پرسشنامه رایگان نیازسنجی و اولویّت‌یابی نیازهای پژوهشی معلمان مقطع متوسطه

تاریخ انتشار : 9 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه نیازسنجی و اولویّت‌یابی نیازهای پژوهشی معلمان مقطع متوسطه

تناسب پژوهش‌ها با نیازهای معلمان و انتخاب پژوهش‌هایی که معطوف به حل مسائل نظام آموزشی و معلمان باشد، همواره دغدغه دست‌اندکاران و سیاست‌گذاران پژوهشی بوده است. این امر منجر به استفاده  بهینه از منابع مالی و انسانی پژوهشگران و مؤسسات تحقیقات تربیتی می‌گردد.هدف این پژوهش شناسایی و اولویت‌یابی نیازهای پژوهشی معلمان مقطع متوسطه شهر مشهد، و ارزیابی از پیشنهادات کاربردی طرح‌های پژوهشی خاتمه‌یافته و اولویت‌های پژوهشی مصوب در واحدِ پژوهشِ آموزش و پرورش خراسان رضوی است. روش پژوهش توصیفی پیمایشی است و جامعه آماری آن شامل کلیه معلمان زن و مرد مقطع متوسطه شهر مشهد، کارشناسان پژوهش واحد پژوهش خراسان رضوی، مجریان طرح‌های پژوهشی شهر مشهد و کلیه معلمان مقطع کارشناسی‌ارشد دانشکده علوم‌تربیتی است که از هر یک از آن‌ها به ترتیب به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای (235 نفر)، سرشماری (5 نفر)، دردسترس (5 نفر) و هدفمند (5 نفر) نمونه‌گیری صورت گرفت. در این پژوهش از سه پرسشنامه محقق‌ساخته – پرسشنامه نیاز پژوهشی، پرسشنامه ارزیابی از پیشنهادات کاربردی طرح‌های پژوهشی خاتمه‌یافته، پرسشنامه ارزیابی از اولویت‌های پژوهشی مصوب- که روایی و پایایی آن‌ها توسط پژوهشگر احراز شده است، استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که 45 عنوان پژوهشیِ پرسشنامه نیاز پژوهشی از سوی معلمان به عنوان نیاز ارزیابی شده‌اند (001/0 > p ؛ 48/9 <  ob 2 χ). در بررسی ترتیب اولویت‌بندی نیازهای پژوهشی سه‌گانه از منظر معلمان نیز آزمون فریدمن نشان داد که نیاز پژوهشی خومختارانه با میانگین رتبه 19/2 در اولویت اول و نیاز پژوهشی ارتباط با میانگین رتبه 85/1 در اولویت سوم قرار دارد (01/0 > p، 2 = df، 07/14 = (235) 2 χ ). علاوه بر این یافته‌ها نشان داد که نمره ارزیابی معلمان بیانگر ارزیابی بالای آنان، و ارزیابی متوسط مجریان و کارشناسان پژوهش از پیشنهادات کاربردی بوده است. یافته‌های حاصل از ارزیابی از اولویت‌های پژوهشی مصوب نیز بیانگر ارزیابی بالای معلمان، و ارزیابی متوسط مجریان طرح‌های پژوهشی و کارشناسان پژوهش بوده است. در نتیجه‌گیری از یافته‌های پژوهش می‌توان گفت که دست‌اندرکاران واحد‌های آموزشی و پژوهشی به عوامل و موانع بازدارنده تحقق نیازهای پژوهشی توجه بسزایی داشته باشند. همچنین نظارت دقیق و انسجام‌یافته‌تری بر فرایند نیازسنجی پژوهشی صورت گیرد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 10

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه نیازسنجی و اولویّت‌یابی نیازهای پژوهشی معلمان مقطع متوسطه

 

نظرات