پرسشنامه رایگان ساخت و اعتبار یابی مقیاس نفوذ آرمانی مدیران و ارزیابی وضعیت آن در مجتمع های آموزشی

تاریخ انتشار : 9 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه ساخت و اعتبار یابی مقیاس نفوذ آرمانی مدیران و ارزیابی وضعیت آن در مجتمع های آموزشی

مطالعات فراوانی به بررسی رهبری تحولی پرداخته اند. یکی از ابعاد رهبری تحولی، نفوذ آرمانی می باشد که رهبر، مورد اعتماد و احترام پیروان قرار می گیرد و موجب القای غرور و افتخار در آنان می گردد. هدف این پژوهش، ساخت و اعتباریابی مقیاس نفوذ آرمانی مدیران و ارزیابی وضعیت آن در مجتمع های آموزشی صالح آباد در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی _ پیمایشی بود. جامعه ی آماری شامل ۵۴۱ نفر از معلمان دو مقطع ابتدایی و راهنمایی  بود. از این تعداد ۲۲۶ نفر به عنوان نمونه، با استفاده از شیوه ی نمونه گیری سهمیه ای انتخاب  شدند و پس از توزیع پرسشنامه ها، ۲۰۶ پرسشنامه جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفت. جهت سنجش روایی مقیاس نفوذ آرمانی، از روایی محتوایی، روایی همگرا و تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده گردید. تحلیل عاملی اکتشافی، نفوذ آرمانی را در چهار مولفه ی الگودهی نقش، بصیرت و چشم انداز، احترام و ارزش های اخلاقی دسته بندی نمود. همچنین در نتایج تحلیل عاملی تاییدی، میزان شاخص های برازش از جمله: : GFI68/0، NNFI: 98/0، :CFI98/0، AGFI: 64/0، :NFI 97/0 و RMSEA: 09/0 به دست آمد. برای محاسبه ی پایایی مقیاس نفوذ آرمانی از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید که ۹۷/۰ به دست آمد. بر این اساس، مقیاس محقق ساخته ی نفوذ آرمانی از پایایی بالایی برخوردار می¬باشد. همچنین نتایج نشان داد که میانگین نمره-ی نفوذ آرمانی مدیران مجتمع های آموزشی صالح آباد از متوسط ممکن بالاتر و در سطح مطلوبی قرار دارد. مقدار t به دست آمده نیز نشان می دهد که بین میانگین نمونه با متوسط ممکن تفاوت معناداری در سطح ۰۰۱/۰ وجود دارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۵

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ساخت و اعتبار یابی مقیاس نفوذ آرمانی مدیران و ارزیابی وضعیت آن در مجتمع های آموزشی

 

نظرات