پرسشنامه رایگان رابطه بین کارکرد خانواده و سبک زندگی در دانشجویان دختر

تاریخ انتشار : 2 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه رابطه بین کارکرد خانواده و سبک زندگی در دانشجویان دختر

هدف از پژوهش حاضر ، بررسی تاثیر کارکرد خانواده بر سبک زندگی دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد می باشد.بدین منظور ۵۰ دختر در محدوده سنی ۱۸-۲۴ سال با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی ها مقیاس های ارزیابی سازش پذیری و پیوستگی خانواده (ویرایش سوم) و نیز پرسش نامه مقیاس های اساسی آدلری برای موفقیت بین فردی- نسخه بزگسالان (آزمون شیوه زندگی) ،(BASIS-A) را پاسخ دادند.ابتدا سبک های زندگی غالب در افراد نمونه شناسایی شد که شامل دو سبک زندگی ” کنارآمدن” و “مسوولیت پذیری” بودو سپس این دو سبک زندگی با ابعاد کارکرد خانواده (سازش پذیری، پیوستگی ، رضایت از سازش پذیری، رضایت از پیوستگی) مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین دو گروه در ابعاد فوق وجود ندارد (p>0,05) . در وهله بعد با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون ، انواع سبک زندگی (اعم از غالب و غیر غالب) و ابعاد کارکرد خانواده مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاکی از این بود که بین دو سبک زندگی مسوولیت پذیری و علاقه اجتماعی با سازش پذیری واقعی و ایده آل در سطح ۰/۰۵ رابطه مثبت معناداری وجود دارد، همچنین دو سبک زندگی محتاط بودن و علاقه اجتماعی با پیوستگی وواقعی و ایده آل در سطح ۰/۰۵ به ترتیب رابطه منفی و رابطه مثبت معناداری وجود دارد(p>0,05) .نتایج این پژوهش ضرورت توجه به کارکرد خانواده و همچنین سبک زندگی را مشخص می کند. خصوصاً سبک زندگی علاقه اجتماعی که رابطه معناداری با هر دو بعد کارکرد خانواده ( پیوستگی ،‌سازش پذیری) دارد و ما را به این رهنمون می سازد که خانواده های کارآمددر پرورش علاقه ی اجتماعی اعضای خود موثر است.

برای دانلود پرسشنامه به کادر زیر مراجعه کنید

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۶

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رابطه بین کارکرد خانواده و سبک زندگی در دانشجویان دختر

 

نظرات