پرسشنامه رایگان رابطه بين كاركرد خانواده و سبك زندگي در دانشجويان دختر

تاریخ انتشار : 2 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه رابطه بين كاركرد خانواده و سبك زندگي در دانشجويان دختر

هدف از پژوهش حاضر ، بررسي تاثير كاركرد خانواده بر سبك زندگي دانشجويان دختر دانشگاه فردوسي مشهد مي باشد.بدين منظور 50 دختر در محدوده سني 18-24 سال با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. آزمودني ها مقياس هاي ارزيابي سازش پذيري و پيوستگي خانواده (ويرايش سوم) و نيز پرسش نامه مقياس هاي اساسي آدلري براي موفقيت بين فردي- نسخه بزگسالان (آزمون شيوه زندگي) ،(BASIS-A) را پاسخ دادند.ابتدا سبك هاي زندگي غالب در افراد نمونه شناسايي شد كه شامل دو سبك زندگي ” كنارآمدن” و “مسووليت پذيري” بودو سپس اين دو سبك زندگي با ابعاد كاركرد خانواده (سازش پذيري، پيوستگي ، رضايت از سازش پذيري، رضايت از پيوستگي) مورد مقايسه قرار گرفت. نتايج نشان داد كه تفاوت معناداري بين دو گروه در ابعاد فوق وجود ندارد (p>0,05) . در وهله بعد با استفاده از آزمون همبستگي پيرسون ، انواع سبك زندگي (اعم از غالب و غير غالب) و ابعاد كاركرد خانواده مورد مقايسه قرار گرفت. نتايج حاكي از اين بود كه بين دو سبك زندگي مسووليت پذيري و علاقه اجتماعي با سازش پذيري واقعي و ايده آل در سطح 0/05 رابطه مثبت معناداري وجود دارد، همچنين دو سبك زندگي محتاط بودن و علاقه اجتماعي با پيوستگي وواقعي و ايده آل در سطح 0/05 به ترتيب رابطه منفي و رابطه مثبت معناداري وجود دارد(p>0,05) .نتايج اين پژوهش ضرورت توجه به كاركرد خانواده و همچنين سبك زندگي را مشخص مي كند. خصوصاً سبك زندگي علاقه اجتماعي كه رابطه معناداري با هر دو بعد كاركرد خانواده ( پيوستگي ،‌سازش پذيري) دارد و ما را به اين رهنمون مي سازد كه خانواده هاي كارآمددر پرورش علاقه ي اجتماعي اعضاي خود موثر است.

برای دانلود پرسشنامه به کادر زیر مراجعه کنید

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 6

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رابطه بين كاركرد خانواده و سبك زندگي در دانشجويان دختر

 

نظرات