پرسشنامه رایگان بررسی روابط بین ساختار انگیزشی تاب آوری و آمادگی برای مصرف مواد

تاریخ انتشار : 2 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی روابط بین ساختار انگیزشی تاب آوری و آمادگی برای مصرف مواد

مصرف مواد معضلی بین المللی و در حال گسترش است. طبق آخرین آمار رسمی در ایران بیش از چهار میلیون مصرف کننده وجود دارد که دو و نیم میلیون نفر از آنها را مصرف کنندگان دائمی تشکیل می دهند.از مطالعات گذشته این طور بر می آید که ساختار انگیزشی و تاب آوری دو پیش بینی کننده مهم در تصمیمات افرادبرای مصرف مواد محسوب می شوند. گرچه ارتباط بین این متغیرها به طور نظام دار مطالعه نشده است. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین ساختار انگیزشی ، تاب آوری و میزان مصرف مواد بوده است. شرکت کنندگان (تعداد ۱۲۰ و ۷۵ درصد زن) به سه پرسش نامه مصرف مواد، دل مشغولی های شخصی و تاب آوری پاسخ دادند. داده های حاصل از تحلیل عاملی مقیاس دل مشغولی های شخصی دو  عاملی اصلی را به دست دادکه به ترتیب مشخص کننده ساختار انگیزشی انطباقی و غیر انطباقی بودند.نتایج تحلیل رگرسیون ها نشان دادند که پس از کنترل متغیرهای جمعیت شناختی ،‌تاب آوری و ساختار انگیزشی با مصرف مواد رابطه معکوس دارند.همچنین نتایج تحلیل میانجی و ازمون سویل نشان داد که ساختار انگیزشی ، میانجی کامل در ارتباط بین تاب آوری و مصرف مواد است. این یافته ها اهمیت ساختار انگیزشی را در مصرف مواد مورد تأیید قرار می دهد.

برای دانلود پرسشنامه به کادر زیر مراجعه کنید

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۵

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی روابط بین ساختار انگیزشی تاب آوری و آمادگی برای مصرف مواد

 

نظرات