پرسشنامه رایگان تأثیر عادات صبحانه بر فرایند های شناختی و تورش توجه غذایی

تاریخ انتشار : 2 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه تأثیر عادات صبحانه بر فرایند های شناختی و تورش توجه غذایی

متخصصین تغذیه همواره بر ضرورت و اهمیت صبحانه به عنوان یک وعده ی غذایی ارزشمند تأکید می کنند. در بررسی های روانشناختی به  عمل آمده نز تأثیرات مثبت آن در برخی حیطه های شناختی مربوط به توجه، حافظه و یادگیری به اثبات رسیده است. در راستای این مطالعات روانشناختی ، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر عادات صبحانه بر تورش توجه غذایی و فرایند های شناختی زمان واکنش و سرعت عمل انجام شده است. به این منظور ۱۳۱ آزمودنی مورد مطالعه قرار گرفتندکه ۴۰ درصد آنان پسر و ۶۰درصد دختر بودندو به روش نمونه گیری غیر احتمالی از نوع نمونه داوطلب از میان دانشجویان دانشگاه فردوسی انتخاب شدند. از میان آزمودنی ها ۴۵/۸ درصد عادت به خوردن صبحانه داشتند(گروهB) و۵۴/۲ درصد عادت به خوردن صبحانه نداشتند(گروهN) . هر یک از افراد دو گروهدر دو مرحله با میانگین فاصله زمانی ۱۴ روز، یک بار بعد از خوردن صبحانه و یک بار بدون خوردن صبحانه مورد آزمون قرار گرفتند تا بررسی شود آیا خوردن یا نخوردن صبحانه در این افراد در حیطه های ذکر شده تغییر ایجاد می کند یا خیر. از آنجا که عادت افراد به عنوان یک عامل مؤثر در این پژوهش بود،محتوی صبحانه به عهده خود افراد قرار گرفت. آزمون های اجرا شده شامل آزمون نرم افزاری استروپ به منظور بررسی تورش توجه و زمان واکنش و خرده آزمون نماد ارقام وکسلر بزرگسالان به منظور بررسی  حافظه و سرعت عمل بود. همچنین در پایان هر یک از آزمودنی ها پرسشنامه رفتار خوردنDEBQ را تکمیل کردندکه شامل اطلاعاتی نظیر سن،وزن،قد و …و۳۳ سوال مربوط به رفتار خوردن بود. بر طبق نتایج به دست آمده ،‌در بخش استروپ کلاسیک تعامل جنسیت و صبحانه پیش از آزمون تغییر معناداری در عملکرد افرادی که عادت به خوردن صبحانه نداشتند از مرحله اول به دوم ایجاد کرد.دراین گروه دخترانی که در مرحله دو بر خلاف عادت خود صبحانه خوردند، افت عملکرد معناداری در زمان واکنش داشتند.نتایج آزمون استروپ در گروه B در هیچ یک از بخش ها معنی دار نبود. در بررسی نتایج آزمون وکسلر،‌تفاوت معنی داری در عملکرد گروهB از مرحله اول به دوم مشاهده شد که عامل سن بر این تغییر تأثیر معنادار داشت.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۹

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تأثیر عادات صبحانه بر فرایند های شناختی و تورش توجه غذایی

 

نظرات