پرسشنامه رایگان رابطه باورهاي معرفت شناختي مديران مدارس متوسطه با سبك رهبري اخلاقي آن ها

تاریخ انتشار : 9 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه رابطه باورهاي معرفت شناختي مديران مدارس متوسطه با سبك رهبري اخلاقي آن ها

پژوهش حاضر، به بررسي رابطه باورهاي معرفت­ شناختي و سبك رهبري اخلاقي مديران زن مقطع متوسطه پرداخته است. روش پژوهش توصيفي و از نوع همبستگي است. جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه مديران زن مقطع متوسطه شهر مشهد در سال تحصيلي 89-90 مي­باشد. نمونه با حجم نود نفر از  جامعه (154 N:) انتخاب شده است. براي جمع­آوری اطلاعات از دو پرسشنامه باورهاي معرفت شناختي شومر (1992) و پرسشنامه رهبري اخلاقي عمادي­فر(1388) استفاده شد. ضريب پايايي پرسشنامه باورهاي معرفت­ شناختي با استناد به شومر (1990) 74/0 مي­‌باشد. شومر در سال 1993 پس از تجديد نظر در پرسشنامه مزبور، ضريب پايايي به دست آمده را در دامنه 45/0 تا 85/0 گزارش داد. ارزش پايايي پرسشنامه رهبري اخلاقي، به شيوه همساني دروني (آلفاي كرونباخ)، برابر با 98% مشاهده شد (به نقل از عمادي­فر، 1388). به منظور تعيين روايي پرسشنامه باورهاي معرفت شناختي از روايي سازه بر مبنای چهار سازه اصلي تشكيل­دهنده باورهاي معرفت شناختي به شيوة تحليل عوامل با چرخش واريماكس (متعامد) استفاده شد. برای سنجش روايي پرسشنامه رهبري اخلاقي، در جهت انطباق سؤالات با سازه از نظر صاحب‌نظران بهره‌گيري شد و با نظر به توافق اجماعي متخصصان مديريت كه صلاحيت لازم را در جهت تأييد مؤلفه‌هاي مطرح شده دارا بودند، روايي محتوایی پرسشنامه تأييد شده است. براي تجزيه و تحليل داده‌ها از آزمون‌هاي رگرسيون چندگانه، ضریب همبستگي پيرسون، t تك­نمونه‌اي و تحليل واريانس چند متغيره استفاده شد. تجزيه و تحليل­ها نشان داد كه بين باورهاي معرفت­ شناختي و سبك رهبري اخلاقي مديران رابطه مثبت وجود دارد وباورهاي معرفت­ شناختي مديران مي­تواند سبك رهبري اخلاقي آن‌ها را پيش‌بيني نماید. هم­چنين مشاهده شد كه بين بيشتر مؤلفه­هاي باورهاي معرفت­شناختي و سبك رهبري اخلاقي رابطه وجود دارد. يافته ديگر اين بود كه مديران زن مقطع متوسطه در حد بالاتر از انتظار، از رهبري اخلاقي هستند. همچنین مشاهده شد كه باورهای معرفت شناختی و رهبری اخلاقی مديران داراي تحصيلات كارشناسي­ارشد و كارشناسي، متفاوت است. مدیرانی که در رشته علوم انسانی تحصیل کرده اند، تفاوت معناداری با سایر مدیران داشتند. به طوری که میانگین نمرات مدیران دارای رشته علوم انسانی در مقایسه با مدیران رشته های ریاضی و تجربی به طور معناداری بیشتر است. این در حالی است که بین میانگین نمرات مدیران دارای رشته ریاضی و تجربی تفاوت معناداری در این مؤلفه وجود نداشت. از لحاظ سابقه خدمت، در باورهای معرفت­ شناختی تفاوت معناداری بین مدیران مشاهده نشد. اما از لحاظ رهبری اخلاقی بین مدیران با سابقه­های خدمت مختلف، تفاوت معناداری مشاهده شد.

 

نظرات

دیدگاه کاربران