پرسشنامه رایگان بررسي منابع رنج عاطفي در بيماران مبتلا به سرطان و رابطه آن با سطح سلامت عمومي

تاریخ انتشار : 2 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسي منابع رنج عاطفي در بيماران مبتلا به سرطان و رابطه آن با سطح سلامت عمومي

امروزه سرطان يكي از مهمترين مشكلات بهداشتي در سرتاسر جهان محسوب مي شود كه مواجهه با آن بر ابعاد جسماني، رواني، اجتماعي و معنوي فرد تاثير گذاشته و بحران ايجاد مي نمايد. در نتیجه به نظر مي رسد كه توجه به اين بيماران بويژه توجه به بعد رواني اين بيماري و اثرات مخربي كه بر آنان دارد مي تواند در آينده كمك بزرگي به آنان و خانواده هايشان نمايد و بخشي از آلام اين بيماران را تسكين دهد از این رو در این تحقیق سعی شده است به این بعد از مشکلات بیماران پرداخته شود. جامعه آماري پژوهش حاضر را كليه بيماران سرطاني بالاي 19سال مراجعه كننده به بيمارستان اميد شهر مشهد تشكيل مي دهند. روش نمونه گيري به صورت نمونه گيري در دسترس مي باشد. حجم نمونه در اين پژوهش 61 نفر است (44% مرد ). به منظور بررسی فرضیه ها از دو پرسشنامه GHQ( سلامت عمومی ) و بررسی رنج عاطفي (DISTRESS) استفاده شد. در تجزیه و تحلیل از شاخص های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتايج حاكي از آن است كه منابع رنج عاطفی عبارتند از: مشکلات اقتصادی، مشکلات رفت و آمد به مرکز درمانی، مشکلات عاطفی مانند: (افسردگی، احساس ترس( در زنان)، عصبانیت، غمگینی، نگرانی، احساس عدم علاقه به فعالیت های معمول زندگی)، مشکلات جسمی نظیر:( اشکال در راه رفتن، وجود ورم در بدن، سرگیجه، اشکال در حافظه و تمرکز، اشکال در خواب و سوزش و گزگز دست و پا در زنان، حالت تهوع در مردان، احساس اشکال در ظاهر، سوء هاضمه ، درد، و احساس خستگی در هر دو جنس) نتايج نشان داد كه بين ميزان رنج هاي عاطفي بيماران سرطاني با سطح سلامت رواني آنان همبستگي وجود دارد و همچنين بین زنان و مردان در میزان رنج عاطفی و سطح سلامت عمومی آنان تفاوت معناداری وجود ندارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 8

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسي منابع رنج عاطفي در بيماران مبتلا به سرطان و رابطه آن با سطح سلامت عمومي

 

نظرات