پرسشنامه رایگان بررسی اثربخشی آموزش طرح تایم (غني‌سازي ازدواج)

تاریخ انتشار : 30 نوامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی اثربخشی آموزش طرح تایم (غني‌سازي ازدواج)

این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی طرح تابم (غنی سازی ازدواج) بر رضایت زناشویی و هوش معنوی روی زنان مراجعه کننده به مرکز مشاوره ناجا انجام شد. پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی و از نوع شبه آزمایشی است که در آن از پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش زوج های مراجعه کننده به مرکز مشاوره نیروی انتظامی شهر مشهد بودند که به شیوه نمونه گیری در دسترس 30 زن انتخاب شدند و بر مبنای جایگرینی تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل فرار گرفتند. داده ها به کمک پرسشنامه های رضایت زناشویی انریچ و پرسشنامه هوش معنوی که در هر دو گروه آزمایش و کنترل جمع آوری شد. گروه آزمایش بیا به هدف طرح ، آموزش های طرح تایم (غنی سازی) را 10 جلسه 2 ساعته دریافت کردند. در حالی که در مورد گروه کنترل مداخله ای صورت نپذیرفت. بعد از پایان دوره ی آموزشی مجددا پرسشنامه های مذکور در مرحله پس آزمون اجرا شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون تحلیل کوواریانس(ANCOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد که آموزش طرح تایم(غنی سازی ازدواج) موجب افزایش رضایت زناشویی(p<0/000). هوش معنوی (p<0/002) که کمتر از 0/05 است اعضای گروه آزمایشی را به همراه داشته است . با 95 درصد اطمینان می توان گفت که طرح تایم(غنی سازی ازدواج) باعث افزایش رضایت زناشویی، و بهبود هوش معنوی گردیده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی اثربخشی آموزش طرح تایم (غني‌سازي ازدواج)

 

نظرات