پرسشنامه رایگان بررسی مقایسه ای ارتباط بین خوش بینی _ بدبینی و سلامت عمومی در گروه های اکثریت و اقلیت ( قومی و مذهبی) دانشجویی

تاریخ انتشار : 4 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی مقایسه ای ارتباط بین خوش بینی _ بدبینی و سلامت عمومی در گروه های اکثریت و اقلیت ( قومی و مذهبی) دانشجویی

هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر خوش بینی و بدبینی بر سلامت عمومی در دانشجویان گروه اکثریت و اقلیت قومی و مذهبی بود.. روش تحقیق به کار گرفته شده برای پژوهش اخیر یک طرح همبستگی بود،که برای بررسی میزان همبستگی ،پرسشنامه های خوش بینی -بدبینی و سلامت عمومی روی حدود بیش از چهارصد نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاههای فردوسی مشهد و کردستان سنندج که به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده بودند اجرا گردید.در تایید یافته های مربوط به تحقیقات انجام گرفته در این زمینه در خارج از کشور ،خوش بینی به طور معنی داری با سلامت عمومی ارتباط و همبستگی داشت.

همچنین تحقیق حاضر به بررسی مقایسه ای سبک تبیینی خوش بینانه-بدبینانه در بین گروههای مختلف اقلیت و اکثریت دانشجویی (جمعا ۶زیر گروه) پرداخت.برای این منظور نمره آزمودنیها در پرسشنامه خوش بینی- بدبینی با هم مقایسه گردید.نتایج بدست آمده نشان دادند که بین دانشجویان گروه اقلیت و اکثریت در کل ،و همچنین بین دانشجویان اقلیت مذهبی و اکثریت مذهبی،،دانشجویان اقلیت قومی -مذهبی و اکثریت قومی- مذهبی ،وهمچنین دانشجویان اقلیت قومی -مذهبی بومی و غیر بومی تفاوت معنی داری مشاهده گردید ؛اما تفاوت معنی داری بین دانشجویان دختر و پسر و همچنین گروههای اقلیت و اکثریت زبانی،اکثریت بومی و غیر بومی و دیگر گروههای مورد مقایسه یافت نشد .خوش بینی بالاتر در بین گروههای اقلیت و غیر بومی را می توان به حس انسجام و پیوستگی بیشتر در این گروهها نسبت داد که برای آنها کارکردی انطباقی دارد.لازم است یادآوری شود که باید در تعمیم دادن یافته ها ی این تحقیق ، به وی‍‍‍‍ژه در مورد مقایسه گروهها از لحاظ خوش بینی -بدبینی به سایر افراد جامعه نهایت احتیاط به عمل آید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۷

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی مقایسه ای ارتباط بین خوش بینی _ بدبینی و سلامت عمومی در گروه های اکثریت و اقلیت ( قومی و مذهبی) دانشجویی

 

نظرات