پرسشنامه رایگان بررسی اثربخشی برنامه‌ی غنی سازی و ارتقای زندگی در بهبود اهمالکاری تحصیلی دانشجویان

تاریخ انتشار : 30 نوامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی اثربخشی برنامه‌ی غنی سازی و ارتقای زندگی در بهبود اهمالکاری تحصیلی دانشجویان

اهمالکاری تحصیلی از پیشرفت دانشجو جلوگیری می کند و ممکن است پیامدهای نامطلوب و جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد.  تحقیقات پیشین نشان دادند که ساختار انگیزشی غیر انطباقی، نقش اساسی در رفتارهای نامناسب مانند به تاخیر انداختن انجام تکالیف، ایفا می کند.  پژوهش حاضر شامل دو مطالعه است.  مطالعه اول با هدف بررسی رابطه بین ساختار انگیزشی و اهمالکاری تحصیلی  در دانشجویان کارشناسی شاهد دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد.  در این پژوهش ۹۷ نفر از دانشجویان (۴۷% مرد،۳/۱  SD=،۲۱ M=) به صورت نمونه گیری در دسترس و داوطلبانه در پژوهش شرکت و پرسشنامه های فرم دموگراتیک دانشجویان، پرسشنامه اهداف شخصی (PCI)، پرسشنامه احساس کنترل(SCI)، پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی(PASS) را تکمیل نمودند.  نتایج نشان داد که الف) افزایش میزان متغیرهای پیش بین سن و احساس کنترل منفی اهمالکاری تحصیلی را افزایش می دهد و افزایش میزان متغیرهای پیش بین احساس کنترل مثبت و انگیزش انطباقی اهمالکاری تحصیلی را کاهش می دهد.  ب) بین ساختار انگیزشی انطباقی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان شاهد رابطه معنادار و مستقیم (مثبت) وجود دارد ج) بین احساس کنترل مثبت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه معنادار و مستقیم (مثبت) وجود دارد. د) بین احساس کنترل عمومی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان شاهد رابطه معنادار و مستقیم (مثبت) وجود دارد و ذ) بین ساختار انگیزشی انطباقی و اهمالکاری تحصیلی دانشجویان رابطه معنادار و معکوس(منفی) وجود دارد.  در مطالعه دوم که با هدف بررسی اثربخشی برنامه‌ی غنی سازی و ارتقای زندگی در بهبود اهمالکاری تحصیلی دانشجویان شاهد انجام شد.  ۲۰  نفر از آزمودنی های داوطلب (۵۰% مرد،۲/۱SD= ،۲/۲۱ M=) مطالعه اول که ساختار انگیزشی غیر انطباقی  و اهمالکاری بالا را نشان می دادند، دعوت شدند که به صورت تصادفی ساده در گروه های آزمایش (۱۰=N) و کنترل  (۱۰=N) جایگزین شدند.  نتایج بدین قرار بود: (الف) روش کوتاه برنامه غنی سازی و ارتقاء زندگی در بهبود اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان مؤثر است ؛ (ب) ساختار انگیزشی دانشجویان گروه آزمایش نسبت به دانشجویان گروه کنترل، سازگارانه تر و انطباقی تر شد؛ (ج) بین احساس کنترل عمومی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. (د) بین نمره احساس کنترل مثبت گروه آزمایش و کنترل با حذف اثر پیش آزمون تفاوت معنی‌داری وجود داشت. (ذ) بین نمره احساس کنترل منفی گروه آزمایش و کنترل با حذف اثر پیش آزمون تفاوت معنی‌داری وجود داشت. (ر) بین ساختار انگیزشی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. (ز) بین ساختار انگیزشی انطباقی و احساس کنترل عمومی دانشجویان رابطه معنادار مثبتی وجود دارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی اثربخشی برنامه‌ی غنی سازی و ارتقای زندگی در بهبود اهمالکاری تحصیلی دانشجویان

 

نظرات