پرسشنامه رایگان بررسی همه گیر شناسی استرس، اضطراب و افسردگی در دانش آموزان

تاریخ انتشار : 5 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی همه گیر شناسی استرس، اضطراب و افسردگی در دانش آموزان

هدف از پژوهش حاضر بررسی همه گیر شناسی استرس ، اضطراب و افسردگی در دانش آموزان مقطع دبیرستان و پیش دانشگاهی شهرستان تایباد بوده است. در این پژوهش 605 دانش آموز (264 دختر و 341 پسر) 14تا 19 سال از كلیه پایه های دبیرستان و پیش دانشگاهی تایباد شركت داشتند. برای جمع آوری اطلاعات از سه آزمون، مقیاس استرس ادراك شده (PSS)،‌مقیاس اضطراب كتل و مقیاس افسردگی كودكان (CDS-A) استفاده شد. چون آزمون PSS و CDS-A فاقد هنجار ایرانی بودند، با استفاده از داده های بدست آمده، این تست ها نیز اعتبار یابی شدند. اعتبار حاصل برای PSS از طریق د نیمه كردن اسپیرمن- براون 76/0 و با استفاده از آلفای كرونباخ 77/0 و برای CDS-A به ترتیب برابر 90/0 و 89/0 بود. سپس برای تعيین روایي این دو آزمون، همبستگی هر آیتم با كل هر آزمون گرفته شد كه در سطح 001/0P< معنی دار بودند. از تحلیل عاملی نیز استفاده شد و بررسی آیتم های كه دارای بیشترین بار روی هر یك از آیتم ها بودند نشان داد كه آیتمهای این دو آزمون برای سنجش اهداف مورد نظر به خوبی دارای قدرت تفكیك بوده و قابل اعتماد هستند. نتایج همه گیر شناسی شیوع استرس را در پسران 1/9 درصد و در دختران22 درصد و در كل نمونه 7/14 درصد را نشان میدهند كه میزان ابتلای دختران 5/2 برابر پسران است. در رابطه به اضطراب، شیوع در سه سطح پنهان ، آشكار و كلی، بررسی شد. در این مورد، اضطراب پنهان در پسران 3/10 درصد و در كل نمونه 6/13 درصد بود. اضطراب آشكار در پسران 7 درصد و در كل نمونه 4/13 درصد و اضطراب كلی در پسران 1/11 درصد و در دختران 5/23 درصد و در كل نمونه 5/16 درصد بوده است. در اینجا نیز میزان ابتلای دختران در هر سه سطح بیشتر از پسران بود (پنهان7/1 برابر پسران، آشكار3 برابر و كلی 1/2 برابر پسران). میزان شیوع افسردگی در پسران 5/8 درصد و در دختران 2/24 درصد و در كل نمونه 4/15 درصد به دست آمد. این میزان نشان می دهد كه در حوزه مورد مطالعه این پژوهش (شمال شرقی خراسان) میزان ابتلای دختران بیشتر از پسران است و این میزان 8/2 برابر می باشد. نتایج این پژوهش موید پژوهش های پیشین هستند كه میزان ابتلای زنان را بیشتر از مردان گزارش نموده اند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی همه گیر شناسی استرس، اضطراب و افسردگی در دانش آموزان

 

نظرات