پرسشنامه رایگان مقایسه اثر بخشی معنا درمانی و شناخت گروهی بر افزایش عزت نفس زنان دارای ضایعات پوستی

تاریخ انتشار : 2 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه مقایسه اثر بخشی معنا درمانی و شناخت گروهی بر افزایش عزت نفس زنان دارای ضایعات پوستی

یکی از عوامل مهم در شکل گیری عزت نفس وضعیت ظاهری و سلامت پوست افراد می باشد.هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی معنادرمانی و شناخت درمانی گروهی بر افزایش عزت نفس افرادی است که از ناراحتی های پوستی رنج می برندپژوهش حاضر با اجرای معنادرمانی وشناخت درمانی گروهی روی ۲۲نفر از زنان دارای ناراحتی های پوستی صورت گرفت. همچنین ۱۰نفر از بیماران در گروه کنترل جای گرفتند.نتایج نشان داد معنا درمانی گروهی وشناخت درمانی گروهی هریک به تنهایی باعث افزایش معنادار عزت نفس زنان دارای ضایعات پوستی شدند.اما بین این دو شیوه گروهی تفاوت معناداری مشاهده نشد.با توجه به اینکه زنان دارای ناراحتی های پوستی در برقراری ارتباط با دیگران به علت عزت نفس پایین دشواری های زیادی پیش رو دارند.بنابراین به نظر می رسد استفاده از شیوه گروه درمانی در بهبود عزت نفس آنها مؤثرباشد.هم چنین استفاده از شیوه معنادرمانی به سبب ایجاد معنای جدید برای افراد ،وشیوه شناخت درمانی با ایجاد تغییر در باورها در بهبود عزت نفس بیماران پوستی مؤثرمی باشد.

برای دانلود پرسشنامه به کادر زیر مراجعه کنید

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۵

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقایسه اثر بخشی معنا درمانی و شناخت گروهی بر افزایش عزت نفس زنان دارای ضایعات پوستی

 

نظرات