پرسشنامه رایگان بررسی رابطه هوش هیجانی با عزت نفس در دختران دانشجو

تاریخ انتشار : 3 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه  بررسی رابطه هوش هیجانی با عزت نفس در دختران دانشجو

بررسی رابطه هوش هیجانی با عزت نفس با این هدف انجام شد که اولا این متغیرها و تأثیر آنها بر یکریگر ( تأ ثیر هوش هیجانی بر میزان عزت نفس) را مورد سنجش قرار دهد و ثانیا با توجه به تحقیقات زیاد پژوهشگران و بررسی مقالات ارائه شود تا کنون تحقیقی با این عنوان انجام نشده است.

در این  پژوهش تنها یک فرضیه مورد بررسی قرار گرفت.  بین میزان هوش هیجانی با عزت نفس رابطه معنا دار وجود دارد.  نمونه مورد بررسی 50 دانشجوی زن از دانشگاه مشهد بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود.

در تجزیه و تحلیل از شاخص های آمار توصیفی استفاده شده است .  نتایج سئوالات مذکور حاکی از آن است که بین میزان هوش هیجانی با عزت نفس رابطه معناداری وجود دارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی رابطه هوش هیجانی با عزت نفس در دختران دانشجو

 

نظرات

دیدگاه کاربران