پرسشنامه رایگان بررسی اثربخشی گروه‌درمانی عقلانی، هیجانی رفتاری (REBT) بر کاهش نشانگان افسردگی

تاریخ انتشار : 29 نوامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی اثربخشی گروه‌درمانی عقلانی، هیجانی رفتاری (REBT) بر کاهش نشانگان افسردگی

هدف: پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه عقلانی –هیجانی و رفتاری (REBT)بر کاهش افسردگی، تنیدگی والدگری و افزایش خودکارآمدی مادران کودکان نابینا انجام‌شده است. روش اجرا: مطالعه حاضر از نوع شبه آزمایشی، با گروه آزمایش و کنترل و پیش‌آزمون و پس‌آزمون میباشد. جامعه آماری پژوهش حاضر همه مادران کودکان نابینا در شهر مشهد را شامل می‌شود. نمونه شامل ۲۰ نفر از مادران کودکان نابینا بودند که ۱۰ نفر در گروه‌ آزمایش و ۱۰ نفر در گروه کنترل قرار گرفتند لازم به ذکر است که دو نفر از اعضا گروه آزمایش ریزش داشتند. قبل و بعد از اجرای مداخله، پرسشنامه نشانه‌های افسردگی بک و تنیدگی والدینی آبیدین و خودکارآمدی والدگری دومکا بر روی اعضای نمونه اجرا شد. اعضای گروه‌ آزمایش تعداد ۸جلسه ۹۰ دقیقه‌ای و دو بار در هفته برنامه مشاوره گروهی به شیوه عقلانی-هیجانی و رفتاری را در یافت کردند و  اعضای گروه‌ کنترل در لیست انتظار ماندند. داده‌ها: نتایج تحلیل کوواریانس (ANCOVA) نشان داد که در پس‌آزمون، نمرات افسردگی و استرس مادران گروه‌ آزمایش کاهش معنادار و نمره خودکارآمدی افزایش معناداری نسبت به مادران گروه گواه، داشته است. نتیجه‌گیری: پژوهش نشان داد که مشاوره گروهی به شیوه عقلانی –هیجانی-رفتاری (REBT) موجب افزایش خودکارآمدی والدگری و کاهش افسردگی و تنیدگی والدینی مادران کودکان نابینا می‌شود.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۷

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی اثربخشی گروه‌درمانی عقلانی، هیجانی رفتاری (REBT) بر کاهش نشانگان افسردگی

 

نظرات