پرسشنامه رایگان تفاوت های جنسیتی در راهبردهای غلبه بر خلق منفی و مصرف مواد

تاریخ انتشار : 2 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه تفاوت های جنسیتی در راهبردهای غلبه بر خلق منفی و مصرف مواد

تمام موجودات زنده به طور عادی در زندگی روزمره شان برای غلبه و سازگاری با هیجانات منفی راهبردهای غلبه بر خلق منفی را به کار می گیرند. راهبردهای غلبه بر خلق منفی به تلاش های ویژه ی رفتاری و فیزیولوژیکی اشاره دارد که مردم برای تسلط یافتن ،تحمل کردن ، کاهش دادن یا به حداقل رساندن وقایع استرس زا به کار می برند.هدف اصلی این پژوهش، بررسی روابط بین تفاوت های جنسیتی ، راهبردهای غلبه بر خلق منفی و مصرف مواد بود.در این مطالعه تعداد ۲۱۱ نفر آزمودنی (۵۲/۴% زن) شرکت داشتند، میانگین سن زنان۲۵/۹۴(انحراف استاندارد=۸/۵۶)و مردان ۳۰/۸۹ (انحراف استاندارد =۹/۹۶) بود. این افراد پرسشنامه های راهبردهای غلبه بر خلق منفی (این پرسشنامه دارای ۴ خرده مقیاس بازسازی اجتماعی، بازسازی شناختی،حواس پرتی با آرام سازی ،‌حواس پرتی با برون سازی است)، مصرف مواد، و اطلاعات جمعیت شناختی را تکمیل کردند. نتایج بیانگر این بود که بین دو جنس از نظر راهبردهای غلبه بر خلق منفی تفاوتی وجود نداشت. از میان چهار راهبرد غلبه بر خلق منفی ،‌فقط سبک حواس پرتی مبتنی بر برون سازی پیش بینی کننده معنادار مصرف مواد غیر تجویزی بود.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۰

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تفاوت های جنسیتی در راهبردهای غلبه بر خلق منفی و مصرف مواد

 

نظرات