پرسشنامه رایگان ساخت ابزار و سنجش میزان توکل در مدیران ستادی آموزش و پرورش

تاریخ انتشار : 9 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه ساخت ابزار و سنجش میزان توکل در مدیران ستادی آموزش و پرورش

“توکل”از جمله سازه های قابل عنایت در متون اسلامی است که می تواند بر عملکرد انسان‌ها و هدایت رفتار آن‌ها به طور عام و عملکرد مدیران و هدایت رفتار سازمانی آنان به طور خاص موثر باشد. در این مطالعه، مولفه‌های توکل بر مبنای آیات و روایات شناسایی شده و سپس مقیاسی برای سنجش میزان توکل مدیران تدوین شد. مقایسه میزان توکل در مدیران بر حسب هر یک از عوامل جنسیت، سنوات خدمت، مدرک تحصیلی، میزان سن و مقایسه در نواحی مختلف آموزش و پرورش از جمله هدف‌های این مطالعه بوده است. رویکرد به این مطالعه، کمی و روش پژوهش مبتنی بر پیمایش و علی – مقایسه ای بوده است. جامعه آماری پژوهش را تمامی روسای ادارات، معاونین و کارشناس مسئولان نواحی هفتگانه آموزش و پرورش شهر مشهد و منطقه تبادکان تشکیل داده است که برابر ۱۱۰ نفر می باشند. در این مطالعه از روش سرشماری استفاده شد. داده‌های جمع آوری شده از پرسشنامه، جهت تعیین نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون‌های آماری مقایسه دو میانگین مستقل، همبستگی پیرسون و در نهایت تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته توکل است که پایایی آ ن برابر ۸۴/۰ گزارش گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد: ۱- مدیران آموزش و پرورش در سطح کاملا مطلوبی از مولفه‌های توکل برخوردارند. ۲- بین نمره توکل با جنسیت، سن، مدرک تحصیلی، سنوات خدمت، و محل خدمت مدیران رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۶

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ساخت ابزار و سنجش میزان توکل در مدیران ستادی آموزش و پرورش

 

نظرات