پرسشنامه رایگان بررسی همه گیر شناسی استرس، اضطراب و افسردگی در دانش آموزان

تاریخ انتشار : 5 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی همه گیر شناسی استرس، اضطراب و افسردگی در دانش آموزان

هدف از پژوهش حاضر بررسی همه گیر شناسی استرس ، اضطراب و افسردگی در دانش آموزان مقطع دبیرستان و پیش دانشگاهی شهرستان تایباد بوده است. در این پژوهش ۶۰۵ دانش آموز (۲۶۴ دختر و ۳۴۱ پسر) ۱۴تا ۱۹ سال از کلیه پایه های دبیرستان و پیش دانشگاهی تایباد شرکت داشتند. برای جمع آوری اطلاعات از سه آزمون، مقیاس استرس ادراک شده (PSS)،‌مقیاس اضطراب کتل و مقیاس افسردگی کودکان (CDS-A) استفاده شد. چون آزمون PSS و CDS-A فاقد هنجار ایرانی بودند، با استفاده از داده های بدست آمده، این تست ها نیز اعتبار یابی شدند. اعتبار حاصل برای PSS از طریق د نیمه کردن اسپیرمن- براون ۷۶/۰ و با استفاده از آلفای کرونباخ ۷۷/۰ و برای CDS-A به ترتیب برابر ۹۰/۰ و ۸۹/۰ بود. سپس برای تعیین روایی این دو آزمون، همبستگی هر آیتم با کل هر آزمون گرفته شد که در سطح ۰۰۱/۰P< معنی دار بودند. از تحلیل عاملی نیز استفاده شد و بررسی آیتم های که دارای بیشترین بار روی هر یک از آیتم ها بودند نشان داد که آیتمهای این دو آزمون برای سنجش اهداف مورد نظر به خوبی دارای قدرت تفکیک بوده و قابل اعتماد هستند. نتایج همه گیر شناسی شیوع استرس را در پسران ۱/۹ درصد و در دختران۲۲ درصد و در کل نمونه ۷/۱۴ درصد را نشان میدهند که میزان ابتلای دختران ۵/۲ برابر پسران است. در رابطه به اضطراب، شیوع در سه سطح پنهان ، آشکار و کلی، بررسی شد. در این مورد، اضطراب پنهان در پسران ۳/۱۰ درصد و در کل نمونه ۶/۱۳ درصد بود. اضطراب آشکار در پسران ۷ درصد و در کل نمونه ۴/۱۳ درصد و اضطراب کلی در پسران ۱/۱۱ درصد و در دختران ۵/۲۳ درصد و در کل نمونه ۵/۱۶ درصد بوده است. در اینجا نیز میزان ابتلای دختران در هر سه سطح بیشتر از پسران بود (پنهان۷/۱ برابر پسران، آشکار۳ برابر و کلی ۱/۲ برابر پسران). میزان شیوع افسردگی در پسران ۵/۸ درصد و در دختران ۲/۲۴ درصد و در کل نمونه ۴/۱۵ درصد به دست آمد. این میزان نشان می دهد که در حوزه مورد مطالعه این پژوهش (شمال شرقی خراسان) میزان ابتلای دختران بیشتر از پسران است و این میزان ۸/۲ برابر می باشد. نتایج این پژوهش موید پژوهش های پیشین هستند که میزان ابتلای زنان را بیشتر از مردان گزارش نموده اند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۵

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی همه گیر شناسی استرس، اضطراب و افسردگی در دانش آموزان

 

نظرات