پرسشنامه رایگان ساخت و اعتباریابی مقیاس روحیه ی پژوهشی دانش آموزان دختر

تاریخ انتشار : 5 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه ساخت و اعتباریابی مقیاس روحیه ی پژوهشی دانش آموزان دختر

هدف از این مطالعه ساخت، اعتباریابی و رواسازی مقیاس روحیه­ی پژوهشی دانش­آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر مشهد و تهیه هنجارها به تفکیک مناطق و پایه­­های تحصیلی بود. پرسشنامه اولیه با ۴۳ عبارات تدوین شد و در اختیار متخصصین جهت احراز روایی محتوایی قرار گرفت. مقیاس تهیه شده در دو مرحله مقدماتی و نهایی اجرا شد. در مرحله­ی اجرای نهایی­ ۱۴۲۵ دانش­آموز دختر پایه­های اول، دوم و سوم متوسطه در رشته­های مختلف با روش­های نمونه­گیری احتمالی-غیراحتمالی (خوشه­ای-کومه­ای) انتخاب شدند و به مقیاس روحیه پژوهشی پاسخ دادند. سپس داده­ها به‌کمک دو نرم­افزار آماری SPSS و LISREL مورد تحلیل قرار گرفتند. پایایی مقیاس از روش آلفای کرونباخ ۸۱/۰ و از روش بازآزمایی ۸۰/۰ احراز شد. روایی مقیاس نیز از روش­های روایی محتوایی، روایی همگرا و روایی سازه بدست آمد.  با استفاده از چرخش واریماکس در تحلیل عاملی چهار عامل شناسایی شدند که پشتکار، مدیریت اعمال تکانشی، کنجکاوی و توانایی انجام کارگروهی نام­گذاری شدند. روایی همگرای کل  مقیاس با مقیاس گرایش به تفکر انتقادی محاسبه گردید که ضریب همبستگی این دو مقیاس برابر با ۴۵/۰ (sig ≤ ۰/۰۰۱) بود. در نهایت ۳۰ عبارت که بر روی هر عامل دارای حداقل بار عاملی ۳۰/۰ بودند، انتخاب شدند. به منظور تدوین نیمرخ ­مبتنی بر هنجارهای بدست آمده،   نرم افزاری طراحی گردید که نمرات خام را به هنجار براساس نمره معیار T تبدیل نماید. نتایج نشان داد که این مقیاس از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است و عوامل بدست آمده از تحلیل عاملی می­تواند روحیه­ی پژوهشی دانش­آموزان را به گونه­ای مناسب اندازه­گیری کند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ساخت و اعتباریابی مقیاس روحیه ی پژوهشی دانش آموزان دختر

 

نظرات