پرسشنامه رایگان عقاید وسوسه انگیز ( CBQ)

تاریخ انتشار : 25 نوامبر 2015

banner-graphic-design2-small

پرسشنامه عقاید وسوسه انگیز ( CBQ)

لطفا جملات زیر را بخوانید و درجه بندی نمایید که تا چه اندازه با هر کدام موافق یا مخالف هستید. لازم به ذکر است که منظور از هوس در این پرسشنامه میل و وسوسه برای مصرف مواد می باشد.

گزینه ها:

کاملا مخالف – خیلی مخالف – کمی مخالف – بی نظر – کمی موافق – خیلی موافق – کاملا موافق

۱- هوس یک واکنش جسمانی است پس من نمیتونم جلوی آن را بگیرم.

۲- اگر هوس ها را متوقف نکنم بدترمیشوند

۳- هوس میتواند آدم را تا حددیوانگی ببرد

۴-هوسها مرا وادار به مصرف مواد میکند

۵-من همیشه برای مصرف مواد وسوسه هایی دارم.

۶- من روی هوس خود هیچ کنترلی ندارم.

۷- هنگامی که هوس شروع میشود ، هیچ کنترلی روی رفتار خود ندارم.

۸- در باقیمانده عمرم هوسهایی مربوط به مصرف مواد را خواهم داشت.

۹- من نمیتوانم علایق جسمانی مربوط به هوس مواد را کنترل کنم.

۱۰- هوس مجازات من به خاطرمصرف مواد است.

۱۱- اگرشماموادرا هرگز مصرف نکرده باشید هیچ ایده ای در مورد اینکه که هوس آن شبیه به چیست ندارید.

۱۲- تصاویر یا افکاری که من درحال هوس مواد دارم خارج از کنترل من است.

۱۳- هوس مراچنان عصبی می کند که نمیتوانم تحمل کنم.

۱۴- من هرگزآماده نخواهم بود که هوس مربوط به مواد را کنترل کنم.

۱۵- از آنجا که من در بقیه عمرم هوس خواهم داشت ، باید همینطور پیش بروم و مواد مصرف کنم.

۱۶- هنگامی که من واقعا هوس میکنم مواد را مصرف کنم ، نمیتوانم عملی انجام دهم.

۱۷- من یا هوس میکنم مواد را مصرف کنم یا هوس نمیکنم و بین این دو حالت دیگری وجود ندارد.

۱۸- اگر هوس شدت یابد مصرف مواد تنها راه مقابله با مواد است.

۱۹- به هنگام هوس مواد ، مصرف الکل برای کنارآمدن با آن اشکال ندارد.

۲۰هوس نیرومندتر ازقدرت اراده من است

شما می توانید فایل این پرسشنامه را از کادر زیر دریافت نمایید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایل: word

 تعداد صفحات: ۳

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه عقاید وسوسه انگیز

 

نظرات