پرسشنامه رایگان رابطه باورهای معرفت شناختی مدیران مدارس متوسطه با سبک رهبری اخلاقی آن ها

تاریخ انتشار : 9 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه رابطه باورهای معرفت شناختی مدیران مدارس متوسطه با سبک رهبری اخلاقی آن ها

پژوهش حاضر، به بررسی رابطه باورهای معرفت­ شناختی و سبک رهبری اخلاقی مدیران زن مقطع متوسطه پرداخته است. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران زن مقطع متوسطه شهر مشهد در سال تحصیلی ۸۹-۹۰ می­باشد. نمونه با حجم نود نفر از  جامعه (۱۵۴ N:) انتخاب شده است. برای جمع­آوری اطلاعات از دو پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر (۱۹۹۲) و پرسشنامه رهبری اخلاقی عمادی­فر(۱۳۸۸) استفاده شد. ضریب پایایی پرسشنامه باورهای معرفت­ شناختی با استناد به شومر (۱۹۹۰) ۷۴/۰ می­‌باشد. شومر در سال ۱۹۹۳ پس از تجدید نظر در پرسشنامه مزبور، ضریب پایایی به دست آمده را در دامنه ۴۵/۰ تا ۸۵/۰ گزارش داد. ارزش پایایی پرسشنامه رهبری اخلاقی، به شیوه همسانی درونی (آلفای کرونباخ)، برابر با ۹۸% مشاهده شد (به نقل از عمادی­فر، ۱۳۸۸). به منظور تعیین روایی پرسشنامه باورهای معرفت شناختی از روایی سازه بر مبنای چهار سازه اصلی تشکیل­دهنده باورهای معرفت شناختی به شیوه تحلیل عوامل با چرخش واریماکس (متعامد) استفاده شد. برای سنجش روایی پرسشنامه رهبری اخلاقی، در جهت انطباق سؤالات با سازه از نظر صاحب‌نظران بهره‌گیری شد و با نظر به توافق اجماعی متخصصان مدیریت که صلاحیت لازم را در جهت تأیید مؤلفه‌های مطرح شده دارا بودند، روایی محتوایی پرسشنامه تأیید شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های رگرسیون چندگانه، ضریب همبستگی پیرسون، t تک­نمونه‌ای و تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. تجزیه و تحلیل­ها نشان داد که بین باورهای معرفت­ شناختی و سبک رهبری اخلاقی مدیران رابطه مثبت وجود دارد وباورهای معرفت­ شناختی مدیران می­تواند سبک رهبری اخلاقی آن‌ها را پیش‌بینی نماید. هم­چنین مشاهده شد که بین بیشتر مؤلفه­های باورهای معرفت­شناختی و سبک رهبری اخلاقی رابطه وجود دارد. یافته دیگر این بود که مدیران زن مقطع متوسطه در حد بالاتر از انتظار، از رهبری اخلاقی هستند. همچنین مشاهده شد که باورهای معرفت شناختی و رهبری اخلاقی مدیران دارای تحصیلات کارشناسی­ارشد و کارشناسی، متفاوت است. مدیرانی که در رشته علوم انسانی تحصیل کرده اند، تفاوت معناداری با سایر مدیران داشتند. به طوری که میانگین نمرات مدیران دارای رشته علوم انسانی در مقایسه با مدیران رشته های ریاضی و تجربی به طور معناداری بیشتر است. این در حالی است که بین میانگین نمرات مدیران دارای رشته ریاضی و تجربی تفاوت معناداری در این مؤلفه وجود نداشت. از لحاظ سابقه خدمت، در باورهای معرفت­ شناختی تفاوت معناداری بین مدیران مشاهده نشد. اما از لحاظ رهبری اخلاقی بین مدیران با سابقه­های خدمت مختلف، تفاوت معناداری مشاهده شد.

 

نظرات

دیدگاه کاربران