پرسشنامه رایگان بررسی رابطه بين سبک‌های تفکر و گرایش‌های پژوهشی با رشد حرفه‌ای اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌

تاریخ انتشار : 9 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی رابطه بين سبک‌های تفکر و گرایش‌های پژوهشی با رشد حرفه‌ای اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌

هدف این پژوهش، بررسي رابطه بين سبک های تفکر و گرایشهای پژوهشی با رشد حرفه اي در اعضاي هيئت علمي دانشگاه های فردوسي و علوم پزشکی مشهد بود. روش تحقیق از نوع توصیفی –همبستگی بود. بدین منظور نمونه‌ای به حجم 148 آزمودنی، از بین اعضاي هيئت علمي دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد انتخاب شدند. پرسشنامه سبک‌های تفکر و پرسشنامه‌های محقق ساخته گرایش‌های پژوهشی و رشد حرفه‌ای توسط آزمودنی‌ها تکمیل شد. اعتبار و روایی پرسشنامه‌های مذکور احراز شد. برای تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس چند متغیره، رگرسیون چندگانه، تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی استفاده شد. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که سبک تفکر قضایی با گرایش پژوهشی کاربردی رابطه مستقیم مثبت و معنادار دارد؛ سبک تفکر اجرایی با گرایش پژوهشی کاربردی رابطه معکوس منفی ولی معنادار دارد؛ و گرایش پژوهشی بنیادی و کاربردی با رشد حرفه‌ای آموزشی و پژوهشی رابطه معناداری ندارند. نتایج به دست آمده از آزمون مانوا نشان داد كه بین دو دانشگاه، در دو متغیر سبک تفکر قانونی و قضایی تفاوت معناداری وجود دارد (001/0> p)؛ اما در متغیر سبک تفکر اجرایی تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0< p). همچنین بین دو دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد در متغیر گرایش پژوهشی کاربردی (01/0P<) تفاوت معناداری وجود دارد ولی بین دو دانشگاه در متغیر گرایش پژوهشی بنیادی (05/0P>) تفاوت معناداری وجود ندارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی رابطه بين سبک‌های تفکر و گرایش‌های پژوهشی با رشد حرفه‌ای اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌

 

نظرات