پرسشنامه رایگان بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان

تاریخ انتشار : 4 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان

در اين پژوهش به منظور بررسي وضعيت سلامت رواني دانشجويان غيربومي پسر و دختر ساكن خوابگاه دانشگاه فردوسي از مقياس GHQ28استفاده شد اين مقياس روي يك نمونه 400 نفر از دانشجويان ساكن خوابگاه دانشگاه فردوسي سال تحصيلي 80-81 به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شده بودند ، اجرا گرديد.روش اين پژوهش توصيفي و روشهاي مورد استفاده آمار توصيفي و آمار ا ستنباطي آزمونt مي باشد.

نتايج نشان داده كه بين دختران و پسران ساكن خوابگاه از نظر سلامت رواني تفاوت معني داري وجود دارد. نتايج آزمونt نشان داده ،ميزان سلامت رواني دانشجويان دختر به طور معني داري از ميزان سلامت رواني دانشجويان پسر كمتر مي باشد.

همچنين نتايج آزمون حاكي از ا ختلال بيشتر دانشجويان دختر در علائم جسماني و اضطراب است.

نتايج آزمون t نشان داد كه اختلال در كنش اجتماعي بين پسران و دختران دانشجو تفاوت معني داري وجود ندارد.اما ميزان اين اختلال در دانشجويان بيشتر مي باشد.

و همچنين در مورد افسردگي كه آزمون t نشان داد بين دانشجويان پسر و دختر ساكن خوابگاه تفاوت معني داري وجود نداردو اين را مي توان بر اثري كه محيط خوابگاه، تغييرمحيط زندگي دانست.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان

 

برای دریافت پرسشنامه‌های استاندارد سلامت روانی دانشجویان روی لینک مورد نظر خود در قسمت پایین کلیک کنید و پرسشنامه خود را از سایت مادسیج دریافت کنید.

پایاییپرسشنامه سلامت روانی برای دانشجویان جدید الورود

پایاییپرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ 1972- فرم 12 سوالی

 

نظرات