پرسشنامه رایگان مقیاس خودکارآمدی معلم – آلبرت بندورا

banner-questionnaire

مقیاس خودکارآمدی معلم – آلبرت بندورا

Bandura’s Teacher Efficacy Scale (BTES)

Teacher Efficacy Scale

Bandura‚ 1997 (unpublished)

کارآمدی برای تأثیر در تصمیم گیری

1. شما چه میزان می توانید بر تصمیمی که در مدرسه گرفته می شود، تأثیر بگذارید؟

2. شما در مدرسه به چه میزان می توانید آزادانه نظر خود را در مورد مطلبی بیان کنید؟

کارآمدی برای تأثیر در منابع مدرسه

3. شما در مدرسه به چه میزان می توانید برای به دست آوردن وسایل و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی که نیاز دارید اقدام کنید؟

خودکارآمدی آموزشی

4. شما در مدرسه به چه میزان می توانید در سازمان دادن کلاس ها تأثیر بگذارید؟

5. شما به چه میزان می توانید از پس دانش آموزان مشکل دار برآیید؟

6. شما به چه میزان می توانید فراگیری دانش آموزان را افزایش دهید، در حالی که هیچ حمایتی از طرف خانواده ها صورت نمی گیرد؟

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقیاس خودکارآمدی معلم – آلبرت بندورا

 

نظرات