پرسشنامه رایگان بررسي مقايسه اي ناسازگاري كودكان با مادران شاغل و غيرشاغل

تاریخ انتشار : 2 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسي مقايسه اي ناسازگاري كودكان با مادران شاغل و غيرشاغل

پژوهش حاضر به منظور شناخت و بررسي مقايسه اي ميزان ناسازگاري كودكان در دو گروه داراي مادران شاغل و غيرشاغل در دبستان دخترانه خبيري انجام گرفت. نمونه پژوهش با استفاده از روش تصادفي از بين دختران در دامنه سني 9-10 سال به تعداد 60نفر انتخاب شدند.

شيوه گردآوري داده ها از نوع توصيفي است و از شاخص هاي آماري توصيفي و استنباطي نظير آزمون براي تحليل داده ها استفاده شده است.

نتيجه آزمون فرضيه بدين صورت به دست آمد كه كودكان داراي مادران شاغل ناسازگاري بيشتري از حد متوسط در مدرسه از خود نشان مي دهند. همبستگي به دست آمده در اين پژوهش معنادار بود.

به طور كلي نتيجه هاي بدست آمده گوياي اين واقعيت است كه محيط خانه اولين و بادوام ترين عامل است كه در رشد شخصيت افراد تاثير مي نمايد. كودك خصوصياتي را از والدين خود به ارث مي برد و از اين راه پدر و مادرزمينه رشد و پيشرفت كودك را فراهم مي نمايند. نبود مادر به طور تمام وقت در سال هاي اول تولد باعث مي شود كه كودك از مهمترين منبع حمايتي و عاطفي خود محروم شود كه در سال هاي بعد سبب بروز ناسازگاري هايي در كودك مي شود.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسي مقايسه اي ناسازگاري كودكان با مادران شاغل و غيرشاغل

نظرات