پرسشنامه رایگان بررسی رابطه بین میزان تصورات قالبی جنسیتی و عزت نفس در دانشجویان ۱۸ تا۳۰ سال

تاریخ انتشار : 5 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی رابطه بین میزان تصورات قالبی جنسیتی و عزت نفس در دانشجویان ۱۸ تا۳۰ سال

در این پژوهش ارتباط میان تصورات قالبی جنسیتی و عزت نفس مورد بررسی قرار گرفت. تصورات قالبی تعمیمی کلی اند که عبارتند از اسناد خصوصیات یکسان به همه افراد یک گروه مثلا یک جنس خاص (مردان یا زنان) بدون در نظر گرفتن تفاوتهای واقعی میان آنها و عزت نفس یعنی ابعاد ارزشی و مؤثر مفهوم شخص از خود یا خود پنداره. فرضیه های تحقیق عبارت بودند از:

۱-      بین میزان تصورات قالبی نسبت به جنس مخالف و عزت نفس دانشجویان رابطه وجود دارد.

۲-      بین میزان تصورات قالبی نسبت به جنس خود و عزت نفس دانشجویان رابطه وجود دارد.

۳-      میانگین تصورات قالبی نسبت به جنس مخالف در زنان با میانگین تصورات قالبی نسبت به جنس مخالف درمردان تفاوت دارد.

۴-      میانگین تصورات قالبی نسبت به جنس خود در زنان با میانگین تصورات قالبی نسبت به جنس خود در مردان تفاوت دارد.

جامعه آماری پژوهش دانشجویان بین ۱۸ تا ۳۰ سال دانشگاه فردوسی مشهد بودند. حجم نمونه ۳۷۵ نفر برآورد شد و آزمودنیها در دو مرحله با استفاده از نمونه گیری طبقه ای در سطح دانشگاه و نمونه گیری خوشه ای در سطح هر دانشکده انتخاب شدند. ابزار تحقیق دو پرسشنامه بود: پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش تصورات قالبی جنسیتی و آزمون عزت نفس کوپر اسمیت که به آزمودنیها داده می شد تا به سئوالات آنها پاسخ دهند.

برای آزمون فرضیه های اول و دوم تحقیق از روش همبستگی پیرسون و برای آزمون فرضیه های سوم و چهارم تحقیق از آزمون مقایسه میانگین ها مستقل استفاده شد و هیچکدام از این فرضیه ها رد نشد.

همچنین بین میزان نقش پدر، دانشجوی سال اول یا بالاتر بودن و دانشکده های مختلف با میزان تصورات قالبی نسبت به جنس خود و بین میزان نقش پدر، دانشجوی سال اول یا بالاتر بودن و دانشکده های مختلف،‌ میزان تحصیلات پدر و مادر و داشتن فرزندی از جنس مخالف با میزان تصورات قالبی نسبت به جنس مخالف رابطه وجود داشت امام سایر متغیرهای جمعیت شناختی یعنی سن، وضعیت تاهل، سالهایی که ازدواج افراد متاهل می گذرد، میزان نقش مادر و دانشجوی بومی یا غیر بومی بودن با میزان تصورات قالبی ارتباطی نداشت.

در ضمن میانگین تصورات قالبی نسبت به جنس مخالف بطور معنا داری بیشتر از میانگین تصورات قالبی نسبت به جنس خود بود و کسانی که سعی داشتند خود را بهتر از دیگران جلوه دهند نسبت به سایر دانشجویان دارای تصورات قالبی بیشتری بودند. میانگین عزت نفس مردان و زنان تفاوت معنا داری با هم نداشت.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۷

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی رابطه بین میزان تصورات قالبی جنسیتی و عزت نفس در دانشجویان ۱۸ تا۳۰ سال

 

نظرات