پرسشنامه رایگان شناسایی و اولویت بندی شایستگی های حرفه ای مورد نیاز هنرآموزان فنی و حرفه ای از منظر هنرآموزان،کادر مدیریتی و هنرجویان هنرستان های فنی و حرفه ای

تاریخ انتشار : 9 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه شناسایی و اولویت بندی شایستگی های حرفه ای مورد نیاز هنرآموزان فنی و حرفه ای از منظر هنرآموزان،کادر مدیریتی و هنرجویان هنرستان های فنی و حرفه ای

هدف اصلی این پژوهش شناسایی و اولویت بندی شایستگی‌های حرفه‌ای مورد نیاز هنرآموزان فنی و حرفه‌ای از منظر هنرآموزان، کادر مدیریتی و هنرجویان فنی و حرفه‌ای بود. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است که شامل ۷۹ شایستگی حرفه‌ای در هشت مؤلفه می‌باشد. روایی این ابزار به روایی محتوایی رسیده و جهت تعیین پایایی پرسشنامه از روش بازآزمایی، همچنین از روش آلفای کرونباخ برای محاسبه همسانی و هماهنگی درونی آزمون­هایی که خصیصه‌های مختلف را اندازه گیری می‌کنند، استفاده گردید. در نهایت، پرسشنامه مورد نظر در مجموع بر روی نفر ۱۲۲ هنرآموز، ۲۷ کادر مدیریتی و ۱۶۲ نفر از هنرجویان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای اجرا شد. با استفاده از مقیاس پنج گزینه‌ای لیکرت، شرکت کنندگان شایستگی‌های حرفه‌ای هنرآموزان فنی و حرفه‌ای را در دو سطح اهمیت و عملکرد ارزیابی و رتبه بندی کردند. به منظور تجزیه تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون آماری تحلیل واریانس چند متغیری، آزمون اثرات بین آزمودنی‌ها و آزمون t همبسته)، همچنین دو مدل ارزیابی نیاز (مدل بوریچ و تحلیل کوآدرانت) استفاده شد. شایستگی‌های حرفه‌ای هنرآموزان فنی و حرفه‌ای به تفکیک از دیدگاه سه گروه هنرآموزان، کادر مدیریتی و هنرجویان فنی و حرفه‌ای، از منظر هنرآموزان و کادر مدیریتی، و از دیدگاه هنرآموزان و هنرجویان به دست آمد و در نهایت، ۲۶ شایستگی حرفه‌ای مورد نیاز که در دیدگاه سه گروه مشترک بود، ارائه شد. همچنین، با توجه به نتایج به دست آمده، مشخص شد که بین وضع موجود (سطح عملکرد هنرآموزان در شایستگی‌های حرفه‌ای) و وضع مطلوب (میزان اهمیت شایستگی‌های حرفه‌ای) اختلاف و فاصله وجود دارد. به علاوه، بین دیدگاه سه گروه از شایستگی‌های حرفه‌ای نیز تفاوت و اختلاف وجود داشت. بر اساس این یافته‌ها، توصیه شده است که همه ۷۹ شایستگی حرفه‌ای باید مبنایی را برای ایجاد برنامه‌های درسی تربیت معلم شکل دهد. به علاوه، شایستگی‌هایی حرفه‌ای که نمره اختلاف بالایی بین سطح اهمیت و عملکرد داشتند باید به عنوان اولویت هایی برای برنامه‌های درسی قبل و ضمن خدمت هنرآموزان فنی و حرفه‌ای در نظر گرفته شوند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۷

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه شناسایی و اولویت بندی شایستگی های حرفه ای مورد نیاز هنرآموزان فنی و حرفه ای از منظر هنرآموزان،کادر مدیریتی و هنرجویان هنرستان های فنی و حرفه ای

 

نظرات