پرسشنامه رایگان مقیاس مقدار ترس- اقتباسی

تاریخ انتشار : 29 نوامبر 2015

banner-questionnaire

مقیاس مقدار ترس- اقتباسی
Fear Quantity Scale . By Geer 1965

در زیر تعدادی شئ ، تجربه و رویداد ارائه شده است . مقدار ترس خود را از هریک بر اساس مقیاس مشخص کنید.
۰=هیچ ، ۱= خیلی کم ، ۲= اندکی ، ۳= تا حدودی، ۴= زیاد، ۵= خیلی زیاد، ۶= شدیدا

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان مقیاس مقدار ترس

 

نظرات