پرسشنامه رایگان كاركردهای روان شناختی خانواده

تاریخ انتشار : 2 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه كاركردهای روان شناختی خانواده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین ابعاد مختلف کارکردهای روان شناختی خانواده با کیفیت زندگی، خودکارآمدی وراهبرد های مقابله ای نوجوانان بود. دراین پژوهش تعداد 397 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان شاهرود که درسال تحصیلی 90-89  در مدارس مقطع متوسطه این شهرستان مشغول به تحصیل بودند  ازطریق روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه های، کارکردهای روان شناختی خانواده ، مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر و مقیاس ارزیابی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی استفاده شد. نتایج نشان داد،  بین کارکرد های روان شناختی درابعاد ارتباط، پیشرفت، سوادعاطفی، معنویت ومذهب، اوقات فراقت،  ساختار وسازمان، احساس امنیت، حل تعارض،  رفت وآمد واستقلال با کیفیت زندگی همبستگی مثبت وبعدکنترل  همبستگی منفی معنادار وجوددارد.

برای دانلود پرسشنامه به کادر زیر مراجعه کنید

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 8

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه كاركردهای روان شناختی خانواده

 

نظرات