پرسشنامه رایگان بررسی اثر فقدان پدر بر روی سازگاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شاهد

تاریخ انتشار : 3 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی اثر فقدان پدر بر روی سازگاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شاهد

این تحقیق به منظور بررسی اثر فقدان پدر بر روی سازگاری اجتماعی و پیشترفت تحصیلی دانش آموزان شاهد مقطع راهنمایی اجرا گردید که حجم نمونه ی این تحقیق 160نفر بود که شامل دو گروه از دانش آموزان شاهد و دانش آموزان عادی مدارس راهنمایی بودند.در این تحقیق با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی یافته های تحقیق تجزیه و تحلیل گردید.یافته های تحقیق با استفاده از فرمولهای ضریب همبستگی و آزمون تی برای نمونه های مستقل تحلیل گردید و تفاوت معناداری بین سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دو گروه دانش آموزان شاهد و دانش آموزان غیر شاهد مشاهده نگردید و چنین نتیجه گیری گردید که فقدان پدر بر روی سازگاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شاهد مقطع تحصیلی راهنمایی تاثیری ندارد و نه تنها سازگاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شاهد پایین تر از دانش آموزان غیر شاهد نیست،بلکه بالاتر از آن ها می باشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 6

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی اثر فقدان پدر بر روی سازگاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شاهد

 

نظرات