پرسشنامه رایگان رابطه بين بازسازی خلق، رضايت از زندگی و مصرف مواد

تاریخ انتشار : 2 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه رابطه بين بازسازی خلق، رضايت از زندگی و مصرف مواد

انسانها براي بالا بردن خلق و بهبود حال خود از روشهاي گوناگون استفاده مي كنند چرا كه براي ما اوقاتي پيش مي آيد احساس بدي داشته باشيم و با وقوع برخي حوادث ناگوار مي توانند ما را ناراحت و پريشان كنند. سوال اين است كه ما در چنين اوقاتي چگونه واكنش نشان مي دهيم ؟يا به عبارتي چه كارهايي انجام مي دهيم تا با احساساتمان كنار بياييم. اين مطالعه با هدف بررسي بازسازي خلق بر رضايت از زندگي طراحي شده است كه رابطه بين راهبردهاي بازسازي خلق(راهبردهاي شناختي،آرام سازي ،‌اجتماعي و بيرون سازي ) و رضايت از زندگي مورد بررسي قرار مي دهد. نمونه مورد پژوهش ، متشكل از 202 نفر از ساكنين شهر مشهد بودند(ميانگين سن =28/25،‌انحراف استاندارد=9/54، 75% زن، 25% مرد)كه پرسشنامه بازسازي خلق ايبريل و رضايت از زندگي را تكميل كردند.نتيجه مدل هاي رگرسيو.ن سلسله مراتبي نشان دادند كه پس از كنترل متغيرهاي جمعيت شناختي سن و تحصيلات ، تنها راهبرد آرام سازي با رضايت از زندگي رابطه معني دار و منفي داشت. به عبارتي، استفاده بيشتر از راهبرد آرام سازي با رضايت كمتري از زندگي همراه بود. بين ساير راهبردهاي بازسازي خلق(شناختي،‌اجتماعي و بيرون سازي ) و رضايت از زندگي رابطه معني دار مشاهده نشد. همچنين ،‌بين رضايت از زندگي با كاهش ميزان مصرف مواد همراه بود.

برای دانلود پرسشنامه به کادر زیر مراجعه کنید

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 7

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رابطه بين بازسازی خلق، رضايت از زندگی و مصرف مواد

 

نظرات