پرسشنامه رایگان بررسی رابطه بین سبک های حل مساله و سبک های دفاعی

تاریخ انتشار : 3 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی رابطه بین سبک های حل مساله و سبک های دفاعی

در روانشناسی بالینی طرفداران دو دیدگاه معاصر عمده یعنی درمان روانپویشی و شناختی- رفتاری بندرت مجلات یکدیگر را مطالعه می کند و یا در کنفرانسهای هم حضور می یابند و در نتیجه متخصان هر گروه به راحتی در سیستم خود تقویت کنده ای در گیر می شوند که درستی نظر آنها را مورد تایید قرار می دهد. تلفیق نظریه و عمل روان پویشی و شناختی –رفتاری مکن است بعضی مواقع برای درمان مطلوب ضروری باشد زیرا این دو دیدگاه دارای نقاط قوت و ضعفی هستند که می تواند مکمل هم باشد. دیدگاهای روانپویشی درک پیچیده ای را در مورد تعاملات شناخت – هیجان، انگیزش و فرآیندهای ناهشیار ارائه میدهند .

 بنابراین نقش یادگیری و شناخت را دست کم می انگارند. در مقابل دیدگاهای شناختی – رفتاری بر فرآیندهای ویژه ای که می تواند جهت مداخله مورد هدف قرار گیرند، یعنی فرآیندهای شناختی مداخله گر در آسیب روانی و فرآیندها و رفتارهای هشیار بسیار تمرکز می کند و در نتیجه نمی تواند تعاملات پیچیده شناخت، هیجان و انگیزش را که در بسیاری از نشانه ها و اختلالات شخصیت در گیر هستند را مورد بحث قرار می دهند. همچنین این دیدگاها فرآیند های شناختی، هیجانی و انگیزش ناهشیار را که اکنون در تحقیقات تجربی به ویژه علم عصب شناسی شناختی به اثبات رسیده اند را نادیده می انگارد. نظریه پردازان روانپویشی بطور گسترده ای در مورد مکانیسم های دفاعی مطلب نگاشته اند، همچنین بسیاری از محققان پاسخهای مقابله ای را مطالعه کرده اند ولی هیچکدام از آنها این فرآیندها را به صورت مکانیسم های تنظیم هیجان مفهوم ساز نکرده اند. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین سبک های حل مسئله و سبک های دفاعی است که در راستای تلفیق نظریه و فن دیدگاه روانپویشی و دیدگاه شناختی – رفتاری در حوزه تنظیم هیجان هشیار و ناهشیار می باشد.

 بدین منظور چهارصد دانشجوی دختر و پسر دوره کارشناسی دانشگاه فردوسی به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند . تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده نشان می دهد که بین سبکهای حل مسئله ناکارآمد و سبکهای دفاعی غیر انطباقی و همچنین بین سبکهای حل مسئله کارآمد و سبکهای دفاعی انطباقی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.(۰۱%P<). از آنجایی که شیوه های دفاعی معمولا یک ویژگی پایدار شخصیت در نظر گرفته میشوند وبا در نظر گرفتن نتایج بدست آمده، انتظار می رود با دسترسی فرد به راهکارهای انطباقی تر همانند حل مسئله از میزان استفاده از دفاع های غیر انطباقی کاسته گردد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی رابطه بین سبک های حل مساله و سبک های دفاعی

 

نظرات