گردید.روش تحقیق،روش همبستگی می باشد.روشهای آماری مورد استفاده شامل میانگین،فراوانی،درصد و آزمون تی برای مقایسه میانگین ها می باشد.تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از آن است که:

1-در خانواده های دارای سبک سهل گیر در بین تعداد فرزندان تخریبگر و بهنجار تفاوت معناداری وجود دارد

2-در خانواده های دارای سبک مستبد در بین تعداد فرزندان تخریبگر و بهنجار تفاوت معنا داری وجود ندارد

3-پدر خانواده های دارای سبک قاطع در بین تعداد فرزندان تخریبگر و بهنجار تفاوت معنا داری وجود ندارد

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 6

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تاثیر سبك های فرزند پروری والدین بر تخریبگری فرزندان

 

نظرات