پرسشنامه رایگان پیش بینی کیفیت زندگی از طریق متغیرهای هیجان خواهی و رضایت جنسی در بین زنان و مردان

تاریخ انتشار : 1 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه پیش بینی کیفیت زندگی از طریق متغیرهای هیجان خواهی و رضایت جنسی در بین زنان و مردان

ازدواج یکی از مقدس­ترین تعهدهای بشری به شمار می­رود که پایبند بودن به آن، در بیشتر جوامع به عنوان یک ارزش پذیرفته شده است و زیر پا گذاشتن آن تأثیرات مخربی بر کیفیت و سلامت افراد خانواده­ها خواهد داشت. هدف پژوهش حاضر، پیش بینی کیفیت زندگی به وسیله متغیرهای هیجان خواهی و رضایت جنسی در بین زنان و مردان دارای فرا ارتباط زناشویی است. در این پژوهش تعداد 90 نفر از زنان و مردانی که به علت مسئله خیانت به کلینیک­های سطح شهر بندرعباس مراجعه می­کردند از طریق روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه، انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور جمع­آوری اطلاعات از پرسشنامه­های کیفیت زندگی، هیجان خواهی و رضایت جنسی، استفاده شد. اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه­ها توسط نرم افزار آماری SPSS، و با استفاده از رگرسیون سلسله مراتبی، ضریب همبستگی بیرون و آزمون t برای گروه­های مستقل، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که رضایت جنسی و هیجان خواهی به ترتیب 57/0 و 32/0- درصد از کیفیت زندگی زنان و مردان دارای فرا ارتباط را پیش بینی می­کنند، بین رضایت جنسی و کیفیت زندگی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (37/0r =، 003/0p =) و همچنیـن بین رضایت جنــی و هیجان خواهی رابطه منـفی و معنی داری وجود دارد (46/0- r =، 001/0> p). اتخاذ مداخلات و بالا بردن آگاهی­های لازم در زمینه روابط جنسی زوج­ها می‌تواند منجر به برخورداری از کیفیت بالاتری از زندگی در خانواده‌ها شده و به دنبال آن زوجین را در برخورداری از تعهد بیشتر در زندگی خانواده یاری کنند.

برای دانلود پرسشنامه به کادر زیر مراجعه کنید

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 8

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه پیش بینی کیفیت زندگی از طریق متغیرهای هیجان خواهی و رضایت جنسی در بین زنان و مردان

 

نظرات