پرسشنامه رایگان رابطه بين ترس از شكست،‌كمال گرايی و ساختار انگيزشی

تاریخ انتشار : 2 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه رابطه بين ترس از شكست،‌كمال گرايی و ساختار انگيزشی

انسان موجودي هدف گراست كه در زندگي خود اهداف كوچك و بزرگ فراواني دارد. در مجموع اهداف فرد و شيوه ارتباطي وي با آن ها ساختار انگيزشي ناميده مي شود؛ اين ساختار مي تواند انطباقي و يا غير انطباقي باشد. هدف اصلي اين پژوهش، بررسي روابط بين ساختار انگيزشي ، ترس از شكست و كمال گرايي بود.نود و سه دانش آموز دختر(ميانگين سن=17؛ انحراف استاندارد=0/43) مدارس ناحيه ي 3 مشهد پرسش نامه هاي دغدغه هاي شخصي (مقياس ساختارانگيزشي)،‌ارزيابي شكست در عملكرد،‌و كمال گرايي فراست(مقياس سنجش كمال گرايي منفي) را تكميل كردند. نتايج بيانگر اين بود كه تنها مقياس هاي ترس از شكست و ساختار انگيزشي انطباقي با يكديگر رابطه منفي داشتند. همچنين ، افزايش ترس از شكست با افزايش در كمال گرايي منفي در آزمودني ها رابطه مثبت داشت. اين احتمال مي رود كه در كمال گرايي منفي و نوروتيك ،‌تمايل فرد به داشتن معيارهاي بسيار بالا، به ترس از شكست و نگراني درباره نااميد كردن ديگران بيانجامد كه به نوبه خود ،‌ممكن است با كاهش اهداف اشتياقي و تضعيف ساختار انگيزشي انظباقي همراه باشند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 8

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رابطه بين ترس از شكست،‌كمال گرايی و ساختار انگيزشی

 

نظرات