پرسشنامه رایگان ادراک دانشجویان از فاصله برنامه درسی تجربه شده و مورد انتظار و رابطه آن با اهمال‏کاری تحصیلی

تاریخ انتشار : 5 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه ادراک دانشجویان از فاصله برنامه درسی تجربه شده و مورد انتظار و رابطه آن با اهمال‏کاری تحصیلی

اهمال‏کاری تحصیلی به‌منزله‌ی مشکلی شایع در میان دانشجویان شناخته‌شده است که پیامدهای منفی زیادی را بر عملکرد آنان بر جای می‌گذارد.نقش دانشگاه­ها و برنامه‌های درسی موجود را در این فرایند نباید نادیده گرفت چرا که برنامه­های درسی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق بخشیدن به اهداف و رسالت­های کلی آموزش عالی محسوب می‏شوند. در برنامه درسی تجربه‌شده، تجارب، نگرش­ها و احساسات مثبت و منفی دانشجو نسبت به عملکرد خود، محیط دانشکده و برنامه درسی منعکس می‏شود؛ این در حالی است که برنامه درسی مورد انتظار از منظر فراگیران، انتظاری است که آنان از یک درس یا یک برنامه خاص دارند و یا پیش‌بینی می­کنند در یک برنامه خاص بیاموزند. در این پژوهش باهدف بررسی ادراک دانشجویان از فاصله میان برنامه­درسی­موردانتظار و تجربه­شده و رابطه آن با اهمال­کاری­تحصیلی، نمونه‌ای ۱۵۵ نفری از دانشجویان سال دوم مقاطع مختلف دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد انتخاب شد. برای انتخاب نمونه، از روش نمونه‌گیری غیر احتمالی سهمیه‌ای برحسب رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی و جنسیت دانشجویان استفاده گردید. جهت سنجش میزان اهمال‏کاری تحصیلی دانشجویان از آزمون اهمال‏کاری سولومون و راثبلوم (۱۹۸۴) و برای سنجش ادراک دانشجویان از فاصله بین برنامه درسی مورد انتظار و تجربه‌شده؛ از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ برای عباراتی که برنامه درسی مورد انتظار را می‌سنجیدند، مقدار ۸۷/۰ و برای عباراتی که برنامه درسی تجربه‌شده را موردسنجش قرار می­دادند، ۹۲/۰ محاسبه گردید. نتایج حاصل از آزمون رگرسیون روشن کرد که بین دو متغیر اهمال‏کاری تحصیلی و نمره ادراک از فاصله میان برنامه درسی مورد انتظار و برنامه درسی تجربه‌شده، رابطه معناداری وجود ندارد (۰۵/۰ < p، ۰۱۰/۰= (۱٫۱۵۳)F). تجزیه و تحلیل داده­ها جهت مقایسه نمرات اهمال‏کاری دانشجویان در گروه­های جنسیتی، رشته­ها ومقاطع تحصیلی مختلف، نشان داد که تنها در مؤلفه اهمال­کاری­تحصیلی بین مقاطع تحصیلی، تفاوت معناداری وجود دارد و میانگین نمره اهمال‏کاری دانشجویان مقطع کارشناسی از دانشجویان کارشناسی ارشد به‌طور معناداری بالاتر است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۶

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ادراک دانشجویان از فاصله برنامه درسی تجربه شده و مورد انتظار و رابطه آن با اهمال‏کاری تحصیلی

 

نظرات