پرسشنامه رایگان بررسی اثر تفکرات غیرمنطقی بر رضا مندی زندگی زناشویی

تاریخ انتشار : 5 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی اثر تفکرات غیرمنطقی بر رضا مندی زندگی زناشویی

تعریف تفکرات غیر منطقی
تفکر از فکر کردن نشأت می گیرد؛ عمیق شدن و مکث کردن بر روی موضوعی که ذهن شما را به خود معطوف کرده است. تفکر شما باور شما را تقویت می کند. در اینجا به صورت موردی به موضوع تفکر و منطقی یا غیرمنطقی بودن آن می پردازیم.
تفکر یعنی:
۱- پذیرش عاطفی یک اصل یا مذهب مانند حقیقت
۲- قضیه ای است که شخص درستی آن را پذیرفته است و بدون آنکه بر آزمایش یا انتقاد مبتنی باشد.
۳- درآمدن از حالت شک به حالت استقرا و ثابت و عقیده و این که این امر انفرادی نیست بلکه به جامعه نیز سرابت می کند.
۴- تمایل به واکنش خود آگاهانه در یک شیوه  طریقه ثابت در یک وضع خاص(شعاری نژاد ۱۳۶۴).
مؤلفه‌های ‌تفکرات‌ غیرمنطقی عبارتند از : توقع ‌تأیید از دیگران، انتظارات‌ بیش‌ازحد،  واکنش ‌همراه ‌با ناکامی، نگرانی ‌توأم ‌بااضطراب، درماندگی ‌برای‌ تغییر. از نظر الیس (۱۹۷۱) فرد ضمن قبول نکردن واقعیت و جذب شدن در فرایند افکار غیر منطقی در برتری جویی مفرط خود مبتلا به عوارضی نسبتاً شدیدی می شود که اغلب آن را اختلال عاطفی می نامیم. به عقیده الیس (۱۹۷۱) توسل به این عقاید  یازده گانه، به اضطراب و ناراحتی روانی منجر می شود. وقتی که فرد به چنین عقایدی توسل می جوید در نگرش و برداشتهای خود شدیداً بر اجبار الزام و وظیفه تأکید دارد و اگر خود را از این قیدها براند به احتمال قوی در جهت سلامت و رشد شخصیت حرکت خواهد کرد (نقی پور، ۱۳۷۸).

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۸

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی اثر تفکرات غیرمنطقی بر رضا مندی زندگی زناشویی

 

نظرات