پرسشنامه رایگان هوش اجتماعی و قابلیت جذب دانش

تاریخ انتشار : 27 نوامبر 2015

banner-graphic-design2-small

هوش اجتماعی و قابلیت جذب دانش

 پرسش نامه استاندارد پیوست به منظور اجراي پژوهشی با هدف گردآوري و تحلیل داده هاي مربوط به هوش اجتماعی و قابلیت جذب دانش، تدوین شده است. لذا شما می توانید به منظور سنجش هوش اجتماعی و یا قابلیت جذب دانش از این پرسشنامه استفاده کنید.

 پرسش نامه قابلیت جذب دانش

دارای 30 سوال

پرسش نامه هوش اجتماعی

دارای 21 سوال

نمره گذاری بصورت لیکرت از کاملاً مخالف تا کاملاً موافق

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 7

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه هوش اجتماعی و قابلیت جذب دانش

نظرات