پرسشنامه رایگان بررسی رابطه بین میزان تصورات قالبی جنسیتی و عزت نفس در دانشجویان 18 تا30 سال

تاریخ انتشار : 5 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی رابطه بین میزان تصورات قالبی جنسیتی و عزت نفس در دانشجویان 18 تا30 سال

در اين پژوهش ارتباط ميان تصورات قالبي جنسيتي و عزت نفس مورد بررسي قرار گرفت. تصورات قالبي تعميمي كلي اند كه عبارتند از اسناد خصوصيات يكسان به همه افراد يك گروه مثلا يك جنس خاص (مردان يا زنان) بدون در نظر گرفتن تفاوتهاي واقعي ميان آنها و عزت نفس يعني ابعاد ارزشي و مؤثر مفهوم شخص از خود يا خود پنداره. فرضيه هاي تحقيق عبارت بودند از:

1-      بين ميزان تصورات قالبي نسبت به جنس مخالف و عزت نفس دانشجويان رابطه وجود دارد.

2-      بين ميزان تصورات قالبي نسبت به جنس خود و عزت نفس دانشجويان رابطه وجود دارد.

3-      ميانگين تصورات قالبي نسبت به جنس مخالف در زنان با ميانگين تصورات قالبي نسبت به جنس مخالف درمردان تفاوت دارد.

4-      ميانگين تصورات قالبي نسبت به جنس خود در زنان با ميانگين تصورات قالبي نسبت به جنس خود در مردان تفاوت دارد.

جامعه آماري پژوهش دانشجويان بين 18 تا 30 سال دانشگاه فردوسي مشهد بودند. حجم نمونه 375 نفر برآورد شد و آزمودنيها در دو مرحله با استفاده از نمونه گيري طبقه اي در سطح دانشگاه و نمونه گيري خوشه اي در سطح هر دانشكده انتخاب شدند. ابزار تحقيق دو پرسشنامه بود: پرسشنامه محقق ساخته براي سنجش تصورات قالبي جنسيتي و آزمون عزت نفس كوپر اسميت كه به آزمودنيها داده مي شد تا به سئوالات آنها پاسخ دهند.

براي آزمون فرضيه هاي اول و دوم تحقيق از روش همبستگي پيرسون و براي آزمون فرضيه هاي سوم و چهارم تحقيق از آزمون مقايسه ميانگين ها مستقل استفاده شد و هيچكدام از اين فرضيه ها رد نشد.

همچنين بين ميزان نقش پدر، دانشجوي سال اول يا بالاتر بودن و دانشكده هاي مختلف با ميزان تصورات قالبي نسبت به جنس خود و بين ميزان نقش پدر، دانشجوي سال اول يا بالاتر بودن و دانشكده هاي مختلف،‌ ميزان تحصيلات پدر و مادر و داشتن فرزندي از جنس مخالف با ميزان تصورات قالبي نسبت به جنس مخالف رابطه وجود داشت امام ساير متغيرهاي جمعيت شناختي يعني سن، وضعيت تاهل، سالهايي كه ازدواج افراد متاهل مي گذرد، ميزان نقش مادر و دانشجوي بومي يا غير بومي بودن با ميزان تصورات قالبي ارتباطي نداشت.

در ضمن ميانگين تصورات قالبي نسبت به جنس مخالف بطور معنا داري بيشتر از ميانگين تصورات قالبي نسبت به جنس خود بود و كساني كه سعي داشتند خود را بهتر از ديگران جلوه دهند نسبت به ساير دانشجويان داراي تصورات قالبي بيشتري بودند. ميانگين عزت نفس مردان و زنان تفاوت معنا داري با هم نداشت.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 17

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی رابطه بین میزان تصورات قالبی جنسیتی و عزت نفس در دانشجویان 18 تا30 سال

 

نظرات