پرسشنامه رایگان بررسی تأثیر زوج درمانی کوتاه مدت MRI بر افزایش رضایتمندی زوجین

تاریخ انتشار : 2 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی تأثیر زوج درمانی کوتاه مدت MRI بر افزایش رضایتمندی زوجین

خانواده پایه ای ترین تشکل اجتماعی و اصلی ترین جزء اجتماع است، بدون شک مهمترین سازمانیست که بستر ساز رشد و رفاه جسمی،روانی و اجتماعی کودک و عامل رسیدن وی به تعادل(فیزیکی ،روانی و اجتماعی )است.سلامت این کانون بسیار حائز اهمیت بوده و خانواده های برخوردار از کارکرد سالم ، سوای بقای خود در قالب یک نظام ، موجب شکوفایی توان بالقوه ی یکایک اعضای خود می گردند .از آنجا که زیر بنای این نظام روابط زناشویی است، چنانچه این روابط، رابطه ای سست باشد،پایه های لازم برای موفقیت آمیز بودن و مطلوب بودن عملکرد واحدخانواده ، لرزان و یا حداقل ضعیف خواهد بود.تعارض محصول الزامی زندگی مشترک است.با وجود این موضوع مهم تر آن است که زوج ها باید راههای مقبول حل تعارض و برخورد با اختلاف نظر ها را بیابند که نتیجه آن ایجاد رضایتمندی زناشویی است.یکی از راههای افزایش رضایتمندی در زوج درمانی ست که با توجه به روابط زوجین و رویکرد مورد نظر راه حل هایی را تنظیم و تجویز می نماید. در این پژوهش از رویکرد زوج درمانی کوتاه مدتMRI استفاده شده  است.این شیوه درمانی با تاکید بر ارتباط ، شیوه های جدید حل مسائل را در زمانی کوتاه بررسی می نماید، از جمله رویکردهای ارتباطی و راهبردی محسوب می گردد.در این تحقیق ۱۵ آزمودنی زوج را از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب کرده و آنها را در سه گروه قرار دادم.گروه ۱ آزمایش بوده که در آن زوج درمانی کوتاه مدتMRI اجرا گردید.دو گروه دیگر کنترل بوده که در گروه اول زوج درمانی گروهی RE اجرا شدو گروه دوم هیچ درمانی را دریافت نکردند.از هر سه گروه در مقاطع پیش وپس از درمان و نیز پیگیری بعد از ۴۵ روز پرسشنامه رضایتمندی زناشویی انریچ گرفته شد. با استفاده از تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بودن قرنی و t همبسته نتایج نشان داد که MRI با RE تفاوت معناداری را درسطح ۰،۰۵ نه در تاثیر گذاری و نه در حفظ نتایج نشان دادند. اما MRI با عدم درمان در سطح ۰،۰۵تفاوت معناداری را نشان داد.در گروه آزمایش نتایج در طی زمان پایداری خود را حفظ کردند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۹

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی تأثیر زوج درمانی کوتاه مدت MRI بر افزایش رضایتمندی زوجین

 

نظرات