پرسشنامه رایگان مقایسه نظریه ذهن و کنش‌های اجرایی در افراد مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی، دوقطبی، وسواسی ـ جبری و بهنجار

تاریخ انتشار : 6 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه مقایسه نظریه ذهن و کنش‌های اجرایی در افراد مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی، دوقطبی، وسواسی ـ جبری و بهنجار

مقدمه. هدف از پژوهش حاضر بررسی نظریه ذهن و کنش های اجرایی در افرادمبتلا  به اختلالات وسواسی-جبری ، دو قطبی، اسکیزوفرنی و بهنجار بود.

روش: طرح پژوهش حاضر از نوع علی مقایسه ای و نمونه آماری شامل 80 آزمودنی بود که از طریق نمونه گیری در دسترس و در4 گروهوسواس(20نفر) اسکیزوفرنی (20 نفر)، دوقطبی (20 نفر) و افراد بهنجار(20 نفر)  انتخاب شدند. آزمودنی ها با استفاده از آزمون های باور کاذب دسته اول و دسته دوم، نظریه ذهن و کارت های ویسکانسین ارزیابی شدند

یافته ها:تحلیل داده هابااستفاده ازآزمونهای آماری تحلیل واریانس چندمتغیری وآزمونهای تعقیبی نشان داد که بین عملکرد بیماران وسواسی-جبری، دوقطبی و اسکیزوفرنی در مقایسه با افراد بهنجار در نظریه ذهن و کنش های اجرایی تفاوت معناداری وجوددارد.(05/0>P ). از میان افرادمبتلا به اسکیزوفرنی، دوقطبی و وسواسی-جبری، افرادمبتلا  به اسکیزوفرنی در زمینه کنش های اجرایی و نظریه ذهن نقص بیشتری را نشان دادند.

نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بیماران وسواسی، اسکیزوفرنی و دوقطبی نسبت به گروه بهنجار در تواناییهای نظریه ذهن و کنش های اجرایی عملکرد ضعیفتری دارند. همچنین استنتاج شد که عملکرد ضعیف در آزمایه نظریه ذهن و کنش های اجرایی به وجود شدت نقایص درتواناییهای شناختی این بیماران مربوط است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 6

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقایسه نظریه ذهن و کنش‌های اجرایی در افراد مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی، دوقطبی، وسواسی ـ جبری و بهنجار

 

نظرات