پرسشنامه رایگان بررسی مقایسه ملاکهای ازدواج بین مجردین و متاهلین

تاریخ انتشار : 2 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی مقایسه ملاکهای ازدواج بین مجردین و متاهلین

هدف پژوهش بررسی اهمیت ملاکهای ازدواج در بین افراد مجرد و متاهل فارغ التحصیل لیسانس ساکن مشهد میباشد. بدین منظور ۳۰ نفر از گروه اول و ۳۰ نفر از گروه دوم به طور تصادفی انتخاب شده که هر ۶۰ نفر در ابتدای پاسخگوی به پرسشنامه ابتدا ملاکهای مورد نظر خود را به صورت تشریحی یادداشت نمودهسپس به پرسشها پاسخ دادند . در این پژوهش یک فرض اصلی با این عنوان که ملاکهای ازدواج در بین افراد مجرد و متاهل متفاوت است و ۱۰ فرض فرعی بر اساس ملاکهای مذهبی اخلاقی شناختی عاطفی ، رفتاری، اجتماعی، اقتصادی تحصیلی، ظاهری و جنسی در نظر گرفته شده است.سپس آزمودنیها بر اساس پرسشنامه ملاکهای ازدواج مورد ارزیابی قرار گرفتند و در پایان با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و پارامترهای آمار استنباطی به بررسی فرضیات پژوهش پرداخته شد.نتیجه آزمون فرضیه بدین صورت بدست آمد که بین معیارهای افرا دمجرد و متاهل تفاوت معنا داری وجود ندارد به جز در ملاکهای ظاهری کهدر بین دو گروه متفاوت بوده است.به عبارتی انتخاب همسر تحت تاثیر عوامل متعددی می باشد که در صورت نادیده گرفتن رضایتمندی کامل از زندگی زناشویی برای زوجین حاصل نخواهد شد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۵

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی مقایسه ملاکهای ازدواج بین مجردین و متاهلین

نظرات