پرسشنامه رایگان بررسی و تحلیل عناصر و ویژگیهای مطرح در رابط كابر نرم افزار سیمرغ

تاریخ انتشار : 1 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی و تحلیل عناصر و ویژگیهای مطرح در رابط كابر نرم افزار سیمرغ

پژوهش حاضر به منظور بررسی و تحلیل عناصر و ویژگیهای مطرح شده در رابطه کاربر نرم افزار سیمرغ و تعیين میزان رضایت دانشجویان از تعامل با این نرم افزار و تعیين عوامل موثر بر آن انجام گرفت گردآوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی هستند که عضو کتابخانه دانشکده می باشند. از کل جامعه پژوهش که 1308 نفر بودند بر اساس فرمول کرجسی و مورگان نمونه گیری طبقه بندی انجام شد وبر اساس پرسشنامه میان 298دانشجو( 63دانشجوی علوم کتابداری و اطلاع رسانی؛ 101دانشجوی علوم تربیتی و 134 دانشجوی رشته روانشناسی) توزیع و پس از تکمیل جمع آوری گردید. برای پاسخ به پرسشهای این پژوهش از آزمون Anova، آزمون من ویتنی و ضریب همبستگی اسپرمن استفاده شد. نتایج این پژوهش عبارتند از: 1- با توجه به میانگین بدست آمده ، وضعیت واکنش کلی کاربران، صفحه های نمایش اطلاعات نرم افزار ، واژگان و پیامهای نرم افزار، یادگیری چگونگی کار با نرم افزار، راهنمای نرم افزار و قابلیتها و امکانات نرم افزار سیمرغ از دیدگاه کاربران شرکت کننده در این پژوهش در حد متوسط است. 2- دانشجویان شرکت کننده در این پژوهش در حد متوسطی از تعامل با نرم افزار سیمرغ رضایت دارند. 3- بین میزان رضایت دانشجویان رشته های روانشناسی و علوم تربیتی و کتابداری از تعامل با نرم افزار سیمرغ تفاوت معناداری وجود دارد. 4-بین میزان رضایت دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از تعامل با نرم افزار سیمرغ تفاوت معناداری وجود دارد. 5- بین سابقه و میزان آشنایي دانشجویان با نرم افزار سیمرغ و میزان رضایت آنها از تعامل با این نرم افزارابطه معناداری وجود ندارد. 6- بین میزان سواد رایانه ای و میزان رضایت دانشجویان از تعامل با نرم افزار سیمرغ رابطه معنا داری وجود دارد. 7- بین میزان سواد کتابخانه ای دانشجویان و میزان رضایت آنها از تعامل با نرم افزار سیمرغ رابطه معنا داری وجود ندارد. در انتها نیز پیشنهادها و راهکارهایي به منظور افزایش کارآیي نرم افزار سیمرغ و نیز انجام پژوهشهای بیشتر در این زمینه ارائه شده است.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 6

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی و تحلیل عناصر و ویژگیهای مطرح در رابط كابر نرم افزار سیمرغ

 

نظرات