پرسشنامه رایگان بررسی اثربخشی آموزش ایماگو برمادران دارای سبک فرزندپروری مستبدانه و سهل گیرانه

تاریخ انتشار : 29 نوامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی اثربخشی آموزش ایماگو برمادران دارای سبک فرزندپروری مستبدانه و سهل گیرانه

پژوهش حاضر بر آن شد به بررسي اثربخشی آموزش ایماگو بر مادران دارای سبک فرزندپروری مستبدانه و سهل گیرانه بپردازد. روش این پژوهش شبه آزمايشي بود و از نوع پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل استفاده شد. به اين منظور در مهدکودک دانشگاه فردوسی مشهد به صورت نمونه گیری در دسترس تعداد 20 مادر کودکان 5-3 ساله به صورت گمارش تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه‌ي سبک ها و ابعاد فرزندپروری رابینسون (همراه اطلاعات دموگرافیک) است که در مرحله پيش آزمون و پس آزمون توسط آزمودني‌ها تکميل گرديد و پس از دو ماه به منظور پیگیری هر دو گروه مجددا پرسشنامه ی مربوطه را تکمیل نمودند. پس از تکمیل پیش آزمون، گروه مداخله در هشت جلسه دو ساعته آموزش فنون و مفاهیم درمان تصویرسازی ارتباطی شرکت کردند. داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل، افزايش معناداري را در به کارگیری سبک فرزندپروری مقتدرانه و کاهش در به کار بردن سبک فرزندپروری مستبدانه و سهل گیرانه نشان دادند. هم چنین نتایج پیگیری پس از دو ماه نشان دهنده ی این بود که گذشت زمان موجب بازگشت مادران به فرزندپروری ناکارآمدشان نشده و سبک فرزندپروری مقتدرانه را حفظ کردند. بنابراین، مي‌توان درمان تصويرسازي ارتباطي را به‌عنوان روش مؤثري براي افزايش سبک مقتدرانه ی مادران در نظر گرفت و از آن در مراکز آموزشي و مشاوره استفاده کرد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه اثربخشی آموزش بر مادران

نظرات