پرسشنامه رایگان بررسی و مطالعه رابط بین خودکشی و معنایابی در زندگی

تاریخ انتشار : 5 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی و مطالعه رابط بین خودکشی و معنایابی در زندگی

گرچه خودکشی در نگاه نخست از علائم بیماری روانی به نظر می رسد ولی چیزی فزونتر از آنست: اندیشه ای است متعارف برای فرد عادی که ارزش عاطفی و اخلاقی و معنائی درگیر با زندگی دارد. در مسیر زندگی همواره از خویش می پرسد من کیستم؟ برای چه زندگی می کنم؟ و سرانجام به کجا خواهد رسید؟ این سئوالات مجهولی برای بشر در تمام اعصار بوده و گاه راه به جایی نبرده و بی پاسخ مانده اند. آنهائی که پاسخی هر چند نادرست یافته اند به حیات ادامه می دهند ولی شخصی که زندگی را بدون معنی تلقی می کند نه تنها غمگین است بلکه برای زندگی کردن نیز مناسب نیست.

بدین منظور پژوهش حاضر تحقیقی است در زمینه «خودکشی و بی معنائی زندگی» چرا که یافتن معنائی در زندگی و دانستن زندگی سالمتر و مفیدتر از وظایف اصلی هر انسان است.

فرض تحقیق حاضر این است که بین نیافتن معنائی در زندگی و اقدام به خودکشی در گروه سنی ۳۰-۱۵ سال رابطه ای وجود دارد. روش تحقیق مقایسه ای (Comparative Survey) دو گروه چهل نفری از افراد بستری در بیمارستان  که اقدام به خودکشی نموده اند و افرادی که به طور جدی به مسئله خود کشی یا اقدام به آن نیندیشیده اند. ارزیابی این مسئله به وسیله پرسشنامه معنای زندگی (Meaning of Life) که توسط افراد گروه تهیه شده انجام گرفت. در انتخاب آزمودنیها، متغیرهای میزان تحصیلات، سن، مذهب و نحوه اجراء آزمون کنترل شده اند و متغیرهای وضعیت اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی – وضعیت تاهل – جنس و شغل مورد توجه قرار نگرفت و کنترل آنها با استفاده از روش انتخاب اختیاری انجام پذیرفته است.

برای آزمودن فرضیه از روش توزیع نمونه گیری t به بررسی وجود رابطه بین معنای زندگی و احتمال و اقدام به خودکشی در دو گروه استفاده شده است.

به توجه به یافته های تحقیق (Research Findings) و تجزیه و تحلیل داده ها با روش t و وجود رابطه بین بی معنائی زندگی و احتمال اقدام به خودکشی این نتیجه بدست آمد که رابطه معناداری بین نیافتن معنائی در زندگی و احتمال اقدام به خودکشی وچود دارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی و مطالعه رابط بین خودکشی و معنایابی در زندگی

 

نظرات