پرسشنامه رایگان نقش تئوري ذهن و همدلي در پيش‌بيني مشكلات رفتاري هيجاني دانش‌آموزان خانواده‌هاي طلاق و عادي

تاریخ انتشار : 6 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه نقش تئوري ذهن و همدلي در پيش‌بيني مشكلات رفتاري هيجاني دانش‌آموزان خانواده‌هاي طلاق و عادي

هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش تئوری ذهن و همدلی در پیش بینی مشکلات رفتاری – هیجانی دانش آموزان خانواده‌های عادی و طلاق می‌باشد.قالب پژوهش، چندروشی است که به روش علی – مقایسه‌ای و نیز  به روش همبستگی انجام شد. جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر پایه پنجم و ششم مقطع ابتدایی شهر مشهد است که در سال تحصیلی 93- 92 مشغول به تحصیل هستند. نمونه آماری شامل 293 دانش‌آموز بود که از این تعداد 31 نفر را دانش‌آموزان والدین طلاق گرفته و 262 نفر را دانش آموزان خانواده‌های عادی تشکیل می‌دادند که به شیوه خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه تئوری ذهن، همدلی و فرم گزارش والدین از نظام سنجش مبتنی بر تجربه آخنباخ بود که دو پرسشنامه تئوری ذهن و همدلی را دانش آموز و فرم گزارش والدین را سرپرست دانش آموز تکمیل کردند. برای تحلیل داده هاو به منظور پیش بینی مشکلات رفتاری- هیجانی کودکان از طریق تئوری ذهن و همدلی از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد، به منظور مقایسه مشکلات رفتاری- هیجانی دو گروه کودکان طلاق و عادی از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری و به منظور بررسی همبستگی تئوری ذهن و همدلی با مشکلات رفتاری – هیجانی در دو گروه خانواده‌های طلاق و عادی از فرمول z فیشر استفاده شد.جهت تجزیه و تحلیل سایر داده‌ها از نرم افزارSPSS16استفاده شد. نتایج نشان دادکه تئوری ذهن قادر به پیش‌بینی مشکلات رفتاری – هیجانی در دانش آموزان خانواده‌های عادی است، اما این متغیر نتوانست مشکلات رفتاری هیجانی دانش آموزان خانواده‌های طلاق را پیش بینی کند. بین توانایی همدلی و مشکلات رفتاری هیجانی در هیچ کدام از دو گروه کودکان عادی و طلاق رابطه معناداری مشاهده نشد. همچنین نتایج نشان داد که بر اساس گزارش والدین، کودکان طلاق، مشکلات رفتاری- هیجانی بالاتری نسبت به کودکان خانواده‌های عادی داشتند. مقایسه همبستگی بین تئوری ذهن و همدلی با مشکلات رفتاری- هیجانی در کودکان عادی با طلاق نشان دادکه بین همبستگیهای به دست آمده در دو گروه از لحاظ آماری تفاوت معنادار وجودندارد. در تبیین نتایج به دست آمده می‌توان گفت که دو توانایی تئوری ذهن و همدلی تنها عوامل موثر در بروز و یا عدم بروز مشکلات رفتاری – هیجانی کودکان نمی باشند و نیز با در نظر گرفتن این نکته که در این پژوهش مشکلات رفتاری – هیجانی دانش آموزان خانواده‌های طلاق به گونه‌ای معنادار بالاتر از دانش آموزان خانواده‌های عادی به دست آمد توجه به فضای روانی – اجتماعی خانواده هایی که کودکان طلاق در آن پرورش می‌یابندو همچنین خلق و خوی کودک حائز اهمیت است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 18

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه نقش تئوري ذهن و همدلي در پيش‌بيني مشكلات رفتاري هيجاني دانش‌آموزان خانواده‌هاي طلاق و عادي

 

نظرات