پرسشنامه رایگان رابطه بین بازسازی خلق، رضایت از زندگی و مصرف مواد

تاریخ انتشار : 2 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه رابطه بین بازسازی خلق، رضایت از زندگی و مصرف مواد

انسانها برای بالا بردن خلق و بهبود حال خود از روشهای گوناگون استفاده می کنند چرا که برای ما اوقاتی پیش می آید احساس بدی داشته باشیم و با وقوع برخی حوادث ناگوار می توانند ما را ناراحت و پریشان کنند. سوال این است که ما در چنین اوقاتی چگونه واکنش نشان می دهیم ؟یا به عبارتی چه کارهایی انجام می دهیم تا با احساساتمان کنار بیاییم. این مطالعه با هدف بررسی بازسازی خلق بر رضایت از زندگی طراحی شده است که رابطه بین راهبردهای بازسازی خلق(راهبردهای شناختی،آرام سازی ،‌اجتماعی و بیرون سازی ) و رضایت از زندگی مورد بررسی قرار می دهد. نمونه مورد پژوهش ، متشکل از ۲۰۲ نفر از ساکنین شهر مشهد بودند(میانگین سن =۲۸/۲۵،‌انحراف استاندارد=۹/۵۴، ۷۵% زن، ۲۵% مرد)که پرسشنامه بازسازی خلق ایبریل و رضایت از زندگی را تکمیل کردند.نتیجه مدل های رگرسیو.ن سلسله مراتبی نشان دادند که پس از کنترل متغیرهای جمعیت شناختی سن و تحصیلات ، تنها راهبرد آرام سازی با رضایت از زندگی رابطه معنی دار و منفی داشت. به عبارتی، استفاده بیشتر از راهبرد آرام سازی با رضایت کمتری از زندگی همراه بود. بین سایر راهبردهای بازسازی خلق(شناختی،‌اجتماعی و بیرون سازی ) و رضایت از زندگی رابطه معنی دار مشاهده نشد. همچنین ،‌بین رضایت از زندگی با کاهش میزان مصرف مواد همراه بود.

برای دانلود پرسشنامه به کادر زیر مراجعه کنید

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۷

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رابطه بین بازسازی خلق، رضایت از زندگی و مصرف مواد

 

نظرات