پرسشنامه رایگان بررسی مقایسه ای ناسازگاری کودکان با مادران شاغل و غیرشاغل

تاریخ انتشار : 2 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی مقایسه ای ناسازگاری کودکان با مادران شاغل و غیرشاغل

پژوهش حاضر به منظور شناخت و بررسی مقایسه ای میزان ناسازگاری کودکان در دو گروه دارای مادران شاغل و غیرشاغل در دبستان دخترانه خبیری انجام گرفت. نمونه پژوهش با استفاده از روش تصادفی از بین دختران در دامنه سنی ۹-۱۰ سال به تعداد ۶۰نفر انتخاب شدند.

شیوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی است و از شاخص های آماری توصیفی و استنباطی نظیر آزمون برای تحلیل داده ها استفاده شده است.

نتیجه آزمون فرضیه بدین صورت به دست آمد که کودکان دارای مادران شاغل ناسازگاری بیشتری از حد متوسط در مدرسه از خود نشان می دهند. همبستگی به دست آمده در این پژوهش معنادار بود.

به طور کلی نتیجه های بدست آمده گویای این واقعیت است که محیط خانه اولین و بادوام ترین عامل است که در رشد شخصیت افراد تاثیر می نماید. کودک خصوصیاتی را از والدین خود به ارث می برد و از این راه پدر و مادرزمینه رشد و پیشرفت کودک را فراهم می نمایند. نبود مادر به طور تمام وقت در سال های اول تولد باعث می شود که کودک از مهمترین منبع حمایتی و عاطفی خود محروم شود که در سال های بعد سبب بروز ناسازگاری هایی در کودک می شود.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی مقایسه ای ناسازگاری کودکان با مادران شاغل و غیرشاغل

نظرات