پرسشنامه رایگان شاخص جو سازمانی

banner-questionnaire

شاخص جو سازمانی

Organizational Climate Index(OCI)
Hoy‚ 2003
نمونه سوالات:
راهنمایی: جملات زیر درباره­ی مدرسه ی شما است. لطفا نشان دهید که جملات تا چه میزان نشان دهنده ی ویژگی های مدرسه ی شما است.
1.     مدیر تمام جنبه های یک موضوع را در نظر می گیرد و می پذیرد که نظرات دیگری نیز وجود دارد.
2.     تعداد کمی از والدین دهن دریده می توانند سیاست مدرسه را تغییر دهند.
3.     مدیر با تمام اعضای مدرسه یکسان رفتار می کند.
4.     محیط یادگیری در اینجا منظم و جدی است.
5.     مدیر مهربان و خوش برخورد است.
6.     انتخاب انجمن اولیا و مربیان، تحت نفوذ و قدرت هیئت مدیره مدرسه است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه شاخص جو سازمانی

نظرات