پرسشنامه رایگان پرخاشگری

تاریخ انتشار : 26 نوامبر 2015

banner-graphic-design2-small

پرسشنامه پرخاشگری(Aggression Questionnaire)

 

نسخه جدید پرسشنامه پرخاشگری که نسخه قبلی آن تحت عنوان پرسشنامه خصومت بود، توسط باس و پری(1992) مورد بازنگری قرار گرفت. این پرسشنامه یک ابزار خودگزارشی است که شامل 29 عبارت و چهار زیرمقیاس است، که عبارت است از پرخاشگری بدنی، پرخاشگری کلامی، خشم و خصومت. آزمودنی ها به هر یک از عبارات در یک طیف 5 درجه ای از کاملا شبیه من است(5)، تا حدودی شبیه من است(4)، نه شبیه من است نه شبیه من نیست(3)، تا حدودی شبیه من نیست(2)، تا به شدت به من شبیه نیست(1). دو عبارت 9 و 16 به طور معکوس نمره گذاری می شود. نمره کل برای پرخاشگری با مجموع نمرات زیرمقیاس ها به دست می آید.

روش نمره گذاری

  1. پرخاشگری بدنی(9 عبارت): 2-5-8-11-13-16-22-25-29
  2. پرخاشگری کلامی(5 عبارت): 4-6-14-21-27
  3. خشم(7عبارت): 1-9-12-18-19-23-28
  4. خصومت(8 عبارت): 3-7-10-15-17-20-24-26

ویژگی های روان سنجی

هنجارها: میانگین و انحراف استاندارد خرده مقیاس های پرسشنامه پرخاشگری برای یک نمونه 612 نفری از دانشجویان مذکر دوره کارشناسی از این قرار است:

میانگین: 8/77 و انحراف استاندارد: 5/16

ویک نمونه 641 نفری از دانشجویان مونث: میانگین: 2/68 و انحراف استاندارد 17

 

منبع:

  1. Buss ,A. H,& Perry, M.(1992). The Aggression Questionnaire. Journal of Personality and social psychology, 63. 452_459

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه پرسشنامه پرخاشگری

برای دریافت پرسشنامه‌های استاندارد پرخاشگری روی لینک مورد نظر خود در قسمت پایین کلیک کنید و پرسشنامه خود را از سایت مادسیج دریافت کنید.

نوع فایلپرسشنامه پرخاشگری و خشم در ورزش ماکسول و موریس ۲۰۰۷

نوع فایلپرسشنامه پرخاشگری ویلیامز و همکاران (۱۹۹۶)

نوع فایلپرسشنامه پرخاشگری و خشم رقابتی (CAAS)ماکسول و موریس ۲۰۰۷

نوع فایلپرسشنامه پرخاشگری باس و پری ۲۹ سوالی

نوع فایلادبیات و پرسشنامه پرخاشگری

 

 

نظرات

دیدگاه کاربران