پرسشنامه رایگان بررسی تأثیر توانبخشی روانشناختی به روش دوسا

تاریخ انتشار : 30 نوامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی تأثیر توانبخشی روانشناختی به روش دوسا

هدف:پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر توانبخشی روانشناختی به روش دوسا (Dohsa- Hou) بر عملکرد حرکتی و خودکارآمدی در روابط با همسالان در کودکان مبتلا به نقص توجه – فزون کنشی (ADHD) شهر زاهدان انجام شده است. روش:پژوهش حاضر روش نیمه تجربی می‌باشد که با پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری در دو گروه آزمایش و کنترل است. جامعه ­آماری پژوهش کلیه کودکان نقص توجه – فزون کنشی مراجعه کننده به کلینیک­ها و مراکز درمانی شهر زاهدان که دارای پرونده و تشخیص روانپزشک و روانشناس می­باشند.در این پژوهش با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس تعداد ۳۰ کودک ۹-۷ سال مبتلا به نقص توجه- فزون کنشی که در مراکز مشاوره و روانشناسی شهر زاهدان دارای پرونده بودند، انتخاب شدند و سپس ۱۵ کودک به تصادف در گروه آزمایش و ۱۵ نفر در گروه کنترل گمارده شدندو در پایان هم در مرحله پس­آزمون و پیگیری نیز این ارزیابی صورت گرفت. مدت دوره درمان دوسا (Dohsa- Hou) در گروه آزمایش ۱۲ جلسه که به صورت هر هفته سه جلسه ی ۴۵ دقیقه ای انجام شد و پیگیری یک ماه بعد از پس­آزمون انجام گرفت. یافته:داده­های حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم‌افزار SPSS-19 و آزمون­های توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (تحلیل کوواریانس چند متغیری MANCOVA) تجزیه و تحلیل گردید. یافته ­های حاصل از تحلیل نشان داد توانبخشی روانشناختی به شیوه دوسا (Dohsa- Hou) باعث افزایش عملکرد حرکتی و بهبود خودکارآمدی در روابط با همسالان کودکان نقص توجه – فزون کنشی (ADHD) شد (۰۱/۰P≤). نتیجه گیری:از آنجائی‌که کودکان ADHD به دلیل ضعف عملکرد حرکتی از طرف همسالان خود طرد می­شوند، توانبخشی روانشناختی به شیوه دوسا (Dohsa- Hou)، درمانی موثر بر بهبود عملکرد حرکتی و خودکارآمدی در روابط با همسالان کودکان ADHD می­باشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی تأثیر توانبخشی روانشناختی به روش دوسا

 

نظرات