پرسشنامه رایگان بررسی درگیری تحصیلی دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان بر اساس ترجیح سبک تدریس آنان

تاریخ انتشار : 9 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی درگیری تحصیلی دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان بر اساس ترجیح سبک تدریس آنان

هدف این تحقیق بررسی رابطه‌ی بین سبک‌های ترجیحی تدریس با درگیری تحصیلی دانش‌آموزان پایه‌ی سوم متوسطه بود. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‌ی آماری در این پژوهش شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان شهر گنبد که در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ در رشته‌های علوم تجربی و علوم انسانی و ریاضی مشغول به تحصیل بوده‌اند، که تعداد آنان برابر ۲۵۱۰ بوده که از این تعداد ۱۳۲۰ نفر دختر و ۱۱۹۰ نفر پسر بوده‌اند. حجم نمونه در این تحقیق ۳۳۶ نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران و مطابق با جدول مورگان برآورد گردید و نمونه‌ها با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله‌ای از جامعه‌ی آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه‌ی سبک تدریس موسی‌پور (۱۳۷۷)، و پرسشنامه‌ی درگیری تحصیلی کریستیانا (۲۰۰۶) بود. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده‌های پرسشنامه از نرم‌افزار Exel و SPSSاستفاده شده است. یافته‌ها نشان داد بین سبک ترجیحی تدریس با درگیری تحصیلی دانش‌آموزان پایه‌ی سوم متوسطه رابطه مثبت وجود دارد، دانش‌آموزان سبک تدریس فعال (دانش‌آموز محور) را ترجیح می‌دهند، میزان درگیری تحصیلی دانش‌آموزان از متوسط به بالا است، نمرات اکتسابی دانش‌آموزان دختر در سبک ترجیحی تدریس معلم محور و دانش‌آموز محور بالاتر از پسران بود و میزان درگیری تحصیلی دانش‌آموزان دختر بیشتر بود.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۷

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی درگیری تحصیلی دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان بر اساس ترجیح سبک تدریس آنان

 

نظرات