پرسشنامه رایگان تفاوت های جنسيتی در راهبردهای غلبه بر خلق منفی و مصرف مواد

تاریخ انتشار : 2 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه تفاوت های جنسيتی در راهبردهای غلبه بر خلق منفی و مصرف مواد

تمام موجودات زنده به طور عادي در زندگي روزمره شان براي غلبه و سازگاري با هيجانات منفي راهبردهاي غلبه بر خلق منفي را به كار مي گيرند. راهبردهاي غلبه بر خلق منفي به تلاش هاي ويژه ي رفتاري و فيزيولوژيكي اشاره دارد كه مردم براي تسلط يافتن ،تحمل كردن ، كاهش دادن يا به حداقل رساندن وقايع استرس زا به كار مي برند.هدف اصلي اين پژوهش، بررسي روابط بين تفاوت هاي جنسيتي ، راهبردهاي غلبه بر خلق منفي و مصرف مواد بود.در اين مطالعه تعداد 211 نفر آزمودني (52/4% زن) شركت داشتند، ميانگين سن زنان25/94(انحراف استاندارد=8/56)و مردان 30/89 (انحراف استاندارد =9/96) بود. اين افراد پرسشنامه هاي راهبردهاي غلبه بر خلق منفي (اين پرسشنامه داراي 4 خرده مقياس بازسازي اجتماعي، بازسازي شناختي،حواس پرتي با آرام سازي ،‌حواس پرتي با برون سازي است)، مصرف مواد، و اطلاعات جمعيت شناختي را تكميل كردند. نتايج بيانگر اين بود كه بين دو جنس از نظر راهبردهاي غلبه بر خلق منفي تفاوتي وجود نداشت. از ميان چهار راهبرد غلبه بر خلق منفي ،‌فقط سبك حواس پرتي مبتني بر برون سازي پيش بيني كننده معنادار مصرف مواد غير تجويزي بود.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 10

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تفاوت های جنسيتی در راهبردهای غلبه بر خلق منفی و مصرف مواد

 

نظرات