پرسشنامه رایگان مقایسه تفكرات غیر منطقی در بین زنان مطلقه و غیر مطلقه

تاریخ انتشار : 4 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه مقایسه تفكرات غیر منطقی در بین زنان مطلقه و غیر مطلقه

با توجه به اینکه امروز با افزایش طلاق در جامعه روبرو هستیم و این معضل اجتماعی کانون خانواده ها را از هم می پاشد و چه اثرات سویی بر والدین و فرزندان و جامعه می گذارد و چه کودکانی را بی سرپرست یا تک سرپرست می کند، بر آن شدیم تا پژوهشی در مورد طلاق و اینکه آیا زنانی که به دادگاه خانواده مراجعه می کنند ، دارای تفکرات غیر منطقی و نادرست هستند و این عامل را میتوان جزء عوامل طلاق و از هم پاشیدن خانواده ها قلمداد کرد ،انجام شود و این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

فرضیه اصلی این تحقیق عبارتست از اینکه تفکرات غیر منطقی در زنان مطلقه بیشتر از زنان غیر مطلقه است و تفاوت بین این دو گروه معنی دار میباشد به منظور بررسی فرضیه اصلی و فرضیه های دیگر جامعه اماری خود را از کلیه زنانی که برای طلاق به دادگاه عمومی خانواده مشهد واقع در خیابان کوهسنگی مراجعه میکردند انتخاب شدند و این انتخاب به شیوه نمونه گیری تصادفی صورت گرفت.

نمونه مورد نظر ما در این تحقیق 60نفر ازمودنی بود که 30نفر از زنان غیر مطلقه بودند و برای جمع اوری داده ها از پرسشنامه تفکرات غیر منطقی استفاده شد، این پرسشنامه شامل 66 سوال است و یازده نوع تفکرغیر منطقی را مورد سنجش قرار میدهد. این پرسشنامه در بین تمامی ازمودنیها اجرا شد وهفت متغییر تحصیلات، طول مدت زندگی مشترک ، تعداد فرزندان، سن، نسبت فامیلی ازمودنیها با همسرانشان و شغل و طول مدت عقد را مورد ارزیابی و بررسی قرار داد.

بعد از اجرای پرسشنامه و کدگذاری متغیرها و داده ها با استفاده از برنامه اماری کامپیوتر، داده های پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در نتیجه تجزیه و تحلیل اماری انجام شده، فرضیه اصلی مورد نظر تایید شد و تفکرات غیرمنطقی در بین زنان مطلقه بیشتر از زنان غیر مطلقه می باشد.

فرضیه دوم تحقیق این است که بین میزان تفکرات غیرمنطقی و سطح سواد ازمودنیها ارتباط معنی داری وجود دارد و این نیز بعد از تجزیه و تحلیل داده های اماری مورد تایید قرار گرفت و نشان داد که هر چه سطح سواد ازمودنیها افزایش پیدا کند از سطح تفکرات غیرمنطقی انان کاسته می شود و بین این دو مقوله ارتباط وجود دارد.

فرضیه سوم تحقیق اینست که بین میزان تفکرات غیر منطقی و سن ازمودنیها ارتباط معنی دار وجود دارد و این نیز بعد از تجزیه و تحلیل داده های اماری مورد تایید قرار گرفت و نشان داد که هر چه سن ازمودنیها بالاتر میرود و افزایش پیدا میکند بر سطح تفکرات غیرمنطقی انان افزوده میشود و بین این دو موضوع ارتباط معنی دار یوجود دارد ، یعنی با افزایش سن افراد بر میزان توقع و تفکرات ناسالم انها افزوده میشود.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی و مقایسه شیوه های مقابله در برابر استرس های خاص زندگی در نوجوانان دختر و پسر

 

نظرات