پرسشنامه رایگان بررسي تأثير زوج درماني كوتاه مدت MRI بر افزايش رضايتمندي زوجين

تاریخ انتشار : 2 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسي تأثير زوج درماني كوتاه مدت MRI بر افزايش رضايتمندي زوجين

خانواده پايه اي ترين تشكل اجتماعي و اصلي ترين جزء اجتماع است، بدون شك مهمترين سازمانيست كه بستر ساز رشد و رفاه جسمي،رواني و اجتماعي كودك و عامل رسيدن وي به تعادل(فيزيكي ،رواني و اجتماعي )است.سلامت اين كانون بسيار حائز اهميت بوده و خانواده هاي برخوردار از كاركرد سالم ، سواي بقاي خود در قالب يك نظام ، موجب شكوفايي توان بالقوه ي يكايك اعضاي خود مي گردند .از آنجا كه زير بناي اين نظام روابط زناشويي است، چنانچه اين روابط، رابطه اي سست باشد،پايه هاي لازم براي موفقيت آميز بودن و مطلوب بودن عملكرد واحدخانواده ، لرزان و يا حداقل ضعيف خواهد بود.تعارض محصول الزامي زندگي مشترك است.با وجود اين موضوع مهم تر آن است كه زوج ها بايد راههاي مقبول حل تعارض و برخورد با اختلاف نظر ها را بيابند كه نتيجه آن ايجاد رضايتمندي زناشويي است.يكي از راههاي افزايش رضايتمندي در زوج درماني ست كه با توجه به روابط زوجين و رويكرد مورد نظر راه حل هايي را تنظيم و تجويز مي نمايد. در اين پژوهش از رويكرد زوج درماني كوتاه مدتMRI استفاده شده  است.اين شيوه درماني با تاكيد بر ارتباط ، شيوه هاي جديد حل مسائل را در زماني كوتاه بررسي مي نمايد، از جمله رويكردهاي ارتباطي و راهبردي محسوب مي گردد.در اين تحقيق 15 آزمودني زوج را از طريق نمونه گيري در دسترس انتخاب كرده و آنها را در سه گروه قرار دادم.گروه 1 آزمايش بوده كه در آن زوج درماني كوتاه مدتMRI اجرا گرديد.دو گروه ديگر كنترل بوده كه در گروه اول زوج درماني گروهي RE اجرا شدو گروه دوم هيچ درماني را دريافت نكردند.از هر سه گروه در مقاطع پيش وپس از درمان و نيز پيگيري بعد از 45 روز پرسشنامه رضايتمندي زناشويي انريچ گرفته شد. با استفاده از تحليل واريانس اندازه گيري مكرر و آزمون تعقيبي بودن قرني و t همبسته نتايج نشان داد كه MRI با RE تفاوت معناداري را درسطح 0،05 نه در تاثير گذاري و نه در حفظ نتايج نشان دادند. اما MRI با عدم درمان در سطح 0،05تفاوت معناداري را نشان داد.در گروه آزمايش نتايج در طي زمان پايداري خود را حفظ كردند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 9

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسي تأثير زوج درماني كوتاه مدت MRI بر افزايش رضايتمندي زوجين

 

نظرات