پرسشنامه رایگان بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان

تاریخ انتشار : 4 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان

در این پژوهش به منظور بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان غیربومی پسر و دختر ساکن خوابگاه دانشگاه فردوسی از مقیاس GHQ28استفاده شد این مقیاس روی یک نمونه ۴۰۰ نفر از دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه فردوسی سال تحصیلی ۸۰-۸۱ به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند ، اجرا گردید.روش این پژوهش توصیفی و روشهای مورد استفاده آمار توصیفی و آمار ا ستنباطی آزمونt می باشد.

نتایج نشان داده که بین دختران و پسران ساکن خوابگاه از نظر سلامت روانی تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج آزمونt نشان داده ،میزان سلامت روانی دانشجویان دختر به طور معنی داری از میزان سلامت روانی دانشجویان پسر کمتر می باشد.

همچنین نتایج آزمون حاکی از ا ختلال بیشتر دانشجویان دختر در علائم جسمانی و اضطراب است.

نتایج آزمون t نشان داد که اختلال در کنش اجتماعی بین پسران و دختران دانشجو تفاوت معنی داری وجود ندارد.اما میزان این اختلال در دانشجویان بیشتر می باشد.

و همچنین در مورد افسردگی که آزمون t نشان داد بین دانشجویان پسر و دختر ساکن خوابگاه تفاوت معنی داری وجود نداردو این را می توان بر اثری که محیط خوابگاه، تغییرمحیط زندگی دانست.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان

 

نظرات