پرسشنامه رایگان بررسی نگرش و میزان ارتکاب دانش‌آموزان به تقلب و نقش مؤلفه های برنامه درسی اجرا شده برآن

تاریخ انتشار : 5 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی نگرش و میزان ارتکاب دانش‌آموزان به تقلب و نقش مؤلفه های برنامه درسی اجرا شده برآن

هدف از مطالعه حاضر بررسی نگرش ومیزان ارتکاب دانش­آموزان به تقلب و نقش مؤلفه­هایبرنامه­درسی اجرا شده برآن بوده است. بدین منظور نمونه­ای متشکل از ۱۵۳ دانش­آموز دختر دبیرستان شهرستان مه­ولات به روش تصادفی انتخاب گردید. ابزارمورد استفاده دراین پژوهش پرسشنامه محقق­ساخته نگرش به تقلب، پرسشنامه محیط­ آموزشی راف و همکاران(۱۹۹۷) و پرسشنامه ارزشیابی ادراک شده الخروصی(۲۰۰۹) بود. نتایج نشان داد که میاننمرهنگرشبهتقلبوارتکاببهآن۸۸/۰ همبستگی وجود دارد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که ادراک فراگیران از روش­تدریس، معلم، فضای­یادگیری، خودکارآمدی تحصیلی یادگیرنده، ارزشیابی تبحری با نگرش به تقلب همبستگی منفی دارند و ارزشیابی عملکردی محور با نگرش به تقلب همبستگی مثبت دارد. نتایج رگرسیون همزمان نیز نشان داد کهمتغیرهای پیش­بین می‌توانند به صورت ترکیبی ۸۶ درصد از تغییرات متغیر نگرش به تقلب را تبیین کنند و از بین متغیرهای پیش­بین، دو متغیر ارزشیابی تبحری­محور و عملکردی­محور می­تواند متغیر ملاک(نگرش به تقلب) را پیش­بینی کنند و سایر متغیرهای پیش­بین به تنهایی قادر به پش‌بینی نگرش به تقلب نیستند. همچنین نتایج یافته­ها بیانگر آن است نمرهنگرشتقلبدانش­آموزاننسبتبهتقلبازارزشمتوسطپرسشنامهبیشتراست و۱/۹۶ درصد دانش­آموزان در آزمون مرتکب تقلب می­شوند و تنها (۹/۳) درصد دانش­آموزان اصلاً مرتکب تقلب نمی­شوند. بر اساس یافته­های این پژوهش، تکوین فنی برنامه درسی و بازنگری در اجرای برنامه درسی از ضرورت­های مهم نظام­آموزشی در جهت پرورش صداقت و پرهیز از تقلب دانش­آموزان قلمداد می­شود.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی نگرش و میزان ارتکاب دانش‌آموزان به تقلب و نقش مؤلفه های برنامه درسی اجرا شده برآن

 

نظرات